banner-mia2.gif

ОПУБЛІКОВАНО: Жук В.М. Теоретичні основи моделювання розвитку сільських територій: біхевіористичний аспект / В.М. Жук // Облік і фінанси. – 2017. – № 3(77). – С. 169-179.

 Теоретичні основи моделювання розвитку сільських територій: біхевіористичний аспект

Стаття присвячена обґрунтуванню пріоритетності фактору неформальних інститутів – стійких психотипів селян у сталому розвитку сільських територій та розробці організаційних підходів до стимулювання їх проактивності у вирішенні проблем села, об’єднаної громади, аграрної і державної політики. Розкрито теоретичні основи моделювання розвитку сільських територій. Акцентовано увагу на пріоритетності біхевіористичного аспекту (проактивності і професійності селян) в ефективності моделі розвитку сільських територій. Розроблено селозберігаючу модель аграрного устрою України та обґрунтовано ключові складові та принципи такої моделі. Доведено, що успішність сільських територій, окрім державної підтримки і соціальної відповідальності підприємництва, обумовлена необхідністю зростання рівня проактивності жителів сіл. Бажану проактивність селян, запропоновано формувати через їх організацію за Статутом села. Розкрито головні відмінності між сільською радою та об'єднанням селян в організацію села за відповідним статутом (засновницьким документом). Отримані результати дослідження є основою щодо формування устрою направленого на подолання проблеми зневіри і проактивності селян.

Ключові слова: збереження села, інституціональна теорія, неформальні інститути, розвиток сільських територій, організація селян, аграрна реформа, сталий розвиток, аграрна політика.

 

Theoretical Foundations of Modeling the Development of Rural Areas: Behavioral Aspect

The article is devoted to the substantiation of the priority of the factor of informal institutes – persistent psychotypes of peasants in the sustainable development of rural territories and the development of organizational approaches to stimulating their proactivity in solving the problems of the village, the united community, agrarian and state policy. The theoretical bases of modeling of development of rural territories are revealed. The emphasis is placed on the priority of the behavioral aspect (proactivity and professionalism of the peasants) in the effectiveness of the rural development model. A village-preserving model of the agrarian system of Ukraine has been developed and the key components and principles of such a model are substantiated. It is proved that the success of rural areas, in addition to state support and social responsibility of entrepreneurship, is due to the need to increase the level of proactivity of villagers. The desirable proactivity of the peasants is proposed to be formed through their organization according to the Statute of the village. The main differences between the village council and peasant associations are revealed in the organization of the village according to the relevant statute (constituent document). The obtained results of the research are the basis for the formation of a mechanism aimed at overcoming the problem of disbelief and pro-activity of peasants.

Keywords: village conservation, institutional theory, informal institutions, rural development, organization of peasants, agrarian reform, sustainable development, agrarian policy.

Повний текст статті