banner-mia2.gif

УДК  332. 64 : 338. 516. 52

О.В. МЕЛЬНИЧУК , ассистент,

кафедра фінансів,

Національний університет біоресурсів і

 природокористування України

 

ВРАХУВАННЯ ЦІН РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

 

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

·        Теоретические основы экспертной денежной оценки земельных участков сельскохозяйственного назначения

·        Вопросы использования цен реализации сельскохозяйственной продукции при проведении экспертной денежной оценки земельных участков

 

Key issues that are considered:

·        Theoretical foundations of expert monetary appreciation of agricultural land plots 

·        Questions of agricultural products realization prices consideration within  monetary appreciation of land plots

 

Постановка проблеми. Зважаючи на розвиток земельного ринку,  визначати відповідну вартість земельної ділянки сільськогосподарського призначення доцільно за допомогою методу зисків. Останній ґрунтується на капіталізації того рентного доходу, який може бути одержаний із конкретної земельної ділянки. Вирахувана з очікуваного доходу від реалізації сільськогосподарської продукції сума витрат на виробництво цієї продукції та прибутку відповідного виробника і буде тим рентним доходом, який в подальшому може бути використаний при оцінюванні ділянки. Очікуваний дохід від продукції, одержаної на земельній ділянці, є добутком нормального (типового) урожаю сільськогосподарських культур та цін його реалізації на ринку [2]. Зважаючи на вищесказане, принципового значення набуває врахування цін реалізації сільськогосподарської продукції при здійсненні експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Проведений аналіз цін реалізації сільськогосподарської продукції по областях України дає змогу зробити висновок, що вказані ціни характеризуються різкими змінами, які відбувалися протягом кількох років. Вважаємо, що різкі зміни цін реалізації сільськогосподарської продукції у динаміці років не можуть так само різко позначатись на вартості земельних ділянок, які використовують як засіб виробництва у сільському господарстві. Таким чином, можна зробити висновок про те, що питання врахування цін реалізації сільськогосподарської продукції при здійсненні експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення потребує подальшого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження щодо проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення знайшли відображення в працях таких українських учених: В.Г. Андрійчука, Ю.Д. Білика, Л.І. Воротіної, В.П. Галушка, А.С. Даниленка, Ю.Ф. Дехтяренка, Д.С. Добряка, О.І. Драпіковського, І.Б. Іванової, М.Г. Лихогруда, В.М. Кривова, С.І. Кручка, Б.Й. Пасхавера, М.Г. Ступеня, А.М. Третяка, М.М. Федорова, О.М. Шпичака та інших.

Враховуючи вищесказане, метою даної статті є розгляд теоретичних основ врахування цін реалізації сільськогосподарської продукції при здійсненні експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Виклад основного матеріалу. Для уникнення впливу різкої зміни цін реалізації при здійсненні експертної грошової оцінки земельних ділянок пропонуємо застосовувати прогнозні ціни реалізації типової сільськогосподарської продукції, розраховані за допомогою тренду.

Одержання максимально точних результатів щодо визначення прогнозних цін реалізації типової сільськогосподарської продукції й подальшому їх застосуванні в експертній грошовій оцінці можна за допомогою виділення у межах України цінових регіонів, ієрархічну схему яких показано на рис. 1.

 

Image

Рис. 1. Схема виділення цінових регіонів.

У результаті проведення природно-сільськогосподарського районування територію України поділено на п’ять природно-сільсько-господарських зон (лісова – Полісся, лісостепова – Лісостеп, степові – Степ, Степ посушливий, Степ сухий) і дві гірські області (Карпатська і Кримська) [3, 5]. Беручи за основу таке районування і з метою спрощення виділимо чотири природно-економічні зони – Полісся і Карпати, Лісостеп, Степ та Низинне Закарпаття. Ці зони характеризуються подібністю зональних особливостей утворення ґрунтів і зональним типом сільськогосподарського виробництва. В природно-економічних зонах пропонуємо виділяти десять цінових регіонів, які в межах території України розташовуються із заходу на схід. Головним визначальним чинником при виділенні цінових регіонів є ціни реалізації сільськогосподарської продукції, що сформувалися на тому чи іншому регіональному ринку.

