banner-mia2.gif

УДК 336.647/648

Т.С. ІВАШКІВ, к.е.н.,

Івано-Франківський університет права ім. Кроля Данила Галицького

 

О.В. БОРОВИЧ, к.е.н.,

Івано-Франківський університет права ім. Кроля Данила Галицького

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

 

Питання, які розглядаються:

·      Проаналізовано рівень та визначено ефективність кредитування сільського господарства України в сучасних умовах господарювання.

Ключові слова: кредитне забезпечення, основні засоби, ефективність, сільське господарство, обігові кошти.

 

Вопросы, которые рассматриваются:

·      Проанализирован уровень и определена эффективность кредитования сельского хозяйства Украины в современных условиях хозяйствования.

Ключевые слова: кредитное обеспечение, основные средства, эффективность, сельское хозяйство, оборотные средства.

 

Issues that are examined:

·      The level and the efficiency of credit performance of agriculture of Ukraine in the modern economic climate have been analyzed.

Keywords: credit providing, fixed assets, efficiency, agriculture, circulating assets.

 

Постановка проблеми. Сьогодні, після світової фінансової кризи 2008 року сільське господарство України знаходиться у важкій економічній ситуації. Адже, поряд з постійним вибуттям основних засобів, скороченням поголів’я основного стада та зменшенням площ вирощування традиційних для західного регіону культур, аграрні виробники стикнулися з проблемою забезпечення власного виробництва необхідним обсягом фінансових ресурсів. Звичайно, основним джерелом забезпечення процесу виробництва обіговими грошовими коштами є прибуток, а оновлення зношених основних засобів та сільськогосподарської техніки, зокрема, є амортизаційні відрахування. Проте в умовах, що склалися залучення кредитів у сільськогосподарське виробництво, за умови низьких процентних ставок та супутніх платежів, є одним із шляхів  виходу із скрутного економічного становища та ефективним фінансовим важелем, який сприятиме підвищенню прибутковості виробничої діяльності і як наслідок покращення фінансового стану суб’єктів господарювання. Тому вивчення кредитної політики стосовно вітчизняного аграрного сектору та розробка пропозицій щодо удосконалення кредитного забезпечення сільського господарства є актуальним питання та потребує подальшого дослідження..

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням ефективності кредитного забезпечення присвячено чимало праць вітчизняних вчених-економістів, зокрема В. Алексійчука, О. Василика, М. Дем’яненка, Т. Калашнікової, А. Поддєрьогіна, П. Саблука, П. Стецюка та інших. Проте вивчення питань, що стосуються доступності та ефективності кредитного забезпечення сільського господарства потребують додаткового дослідження в контексті зміни умов кредитування підприємств.

Метою статті є визначення рівня, стану та ефективності кредитування сільського господарства України в сучасних умовах господарювання.

Виклад основного матеріалу. В останні роки сільськогосподарські виробники часто брали кредити для закупівлі насіння, племінного стада, сільськогосподарської техніки та машин, а також для оновлення матеріально-технічної бази власних підприємств. Підтвердженням сказаного є те, що в період з 2000 по 2009 рр. обсяги виданих кредитів зросли з 2,1 до 5,8 млрд. грн., тобто у 2,72 рази, але поряд із цим вартість новоствореної продукції сільського господарства збільшилася лише у 1,3 рази [1, с. 30].

Проведемо порівняння обсягів кредитування аграрного сектору економіки України до та після фінансової кризи (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка макроекономічних показників України

 

Показник

Роки

2006

2008

2009

2010

ВВП, млрд. грн.

544,2

948,6

913,4

809,3

Валовий випуск сільськогосподарської продукції, млрд. грн.

98,4

156,1

154,2

105,2

Рентабельність сільського господарства, %

15,1

7,7

8,5

20,6

Кредитування сільського господарства, млрд. грн.

12,8

20,1

5,8

7,2*

Індекс цін

143,0

132,4

113,4

111,5

Джерело: офіційний сайт ЦСУ (http//www.ukrstat.gov.ua)

*– розраховано на основі перших 3 кварталів 2010 р.

