banner-mia2.gif

ОПУБЛІКОВАНО: Жук В.М. Тенденції розвитку обліково-інформаційного забезпечення вітчизняної аграрної економіки / В.М. Жук // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету: науково-теоретичний збірник. – Випуск № 2(27), т. 2 (економічні науки) 2010 р. - С.291-297.

УДК 657:631

В.М. ЖУК, д.е.н.,

ННЦ «Інститут аграрної економіки »НААНУ

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

Узагальнені тенденції розвитку інформаційного забезпечення управління аграрною економікою. Запропоновано шляхи та принципи удосконалення обліково-інформаційного забезпечення управління, які покладено в основу Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України.

 

Постановка проблеми. Виникнення глобальної економіки вимагає від національних товаровиробників підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва, важливою складовою чого є удосконалення обліково-інформаційного забезпечення управління підприємствами та галуззю. Останнє і обумовлює зміни парадигми розвитку бухгалтерського обліку, розробки принципово нових підходів до обліково-інформаційного забезпечення управління.

У зв’язку з цим, мету даної публікації вбачаємо в необхідності узагальнення сучасного стану обліково-інформаційного забезпечення вітчизняної аграрної економіки та визначення пріоритетних напрямків його подальшого розвитку в глобальному світі.

Завдання, що ставляться для досягнення поставленої мети передбачають: виявлення та узагальнення тенденцій сучасного стану обліково-інформаційного забезпечення розвитку аграрної економіки України; визначення основоположних принципів подальшого розвитку обліково-інформаційного забезпечення аграрної економіки; окреслення головних напрямків та шляхів розвитку обліково-інформаційного забезпечення аграрної економіки України на основі реалізації Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України.

Аналіз останніх досліджень. Поставленою проблемою наразі переймається більшість вітчизняних фахівців у галузі бухгалтерського обліку, зокрема Бутинець Ф.Ф., Кірейцев Г.Г., Малюга Н.М., Пархоменко В.М., Петрук О.М., Пушкар М.С. та інші [1, 2, 3, 4, 5]. Питання щодо нагального розв’язання проблем інформаційного забезпечення управління аграрним сектором економіки навіть набуло публічного розголосу у відкритих зверненнях науковців. Однак до цього часу вони належним чином «не почуті» в силу законодавчого відсторонення галузевого управління від впливу на методологію бухгалтерського обліку. Проблема загострюється в умовах сьогоднішньої кризи на світових фінансових ринках та очевидної неготовності міжнародних стандартів фінансової звітності адекватно реагувати на глобальні виклики, не кажучи про їх запобігання. Все це в черговий раз підтверджує висновок Нобелевського лауреата з менеджменту Пітера Друкера, що у сучасній інформаційній епосі розвитку економіки радикальніше всього змінюватиметься найбільш традиційна із інформаційних систем – бухгалтерський облік [6].

Об’єкт та методика дослідження. Об’єктом дослідження є процес розвитку обліково-інформаційного забезпечення аграрного сектору економіки.

Методологічною та теоретичною основою дослідження є системний підхід до вивчення фундаментальних положень стосовно розвитку обліково-інформаційного забезпечення вітчизняної економіки. У процесі дослідження було використано абстрактно-логічний метод для систематизації окремих фактів щодо теоретичного узагальнення основних тенденцій розвитку інформаційного забезпечення управління аграрною економікою, а також при написанні висновків і пропозицій.

Виклад основного матеріалу. Основою інформаційної системи економіки був і залишається бухгалтерський облік. Саме на його даних формується бюджет, приймаються управлінські рішення. В усіх без виключення виданнях по менеджменту з перших сторінок автори націлюють майбутніх та діючих керівників на важливість контролю за фінансовими потоками, на важливість роботи з бухгалтерськими звітами. Актуальність саме такого підходу визначається:

1) роллю інформації в системі управління економікою (бізнесом), завдяки чому бухгалтерський облік в системі забезпечення інформацією менеджменту набуває пріоритетного  значення;

2) зміною ставлення до інформації в ринкових умовах, коли вона перетворюється у специфічний товар з усіма випливаючими з цього наслідками (комерційна таємниця, вартість, ціна і т.д.);

3) впливом глобалізації, в умовах якої бухгалтерський облік (інформація) розглядається як потужний інструмент вияву конкурентоспроможності, лобіюванні інтересів і т.п.

