banner-mia2.gif

УДК 338.43:338.246.025.2

Л.В. ПЕТІНА, к.е.н., доцент,

Херсонський державний аграрний університет

 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Питання, які розглядаються:

·      Висвітлено принципи формування структури фінансових потоків агропромислового комплексу.

·      Здійснено класифікацію фінансових потоків аграрних підприємств Херсонської області та запропоновано практичну модель управління фінансовими потоками аграрних підприємств.

Ключові слова: державне регулювання, сільське господарство, аграрні підприємства, фінансове управління, модель, фінансові потоки.

 

Вопросы, которые рассматриваются:

·      Освещены принципы формирования структуры финансовых потоков агропромышленного комплекса.

·      Осуществлена классификация финансовых потоков аграрных предприятий Херсонской области и предложена практическая модель управления финансовыми потоками аграрных предприятий.

Ключевые слова: государственное регулирование, сельское хозяйство, аграрное предприятие, финансовое управления, модель, финансовые потоки.

 

Issues that are examined:

·      An elucidated the principles of forming of the structure of financial flows of the agro-industrial complex.

·      An accomplished the classification of cash flows of agricultural enterprises of Kherson region. Propounded practice model of management of cash flow of agricultural enterprises.

Keywords: government regulation, agriculture, agricultural business, financial management, a model, financial flows.

 

 

Постановка проблеми. Реформування сільського господарства, перехід його з глибокої кризи до динамічного економічного росту потребує пошук нових джерел фінансування та сучасних методів управління фінансовими потоками аграрних підприємств в кожному регіоні України. Однак, це питання залишається недостатньо вивченим у відповідності до умов південних регіонів України. Відставання розвитку сільськогосподарського виробництва в Херсонській області зумовлює необхідність дослідження цієї проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішенню проблем збільшення фінансових потоків аграрних підприємств, удосконаленню механізмів управління фінансовими ресурсами присвячено багато наукових праць таких вітчизняних і зарубіжних вчених як В.В. Бочаров, Л.В. Дайнеко, Н. Драйпер, М.І. Кісіль, Л.О. Мармуль, П.Т. Саблук, В.П. Ситник та ін. Однак, досі не існує науково-теоретично і методологічно обґрунтованого вирішення питання щодо методів формування фінансових потоків аграрних підприємств регіону та механізму підвищення ефективності управління ними.

Метою статті є обґрунтування принципів формування структури фінансових потоків, проведення класифікації фінансових потоків аграрних підприємств Херсонської області. У статті запропонована принципова і реальна модель управління фінансовими потоками аграрних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Фінансові потоки відображають процес переміщення фінансових ресурсів у макро- або мікроекономічному середовищі і існували завжди при будь-яких формах організації підприємницької діяльності аграрних підприємств. Як показала практика, найбільша ефективність їх руху досягається при застосуванні ринкових принципів управління матеріальними та фінансовими ресурсами аграрних підприємств, що й обумовило появу нової ринкової економічної категорії – аграрний фінансовий потік, який створюється й використовується для забезпечення ефективного фінансування аграрних підприємств. Виходячи з цього, під фінансовими потоками у сільському господарстві слід розуміти спрямований рух фінансових коштів, що циркулює у агропромисловій системі, а також між агропромисловою системою і зовнішнім середовищем і забезпечує рух товарного потоку у певному напрямі. Із цього визначення виходить, що:

- аграрний фінансовий потік – це не простий рух фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств, а їх спрямований рух;

- спрямованість руху фінансових ресурсів в агропромисловому комплексі обумовлюється необхідністю забезпечення переміщення відповідного товарного потоку;

- рух фінансових ресурсів здійснюється або в аграрній системі, або між нею й зовнішнім середовищем.

Фінансові потоки аграрних підприємств неоднорідні по своєму складу і для управління ними необхідна їх класифікація (рис. 1).

Image

Рис. 1. Класифікація фінансових потоків аграрних підприємств

Принципи побудови управління фінансовими потоками аграрних підприємств мають відповідати таким вимогам:

- адекватно відображати сукупність функцій кожного рівня управління і сукупні витрати, пов’язані з виконанням цих функцій;

- забезпечувати економічну зацікавленість у здійсненні діяльності кожного аграрного підприємства.

