banner-mia2.gif

УДК 338.24:657.422.1:336.145

 

Н.М. ДРОБОТ, к.е.н., доц.,

 кафедра фінансів

Національний університет біоресурсів і природокористування України;

 

Т.П. КОНДРИЦЬКА, гол. бух.,

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОШТАМИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

 

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

·        Вопросы аккумулирования, перераспределения и использования средств специального фонда от производственно-хозяйственной деятельности учебно-опытных хозяйств высших учебных заведений аграрного профиля.

·        Механизм проведения расчетов между подразделениями бюджетной организации на примере Национального университета биоресурсов и природоиспользования Украины.

 

  Key issues that are examined:

·        Questions of consolidation, reallocation and effective use of budget special fund’s means from agricultural activity of training farms of agricultural higher universities.

·        Mechanism of accounts between subdivisions of budget organization on example of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.

 

Постановка проблеми. Питання перерозподілу та ефективного використання коштів від виробничо-господарської діяльності між своїми підрозділами хвилює керівників багатьох підприємств. Приватний капітал є більш мобільним, ніж державний, і в приватних компаніях існує багато механізмів ефективного перерозподілу вільних засобів між дочірніми підрозділами як всередині країни, так і поза її межами. А от бюджетні установи, хоч і отримують фінансування з державного бюджету, відчувають гостру потребу у перерозподілі коштів спеціального фонду, отриманих від надання ними платних послуг та виробничо-господарської діяльності, між відокремленими підрозділами для їх ефективного використання та підтримки окремих структурних одиниць.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливо ця проблема хвилює аграрні заклади освіти, які повинні забезпечити практичну базу підготовки фахівців, оскільки підготувати  фахівця в аграрній сфері можна лише в умовах реального процесу виробництва та переробки сільськогосподарської продукції з використанням сучасної техніки, технологій відповідно до світових вимог. Аграрні підприємства у всьому світі, зважаючи  на те, що їх грошові потоки є нерівномірними через сезонність виробництва, використовують залучені кошти – в першу чергу безеквівалентні державні дотації та банківські кредити. Для підрозділів бюджетних установ ці механізми фінансування є обмеженими, тому для них залишаються лише комерційні кредити, тобто уміле управління кредиторською заборгованістю, або ж пошук власних резервів та джерел фінансування. На жаль, на сьогодні питання управління коштами спеціального фонду у системі корпорації бюджетних установ є недослідженими, оскільки проблеми їх діяльності у даній галузі виявляються лише у практичній роботі і досить незрозумілими в теорії.

Постановка завдання. В структурі Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіПУ) функціонують навчально-дослідні господарства, які є відокремленими підрозділами НУБіПУ, основним завданням яких є забезпечення практичної бази підготовки фахівців аграрної сфери. Донедавна зазначені господарства були окремими юридичними особами в складі університету і здійснювали практичне навчання студентів, як і багато інших сільськогосподарських підприємств, на умовах договорів з університетом. Але з набранням чинності Господарським [1] та Цивільним кодексом України [2] та відповідно до Закону України „Про вищу освіту” [3], в якому передбачено, що підрозділи ВНЗ можуть функціонувати лише як відокремлені структурні підрозділи з окремими правами юридичної особи, постало питання про неможливість перебування у складі ВНЗ аграрного профілю навчально-дослідних господарств зі статусом юридичної особи. Зважаючи на це, та відповідно до Бюджетного кодексу [4], навчально-дослідні господарства НУБіПУ були реформовані у відокремлені структурні підрозділи з окремими правами юридичної особи, що передбачає їх діяльність на основі положення, при наявності власної печатки, доручення щодо розпорядження майном та здійснення розрахунків у системі казначейського обслуговування. Відповідно, колишні агропромислові підприємства перейшли в статус підрозділів бюджетних установ, а отже, діючи в умовах бюджетного законодавства, пошук власних резервів фінансування для забезпечення агропромислового виробництва на високому рівні, достатньому для навчання майбутніх фахівців галузі, набув особливої важливості. Відповідно в статті ми намагаємось дослідити шляхи удосконалення ефективності управління коштами та висвітлити механізм проведення розрахунків між підрозділами бюджетної установи аграрної сфери на прикладі Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Саме з метою забезпечення сталих умов функціонування та розвитку відокремлених підрозділів – навчально-дослідних господарств та їх підтримки в періоди дефіциту коштів у зв’язку з сезонністю сільськогосподарського виробництва у Національного університету біоресурсів і природокористування України за рахунок частини доходу відокремлених підрозділів, що входять до його складу, створюється фонд розвитку матеріально-технічної бази і соціальної інфраструктури.