Однак, досліджуючи генезис розвитку бухгалтерського обліку в сільському господарстві і можливості фінансової звітності задовольнити сучасні інформаційні запити управління аграрним сектором економіки, беззаперечним буде твердження, що роль бухгалтерського обліку в сучасній економічній системі України є невиправдано звуженою.

Це доводять проведені теоретичні дослідження, а також анкетування стану системи бухгалтерського обліку проведене на підприємствах України, результати яких дали змогу виявити ряд тенденцій в сучасному розвитку інформаційного забезпечення  управління аграрним сектором економіки в Україні. Найбільш значимими серед них є:

- невідворотність зростання впливу глобалізації економіки, міжнародних стандартів фінансової звітності на побудову бухгалтерського обліку в Україні взагалі та в аграрному секторі економіки зокрема;

- зростання цінності фізичного капіталу (земель сільськогосподарського призначення, біологічних активів), що  використовується в економічному аграрному обороті і вимагає не тільки взяття його на баланс за ринковою оцінкою, але і врахування при міжгалузевому перерозподілі новоутвореної вартості (прибутку);

- пріоритетність динамічних (над статичними) новітніх інституційних запитів на інформацію від бухгалтерського обліку, що потребуватиме від нього розумної “відмови від консерватизму” та перегляду статусу професії бухгалтера;

- невідворотність укрупнення аграрного виробництва поряд з функціонуванням різноманітних форм господарювання на селі, необхідність дотримання міжнародних технічних регламентів виробництва та якості продукції, що ставить перед галузевим бухгалтерським обліком нові методологічні та організаційні завдання;

- зростання ролі і відповідальності галузевого управління (на макро- та мікрорівнях) в забезпеченні конкурентоспроможності аграрного виробництва, розвитку сільських територій, що потребує не тільки відновлення, але і посилення впливу управління на стан методології та організації його головної функції – бухгалтерського обліку.

Врахування виявлених тенденцій дасть можливість адекватно реагувати на зміни в інформаційному середовищі, що супроводжують сучасний розвиток аграрної економіки, а також нові умови господарювання, до яких змушені адаптуватися сільськогосподарські товаровиробники з вступом України до Світової організації торгівлі.

В таких умовах подальший розвиток бухгалтерського обліку як головної інформаційної ланки в системі управління аграрним сектором економіки України, на нашу думку, має базуватись в першу чергу на  пріоритетності національних інтересів при адаптації міжнародних стандартів фінансової звітності. Важливим також є дотримання ряду принципів, що забезпечать раціональний підхід до формування інформаційної системи управління галуззю та підвищення конкурентоспроможності національного сільського господарства. Такими принципами є:

- узгодженість суспільних та приватних інтересів, щодо комерційної таємниці за даними бухгалтерського обліку;

- відповідальність галузевого управління за стан методології і організації ключової функції управління, якою є бухгалтерський облік

- єдиний підходу до формування облікової політики аграрних підприємств;

- пріоритетність ринкової оцінки активів та зобов’язань;

- уніфікація бухгалтерського, податкового та статистичного обліку на основі даних бухгалтерського обліку;

- галузева вертикаль в організації системи подання та узагальнення бухгалтерської звітності;

- врахування галузевих особливостей при розробці методології бухгалтерського обліку (фізичний, земельний, інтелектуальний капітал);

- врахування нових інституційних запитів до фінансової звітності (інвестор, власник, менеджмент).

Визначені тенденції сучасного стану інформаційного забезпечення аграрної економіки та принципи його подальшого розвитку окреслюють головні пріоритети в побудові ефективної системи бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки. В цілях запровадження уніфікованої, адаптованої до сучасних інформаційних потреб системи бухгалтерського обліку, Федерацією аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України  спільно з Міністерством аграрної політики та провідною науковою елітою розроблено Концепцію розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України. Концепція встановлює загальні принципи розвитку і функціонування системи бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України з урахуванням його стратегічного значення для забезпечення продовольчої безпеки та соціальної стабільності в Україні і світі.

Підготовка Концепції здійснювалась поетапно. На початку 2008 року ця робота пройшла апробацію в науковому середовищі. Наукове забезпечення розвитку обліку в АПК розглянуто та схвалено на бюро Президії УААН.