Найважливішими принципами ефективності управління фінансовими потоками аграрних підприємств регіону слід вважати:

- методологічну послідовність;

- комплексне виявлення практично всіх коштів, що беруть участь в економічній діяльності регіону;

- єдність та узгодженість інструментів і методик визначення фінансових потоків аграрних підприємств.

Процес визначення фінансових потоків аграрних підприємств регіону, побудований на інформації про рух ресурсів по рахунках банківського сектору економіки області, дозволяє врахувати переміщення практично всіх ресурсів, що беруть участь в економічних операціях. При цьому, існуюча система взаєморозрахунків і обліку економічних операцій у господарюючих суб’єктів припускає, що вони є дебіторами і кредиторами одночасно. Таким чином, формується сукупність учасників економічних відносин.

Здійснюючи господарську діяльність аграрні підприємства найактивнішим чином взаємодіють з банківським сектором. Кредитні установи мобілізують значну частину активів, надаючи фінансові послуги господарюючим суб’єктам. Крім того, вони здійснюють перерозподіл фінансових потоків, з одного боку, по зобов’язаннях клієнтів, з іншого – з метою отримання фінансової вигоди і збільшення власного доходу. Зустрічні фінансові потоки аграрних підприємств регіону, що утворюються при цьому, мають визначний рівень сальдо потоків. Чим більшим є сальдо зустрічних потоків, тим радикальніше змінюються поточні умови розвитку економічної ситуації. Аналіз особливостей перерозподілу фінансових потоків показав, що великі аграрні підприємства регіону часто обслуговуються не тільки в декількох кредитних організаціях області, але й у кредитних організаціях інших регіонів. Однак, цей факт не тільки не зменшує практичної значущості моделі, але й є підставою для застосування її на міжрегіональному рівні.

Перед побудовою реальної моделі управління фінансовими потоками аграрних підприємств регіону, наведемо принципову модель управління (рис. 2).

У принциповій моделі представлений один сектор економіки, що складається з одного аграрного підприємства і обслуговується в одній кредитній організації.

Image

Рис. 2. Принципова модель управління фінансовими потоками

 

Ця модель дозволяє за системою щоденного обліку економічних операцій побудувати прогнозний рівень виробництва сільськогосподарської продукції. За допомогою функціональної залежності визначається очікуване виробництво сільськогосподарської продукції на будь – якому етапі реалізації моделі.

Зображений елемент моделі абстрагований від цілого ряду подій, наприклад, від змін в інших секторах економіки АПК, у галузевій структурі регіону, у банківському секторі тощо.

Реальна модель управління фінансовими потоками (рис. 3) має розмаїття прояву і зміни фінансових потоків між аграрними підприємствами регіону. Центральна частина моделі відображає схему вхідних і вихідних фінансових потоків агропромислового комплексу, що надходять із кредитних організацій і повертаються знову до них, але в зміненому стані. Величина цих змін враховує додаткові надходження (або зниження рівня надходжень) з інших джерел фінансування, що спостерігаються в кредитних організаціях.

Image

Рис.3. Реальна модель управління фінансовими потоками агропромислового комплексу

 

У запропонованій моделі управління фінансовими потоками АПК виділяються два функціональні блоки, що відповідають класичній побудові і відображенню моделі управління [1 с. 24]. Так, лівий блок моделі відображає процес управління фінансовими потоками аграрних підприємств регіону, коли місцеві органи влади і територіальні відділення банків впливають управлінськими рішеннями на активізацію і наповнення фінансових потоків суб’єктів економічних відносин шляхом: фінансування регіональних комплексних програм, реалізації ефективної нормативної і законодавчої бази; реалізації заходів, передбачених економічною політикою регіону; регулювання величини податків у частині повноважень регіонального рівня; реалізації заходів грошово-кредитної політики; впровадження напрямів реструктуризації АПК і банківського сектору регіону [2, с.51-53].

Правий блок моделі – блок результатів управління фінансовими потоками. На цьому етапі проводиться аналіз, вивчення поведінки фінансових потоків, розробляються варіанти моделей перерозподілу регіональних фінансових потоків, а також здійснюється перевірка раніше прийнятих рішень з урахуванням подальших коректувань.