 

Як свідчать дані таблиці 1 до 2008 р. обсяги кредитування сільського господарства України постійно зростали. За 2006 – 2008 рр. сума кредитів, одержаних суб’єктами аграрного сектору економіки зросла з 12,8 млрд. грн. до 20,1 млрд. грн., тобто приріст складав в середньому 156,5 %. Проте, після фінансової кризи сума кредитування агропромислового виробництва скоротилася практично у 3-4 рази та склала у 2009 р. лише 5,8, а у 2010 р. – 7,2 млрд. грн. Причиною, що зумовила виникнення даної ситуації є не те, що аграрні виробники не бажають брати кредити, а практична недоступність кредиту в сучасних умовах, яка викликана надхмарними процентами, а у деяких випадках і незадовільною кредитною історією сільськогосподарських виробників. Крім того, банківська система сама знаходиться у кризовій ситуації та не має потенціалу для нарощування кредитування сільського господарства.

Нестача обігових коштів та високий рівень інфляції зумовили також і скорочення валового випуску сільськогосподарської продукції, який в 2010 р. у порівнянні з 2006 р. скоротився на 5,6 млрд. грн. Хоча рівень рентабельності сільського господарства за даний період зріс з 3,9 % до 4,8 %. Зростання рентабельності створює передумови кредитної та інвестиційної привабливості підприємств аграрного сектора економіки. Проте рівень кредитування у 2010 р. в порівнянні з 2008 р. не перевищує 33 %. Крім того реальна вартість кредиту є ще нижчою та дорівнює тільки 6,4 млрд. грн.

Доцільно звернути увагу й на те, що в сільському господарстві України постійно відбувається вибуття основних засобів. В середньому за рік даний показник знаходиться на рівні від 2,4 до 11 % у залежності від виду сільськогосподарських машин (табл. 2).

Таблиця 2.

Наявність сільськогосподарської техніки у 2000 – 209 рр.

(на кінець року, штук)

Показник

2000 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Трактори всіх марок

318927

216875

201310

186767

177401

168532

Тракторні причепи

207766

125989

112849

100037

91562

84968

Сівалки всіх видів

131972

96970

91043

85155

81810

77807

Картоплесаджалки

7116

4037

3615

3207

2885

2664

Дощувальні машини та установки (без поливних)

12991

5339

4643

4314

4295

4145

Сінокосарки тракторні

18878

13714

12586

11351

10618

9983

Жатки валкові

34768

23105

21110

18926

17571

16332

зернозбиральні

65240

47150

44252

41032

39091

36783

кукурудзозбиральні

7874

4750

4179

3637

3174

2857

кормозбиральні

24939

14627

12960

11300

9978

8967

Бурякозбиральні машини (без гичкозбиральних)

12982

8478

7701

6583

5774

5083

Джерело: офіційний сайт ЦСУ (http//www.ukrstat.gov.ua)

 

Як видно із даних таблиці 2 за аналізований період кількість сільськогосподарської техніки, яка використовується у господарській діяльності  постійно зменшується. Наприклад, в середньому на 1084 од. зменшилася кількість тракторів різної потужності, на 835 од. зернозбиральних комбайнів та на 1011 од. кормозбиральних комбайнів (в Україні їх на кінець 2009 р. нараховується лише 8967 од.) [2].

Слід зазначити, що залучення позичкових коштів потребує ґрунтовного аналізу ефективності таких ресурсів.

Ефективність кредитів можна оцінити за допомогою наступних показників: частка кредитів у вартості виробленої продукції; співвідношення між відсотковою ставкою за кредитом та рентабельністю підприємства; частка кредитів у доходах від реалізації сільськогосподарської продукції; покриття потреби в купівлі основних засобів за допомогою кредитів.

Розкриваючи зміст першого показника можна сказати, що в 2010 році частка кредитів у вартості кінцевої продукції склала 6,8 %, у 2008 р. – 12,9 %, а в 2006 р. – 13,6  % [3]. Іншими словами можна сказати, що в 2010 р. у порівнянні з 2006 р. частка кредитів знизилася на 6,8 %. Це свідчить про низьку кредитну активність аграрних виробників та ще раз підтверджує практичну недоступність кредитів.