Акумулювання коштів спеціального фонду проводиться в межах кошторисних призначень, що визначені для Національного університету біоресурсів і природокористування України в Законі України про Державний Бюджет України на відповідний бюджетний рік.

Відокремлені підрозділи НУБіПУ відраховують частину суми отриманого доходу з виробничої та господарської діяльності, що залишається після виплати заробітної плати, розрахунків з бюджетом та покриття затрат з навчально-виробничої діяльності, до Національного університету біоресурсів і природокористування України з метою акумулювання та подальшого перерозподілу у розмірі відповідно до наказу (розпорядження) ректора університету.

Перерахування грошових коштів відокремлені підрозділи проводять протягом 5 робочих днів після закінчення звітного місяця. Акумулювання коштів відображається на відкритих особових рахунках відокремлених підрозділів.

Використання коштів здійснюється згідно з кошторисом, складеним та
затвердженим відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28
лютого 2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних
установ" [5], в межах однієї групи власних надходжень та одного коду
програмної класифікації [6, 7].

Використання коштів здійснюється в межах сум, затверджених кошторисом, що фактично надійшли на спеціальний реєстраційний рахунок Національного університету біоресурсів і природокористування України. Кошти, що не були використані в поточному році, вилученню не підлягають, а переходять на наступний рік і використовуються за призначенням.

Кошти можуть використовуватись на:

-       виплату заробітної плати, преміювання та надання матеріальної допомоги співробітникам в межах фонду оплати праці, затвердженого у кошторисі за спеціальним фондом, нарахування на заробітну плату;

-       предмети, матеріали, обладнання та інвентар;

-       медикаменти та перев’язувальні матеріали;

-       продукти харчування;

-       м’який інвентар та обмундирування;

-       оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів;

-       поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання;

-       послуги зв’язку;

-       оплата інших послуг, інші видатки;

-       видатки на відрядження;

-       оплата комунальних та послуг;

-       окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку;

-       придбання обладнання і предметів довгострокового користування;

-       проектування, будівництво та капітальний ремонт, реконструкція, реставрація житлового фонду та інших об’єктів;

-       фінансування інших заходів, направлених на розвиток матеріально-технічної бази та інші цілі, за рішенням ректора НУБіПУ, пов'язані з виконанням поставлених перед університетом статутних завдань.

Перерахування коштів в звітності відображається у формі 4-І "Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами" за відповідний період, як зменшення доходів, а отримання коштів, – відповідно як надходження доходів. У разі перерахування коштів, що обліковувались як залишки власних надходжень на початок року, зазначені операції відображаються як зменшення та збільшення залишків.

Бухгалтерські проведення по відображенню операцій з акумулювання, перерозподілу та використання коштів, що надійшли від відокремлених підрозділів Національного університету біоресурсів і природокористування України здійснюються згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 р. №114 [8]. Відповідні бухгалтерські проведення наведені в таблиці. 

Таблиця 

Бухгалтерські проведення по відображенню операцій по акумулюванню та перерозподілу коштів спеціального фонду

№ п/п

Зміст операції

Номер субрахунків

за дебетом

за кредитом

1

2

3

4

1.

Надходження коштів

1.1

Надходження коштів від відокремлених підрозділів на рахунок НУБіПУ

323

711/1

2.

Використання коштів

2.1

Перерахування коштів, акумульованих в НУБіПУ, відокремленими підрозділам

711/1

323

2.2

Придбання необоротних активів за рахунок коштів, акумульованих в НУБіПУ, та їх оприбуткування

364,675

104-122

811/1

323

364, 675

401

2.3

Придбання малоцінних та швидкозношуваних  предметів за рахунок коштів, акумульованих в НУБіПУ, та їх оприбуткування

364, 675

221

811/1

323

364, 675

411

2.4

Придбання матеріалів, за рахунок коштів акумульованих в НУБіПУ та їх оприбуткування

364, 675

234-238

323

364, 675

3.

