banner-mia2.gif

УДК 368.914.003.13

О.В. ХУДОЛІЙ, викладач,

Луганський національний аграрний університет

 

Визначення ефективності діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні

 

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

·        Установлены основные показатели, характеризующие эффективность деятельности негосударственного пенсионного фонда.

·        Раскрыта сущность единиц пенсионных взносов и порядок их учета на индивидуальных пенсионных счетах участников НПФ.

·        Проведен анализ эффективности деятельности НПФ Украины.

 

Key questions which are considered:

·        The main indexes which characterize efficiency of activity of non-state pension a fund are set.

·        The units of pension payments and order of their account on the individual pension accounts of participants of NPF are essence.

·        The analysis of efficiency of activity of NPF of Ukraine is conducted.

 

Постановка проблеми. Хоча Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення" набрав чинності ще у січні 2004 року, тривалий час початок роботи недержавних пенсійних фондів стримувався відсутністю повного комплекту професійних фінансових установ, які забезпечують діяльність фонду. Лише у 2005 році недержавні пенсійні фонди почали діяльність із залучення клієнтів. Сьогодні в Україні складається ситуація, коли розвитку інфраструктури недержавних пенсійних фондів протидіє низка факторів, стримуючих розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення. Головним з таких факторів є недовіра населення країни до створюваних фінансових установ. Цьому, в першу чергу, сприяє відсутність належного обсягу інформації про діяльність недержавних пенсійних фондів, надійність цих установ та ефективність розпорядження пенсійними активами.

У зв’язку з наявною потребою в достовірній та повній інформації щодо діяльності системи недержавного пенсійного забезпечення та його елементів  виникає необхідність проведення аналізу фінансового стану та діяльності пенсійного фонду як виокремленої одиниці. Одним з основних критеріїв, що цікавлять вкладників при виборі недержавного пенсійного фонду є ефективність його діяльності, що характеризується збільшенням вартості внесків учасників за рахунок інвестиційної діяльності фонду.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. З розвитком системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні все більше науковців і практиків приділяють увагу діяльності недержавних пенсійних фондів в своїх працях. Вивченню діяльності суб’єктів системи недержавного пенсійного забезпечення присвячені праці В. Абрамова, Н. Ковальова, О. Максимчука, С. Максутова, А. Нечая, Н. Теременка, О. Фролової, Б. Юровського та багато інших авторів. Однак на сучасному етапі розвитку недержавних пенсійних фондів основна маса публікацій стосується лише організаційних питань їх роботи, а визначенню показників ефективності діяльності НПФ приділяється не достатньо уваги.

Постановка мети статті. Враховуючи важливість визначення економічної ефективності недержавних пенсійних фондів для забезпечення інформацією про їх діяльність широкого кола користувачів, в даній статті було поставлено за мету визначення системи показників доходності, а також проведення аналізу ефективності діяльності НПФ України.

Основний матеріал дослідження. Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 27 червня 2006 року було затверджено Критерії оцінки фінансового стану недержавного пенсійного фонду, які являють собою сукупність показників, що відображають основні аспекти діяльності НПФ. Згідно з наведеними Критеріями економічна ефективність діяльності недержавного пенсійного фонду характеризується показниками прибутковості пенсійних активів, а також зміною чистої вартості одиниці пенсійних внесків.

Слід, однак, відзначити, що сутність самого показника одиниці пенсійних внесків недержавного пенсійного фонду ще й досі чітко не визначена в нормативно-правових актах, що регулюють діяльність НПФ. Не розкривається сутність одиниці пенсійних внесків і в науковій літературі.

Дослідивши порядок руху одиниць пенсійних внесків та їх вартості в недержавних пенсійних фондах, встановлено, що одиницею пенсійних внесків НПФ вважається умовна величина внеску кожного учасника недержавного пенсійного фонду, що змінює свою вартість у часі в залежності від ефективності інвестування цих внесків. Схематично рух одиниць пенсійних внесків та їх вартості на індивідуальному пенсійному рахунку кожного учасника НПФ наведено на рис. 1. Так, зміна кількості одиниць пенсійних внесків відбувається лише у разі внесення коштів на рахунок вкладником чи здійснення пенсійної виплати, або переведення коштів до іншої установи системи недержавного пенсійного забезпечення. Вартість же накопичених одиниць (сума на індивідуальному пенсійному рахунку у гривнях) змінюється як за рахунок пенсійних внесків чи виконання зобов’язань перед учасниками, так і за рахунок інвестиційної діяльності фонду. Крім того, за рахунок вартості пенсійних активів здійснюються витрати на обслуговування та управління НПФ, при цьому кількість одиниць пенсійних внесків не змінюється.