Проект Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі України обговорено на круглому столі на тему “Фінансове забезпечення аграрного сектору України в умовах СОТ”, організованого Міністерством аграрної політики України та Федерацією аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України 19 вересня 2008 року за участі посадовців Кабінету Міністрів України, представників комітетів Верховної Ради України, міністерств і відомств, а також наукових установ, навчальних закладів, громадських організацій, міжнародних експертів, сільськогосподарських підприємств.

Проект Концепції також розглянутий та прийнятий за основу на IV міжнародній науково-практичній конференції «Наукове та професійне забезпечення розвитку обліку та фінансів аграрного сектору економіки в умовах глобалізації», яка відбулася в кінці вересня 2008 року.

На IV квартал 2008 року доопрацьований проект Концепції планується внести на розгляд Колегії Міністерства аграрної політики України.

Концепція передбачає  чотири блоки завдань щодо розвитку бухгалтерського обліку:

- законодавчо-регуляторні, які полягають у визначенні пріоритетних напрямків формування законодавчо-нормативних та організаційних передумов забезпечення ефективної державної політики щодо функціонування системи бухгалтерського обліку та звітності, що використовує грошовий вимірник,  в аграрному секторі економіки;

- методологічні завдання передбачають щонайповніше врахування галузевої специфіки при удосконаленні  методології бухгалтерського обліку через розробку стандартів, причиною чого є процес адаптації норм вітчизняного обліку до міжнародних стандартів, появи нових інституційних запитів з  боку користувачів бухгалтерської інформації та посилення ролі галузевого регулювання в контексті удосконалення державного регулювання;

- методичні завдання полягають у науково-методичному забезпеченні втілення національних положень (стандартів)  бухгалтерського обліку, інших методологічних напрацювань через галузеві інструкції, методичні рекомендації, практичні посібники;

- завдання з формування професії, які полягають у формуванні інституту бухгалтерів як окремої професійної ланки через запровадження системи підвищення кваліфікації і сертифікації бухгалтерів, сприяння розвитку професійних бухгалтерських організацій, підвищення статусу бухгалтерів в системі галузевого управління та на підприємствах аграрного сектору економіки.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Сучасний стан інформаційного забезпечення галузевого управління за даними бухгалтерського обліку має незадовільний рівень, що фактично інформаційно блокує проведення ефективної державної аграрної політики. На рівні підприємств бухгалтерський облік незатребуваний для економічної роботи, функції бухгалтерських служб звужуються до обслуговування статистичної та податкової звітності. Бухгалтерська звітність не націлена на підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сільського господарства, не сприяє залученню інвестицій в галузь.

Реалізація Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України забезпечить розвиток галузевого бухгалтерського обліку як пріоритетної функції управління, створить сприятливі умови для формування дієвого організаційно-методичного механізму обліково-інформаційного забезпечення управління аграрним сектором економіки здатного адекватно реагувати на суспільно-економічні та інтеграційні перетворення в аграрній галузі України.

 

Література

1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: роздуми вченого / Ф.Ф.Бутинець. – Житомир: ПП «Рута», 2001. - 100 с.

2.         Кирейцев Г.Г. Глобализация экономики и унификация методологии бухгалтерского учета: [Научный доклад на 6-ой Международной научной конференции «Научные исследования в сфере бухгалтерского учета, контроля и анализа: теоретико-методологическое значение и направления дальнейшего развития», г. Житомир, 18-19 октября 2007 г.] / Г.Г. Кирейцев. - Житомир: ЖГТУ, 2007. - 68 с.

3. Малюга Н.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретико- методологічні основи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.06.04 / Н.М. Малюга. - К., 2006. – 36 с.

4. Петрук О.М. Регулювання бухгалтерського обліку в Україні: теорія, методологія, практика / О.М. Петрук. – Житомир: ЖДТУ, 2006. - 152 с.

5. Пушкар М.Г. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти) / М.Г. Пушкар. - Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 422 с.

6. Друкер П.Ф. Энциклопедия менеджмента: Весь Питер Друкер в одной книге: лучшие работы по менеджменту, написанные за 60 лет / П.Ф. Друкер, [О.Л. Пелявский (пер с англ.)]. - М.; СПб.; К.: Издательский дом "Вильямс", 2004. - 421 с.