banner-mia2.gif

О.П. Савицька,

Начальник управління реформування управління АПК

та соціально-трудових відносин Мінагрополітики України

О.В. Волошина,

науковий співробітник ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН

  

Галузева угода, укладена відповідно до чинного законодавства, є правовим актом, яким регулюються соціально-економічні та трудові відносини, встановлюються трудові і соціально-економічні права та мінімальні гарантії для працівників аграрного сектора економіки.

Сторонами Угоди є:

- Міністерство аграрної політики України, галузеві об’єднання підприємств, що об’єдналися й утворили спільний представницький орган з ведення переговорів, укладення Угоди, які представляють інтереси власників, роботодавців підприємств;

- Профспілка працівників агропромислового комплексу України, що представляє інтереси працівників агропромислового виробництва.

Положення та норми Галузевої угоди є нормами прямої дії і, як мінімальні гарантії, поширюються на всіх юридичних та фізичних осіб - роботодавців, які за основним видом діяльності належать до аграрного сектору економіки, а також на навчально-дослідні і інші госпрозрахункові підрозділи аграрних закладів освіти і є обов’язковими для дотримання в колективних договорах та при вирішенні питань регулювання соціально-економічних і трудових відносин.

Роботодавці та виборні органи профспілки підприємств і організацій аграрного сектора економіки, незалежно від форм власності та господарювання, зобов’язані впродовж місяця після набрання галузевою угодою чинності, у встановленому порядку укласти колективні договори чи внести відповідні зміни до чинних колективних договорів і забезпечити реалізацію її норм і положень, як мінімальних гарантій.

Зауважимо, що Галузева угода не обмежує прав підприємств відповідно до повноважень сторін встановлювати у колективних договорах вищі та додаткові, порівняно із передбаченими законодавством і угодою, гарантії, соціально-трудові пільги та інші норми.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

Роботодавці зобов’язані:

- у разі виникнення об’єктивних причин (реорганізації, зміни форм власності, ліквідації, часткового зупинення виробництва та ін.), які тягнуть за собою скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов праці, здійснювати практичні заходи тільки після завчасного надання відповідним органам Профспілки інформації з цих питань, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, про кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнення. Роботодавці не пізніше як за три місяці з часу прийняття рішення проводять консультації з профспілковими органами щодо запобігання звільненню, обмеження його до мінімуму, пом’якшення його соціальних наслідків;

- не вивільняти жодного працівника без достатніх підстав і попередньої згоди виборного органу Профспілки у випадках і порядку, встановлених чинним законодавством;

- не приймати на роботу нових працівників тих категорій, що є в достатній кількості на підприємстві, а також при застосуванні режимів неповної зайнятості, чи прогнозування вивільнення;

- при прийомі працівників на роботу, в т.ч. за сезонним або строковим трудовими договорами, надавати перевагу колишнім працівникам підприємства, вивільненим у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, реорганізації, перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності чи штату, банкрутства, зміною істотних умов праці.

 Виборні органи Профспілки зобов’язані:

- аналізувати інформацію роботодавців про наступне звільнення працівників, його причини та проводити переговори та консультації з роботодавцями з цього приводу;

- домагатися від роботодавців здійснення конкретних заходів щодо запобігання вивільненню працівників або зведенню їх кількості до мінімуму;

- вносити пропозиції та домагатися перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, які пов’язані з вивільненням працівників у разі недостатньої їх аргументації;

- розглядати у встановленому законодавством порядку подання роботодавців стосовно звільнення членів профспілки і аргументувати причини ненадання згоди на звільнення;

- у разі скорочення чисельності або штату, застосування режиму неповного робочого часу та інше, не давати згоди на збільшення обсягів надурочних робіт, збільшення тривалості робочих змін і ін.;

- проводити роз’яснювальну роботу серед працівників щодо їх трудових прав та захисту у разі вивільнення;

- надавати практичну допомогу у відстоюванні перед роботодавцями трудових прав працівників, представляти їх інтереси у судах і державних органах зайнятості.

 

ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКАМ У РАЗІ ЗМІНИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА, ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ

Роботодавці зобов’язані:

1. Завчасно інформувати відповідні органи Профспілки у випадках приватизації, реорганізації, ліквідації підприємства.

2. Забезпечувати участь представників профспілкової організації з правом дорадчого голосу у роботі ради акціонерного товариства (спостережній раді).

3. Забезпечувати, у разі прийняття відповідних рішень, участь представників профспілкової організації у роботі комісій з реорганізації та приватизації.

4. Враховувати пропозиції виборного органу Профспілки щодо передачі з державної у комунальну власність: закріпленого за підприємством майна, об’єктів соціальної інфраструктури, споруджених за рахунок коштів фонду соціально-культурного розвитку, житлового фонду. Не допускати без згоди органу Профспілки перепрофілювання і ліквідації об’єктів соціально-культурної сфери.

5. Гарантувати додержання прав та інтересів працівників, що звільняються у зв’язку із банкрутством підприємства, зміною форми власності, зокрема щодо порядку звільнення, працевлаштування, виплати вихідної допомоги, інших пільг і компенсацій таким працівникам.

6. Забезпечити у випадку ліквідації підприємства (за умови прийняття рішення органом управління):

- першочергову виплату вихідної допомоги звільненим працівникам;

- задоволення вимог, які виникли із зобов’язань перед працівниками підприємства, зобов’язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, відповідно до чинного законодавства

Профспілка зобов’язана:

1. Представляти права й інтереси працівників у відносинах з власником щодо управління підприємством, а також у разі зміни організації чи форми власності, банкрутства.

2. Сприяти розвитку та ефективності виробництва, удосконаленню нормування та підвищення продуктивності праці, запровадженню нової техніки та технології.

3. Брати участь у роботі комісій з передприватизаційної підготовки підприємств, приватизації, реструктуризації, передачі об’єктів з державної у комунальну власність.

4. Представляти інтереси працівників підприємства у комітеті кредиторів та у випадку проведення процедур банкрутства з правом дорадчого голосу.

 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ. РЕЖИМ ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ

Нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.

У колективних договорах для окремих категорій працівників виробничих підрозділів, а також підприємства в цілому може встановлюватися скорочена норма тривалості робочого часу із збереженням заробітної плати понад гарантії, встановлені чинним законодавством.