Ще одним опосередкованим показником, що характеризує ефективність кредиту є співвідношення між рентабельністю виготовленої сільськогосподарської продукції та відсотковою ставкою за кредитами. Слід зауважити, що відповідно до норм Постанови Кабінету міністрів України від 11 серпня 2010 р. № 794, українські банки повинні надавати пільгові кредити сільськогосподарським підприємствам кредити з процентною ставкою 18-19 % плюс 2 % комісійних до суми кредиту [4]. А середня рентабельність сільськогосподарського виробництва у 2010 р. складає 20,6 %. Отже, процент за кредитами переважає рентабельність на 0,4 %, а тому для аграрних виробників покривати платежі за кредитами лише за рахунок власних прибутків без інших джерел фінансування є практично неможливим. Тому банківському сектору необхідно переглянути свою відсоткову політику в плані кредитування аграрного сектору, адже сільське господарство серед інших галузей економіки в останні роки є однією з найрентабельніших сфер економічної діяльності.

Рентабельність, вкладених у господарську діяльність засобів, тобто підприємства обчислюють за  формулою Дюпона:

РВк= Рр х Оа х Фр                  (1)

де, РВк -  рентабельність власного капіталу; Рр - рентабельність реалізації; Оа - оборотність активів; Фр - фінансовий леверидж.

Виходячи зданої формули, загальна дохідність підприємства включає в себе фінансовий леверидж, який характеризує співвідношення чистих активів (визначаються як різниця між сукупними та залученими активами) та власного капіталу. Отже, порівняння рівня залучених кредитів із обсягами прибутків дозволяє визначити так звану "рентабельність" кредитів. Звичайно, безпосередньо визначити "рентабельність кредитів" за допомогою такого підходу є трішки некоректним, адже на розмір прибутку впливає безліч факторів, які не враховуються при використанні такого методу, але даний підхід дозволяє прослідкувати можливість залучення кредитів у майбутньому. Враховуючи, що чистий прибуток у 2010 р. складав 12,8 млрд. грн., а в 2008 р. – 5,8 млрд. грн. [5], то "рентабельність кредитів" у 2010 р відповідно склала 56,2 %., та перевищувала даний показник у 2008 р. на 27,3 %. Це свідчить про збільшення кредитного потенціалу аграрних виробників.

Наступний показник, що визначає ефективність кредитів, є покриття потреби в купівлі нових машин за рахунок кредитних коштів. За цим показником ситуація ще складніша. Наприклад, для вчасного збирання урожаю зернобобових культур необхідно 63348 од. зерно- та кукурудзозбиральних комбайнів (при умові річного навантаження на 1 комбайн 300 га). В 2010 р. їхня кількість складає лише 42011 од., тобто потреба складає 10558 шт. В Україні вартість одного нового зернозбирального комбайна з потужністю 250 к.с. в середньому становить 1-1,5 млн. грн. Щоб забезпечити таку потребу необхідно 11-18 млрд. грн., а 7,2 млрд. грн., які були надані аграрним підприємствам може покрити потребу в середньому лише на 55 %. Крім зернозбиральних комбайнів у сільському господарстві є потреба в інших машинах та агрегатах. Отже, ефективність кредиту за даним показником є ще нижчою.

Висновки. Таким чином, стан кредитного забезпечення сільського господарства України можна оцінити як незадовільний. Обсяги кредитів постійно зменшуються, а потреба аграрних виробників у позичених фінансових ресурсах постійно зростає. Така ситуація не стимулює розвиток та ефективне функціонування сільськогосподарських підприємств.

На перспективу, з метою реалізації стратегії інноваційного розвитку суб’єктів господарювання держава та банківська система повинні створити умови для розвитку іпотечного кредитування та доступності і здешевлення кредитів аграрному сектору економіки.

 

Список використаних джерел

1.       Калашнікова Т.В. Стан і тенденції розвитку кредитного забезпечення аграрної галузі України / Калашнікова Т.В. // Фінанси України. – 2010. – № 10. – С.29-37.

2.       Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві у 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

3.       Сільське господарство України 2009 р. Статистичний збірник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

4.       Фінансова підтримки аграрного сектору у 2011 році. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kam-byzkrda.com.ua/selgosp

5. Економічні результати сільськогосподарського виробництва за 2010 рік (попередні дані) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua