banner-mia2.gif

УДК 657:631

С.О. КУЧЕРКОВА, к.е.н., доцент,

кафедра обліку і аудиту,

Таврійський державний агротехнологічний університет

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗВІТНОСТІ ЩОДО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗА МСФЗ

 

Питання, які розглядаються:

Розглянуто теоретичні і методологічні аспекти відображення фінансових результатів у фінансовій звітності згідно національних стандартів бухгалтерського обліку і МСФЗ.

Запропоновано трансформувати форму 2 «Звіт про фінансові результати» згідно МСФЗ.

Ключові слова: МСФЗ, фінансові результати, Звіт про прибутки та збитки.

 

Вопросы, которые рассматриваются:

Рассмотрены теоретические и методологические аспекты отображения финансовых результатов в финансовой отчетности согласно национальным стандартам бухгалтерского учета и МСФО.

Предложено трансформировать форму 2 «Отчет о финансовых результатах» согласно МСФО.

Ключевые слова: МСФО, финансовые результаты, Отчет о прибылях и убытках.

 

Issues that are examined:

Theoretical and methodological aspects of display of financial results in the financial reporting according to national standards of accounting and IAS are considered.

It is offered to transform the form 2 «the Report on financial results» it agree IAS.

Keywords: IAS, financial results, the report on profits and losses.

 

Постановка проблеми. Глобалізація фінансових ринків і торгових операцій обумовили необхідність єдиних підходів до фінансової звітності, які знайшли своє відображення у Міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ). МСФЗ отримують все більше розповсюдження як в розвинутих країнах, так в країнах з перехідною економікою.

Не дивлячись на то, що Міжнародні стандарти фінансової звітності обов’язкові для використання, як правило, лістинговими компаніями і фінансовими установами, збільшується кількість підприємств, які добровільно складають фінансову звітність у відповідності з МСФЗ. Використання МСФЗ супроводжується з деякими труднощами, оскільки вони передбачають широке використання професійного судження для визнання, оцінки і розкриття інформації у фінансовій звітності.

Розуміння і використання МСФЗ потребує знань і досвіду не тільки у сфері бухгалтерського обліку. Сучасний бухгалтер повинен мати широкий кругозір і спектр знань в різних областях: фінансах, економіці, менеджменті, маркетингу, інформаційних технологіях тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам впровадження та застосування МСФЗ у вітчизняному обліку присвячено праці таких учених: С.Ф. Голова, В.М. Жука, М.М. Коцупатрого, В.Б. Моссаковського, М.Ф. Огійчука, О.М. Петрука.

Разом з цим, багатоаспектність дослідження зумовлена складністю і різноманітністю суб’єктів та об’єктів фінансово-економічних відносин, що вплинуло на суперечливий характер нормативних документів, а також на рівень розробок окремих теоретичних і практичних аспектів гармонізації П(С)БО і МСФЗ.

Метою статті є дослідження теоретичних і методологічних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо гармонізації П(С)БО і МСФЗ зокрема в обліку фінансових результатів і їх відображенню у фінансовій звітності. МСФЗ значною мірою сприяють удосконаленню та гармонізації фінансової звітності в усьому світі.

Виклад основного матеріалу. Перехід на ведення обліку за міжнародними стандартами в Україні призвів до розробки національних стандартів обліку, спрямованих на  отримання взаємопогодженої, цілісної системи бухгалтерського обліку, яка є надійним джерелом достовірної інформації про фінансовий стан та результати господарської діяльності підприємства.

Для того, щоб фінансова звітність загального призначення задовольняла потреби максимальної кількості користувачів, необхідно визначити базові вимоги до форми і обсягу інформації, яка надається. Все це розкривається в МСФЗ 1 «Подання фінансових звітів» і у вітчизняному обліку в П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

В процесі реформування бухгалтерського обліку форма звіту про фінансові результати зазнала окремих змін, спрямованих на оцінку результатів діяльності підприємств у розрізі видів діяльності, уточнення змісту окремих показників. Загалом проведені зміни розширили можливості прийняття важливих управлінських рішень. Інформація Звіту допомагає не лише зрозуміти, а й спрогнозувати результати діяльності майбутніх звітних періодів. Саме фінансові результати становлять найбільший інтерес для реальних і потенційних користувачів фінансової звітності [1, с. 155].

В процесі дослідження підходів до формування показників Звіту відокремлено декілька основних проблем: формат звіту про фінансові результати; поняття фінансового результату по суті господарської діяльності; ступінь розгорнутості фінансового результату; ступінь деталізації даних про доходи і витрати. Ці питання - важливі аспекти подання інформації у фінансовій звітності, оскільки, формат Звіту про фінансові результати значною мірою визначає можливість та напрями аналізу й прогнозування фінансових результатів підприємства.

Методологічні засади формування і відображення інформації про фінансові результати у звітності визначає в Україні П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати». У міжнародній практиці окремого стандарту немає.

Звітна форма, встановлена МСФЗ 1 «Подання фінансової звітності», має іншу назву Звіт про прибутки і збитки [3, с. 354].

Вивчення зарубіжного досвіду засвідчує, що в міжнародній практиці цей звіт має одноступінчату форму (горизонтальний формат), коли окремо групуються всі доходи і всі витрати, а чистий прибуток визначається як різниця між ними, або багатоступеневу форму (вертикальний формат), яка припускає послідовне зіставлення відповідних доходів і витрат; чистий прибуток у цьому випадку визначається шляхом послідовних розрахунків.

Структура Звіту може бути різною, а саме:

1) паралельною: зліва відображаються витрати, а справа – доходи (або навпаки), а різниця, тобто фінансовий результат (прибуток або збиток) - записується на сильну чи слабу сторони;

2) послідовною: зверху відображаються доходи, нижче витрати, а різниця між доходами і витратами - фінансовий результат;

3) шаховою (матричною) формою: рядки відображають витрати, а стовпчики – доходи. Перші дві форми достатньо традиційні, а заповнення третьої форми відрізняється складністю, так як необхідно кожний вид витрат скоординувати з відповідним доходом. Така відповідність доходів і витрат може носити штучний характер, але втім спрощує процедуру аналізу і планування. В такому випадку вдається максимізувати фінансовий результат, тобто одержати максимум результатів за мінімум витрат [4, с. 250-251].

В міжнародній практиці щодо обліку доходів, витрат і фінансових результатів передбачається дві обставини: Інформація, яка підлягає поданню безпосередньо у звіті про прибутки та збитки і Інформація, яка підлягає поданню або безпосередньо у звіті про прибутки та збитки, або у примітках. Тобто використовується принцип суттєвості інформації.

В структурі звіту повинна бути відображена тільки та інформація, яка впливає на фінансовий результат звітного періоду. Крім того, розрізняють два варіанти складання Звіту, за яких статті витрат поділяються на підкласи: за методом характеру витрат та за методом функцій витрат. За використання першого методу витрати не перерозподіляються між функціональними напрямками всередині підприємства, а об’єднуються у Звіті відповідно їх характеру (адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, фінансові витрати). Формат складання Звіту з групуванням витрат за елементами використовують у Франції (горизонтальний і вертикальний), Німеччині (вертикальний), Бельгії (горизонтальний і вертикальний), Іспанії (горизонтальний), Португалії (горизонтальний).

Другий метод передбачає подання витрат у Звіті на функціональній основі (витрати на сировину та матеріали, витрати на заробітну плату, амортизаційні витрати та інші), що характерно для США, Канади, Великобританії, Франції, Німеччини, Греції, Бельгії, Японії, які використовують вертикальний формат. За використанням цього методу у фінансовій звітності або примітках до неї наводиться додаткова інформація про характер витрат.

При застосуванні методу характеру витрат фінансова звітність не відображає класифікації витрат за функціональними ознаками, а застосування методу функцій витрат дозволяє надавати користувачам фінансової звітності більше корисної інформації. Розподіл витрат за функціями, зазвичай, носить суб’єктивний характер.

Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку формат Звіту про фінансові результати не регламентується, що уможливлює застосування обох методів. Оскільки кожний метод подання має переваги для різних типів підприємств, норми МСБО 1 «Подання фінансових звітів» передбачають обрання такої класифікації, яка найдостовірніше відображатиме елементи результатів діяльності підприємства.

При складанні Звіту підприємства України використовують багатоступінчастий формат, який широко застосовується в міжнародній обліковій практиці. За його використання та розрахунок показника чистого прибутку (непокритого збитку) здійснюється з визначенням проміжних показників фінансового результату за умовними кроками [2, с. 18].

Незважаючи на подібність вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та Міжнародних стандартів фінансової звітності щодо складання та подання фінансової звітності, існують відмінності у їх положеннях.

Проведемо аналіз відповідності форми 2 «Звіт про фінансові результати» за П(С)БО 3 і МСФЗ 1.

Проводячи аналіз форми 2 «Звіт про фінансові результати» треба зазначити, що перший розділ звіту про фінансові результати відповідає всім вимогам МСБО. Що до структури Звіту про прибутки та збитки  в ньому виділені статті, які дають змогу визначити фінансовий результат від звичайної та надзвичайної діяльності, а також у складі звичайної діяльності - від операційної та іншої діяльності (фінансової та інвестиційної). Така класифікація доходів і витрат має дуже важливе значення для оцінки діяльності підприємства.

Витрати від операційної діяльності надані за функціональною класифікацією витрат, тобто поділяються за такими функціями, як виробництво, управління та збут. Тому до собівартості реалізації будуть включені лише:

- під час реалізації продукції - виробнича собівартість реалізованої продукції;

- під час реалізації послуг - виробнича собівартість наданих послуг;

- під час реалізації товарів - витрати на їх придбання, доставку та доведення до придатного до реалізації стану.

Решта витрат відносяться до складу інших операційних, адміністративних витрат і витрат на збут. Згідно з МСБО, вони є витратами того звітного періоду, в якому виникли, а склад собівартості реалізації буде визначатися відповідно до економічного змісту цієї категорії.

На підставі цього запропоновано трансформувати Звіт про фінансові результати згідно МСФЗ і буде мати такий формат, табл. 1.

Таблиця 1

Запропонована паралельна структура Звіту про фінансові результати та відображення витрат за їх економічним змістом

Витрати

Сума,

тис. грн.

Доходи

Сума,

тис. грн.

Зменшення вартості запасів готової продукції і незавершеного виробництва

4299

Чистий дохід

8726

Витрати матеріалів

2855

Зростання вартості запасів

34

Витрати на оплату праці

2332

Інші операційні доходи

955

Інші операційні витрати:

У т. ч.

- адміністративні витрати

- витрати на збут

1612

Доходи від фінансової діяльності

456

Фінансові витрати

113

Доходи від інвестиційної діяльності і відсотки

-

Фінансові результати від звичайної діяльності

954

Інші доходи

498

Надзвичайні витрати

-

Збитки після оподаткування

_

Виплати за відсотками

-

Надзвичайні доходи

-

Чистий прибуток

954

Чистий збиток

-

Дивіденди

25

 

 

 

Другий розділ звіту — елементи операційних витрат — надає змогу провести необхідний аналіз структури витрат на виробництво, управління, збут та інших операційних витрат за економічними елементами та використовується для складання звіту про рух грошових коштів (під час коригування суми нерозподіленого прибутку на не грошові статті, зокрема на суму амортизації).

Обраний П(С)БО 3 підхід до надання витрат за елементами здається повністю узгоджений з формою розділу ІІ «Затрати на виробництво (витрати обігу)» звіту про фінансові результати, де ці дані наводились. Проте він враховує вимоги МСБО щодо обов’язкового розкриття інформації про елементи витрат під час використання форми звіту про прибутки та збитки на підставі класифікації витрат за функціями і стосуватиметься витрат на операційну діяльність у цілому (включаючи собівартість реалізації, адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати).

Третій розділ звіту про фінансові результати - розрахунок прибутковості акцій - стосується лише акціонерних товариств, прості або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, у тому числі таких товариств, які. знаходяться у процесі випуску зазначених акцій. Цей розділ, відповідає вимогам МСБО 33 «Прибуток на акцію».

Висновки. Міжнародна практика свідчить, що звітність, сформована відповідно до МСФЗ, відрізняється високою інформативністю для користувача. Використання МСФЗ дає змогу компаніям, зокрема українським, які мають інтереси на міжнародному ринку, надати потенційним та наявним інвесторам, кредиторам та іншим зацікавленим сторонам прозору інформацію про свою діяльність, особливо це стосується інформації щодо фінансових результатів.

 

Список використаних джерел

1. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: [монографія] / С.Ф. Голов. - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.

2. Жук В.М. До проблем стратегії запровадження МСФЗ в Україні / В.М. Жук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. - № 2. – С. 17-25.

3. Міжнародні стандарти фінансової звітності / Переклад з англ. за ред. С.Ф. Голова. – К.: ФПБАУ, 2005. – 578 с.

4. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник / В.Ф. Палий. – [3-е изд., испр. и доп.]. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 512 с.