Режим роботи та відпочинку, тривалість змін, час початку і закінчення роботи, порядок запровадження підсумованого обліку робочого часу, поділу робочого дня на частини встановлюються схваленими загальними зборами та затвердженими у встановленому порядку Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Роботодавці повинні привести назви професій та функціональні обов’язки і затвердити у встановленому порядку посадові інструкції відповідно до Класифікатора професій та Довідників кваліфікаційних характеристик професій працівників й ознайомити з ними всіх працівників.

Роботодавці підприємств зобов’язані забезпечити первинну професійну підготовку та підвищення кваліфікації працівників не рідше ніж 1 раз на 5 років. Обсяги підвищення кваліфікації працівників та професійного навчання, а також сума загальних витрат коштів на ці цілі встановлюються в колективному договорі підприємства.

Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, яка не обумовлена його трудовим договором, допускається лише за його згоди на умовах та у випадках, передбачених чинним законодавством.

У зв’язку з особливостями виробництва на підприємствах може застосовуватися підсумований облік робочого часу. Сфера його застосування, тривалість облікового періоду та порядок запровадження встановлюються відповідним Положенням (додаток до колективного договору).

Неповний робочий час з ініціативи роботодавця може запроваджуватися тільки у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці за письмовим попередженням працівників не пізніше, як за два місяці. Неповний робочий час за ініціативи працівника встановлюється за угодою сторін і в інших випадках, передбачених законодавством.

На підприємствах усіх форм власності трудовий договір повинен укладатися на невизначений строк. Строковий трудовий договір може бути укладений лише у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, умов її виконання або інтересів працівника, а також в інших випадках передбачених законодавством. Сезонні трудові договори можуть застосовуватися у випадках та на умовах, передбачених колективним договором і чинним законодавством.

Контракт, як особлива форма трудового договору, може застосовуватися тільки у випадках, передбачених Законами України.

Не допускається зміна безстрокового трудового договору на іншу форму.

Тривалість основної щорічної оплачуваної відпустки на підприємствах, незалежно від форми власності, встановлюється відповідно до чинного законодавства і не може бути меншою за 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік.

Працівникам з ненормованим робочим днем обов’язково повинна надаватись додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 7 календарних днів. Список посад, професій і робіт з ненормованим робочим днем на підприємстві та конкретна тривалість відпустки встановлюються у колективному договорі підприємства.

Тривалість додаткових відпусток за роботу із шкідливими та важкими умовами праці, залежно від результатів атестації робочих місць і часу зайнятості працівників у цих умовах, а також за особливий характер роботи, залежно від часу зайнятості працівників у цих умовах, встановлюється колективним договором.

Черговість надання відпусток визначається графіками, що затверджуються роботодавцями за погодженням з виборними органами Профспілки на початок календарного року та доводяться до відома всіх працівників.

Забороняється ненадання щорічних основної та додаткових відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, ненадання їх протягом робочого року працівникам до 18 років, а також працюючим з шкідливими та важкими умовами праці, або з особливим характером роботи.

У колективному договорі за рахунок власних кошті підприємства можуть встановлюватися основна, додаткові та соціальні оплачувані відпустки більшої тривалості порівняно з чинним законодавством.

Відпустки без збереження заробітної плати працівникам можуть надаватися у зв’язку із сімейними обставинами, ветеранам праці та в інших випадках згідно з чинним законодавством та колективним договором.

Відпустки без збереження заробітної плати за ініціативи роботодавця забороняються.

 

НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

Норми праці – норми виробітку, обслуговування, часу, чисельності повинні в обов’язковому порядку встановлюватися для всіх робітників відповідно до досягнутого рівня технології, техніки, організації виробництва.

Роботодавці підприємств усіх форм власності за погодженням з відповідними органами профспілки зобов’язані забезпечити формування і впровадження системи норм та нормативів з праці підприємства, зокрема:

– проаналізувати протягом першого півріччя 2006 року наявність норм та нормативів з праці, їх придатність для застосування;

– розробити і затвердити за погодженням з органом профспілки заходи та порядок запровадження нових, заміни або перегляду діючих норм праці на нові види робіт, технології та послуги в залежності від технічного рівня машин, технологій, організації виробництва;

– здійснювати до початку року щорічну перевірку діючих норм праці, їх перегляд, заміну, застосування поправочних коефіцієнтів. Про початок проведення цих заходів повідомляти працівників не пізніше як за один місяць;

– встановлювати на період освоєння випуску або виробництва нової продукції місцеві норми при відсутності міжгалузевих, галузевих, типових норм;

– проводити паспортизацію умов виробництва конкретних організаційно-технологічних процесів за погодженням з органом профспілки для встановлення обґрунтованих норм праці.

 

ОПЛАТА ПРАЦІ

Фонд оплати праці на госпрозрахункових підприємствах усіх форм власності, а також в навчально-дослідних та інших госпрозрахункових підрозділах аграрних закладів освіти, визначається на умовах, які встановлені в колективному договорі.

Частка фонду оплати праці (без нарахувань) у валових (операційних) витратах підприємства не може бути меншою за 30 відсотків.

Фонд оплати праці збільшується відповідно до умов, встановлених у колективному договорі, але не менше як на:

- 1,0 відсотка на кожен відсоток збільшення обсягів виробництва;

- 1,3 відсотка на кожен відсоток підвищення індексу цін на споживчі товари і послуги;

- відповідно до підвищення законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати та галузевих гарантій оплати праці;

Форми та системи оплати праці, відрядні розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, перелік, умови та розміри виплати надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм та гарантій, передбачених чинним законодавством, Генеральною і Галузевою угодами.

Роботодавці повинні вжити заходів щодо удосконалення структури заробітної плати. Частка основної (тарифної) заробітної плати у середній не може бути меншою за 70 відсотків.

Фонд оплати праці в установах й організаціях, які фінансуються з бюджету, формується в межах бюджетних коштів, виділених на оплату праці та частини доходу, одержаного внаслідок господарської діяльності (спеціального фонду) та інших джерел. В установах і організаціях, які фінансуються з бюджету, розміри основної заробітної плати, доплат, надбавок та інших виплат, що здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань, встановлюються відповідними актами Кабінету Міністрів України. Обсяг спеціальних коштів на оплату праці, розміри заробітної плати у межах цих коштів визначаються в колективному договорі та кошторисах доходів і витрат, згідно з чинним законодавством.

Мінімальний гарантований розмір тарифної ставки робітника, що виконує просту роботу, яка не вимагає кваліфікації, з 1 січня 2006 року не може бути меншим за 400 грн. за повністю виконану місячну норму праці або 2,41 грн. за годину.

Мінімальний гарантований розмір тарифної ставки робітника І-го розряду з 1 січня 2006 року 408 грн. в розрахунку на місяць або 2,45 грн. за годину.

Розміри посадових окладів керівників, професіоналів та фахівців встановлюються в колективному договорі на основі посадового окладу техніка всіх спеціальностей, який не може бути меншим за тарифну ставку робітника третього розряду основного виробництва в розрахунку на місяць.

Окремим висококваліфікованим робітникам, що зайняті на особливо важливих, відповідальних роботах, у колективних договорах визначаються підвищені тарифні ставки за міжрозрядними коефіцієнтами до 2,7 до тарифної ставки робітника 1-го розряду відповідного виду роботи або професії.

У разі застосування відрядної форми оплати праці, відрядні розцінки визначаються, виходячи із встановлених розрядів робіт, тарифних ставок і норм виробітку.

Класифікація робіт за відповідними тарифними розрядами, віднесення робітників до певних кваліфікаційних розрядів, а керівників (крім керівників підприємств), фахівців і професіоналів – до тарифних кваліфікаційних категорій в обов’язковому порядку здійснюється роботодавцями згідно з Довідниками кваліфікаційних характеристик професій працівників та узгоджується з відповідними органами Профспілки.

Присвоєння, підвищення та перегляд кваліфікаційних розрядів робітникам та кваліфікаційних категорій професіоналам та фахівцям проводиться відповідно до чинного законодавства та Положення, затвердженого на підприємстві у встановленому порядку.

Перелік, умови та розміри виплати доплат і надбавок до тарифних ставок та посадових окладів працівників встановлюються в колективному договорі з дотриманням гарантій і норм, встановлених чинним законодавством.

При застосуванні режиму неповного робочого часу за ініціативи роботодавця, оплата праці здійснюється на умовах, встановлених в колективному договорі. Її розмір при цьому не може бути меншим за розмір, встановлений трудовим договором. Роботодавець в даному випадку повинен забезпечити відрахування страхових внесків до Пенсійного фонду України у розмірі, не меншому за необхідний для зарахування страхового пенсійного стажу працівників.

При застосуванні за ініціативи працівника та угодою між працівником і власником неповного робочого часу, оплата праці здійснюється пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

При застосуванні для пільгових категорій працівників скороченого робочого часу розмір основної заробітної плати визначається на умовах колективного договору, але не менше від встановленого для відповідної категорії працівника при нормальній тривалості робочого часу.

Час простою не з вини працівника оплачується у розмірах, які визначені в колективному договорі, але не нижче від 2/3 тарифної ставки, посадового окладу працівника.

Робота в надурочний час повинна оплачуватися на умовах, встановлених у колективному договорі, але не менше ніж у подвійному розмірі основної заробітної плати в розрахунку за годину, відповідно до чинного законодавства.

При виконанні робітниками робіт різної кваліфікації, оплата праці здійснюється за роботою вищої кваліфікації. Робітникам з відрядною формою оплати праці, що залучаються до виконання робіт нижчої кваліфікації, порівняно з присвоєним їм розрядом, виплачується міжрозрядна різниця, на визначених в колективному договорі умовах.

При припиненні з ініціативи працівника трудового договору у зв’язку з порушенням роботодавцем законодавства про працю, умов колективного або трудового договорів, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірах, визначених у колективному договорі, але не менше тримісячного середнього заробітку.

При звільненні у зв’язку із виходом на пенсію працівникам, що відпрацювали на сільськогосподарських підприємствах понад 15 років, виплачується матеріальна допомога у розмірах, визначених у колективному договорі, але не менше двомісячного середнього заробітку.

Мінімальні гарантії оплати праці, встановлені Галузевою угодою, є обов’язковими для дотримання при визначенні у встановленому порядку розмірів заробітної плати всіх категорій працівників, які перебувають у трудових відносинах з юридичними та фізичними особами, діяльність яких за характером основного виробництва відноситься до галузі, незалежно від форми та строку трудового договору.

Запровадження нових або зміна діючих умов оплати праці, встановлених  угодою, а також у колективних договорах підприємств може здійснюватися тільки за домовленістю сторін після внесення у встановленому порядку змін до угоди та колективного договору.

В періоди між підвищенням розмірів заробітної плати проводиться індексація заробітної плати на умовах, встановлених у колективному договорі та згідно із Законом України “Про індексацію грошових доходів населення”.

Оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Заробітна плата виплачується у строки, визначені в колективному договорі, але не рідше як 2 рази на місяць, через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.

Через установи банків виплата заробітної плати може здійснюватися лише за письмовою заявою працівника, з обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця.

Заробітна плата на всіх підприємствах, незалежно від форм власності, виплачується у грошовій формі. Забороняється виплата заробітної плати у формі боргових зобов’язань, розписок або будь-яких іншій формі.

За бажанням працівників, як виняток, колективним договором може передбачатися часткова виплата заробітної плати натурою, але не більш як 50 відсотків нарахованої в грошовій формі, за цінами, які не перевищують собівартості продукції.

Порядок формування фонду натуроплати, співвідношення між грошовою і натуральною формами виплати, перелік видів продукції, що буде виплачуватися (крім заборонених чинним законодавством), ціни для обчислення натуропродукції, терміни виплати натуроплати встановлюються в колективному договорі.

На підприємствах може здійснюватися продаж продукції, товарів, чи надання послуг у рахунок заробітної плати, виключно за бажанням працівника, без жодного примусу за справедливими та розумними цінами, встановленими не з метою одержання прибутку, а в інтересах працівника та на встановлених в колективному договорі умовах.

Заробітна плата працівників за період щорічної основної та додаткових відпусток виплачується не пізніше як за 3 дні до її початку. Працівникам може надаватись матеріальна допомога на оздоровлення у розмірах і на умовах, які встановлених в колективному договорі.

При звільненні працівника всі належні до виплати суми повинні виплачуватись у день звільнення. Одночасно виплачується компенсація за всі дні невикористаної основної та додаткових відпусток за весь період роботи на підприємстві.

Роботодавці зобов’язані забезпечити своєчасну виплату заробітної плати. При наявності заборгованості з виплати заробітної плати роботодавці повинні вжити заходів щодо її погашення, забезпечити персоніфікований облік заборгованих сум на кожну дату її виплати, затвердити узгоджені з виборним органом профспілки графіки погашення боргів, забезпечити виплату компенсації втрати частки заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати згідно з чинним законодавством та колективним договором.

 

УМОВИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

Роботодавці зобов’язані:

1. Забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці відповідно до вимог Закону України “Про охорону праці”, впровадити на підприємствах всіх форм власності системи управління охороною праці, для чого:

o       вжити заходів по кадровому забезпеченню підприємств спеціалістами з охорони праці, підготовки і підвищення їх кваліфікації;

o       розробити за участю сторін колективного договору та реалізувати Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів і підвищення рівня охорони праці;

o       забезпечити виконання необхідних профілактичних заходів, впроваджувати у виробництво безпечні технології та  нову техніку з метою створення здорових і безпечних умов праці;

o       забезпечити проведення інструктажу, навчання працівників, спеціального навчання та перевірки знань на роботах з підвищеною небезпекою, не рідше одного разу на три роки навчання, а також перевірку знань для посадових осіб.

2. Здійснювати фінансування профілактичної роботи, всіх заходів з охорони праці за рахунок наступних джерел:

  • для підприємств всіх форм власності, що використовують найману працю - 0,5% від суми реалізованої продукції, для бюджетних організацій – 0,2% від фонду оплати праці;

o        за рахунок валових витрат згідно Переліку засобів та заходів з охорони праці;

o        за рахунок амортизаційних відрахувань;

o        за рахунок Фонду виробничого розвитку, що формується за рахунок прибутку, який залишається у розпорядженні підприємств.

3. Вчасно та в повному обсязі проводити атестацію робочих місць з умов праці. Результати використати для розробки заходів по приведенню виробничого середовища та характеру праці у відповідність із стандартами безпеки праці, санітарними нормами і правилами, а також для встановлення компенсацій, пільг, гарантованих державною.

4. Забезпечити працівників засобами індивідуального захисту та спецодягом.

5. Здійснювати фінансування та організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників, які зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці чи таких, що потребують професійного добору, щорічного медичного огляду осіб до 21 року. У разі потреби, за результатами медичних оглядів, забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів.

6. Не залучати жінок у дітородному віці до виконання робіт із застосуванням отрутохімікатів або пестицидів.

7. Дотримуватися вимог чинного законодавства про заборону застосування праці неповнолітніх у виробництвах і на роботах з важкими та шкідливими умовами праці.

8. Забезпечити якісне, повне і об’єктивне розслідування нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, встановлення істинних технічних та організаційних причин нещасних випадків. Забезпечити безвідкладну передачу необхідних матеріалів щодо нещасних випадків і профзахворювань для здійснення своєчасних страхових виплат.

9. Встановлювати за рахунок прибутку пільги, компенсації (додаткові доплати до розміру одноразової допомоги потерпілим, сім’ям загиблих на виробництві), що перевищують відповідні нормативи, передбачені законодавством, виходячи з фінансових можливостей підприємства.

Профспілка зобов’язана:

1. Здійснювати контроль за додержанням власником законодавства та інших нормативно-правових актів з охорони праці, створенням нешкідливих і безпечних умов праці, належного виробничого побуту для працівників і забезпечення їх засобами колективного та індивідуального захисту.

2. Вимагати негайного припинення робіт на дільницях, місцях, де виникає загроза життю або здоров’ю працівників.

3. Щорічно аналізувати причини профзахворювань та виробничого травматизму, готувати пропозиції стосовно вжиття ефективних заходів підвищення рівня безпеки праці.

4. Здійснювати контроль за своєчасністю й об’єктивністю розслідування нещасних випадків, їх документальним оформленням.

5. Брати участь у роботі комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві.

 

СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ТА ПІЛЬГИ

Частина прибутку підприємств, що спрямовується на фінансування соціально-трудових пільг, культурно-оздоровчих заходів, утримання об’єктів соціально-побутового обслуговування, а також порядок його використання визначаються колективними договорами.

Рекомендується передбачити у колективних договорах додаткові порівняно з чинним законодавством соціально-трудові пільги, гарантії та компенсації в межах коштів підприємства, що спрямовуються на ці цілі, зокрема:

- встановлення більших пільг для сімей працівників, які померли внаслідок травм чи професійних захворювань, пов’язаних з виконанням ними трудових обов’язків на підприємствах незалежно від форм власності;

- здешевлення вартості харчування в їдальнях, буфетах, профілакторіях, дитячих оздоровчих закладах, часткову компенсацію чи допомогу в придбанні продуктів харчування;

- здешевлення вартості утримання дітей в дитячих дошкільних і шкільних закладах;

- надання вищих розмірів матеріальної допомоги на поховання, при народженні дитини, а також багатодітним і малозабезпеченим сім’ям;

- надання додаткових пільг з житлово-побутового обслуговування, виділення за пільговими цінами будівельних матеріалів на індивідуальне будівництво житла, палива для опалення приватних будинків;

- надання матеріальної допомоги, безвідсоткових позик працівникам на будівництво житла;

- надання пільгових путівок на лікування та інших соціально-побутових пільг ветеранам війни та праці, особам, що прирівнюються до учасників Великої Вітчизняної війни, колишнім працівникам, які вийшли на пенсію.

- виділення коштів на здешевлення лікування працівників;

- надання одноразової допомоги молодим сім’ям, а також працівникам, які повернулися на підприємство після демобілізації з армії та інші.

 

Додаток 1

Мінімальні гарантовані розміри годинних тарифних ставок окремих категорій робітників

сільськогосподарських підприємств та коефіцієнти міжрозрядних співвідношень

 в гривнях

Категорії працівників

Розряди робіт

Коефіцієнти співвідношень мінімальних гарантованих розмірів тарифних ставок робітників І розряду

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

Коефіцієнти між-розрядних співвідношень

1,00

1,09

1,20

1,35

1,55

1,80

 

На ручних роботах в рослинництві

2,45

2,67

2,94

3,31

3,80

4,41

1,00

На ручних роботах в тваринництві

2,84

3,10

3,41

3,83

4,40

5,11

1,16

Трактористи-машиністи

 

 

 

 

 

 

 

І група

2,87

3,13

3,44

3,87

4,45

5,17

1,17

ІІ група

3,16

3,44

3,79

4,27

4,90

5,69

1,29

ІІІ група

3,48

3,79

4,18

4,70

5,39

6,26

1,42

Робітники, зайняті на ремонтних і верстатних роботах

2,60

2,83

3,12

3,51

4,03

4,68

1,06

 

Групи з оплати праці трактористів-машиністів встановлюються в залежності від регіону:

І група - сільгосппідприємства Автономної Республіки Крим (крім гірських і передгірних), Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської і Херсонської областей;

ІІ група - сільгосппідприємства Вінницької, Луганської, Донецької, Кіровоградської, Полтавської, Тернопільської, Харківської, Черкаської, Чернівецької (крім гірських і передгірних), лісостепові підприємства Житомирської, Київської, Львівської, Сумської, Хмельницької та Чернігівської областей;

 ІІІ група - сільгосппідприємства Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської областей, гірські і передгірні підприємства Автономної Республіки Крим, Львівської, і Чернівецької областей та поліські підприємства Житомирської, Київської, Львівської, Сумської, Хмельницької і Чернігівської областей.

Мінімальні гарантовані розміри годинних тарифних ставок робітників інших підприємств та коефіцієнти міжрозрядних співвідношень

 в гривнях

 

Види робіт, виробництв, діяльності

Розряди робіт

Коефіцієнти співвідношень мінімальних гарантованих розмірів тарифних ставок робітників І розряду

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

Міжрозрядні тарифні коефіцієнти

1,00

1,09

1,20

1,35

1,55

1,80

 

Підприємства первинної обробки льону та інших конопляних культур, деревообробної промисловості

2,55

2,78

3,06

3,44

3,95

4,59

1,04

Житлово-комунальні господарства, інші підприємства

2,55

2,78

3,06

3,44

3,95

4,59

1,04

Машинобудування

2,60

2,83

3,12

3,51

4,03

4,68

1,06

Мікробіологічна промисловість

2,60

2,83

3,12

3,51

4,03

4,68

1,06

Будівельні, будівельно-монтажні роботи

3,06

3,34

3,67

4,13

4,74

5,51

1,25

Ремонтно-будівельні роботи

2,60

2,83

3,12

3,51

4,03

4,68

1,06

Механізатори, зайняті на вантажно-розвантажувальних роботах (машиністи кранів, лебідок та подібних установок)

2,60

2,83

3,12

3,51

4,03

4,68

1,06

Робітники, зайняті на верстатних роботах по обробці металу та інших матеріалів різанням на металообробних верстатах

2,92

3,18

3,50

3,94

4,53

5,26

1,19

Робітники на ремонтних роботах в спеціалізованих цехах і майстернях; на ремонті водопровідних і каналізаційних систем, компресорних установок

2,60

2,83

3,12

3,51

4,03

4,68

1,06

Робітники на ремонті устаткування очисних споруд і промислового господарства

2,55

2,78

3,06

3,44

3,95

4,59

1,04

Робітники у виробничих цехах і підрозділах, безпосередньо зайняті ремонтом і налагоджуванням технологічного електротехнічного обладнання, електрон-но-обчислювальної техніки, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, на верстатних роботах

2,82

3,07

3,38

3,81

4,37

5,08

1,15

Робітники у виробничих цехах і підрозділах, зайняті на ремонті особливо складного обладнання, контроль-но-вимірювальних приладів і автоматики

2,92

3,18

3,50

3,94

4,53

5,26

1,19

Експлуатаційні роботи, ремонт, налагодження і обслуговування рухомого складу, шляхів, штучних споруд та інших технічних засобів залізничного транспорту:

 

 

 

 

 

 

 

в залізничних цехах інших підприємств і організацій

2,55

2,78

3,06

3,44

3,95

4,59

1,04

на роботах по поточному ремонту широких колій, по ремонту і наладці технологічного обладнання і засобів залізничного транспорту

2,82

3,07

3,38

3,81

4,37

5,08

1,15

Торгівля і громадське харчування (продавці, кухарі та ін.)

2,45

2,67

2,94

3,31

3,80

4,41

1,00

 

 

Додаток 2

Мінімальні гарантовані розміри місячних окладів робітників наскрізних професій

та коефіцієнти міжкваліфікаційних співвідношень

 

Назва професії

 

Мінімальний розмір

окладів, грн.

Коефіцієнти співвідношень з мінімальним розміром тарифної ставки робітника І розряду (408 грн.)

Гардеробник, кубівник, кур’єр, сатураторник, прибиральник службових приміщень, швейцар, сторож, опалювач, маркувальник, ліфтер

400

0,98

Вагар, кастелянка, контролер водопровідного господарства, оглядач гідротехнічних споруд, оглядач гідротехнічних об’єктів, підсобний (транспортний) робітник, двірник, садівник, світлокопіювальник, склографіст (ротаторник), склопротиральник, прибиральник виробничих приміщень, прибиральник територій, робітник виробничих лазень, носій, пломбувальник вагонів і контейнерів

453

1,11

Машиніст із прання та ремонту спецодягу, водій електро- та автовізка, водій самохідних механізмів, дезінфектор, комірник, наглядач гідротехнічних споруд (старший), контролер на контрольно-пропускному пункті, роздавальник нафтопродуктів, провідник із супроводження вантажів, контролер газового господарства, приймальник замовлень, об’їжджувач, єгер, палітурник документів

502

1,23

Оператор апаратів мікрофільмування та копіювання, комірник на складах кислот і хімікатів, водій транспортно-прибиральної машини, комірник (старший), оператор автоматичного газового захисту, лісник, приймальник замовлень (при самостійному визначенні дефектів і об’єму ремонтних робіт побутових машин, приладів, годинників, радіотелеапаратури, транспортних засобів), прийомоздавальник вантажу та багажу, собаківник

575

1,41

Єгер (старший)

600

1,47

Робітник з благоустрою ( на роботах по видаленню нечистот вручну)

657

1,61

Контролер технічного стану автомототранспортних засобів

702

1,72

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних

машин*

612

1,50

Оператор копіювальних та розмножувальних машин:

 

 

при одержанні копій на папері

518

1,27

при виготовленні друкарських форм з текстових і штрихових оригіналів

657

1,61

при виготовленні друкарських форм з оригіналів, які містять

напівтонові та растрові зображення

714

1,75

Залізничний транспорт

 

 

Машиністи електровозів (тепловозів) на маневрових ділянках

836

2,05

Помічники машиністів електровозів (тепловозів) на маневрових ділянках

636

1,56

Зв'язок

 

 

Оператор електронного зв'язку

551

1,35

Воєнізована та пожежна охорона

 

 

Черговий бюро перепусток, контролер на контрольно-пропускному пункті, провідник службових собак, пожежник, стрілець

559

1,37

Пожежно-сторожова охорона

 

 

Черговий бюро перепусток, контролер на контрольно-пропускному пункті, провідник службових собак, пожежник, сторож

510

1,25

Житлово-комунальне господарство

 

 

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків:

 

 

- при виконанні від 2 до 5 видів робіт по різних професіях

551

1,35

- при виконанні 6 і більше робіт по різних професіях

804

1,97

 

Примітка: прибиральникам службових приміщень, які використовують дезинфікуючі засоби, а також при прибиранні громадських туалетів, місячні оклади підвищуються на10 відсотків,

* Розмір тарифної ставки оператора електронно-обчислювальних та обчислювальних машин в розрахунку на місяць диференціюється в колективному договорі в межах 2-4 розрядів робітника та міжрозрядних співвідношень.

 

 

Мінімальні гарантовані розміри годинних тарифних ставок робітників, зайнятих на навантажувально-розвантажувальних роботах та коефіцієнти міжкваліфікаційних співвідношень

Найменування робіт

Розмір годинної тарифної ставки, грн.

Коефіцієнти співвідношень з мінімальним розміром годинної тарифної ставки робітника І розряду 2,45 грн.

Робітники, зайняті на навантажувально-розвантажувальних роботах

 

 

при навантаженні (розвантаженні) вугілля, вугільного брикету, азбесту, негашеного вапна, цементу; при навантаженні (розвантаженні) в суда шкідливих для здоров’я вантажів, вантажів, що змерзлися, вантажів з вагою одного місця більш як 50 кг

5,05

2,06

при навантаженні (розвантаженні) в залізничні вагони, автомобілі та інший рухомий склад шкідливих для здоров’я вантажів, вантажів, що змерзлися, і вантажів з вагою одного місця більш як 50 кг; при навантаженні (розвантаженні) в судна інших вантажів

4,58

1,87

при навантаженні (розвантаженні) в залізничні вагони, автомобілі та інший рухомий склад інших вантажів; на внутрішньоскладській переробці вантажів

4,07

1,66

Робітники комплексних бригад, що виконують вантажно-розвантажувальні роботи із застосуванням засобів комплексної механізації і суміщають професії вантажника і механізатора:

 

 

при навантаженні (розвантаженні) вугілля, вугільного брикету, азбесту, цементу, інших шкідливих для здоров’я вантажів, вантажів, що змерзлися, і вантажів з вагою одного місця більш як 50 кг

5,68

2,32

при навантаженні (розвантаженні) інших вантажів

5,05

2,06

 

Годинні тарифні ставки водіїв автотранспортних засобів та коефіцієнти міжкваліфікаційних співвідношень

Вантажні автомобілі

Вантажопідйомність автомобілів (в тоннах)

І група

бортові автомобілі та автомобілі-фургони загального призначення

ІІ група

спеціалізовані та спеціальні автомобілі: самоскиди, цистерни, рефрижератори, контейнерровози, пожежні, тех. допомоги, снігоочисні, поливомийні, підмітально-збиральні, автокрани, автонавантажувачі та інші сідельні тягачі з причепами

ІІІ група

автомобілі по перевезенню цементу, отрутохімікатів, трупів, безводного аміаку, аміачної води, загниваючого сміття, асенізаційних вантажів

годинна тарифна

ставка, грн.

коефіцієнт співвідношення до мінімального розміру годинної тарифної ставки робітника І розряду (2,45 грн.)

годинна

тарифна

ставка,

грн.

коефіцієнт співвідношення до мінімального

розміру годинної тарифної ставки робітника І розряду (2,45 грн.)

годинна

тарифна

ставка,

грн.

коефіцієнт співвідношення до мінімального розміру годинної тарифної ставки робітника І роз ряду (2,45 грн.)

до 1,5

3,28

1,34

3,38

1,38

3,55

1,45

від 1,5 до 3

3,38

1,38

3,55

1,45

3,75

1,53

від 3 до 5

3,55

1,45

3,75

1,53

3,92

1,60

від 5 до 7

3,75

1,53

3,92

1,60

4,12

1,68

від 7 до 10

3,92

1,60

4,12

1,68

4,43

1,81

від 10 до 20

4,12

1,68

4,43

1,81

4,90

2,00

від 20 до 40

4,43

1,81

4,90

2,00

5,41

2,21

від 40 до 60

4,90

2,00

5,41

2,21

 

 

вище 60

 

 

5,98

2,44

 

 

Легкові автомобілі

Клас автомобіля

Робочий обсяг двигуна (в літрах)

Годинні тарифні ставки, грн.

Коефіцієнт співвідношення до мінімального розміру годинної тарифної ставки робітника І розряду 2,45 грн.

Особливо малий і малий

до 1,8

3,28

1,34

Середній

від 1,8 до 3,5

3,38

1,38

Великий

від 3,5

3,55

1,45

Автобуси (в тому числі спеціальні)

Клас автобуса

Габаритна довжина автобуса (в метрах)

Годинні тарифні ставки, грн.

Коефіцієнт співвідношення до мінімального розміру годинної тарифної ставки робітника І розряду 2,45 грн.

Особливо малий

до 5

3,43

1,40

Малий

від 5 до 6,5

3,60

1,47

 

від 6,5 до 7,5

4,02

1,64

Середній

від 7,5 до 9,5

4,43

1,81

Великий

від 9,5 до 11

4,90

2,00

 

від 11 до 12

5,17

2,11

 

від 12 до 15

5,41

2,21

 

вище 15

5,68

2,32

Водії мотоциклів і моторолерів

 

2,89

1,18

Кондуктори автобусів

 

2,74

1,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

Мінімальні гарантовані розміри місячних окладів технічних службовців та коефіцієнти міжпосадових співвідношень

Назва професії

Мінімальний розмір окладів, грн.

Коефіцієнти співвідношень до посадового окладу техніка всіх спеціальностей (518 грн.)

Старші: касир, інкасатор; стенографістка І категорії, оператор комп'ютерного набору І категорії, реєстратор, контролер-касир, касир торговельного залу (торгівля)

622

1,20

Касир, інкасатор, стенографістка ІІ категорії, оператор комп'ютерного набору ІІ категорії, друкарка І категорії

570

1,10

Друкарка ІІ категорії, секретар-стенографістка, таксувальник, старший табельник

518

1,00

Секретар-друкарка, секретар керівника, референт, агент з постачання, рахівник, кресляр, діловод, архіваріус, калькулятор, нарядник, обліковець, табельник, приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини

466

0,90

 

Додаток 4

Мінімальні гарантовані розміри та коефіцієнти міжпосадових співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів і фахівців підприємств сільського господарства

Назва посад

Розміри посадових окладів працівників підприємств, грн.

Коефіцієнти між посадових співвідношень розмірів посадових окладів і посадового окладу техніка всіх спеціальностей

Керівник підприємства*

 

 

Заступник керівника, головний бухгалтер

1435

2,77

Головні: агроном, зоотехнік, лікар ветеринарної медицини, інженер, економіст, меліоратор та інші

1222

2,36

Завідувачі відділів: виробничого, планово-економічного

1222

2,36

Керуючий відділенням, дільницею, фермою

1083

2,09

Завідувачі інших відділів (менеджери) матеріально-технічного постачання, збуту і інших напрямків діяльності, помічник керівника

984

1,90

Головні фахівці у складі відділень і інших виробничих підрозділів

1036

2,00

Провідні: агроном, зоотехнік, лікар ветеринарної медицини, інженери всіх спеціальностей, економ-міст, бухгалтер, агролісомеліоратор і інші

896

1,73

Завідувач машинного двору, начальник гаража

938

1,81

Заступник директора з господарської частини, побуту і культури

984

1,90

Заступник директора з господарської частини

761

1,47

Начальник відділу кадрів

844

1,63

Начальник штабу цивільної оборони

720

1,39

Агроном, зоотехнік, лікар ветеринарної медицини, інженери всіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, юрисконсульт, агролісомеліоратор і інші фахівці (в т.ч. медичні, педагогічні)

 

 

І категорії

844

1,63

ІІ категорії

751

1,45

Агроном, зоотехнік, лікар ветеринарної медицини, інженери всіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, юрисконсульт, агролісомеліоратор і інші фахівці (в т.ч. медичні, педагогічні)

658

1,27

Референт з основної діяльності

658

1,27

Техніки всіх спеціальностей, фельдшер ветеринарний та інші молодші спеціалісти (в т.ч. медичні, педагогічні)

 

 

І категорії

611

1,18

ІІ категорії

570

1,10

Техніки всіх спеціальностей, фельдшер ветеринарний та інші молодші спеціалісти (в т.ч. медичні, педагогічні)

518

1,00

Старший диспетчер

777

1,50

Диспетчер

658

1,27

Експедитор з перевезень вантажу

502

0,97

Завідувачі: канцелярії, центрального складу, машинописного бюро, старший інспектор

611

1,18

Завідувачі: архіву, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, інспектор

570

1,10

Завідувач камери схову

466

0,90

Мінімальні гарантовані розміри та коефіцієнти міжпосадових співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів і фахівців інших підприємств

Назва посад

Розміри посадових окладів працівників підприємств, грн.

Коефіцієнти між посадових співвідношень розмірів посадових окладів і посадового окладу техніка всіх спеціальностей

Директор*

 

 

Заступник директора, головний інженер, головний бухгалтер

1435

2,77

Головні: технолог, економіст, агроном, лікар ветеринарної медицини, зоотехнік

1114

2,15

Головні: механік, енергетик, конструктор, метролог; начальник виробництва, технічний керівник (при відсутності самостійних планово-виробничого, виробничо-технічного чи виробничого відділів); начальники відділів: технічного, виробничого, виробничо-технічного, планово-виробничого (при відсутності самостійних технічного і виробничого відділів), виробничо-ветеринарного контролю, технологічної (виробничої) лабораторії

1026

1,98

Начальники відділів: планово-економічного, організації праці і заробітної плати, фінансового контрольно-ревізійного, матеріально-технічного постачання, збуту, кадрів; начальники лабораторій: КВП і автоматики, хімічної, бактеріологічної, токсикологічної, мікологічної

979

1,89

Начальники відділів капітального будівництва, сировини, транспорту, підготовки кадрів, інших

943

1,82

Начальники лабораторій: наукової організації праці і управління виробництвом, нормативно-дослідної; начальник відділу соціального розвитку

886

1,71

Начальник штабу цивільної оборони

793

1,53

Начальник господарського відділу

611

1,18

Головні фахівці у складі відділів: інженери всіх спеціальностей, економіст, агроном, бухгалтер

886

1,71

Провідні: інженери всіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор

829

1,60

Інженери: з організації управління виробництвом, з організації та нормування праці

 

 

І категорії

793

1,53

ІІ категорії

746

1,44

Інженери інших спеціальностей, метролог, економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, соціолог, психолог, художник, агроном, лікар ветеринарної медицини, зоотехнік, мікробіолог, бактеріолог, міколог, токсиколог та інші

 

 

І категорії

746

1,44

ІІ категорії

658

1,27

Інженери всіх спеціальностей, метролог, економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, соціолог, психолог, художник, агроном, лікар ветеринарної медицини, зоотехнік, мікробіолог, бактеріолог, міколог, токсиколог та інші

611

1,18

Техніки всіх спеціальностей та інші

 

 

І категорії

575

1,11

ІІ категорії

544

1,05

Техніки всіх спеціальностей та інші

518

1,00

Начальник цеху

943

1,82

Начальник зміни, старший майстер дільниці; начальники дільниць (елеватора, механізованого зерносховища при підприємстві, сушильно-очисної башти)