Зважаючи на вищесказане, кожний ціновий регіон має однаковий рівень реалізаційних цін типової продукції, притаманної тій чи іншій природно-економічній зоні. Крім того, при виділенні цінових регіонів враховуються також адміністративно-територіальний поділ України, тому величина певного цінового регіону обмежується рубежами областей, які входять до його складу.  Схему поділу території України на цінові регіони наведено на  рис. 2.

Дослідження реалізаційних цін сільськогосподарської продукції в межах певних цінових регіонів свідчить також про те, що зміна цін на один вид продукції не обов’язково супроводжується зміною цін на інший. Так, різке зниження середніх реалізаційних цін ячменю у 2002 і 2004 роках спостерігалось при зростанні цін на насіння соняшнику по всіх цінових регіонах тощо [дані Державного комітету статистики України, 2000-2008 рр. (www.ukrstat.gov.ua)].

На нашу думку, підвищення або зниження цін на той чи інший вид сільськогосподарської продукції повинне „не прямо” позначатися на вартості земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

 

Image
Рис. 2. Схема поділу території України на цінові регіони.

 

Це можна обґрунтувати тим, що вартість ділянки залежить не лише від однієї, але й від певного переліку сільськогосподарських культур, які можна вирощувати на такій ділянці і забезпечувати нормальний кругообіг культур за рахунок оптимально сформованої сівозміни.

Враховуючи вказану обставину, вважаємо за доцільне при здійсненні експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення застосовувати прогнозні середньозважені ціни реалізації сільськогосподарської продукції, яка є типовою для відповідного цінового регіону.

Оскільки для визначення очікуваного доходу із земельних ділянок,  використовуваних як сільськогосподарські угіддя, враховують типовий для даної місцевості набір культур, розрахунок прогнозних середньозважених цін реалізації сільськогосподарської продукції слід починати із виділення типових для певної місцевості культур. За основу нами було взято набір стратегічних (типових) видів сільськогосподарської продукції природометричної моделі „Український лан” з певними уточненнями і доповненнями [4] (табл. 1).

Таблиця 1

Типова сільськогосподарська продукція у природно-економічних зонах

Сільсько-

господарська продукція

Природно-економічна зона

Карпати і Полісся

Низинне Закарпаття

Лісостеп

Степ

Озима пшениця

+

+

+

+

Озиме жито

+

Ярий ячмінь

+

+

+

+

Кукурудза

+

+

+

Картопля

+

+

Цукровий буряк

+

Насіння соняшник

+

Молоко*

+

+

+

+

Жива маса великої рогатої худоби*

+

+

+

+

Примітка.*Розрахунок нормативних обсягів тваринницької продукції здійснюється на основі нормативного виробництва кормових культур (багаторічних і однорічних трав на сіно і зелений корм, а також кукурудзи на силос і зелений корм).

Джерело: побудовано на основі даних [4].

 

Аналізуючи табл. 1, можна стверджувати, що серед сільськогосподарської продукції, яку виробляють у всіх природно-економічних зонах без винятку, є озима пшениця. Крім того, озима пшениця є провідною культурою і займає значну частку в структурі посівних площ [1, с.16].

Саме тому при визначенні середньозважених цін інші види продукції перераховувались в умовну пшеницю. Для перерахунку типової для відповідної природно-економічної зони продукції в умовну пшеницю застосовувались такі коефіцієнти і частки (табл. 2).

Частки (fj), що застосовувались при розрахунках і зображені в табл. 2, визначаються з урахуванням поширення типових культур у тій чи іншій зоні, а також можливості забезпечення раціонального чергування культур у сівозміні.

Одержані частки й реалізаційні ціни сільськогосподарської продукції по природно-економічних зонах дають змогу визначити коефіцієнти (lj) перерахунку типової продукції в умовну пшеницю. Ці коефіцієнти обчислюють як відношення визначених за п’ять років середніх цін реалізації характерних для певної зони сільськогосподарських культур до середніх цін реалізації озимої пшениці по цій зоні.

Таблиця 2

Коефіцієнти перерахунку типової продукції в умовну пшеницю

Сільсько-

господарська продукція

Базова ціна, ум.од./ц

Коефі-

цієнт

lj

Частка fj

 

Карпати і Полісся

Низинне Закарпаття

Лісо-степ

Степ

Озима пшениця

21,00

1,000

0,1875

0,250

0,250

0,250

 

Озиме жито

17,12

0,815

0,0625

х

х

х

 

Ярий ячмінь

18,02

0,858

0,250

0,125

0,125

0,125

 

Кукурудза

21,88

1,042

х

0,125

0,125

0,125

 

Картопля

20,10

0,957

0,125

0,125

х

х

 

Цукровий буряк

5,73

0,273

х

х

0,125

х

 

Соняшник

38,60

1,838

х

х

х

0,125

 

Молоко

27,45

1,307

0,375

0,375

0,375

0,375

 

Жива маса великої рогатої худоби

136,16

6,484

 

Джерело: розраховано за даними Державного комітету статистики України, 2000-2008 рр. (www.ukrstat.gov.ua).

 

Встановлені базові ціни в свою чергу показують нормальне співвідношення цін сільськогосподарських культур і озимої пшениці по всіх зонах.

Беручи до уваги вищенаведені коефіцієнти, середньозважена ціна типової продукції у перерахунку на умовну пшеницю Цп розраховується за формулою:

Image,          (1)

де Цφj – фактична ціна j-го виду продукції, ум. од./ц;

φj – частка окремих видів тваринницької продукції від її загальної частки (φмолока = 0,621; φж.м.ВРХ = 0,379).

Урахування зміни цін при здійсненні експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення із застосуванням середньозважених цін реалізації продукції можна проілюструвати таким прикладом:

Ц оз.пш. зросла від 21,00 до 25,00 дол.США.

Image дол.;

Цп = 21,00 дол. – 5,25 дол. + 6,25 дол. = 22,00 дол.

Цж.м.ВРХ           знизилась   136,16 до 120,00 дол.

Image дол.;

Цп = 21,00 дол. – 2,98 дол. + 2,63 дол. = 20,65 дол. США.

Виходячи із вищенаведеного прикладу бачимо, що зростання або зниження реалізаційних цін на той чи інший вид продукції непропорційно позначається на цінах, які будуть враховані при експертній грошовій оцінці земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Згідно розробленої методики, вважаємо за необхідне поетапно показати всю послідовність дій і розрахункові операції щодо визначення прогнозних середньозважених цін реалізації сільськогосподарської продукції:

Етап 1. Розрахунок реалізаційних цін сільськогосподарської продукції по відповідному ціновому регіону. Реалізаційні ціни на певні види рослинницької й тваринницької продукції по цінових регіонах визначають на основі офіційних статистичних даних обчисленням середньої величини реалізаційних цін певних видів продукції по областях, які входять до відповідних цінових регіонів.

Етап 2. Визначення середньозважених цін продукції в розрізі цінових регіонів.  Середньозважені ціни продукції обчислюють як суму відношення добутків визначених по конкретному ціновому регіону реалізаційних цін на певний вид сільськогосподарської продукції та їхніх часток до коефіцієнтів перерахунку типової продукції в умовну пшеницю (1).

Етап 3. Визначення прогнозних середньозважених цін сільськогосподарської продукції, яка є типовою для відповідних цінових регіонів. На нашу думку, прогнозні середньозважені ціни сільськогосподарської продукції слід розраховувати за допомогою виявлення тренду. Щоб уникнути викривлення результатів дослідження та з метою застосування актуальних даних, для побудови тренду слід використовувати значення середньозважених цін сільськогосподарської продукції відповідних цінових регіонів, визначені за останні сім років.

Результати визначення прогнозних середньозважених цін реалізації сільськогосподарської продукції, яка є типовою для відповідних цінових регіонів, наведено у табл.  3.

Таблиця 3

Прогнозні середньозважені ціни типової сільськогосподарської продукції

в розрізі цінових регіонів, грн/т

Цінові регіони

Код ціно-вого регіону

Області

Роки

Прогнозні ціни

2009

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Полісся і Карпати

1

1 П1

Рівненська

410,61

573,15

578,39

605,63

783,08

1051,36

1231,52

1265,34

Чернігівська

Житомирська

Волинська

2

2 П2

Львівська

431,75

605,13

651,57

638,87

836,47

1063,45

1296,09

1316,85

Івано-Франківська

 Низинне Закарпаття

3

1 НЗ3

Закарпатська

450,76

606,76

602,41

543,25

799,21

967,65

1157,22

1180,75

Лісостеп

4

1 Лс4

Чернівецька

297,49

427,88

445,30

517,25

695,87

954,84

1157,13

1165,89

Тернопільська

Хмельницька

5

2 Лс–5

Черкаська

296,68

429,35

445,44

522,08

690,62

948,61

1121,37

1144,35

Київська

Вінницька

6

3 Лс–6

Харківська

273,33

404,96

413,25

499,70

666,13

946,23

1189,72

1121,12

Сумська

Полтавська

Степ

7

1 С–7

Кіровоградська

266,87

380,33

390,63

477,98

633,77

906,78

1110,38

1111,11

Миколаївська

Одеська

8

2 С–8

Херсонська

285,85

447,16

402,17

491,20

656,74

941,98

1100,55

1113,47

9

3 С–9

АР Крим

283,95

433,48

433,48

528,07

707,71

964,23

1164,14

1162,43

10

4 С–10

Донецька

284,28

404,69

417,62

485,36

640,28

921,51

1105,87

1108,59

Дніпро-петровська

Запорізька

Луганська

Примітка: Літери „П”, „НЗ”, „Лс”, „С” у назві цінових регіонів позначають відповідно Полісся, Низинне Закарпаття, Лісостеп, Степ.

Джерело: розраховано за даними Державного комітету статистики України, 2000-2008 рр. (www.ukrstat.gov.ua).

Висновки. Уникнути впливу різкої зміни цін реалізації тієї чи іншої сільськогосподарської продукції у динаміці років при здійсненні експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення можна за допомогою застосування прогнозних середньозважених цін реалізації сільськогосподарської продукції в розрізі цінових регіонів.

Зважаючи на вищесказане, очікуваний дохід при проведенні експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення слід визначати як добуток відповідного нормативного врожаю озимої пшениці, що може бути одержаний із конкретної ділянки з урахуванням всіх агротехнічних заходів, і прогнозних середньозважених реалізаційних цін сільсько-господарської продукції, яка є типовою для відповідного цінового регіону.

 

Список використаних джерел

   1.                     Кручок С. І. Про бонітування та грошову оцінку ріллі / С. І. Кручок // Науковий вісник НАУ. – 2001.– № 43. – С. 13–18.

   2.                     Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1531. – Режим доступу до методики :  http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main. cgi?nreg=1531-2002-%EF.

   3.Методичні основи грошової оцінки земель в Україні : [наукове видання] / Ю. Ф. Дехтяренко, М. Г. Лихогруд,  Ю. М. Манцевич, Ю. М. Палеха. – К. : Профі. 2002. 256 с.

   4.Природометрична модель „Український лан” (Версія 1.0) [Електронний ресурс] / ред. С. І. Кручок. – К. : НАУ, 2000. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 2000, XP; MS Word 97-2007. – Назва з контейнера.

   5.Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва : Указ Президента від 10.11.1994 р. № 666/94. – Режим доступу до Указу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=666%2F94.