Участь держави у створені фінансових потоків аграрних підприємств та їх регулюванні відбувається, переважно, за рахунок розробки і впровадження загальнодержавних та регіональних програм, які фінансуються з бюджетів всіх рівнів, самих аграрних підприємств, інвесторів.

Аналіз розвитку сільськогосподарського виробництва у світі показує, що найбільших успіхів досягли ті країни, де було здійснено широкомасштабні національні програми створення зрошувальних систем. У США, де площі обробітку із сприятливими погодними умовами становлять 60% (Україна – 7%), зрошення проводиться на площі 28,6 млн. гектарів (15% площі ріллі), які дають близько 40% сільськогосподарської продукції. Інтенсифікація агровиробництва дозволяє американцям щороку продавати продовольства на 41-43 млрд. доларів. Завдяки державній підтримці заходів зрошення орних земель у багатьох країнах Європи спостерігається перевиробництво більшості основних продуктів харчування.

Враховуючи досвід економічно розвинених країн світу, в Херсонській області діє державна програма розвитку меліорації земель на період до 2015 року [3]. Фінансування витрат на проектування, будівництво (реконструкцію) і експлуатацію зрошувальних систем здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших, не заборонених законом, джерел.

Друга програма, що діє у Херсонській області, "Стратегія економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року" переважно стосується розвитку промисловості регіону, в т.ч. і переробних підприємств, а також спрямована на вирішення питань соціального характеру. Ті заходи, які стосуються діяльності аграрних підприємств регіону та формують їх фінансові потоки, впроваджуються і впливають на розвиток агропромислового комплексу регіону.

Велике значення для розвитку Херсонської області має "Регіональна програма розвитку малого підприємництва в Херсонській області на 2005-2011 роки", що містить заходи, впровадження яких істотно полегшило діяльність сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств в кризовий період.

Залучення коштів місцевого і державного бюджетів, за допомогою вищезгаданих програм, дозволяє значно збільшити фінансові потоки аграрних підприємств, розширити їх економічні та технологічні можливості, ефективно реалізувати виробничий і трудовий потенціал, стимулювати впровадження наукових розробок, знизити податкове навантаження на господарства.

Таким чином, поповнення фінансових потоків аграрних підприємств коштами з державного та місцевого бюджетів дозволяє: значно підвищити фінансово-господарські можливості сільгоспвиробника; суттєво оновити його матеріально-технічну базу; підвищити конкурентоспроможність продукції, яка ним виробляється; істотно розширити види діяльності; посилити соціальну захищеність працівників підприємства; здійснювати ряд заходів щодо збереження та відновлення навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів.

Висновки. Рівень потреби в управлінні фінансовими потоками аграрних підприємств, як з боку місцевих органів влади, так і з боку комерційних структур визначається ступенем ділової активності, що складається в регіоні, наявності реальних можливостей для розвитку виробництва, розвиненістю ринкової інфраструктури; підприємницької діяльності, а також рівнем регіональної інвестиційної політики. Необхідність в управлінні фінансовими потоками аграрних підприємств збільшується з наростанням фінансової активності господарюючих суб’єктів.

Класифікація фінансових потоків аграрних підприємств Херсонської області проводиться з використанням наступних основних ознак: відношення до агропромислової системи; напрямок руху; призначення; спосіб перенесення авансової вартості; форма розрахунку; вид господарських зв’язків.

Найважливішими принципами ефективності управління фінансовими потоками аграрних підприємств регіону є: методологічна послідовність; комплексне виявлення всіх коштів, що беруть участь в економічній діяльності регіону; єдність та узгодженість інструментів і методик визначення фінансових потоків аграрних підприємств регіону.

 

Список використаних джерел

1. Фишер С. Экономика: [пер. с англ.] / С. Фишер, Р. Дорбуш, Р. Шмалензи. – М.: Дело, 2001. – 473 с.

2. Якубів В.М. Удосконалення організаційно – економічного механізму функціонування сільськогосподарських виробників / В.М. Якубів // Економіка АПК. – 2008. - № 3. – С. 49-55.

3. Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції рослинництва на зрошувальних землях, Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 р., № 325 // Урядовий кур’єр. – 2007. - № 10. – с. 16.