Кількість одиниць пенсійних внесків на індивідуальному пенсійному рахунку учасника НПФ на певну дату можна визначити за формулою:

Image

де КОПВі – кількість одиниць пенсійних активів на кінець звітного періоду (на певну дату);

КОПВі-1 – кількість одиниць пенсійних активів на початок звітного періоду (на попередню дату);

Ві – сума пенсійних внесків на користь учасника чи сума виконання зобов’язань перед учасником за звітний період;

ЧВОі-1 – чиста вартість одиниці пенсійних внесків пенсійного фонду на початок звітного періоду.

 

Image

Рис. 1 Схема руху коштів на індивідуальному пенсійному рахунку учасника НПФ

При цьому чиста вартість одиниці пенсійних внесків розраховується за фондом в цілому на відповідну дату відношенням чистої вартості активів НПФ на цю дату до загальної кількості одиниць пенсійних внесків.

Таким чином, збільшення вартості одиниці пенсійних внесків за звітний період свідчить про прибутковість діяльності НПФ і, навпаки, зменшення вартості одиниці пенсійних внесків свідчить про збитковість діяльності. Саме такий принцип визначення ефективності діяльності НПФ встановлений Критеріями оцінки фінансового стану недержавного пенсійного фонду, затвердженими Держфінпослуг.

Якщо приріст чи зменшення чистої вартості одиниці пенсійних внесків є абсолютним показником, що характеризує прибутковість діяльності НПФ, то для порівняння пенсійних фондів між собою Критеріями встановлено використання відносних показників – коефіцієнтів реального та номінального доходу, які розраховуються за формулами:

Image

де Кнд – коефіцієнт номінального доходу НПФ;

ЧВОі – чиста вартість одиниці пенсійних внесків пенсійного фонду на кінець звітного періоду;

ЧВОі-1 – чиста вартість одиниці пенсійних внесків пенсійного фонду на початок звітного періоду;

К – кількість календарних днів у розрахунковому періоді.

 

При розрахунку коефіцієнта номінального доходу за рік формула приймає вигляд:

Image

Коефіцієнт реального доходу відображає доходність пенсійних активів з урахуванням рівня інфляції за розрахунковий період. Для розрахунку коефіцієнта реального доходу використовують формулу:

Image

де, І – індекс споживчих цін (рівень інфляції за звітний період).

Слід відзначити, що коефіцієнти номінального та реального доходу є найважливішими при виборі НПФ учасниками, оскільки показують якими темпами зростатимуть кошти на їх індивідуальних пенсійних рахунках. Однак наведені показники можуть суттєво відрізнятись від реальної доходності інвестицій, здійснених за рахунок пенсійних активів. Отриманий пенсійним фондом інвестиційний дохід може бути зменшений на суму витрат по управлінню та обслуговуванню НПФ і, крім того, на звітну дату може залишитись у вигляді нерозподіленого прибутку, що не збільшує вартості одиниці пенсійних внесків.

Тому показники ефективності діяльності НПФ доцільно розділити на показники:

1) ефективності вкладання коштів в НПФ (коефіцієнти реального та номінального доходу);

2) ефективності інвестування коштів (норма прибутку або рентабельності інвестицій).

Рентабельність пенсійних активів недержавного пенсійного фонду (норма доходності пенсійних активів) можна розрахувати за формулою [4]:

 

Image

де Кр – коефіцієнт рентабельності активів (норма прибутку);

Па – прибуток від розміщення пенсійних активів;

А – середня вартість активів за рік, обчислена як середня арифметична вартості активів на початок та на кінець року.

 

Аналогічно коефіцієнт рентабельності активів НПФ можна розрахувати за будь-який проміжок часу діяльності недержавного пенсійного фонду. При цьому, на відміну від коефіцієнтів реального та номінального доходу, що характеризують зміну вартості пенсійних активів на індивідуальному пенсійному рахунку учасника, коефіцієнт рентабельності активів НПФ свідчитиме про загальну ефективність розміщення пенсійних активів. Відповідно, порівняння коефіцієнтів номінального та реального доходу з коефіцієнтом рентабельності активів дозволить виявити, на скільки загальна ефективність інвестування пенсійних активів впливає на збільшення вигоди учасника НПФ.