850

1,64

Майстер: дільниці, навантажувально-розвантажувальних робіт на підприємствах; начальник пункту (заготівельного, насіннєвоочисної станції та інших); круп’яр

751

1,45

Старший диспетчер

777

1,50

Диспетчер

658

1,27

Експедитор з перевезень вантажу

502

0,97

Завідувачі: канцелярії, центрального складу, машинописного бюро, старший інспектор

611

1,18

Завідувачі: архіву, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, інспектор

570

1,10

Завідувач камери схову

466

0,90

 

Додаток 5

ПЕРЕЛІК

та розміри доплат і надбавок до тарифних ставок та посадових окладів працівників об'єднань, підприємств і організацій

Найменування доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

 

Доплати

За суміщення професій, посад

Доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і посадовими окладами суміщуваних посад з урахуванням обсягів додатково виконуваних робіт

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу роботи

Доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються одержаною економією за тарифними ставками і посадовими окладами, при наявності вакансій в штатному розписі з урахуванням обсягів додатково виконуваних робіт

За виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника

До 100 відсотків тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника, з урахуванням обсягів додатково виконуваних робіт

За роботу у важких і шкідливих, особливо важких, особливо шкідливих умовах праці

За роботу у важких і шкідливих умовах праці – 4,8 та 12 відсотків, за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці – 16, 20 та 24 відсотків тарифної ставки (посадового окладу)

За інтенсивність праці робітників

12 відсотків тарифної ставки

За роботу в нічний час (з 22 до 6 годин)

40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час

За роботу у вечірній час (з 18 до 22 години)

20 відсотків годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи у вечірню зміну

За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи) 

З чисельністю робітників: до 10 чол. – 15 відсотків, 11 - 25 чол. –25 відсотків, понад 25 чол. – 40 відсотків тарифної ставки; ланковим, якщо чисельність ланки перевищує 5 чоловік, встановлюється доплата в розмірі 50 відсотків відповідної доплати бригадиру

За ненормований робочий день для водіїв легкових автомобілів

25 відсотків місячної тарифної ставки (окладу)

На період освоєння нових норм трудових витрат

Підвищення відрядних розцінок на 20 відсотків, підвищення тарифних ставок на 10 відсотків

За науковий ступінь кандидата, доктора наук

Відповідно 15 і 20 відсотків (посадового окладу)

Доплати провадяться у разі, коли діяльність працівника за профілем збігається з напрямком наукової дисертації

За почесне звання "заслужений" або спортивне звання

20 відсотків (посадового окладу, тарифної ставки)

Доплати провадяться у разі, коли діяльність працівника за профілем збігається з почесним або спортивним званням

За відзнаку Міністерства аграрної політики України "Знак пошани"

15 відсотків посадового окладу (тарифної ставки)

 

Надбавки

За високу професійну майстерність

Диференційовані надбавки до тарифних ставок робітників:

ІІІ розряду – 12 відсотків;

IV розряду – 16 відсотків;

V розряду – 20 відсотків;

VI і більш високих розрядів –24 відсотки.

За класність водіям

І класу – 25 відсотків тарифної ставки (місячного окладу),

ІІ класу – 10 відсотків тарифної ставки (місячного окладу)

За класність трактористам-машиністам

І класу – 20 відсотків тарифної ставки;

ІІ класу – 10 відсотків тарифної ставки

За інтенсивність праці, особливий характер роботи або за високі досягнення в праці

До 50 відсотків посадового окладу

За виконання особливо важливої роботи (на період її виконання)

До 50 відсотків посадового окладу

Примітка:

Зазначені доплати і надбавки встановлюються для працівників госпрозрахункових підприємств. В установах і організаціях, що фінансуються з бюджету, перелік і розміри зазначених доплат і надбавок встановлюються Кабінетом Міністрів України за погодженням з відповідними профспілками.

 

 

 

 

Додаток 6

СПИСОК

професій та посад працівників з ненормованим робочим днем на підприємствах і в організаціях Міністерства аграрної політики України

 1. Керівники та їх заступники, головні бухгалтери та їх заступники підприємств, установ та організацій.

2. Начальники, майстри, завідувачі та інші керівники структурних підрозділів, організацій, установ, цехів, відділів, служб, дільниць, виробництв, ферм і ін. та їх заступники.

3. Головні: інженери, економісти, технологи, енергетики, механіки, агрономи, редактори, художники, зоотехніки, конструктори, лікарі ветеринарні, метрологи, лісничі, мисливствознавці, зварники, теплотехніки, винороби, коньячні майстри, пивовари, парфумери, тютюнники, тютюнові майстри, шампаністи, титестери та інші.

4. Провідні: інженери всіх спеціальностей, економісти, конструктори, агрономи, зоотехніки, диспетчери, бухгалтери, агролісомеліоратори, мікробіологи, токсикологи, бактеріологи, мікологи, лікарі ветеринарні технологи, бухгалтери, бухгалтери-ревізори, математики та інші.

5. Інженери всіх спеціальностей, метрологи, економісти, бухгалтери-ревізори, юрисконсульти, соціологи, психологи, художники, агрономи, ветеринарні лікарі, зоотехніки, мікробіологи, бактеріологи, міколоґи, токсикологи, агролісомеліоратори, диспетчери, техніки всіх спеціальностей, фельдшери ветеринарні, мисливствознавці, математики всіх категорій, майстри дільниць, механіки автомобільних колон (гаражів) та інші.

6. Завідувачі: канцелярії, кабінету, центрального складу, машинописного бюро, архіву, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, комори, пунктів (заготовчих, приймальних), дитячих садків (дитячих ясел, ясел-садків), бібліотек; товарознавці, касири, інкасатори, стенографістки, експедитори, секретарі-стенографістки, диспетчери з відпуску готової продукції, таксувальники, секретарі навчальних частин, секретарі-друкарки, агенти з постачання, рахівники, кресляри, діловоди, архіваріуси, калькулятори, нарядники, обліковці, табельники, копіювальники, коменданти будинків та інші.

7. Працівники сільського господарства, робочий час яких за характером роботи поділяється на частини невизначеної тривалості.

8. Водії легкових автомобілів.