Безоплатна передача відокремленим підрозділам матеріальних цінностей, придбаних НУБіПУ за рахунок акумульованих коштів

3.1

Передача необоротних активів відокремленим підрозділам НУБіПУ (наказ ректора НУБіПУ)

401

104-122

3.2

Передача малоцінних та швидкозношуваних предметів відокремленим підрозділам НУБіПУ (наказ ректора НУБіПУ)

411

221

3.3

Передача матеріалів відокремленим підрозділам, копії актів на списання надаються в НУБіПУ (наказ ректора НУБіПУ)

684

234-238

1. В обліку Національного університету біоресурсів і природокористування України:

2. В обліку відокремлених підрозділів Національного університету біоресурсів і природокористування України:

№  п/п

Зміст операції

Номер субрахунків

за дебетом

за кредитом

1

2

3

4

1.

Перерахування коштів

1.1

Перерахування коштів Національному університету біоресурсів і природокористування України

711

323

1

2

3

4

2.

Отримання відокремленими підрозділами коштів від університету та їх використання

2.1

Отримання відокремленими підрозділами НДГ НУБіПУ коштів від НУБіПУ

323

711/1

2.2

Придбання  необоротних активів, за рахунок коштів отриманих від НУБіПУ та їх оприбуткування

364, 675

104-122

811/1

323

364, 675

401

2.3

Придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів, за рахунок коштів отриманих від НУБіПУ та їх оприбуткування

364, 675

221

811/1

323

364, 675

411

2.4

Придбання матеріалів, за рахунок коштів отриманих від НУБіПУ та їх оприбуткування

364, 675

234-238

323

364, 675

2.5

Списання використання матеріалів, придбаних за рахунок коштів, отриманих від НУБіПУ

811/1

234-238

3.

Безоплатне отримання відокремленими підрозділами матеріальних цінностей від НУБіПУ, придбаних за рахунок акумульованих коштів

3.1

Отримання необоротних активів відокремленими підрозділами НУБіПУ

104-122

401

3.2

Отримання малоцінних та швидкозношуваних предметів відокремленими підрозділами НУБіПУ

221

411

3.3

Отримання матеріалів відокремленими підрозділами НУБіПУ

Списання використаних матеріалів, отриманих від НУБіПУ

234-238

811/1

684

234-238

Висновки та пропозиції. Отже, акумулювання коштів спеціального фонду за рахунок частини доходу від виробничої та господарської діяльності підрозділів є ефективним напрямом удосконалення управління коштами та забезпечує їх більшу мобільність задля забезпечення розвитку навчально-дослідних господарств та їх підтримки в періоди дефіциту коштів у зв’язку з особливостями сільськогосподарського виробництва. Але перерахування коштів із спеціального фонду на рахунки відокремлених підрозділів повинно здійснюватись лише на підставі обґрунтованих детальних розрахунків потреби забезпечення виробничої діяльності згідно з фінансовим планом діяльності господарств. Це підвищує ефективність використання коштів фонду та надійність отримання фінансових результатів від виробничо-господарської діяльності господарств, а отже сприяє поповненню коштів спеціального фонду державного бюджету.

 

Список використаних джерел

1.                   Господарський кодекс України. – [ Чинний від 16 січня 2003 року № 436-IV ].  – Офіційне опублікування – Офіційний вісник України, 2003, № 11 (28.03.2003), ст.  462.

2.                  Цивільний кодекс України. – [ Чинний від 16 січня 2003 року № 435-IV ].  – Офіційне опублікування – Офіційний вісник України, 2003, № 11 (28.03.2003), ст. 461.

3.                  Про вищу освіту / Закон України від 17 січня 2002 року № 2984-III . – Офіційне опублікування – Офіційний вісник України, 2002, N   8 (07.03.2002), ст. 327.

4.                  Бюджетний кодекс України. – [ Чинний від 21 червня 2001 року № 2542-III ].  – Офіційне опублікування – Урядовий кур'єр, 2001, 07, 25.07.2001 № 131.

5.                  Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ / Постанова Кабінету Міністрів від 28 лютого 2002 року № 228 . – Офіційне опублікування – Офіційний вісник України, 2002, № 9 (15.03.2002), ст. 414.

6.                  Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету / Наказ Державного казначейства України від 25 травня 2004 року №89. – Офіційне опублікування – Офіційний вісник України, 2004, № 24 (02.07.2004), ст. 1609.

7.                  Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання / Постанова Кабінету Міністрів від 17 травня 2002 року № 659. – Офіційне опублікування – Урядовий кур'єр, 2002, 05, 25.05.2002 № 94.

8.                  Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. / Наказ Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99р. №114. – Офіційне опублікування  –  Офіційний вісник України, 2000, № 1 (21.01.2000), ст. 14.