На основі наведених показників ефективності діяльності недержавних пенсійних фондів було проведено їх оцінку за 2007 рік. Для аналізу було взято інформацію про діяльність 54 із 66 недержавних пенсійних фондів, що уклали пенсійні контракти станом на 31 грудня 2007 року.

Розрахунок показників ефективності діяльності НПФ згруповано за видами фондів та складом їх засновників у таблиці 1. Так, прибутковість інвестування пенсійних активів значно коливається за фондами. В 2007 році прибутковість розміщення активів пенсійних фондів становила від 0 до 63,1 %. Середня норма прибутковості інвестицій розглянутих недержавних пенсійних фондів за 2007 рік становила 20,7 %, що перевищувало рівень відсоткових ставок за банківськими депозитами.

 

Таблиця 1

Показники доходності недержавних пенсійних фондів України

в 2007 році

Групи НПФ за різними критеріями

Норма інвестиційного прибутку, %

Коефіцієнт номінального доходу, %

Коефіцієнт реального доходу, %

За видами фондів

1

Відкриті

23,3

17,13

0,46

2

Корпоративні

19,2

7,72

-7,61

3

Професійні

14,4

9,38

-6,19

Наявність серед засновників фінансових установ

1

Так

27,6

23,95

6,30

2

Ні

17,7

9,65

-5,96

Участь у професійних об’єднаннях

1

Так

14,8

8,86

-6,63

2

Ні

22,1

15,00

-1,37

 

РАЗОМ

20,7

13,80

-2,41

 

В той же час, вартість одиниці пенсійних внесків змінювалася не пропорційно нормі інвестиційного доходу. Більшість НПФ в 2007 році мали коефіцієнт номінального доходу значно нижчий за норму інвестиційного прибутку, що свідчить про використання значної суми прибутку від інвестування пенсійних активів для покриття поточних витрат пенсійних фондів. Так, навіть, середнє значення коефіцієнта номінального доходу становило лише 13,8%, що майже на 7 відсоткових пунктів нижче за доходність інвестування. Крім того, приріст активів учасників НПФ за рахунок їх інвестування не перевищував, навіть рівня інфляції за 2007 рік (16,6%, за даними Держкомстату України). В результаті реальна доходність вкладання коштів в НПФ в Україні в 2007 році з урахуванням темпів інфляції становила в середньому -2,41%, хоча за деякими фондами сягала, навіть 40,45 %.

Слід відзначити, що найвищу доходність за результатами 2007 року показали НПФ, засновані фінансовими установами. За видами ж найбільш ефективними в 2008 році були пенсійні фонди відкритого типу, що, знову ж таки, пояснюється наявністю у засновниках фінансових установ та більшою мобільністю в інвестуванні пенсійних активів. Однак, як показали попередні дослідження, це негативно відбивається на надійності фондів.

Висновок. Підводячи підсумки оцінці ефективності діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні можна сказати, що переважна більшість фондів в 2007 році спрацювала успішно, показавши високий рівень норми прибутковості активів, хоча реальна доходність активів учасників і виявилася від’ємною. Однак, оцінюючи ефективність діяльності недержавних пенсійних фондів слід зважити на те, що ці установи лише починають свою діяльність в Україні і більшість з них сьогодні має в розпорядженні суму пенсійних активів, не достатню для проведення ефективної інвестиційної політики. На етапі становлення системи недержавних пенсійних фондів основна їх мета полягає в закріпленні на ринку недержавного пенсійного забезпечення, збільшенні своєї надійності, а також у набутті досвіду роботи.

 

Список використаних джерел

1.        Верховна Рада України. Закон України. Про недержавне пенсійне забезпечення, № 1057-IV від 09.07.2003р. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon.nau.ua.

2.        Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України. Розпорядження.  Про затвердження Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, №1660 від 20.07.2004р. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon.nau.ua.

3.        Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України. Розпорядження. Про затвердження Критеріїв оцінки фінансового стану недержавного пенсійного фонду, № 5945 від 27.06.2006р. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon.nau.ua.

4.        Максутов, С. Учет операций в негосударственном пенсионном фонде [Текст] / С. Максутов // Вестник бухгалтера и аудитора Украины. – 2006. - № 13/14 – С. 16-25.

5.        Нечай, А. А. Актуальні питання фінансового права: правові основи публічних накопичувальних фондів [Текст] / А. А. Нечай. – Чернівці : «Рута», 2004. – 376 с.

6.        Юровский, Б. С. Пенсии государственные и негосударственные: на что можно рассчитывать [Текст] / Б. С. Юровский – Харьков : Центр «Консульт», 2005. – 248 с.