banner-mia2.gif

УДК 336.663:637.1                                                       БЕРЖАНІР, аспірантка,

ННЦ „Інститут аграрної економіки” УААН

 

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ОБОРОТНИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВ СПИРТОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК

 

  Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

•          Проанализирован уровень обеспеченности оборотными средствами предприятий спиртопродуктового подкомплекса AПK и определены  основные причины его снижения.

•          Исследовано соотношение между основными и оборотными средствами предприятий спиртовой промышленности Винницкой области.

•          Предложены основные направления повышения уровня обеспеченности оборотными средствами предприятий спиртопродуктового подкомплекса AПK.

 

  Key issues that are examined:

•          The level of the supply with the circulating assets at the enterprises of alcohol-producing subcomplex of AIC was analyzed principal reasons of its decline were defined.

•          The ration between fixed and circulating assets at the enterprises of alcohol industry of Vinnitsa region was studied.

•          Basic directions of the increase of circulating assets at the enterprises of alcohol-producing subcomplex of AIC were suggested.

 

Постановка проблеми. Оборотні засоби є однією із складових частин майна підприємств, стан та ефективність використання яких є важливою умовою успішної діяльності. Вони перебувають в постійному русі, послідовно проходячи всі стадії операційного циклу, тому їх обсяг повинен бути достатнім для забезпечення безпрервності процесу виробництва.

Перехід підприємств агропромислового комплексу до нових форм економічних відносин, що грунтується на ринкових методах, супроводжується тривалою кризою неплатежів, скороченням обсягів виробництва, зростанням дебіторської та кредиторської заборгованості, дефіцитом оборотних засобів тощо. Тому, практичного значення для підприємств спиртової галузі набуває розв’язання проблем щодо забезпечення їх оборотними засобами, адже від цього залежить не лише виробнича діяльність підприємства, але й її ефективність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам забезпеченості оборотними засобами присвячені праці вчених-економістів: І.Ю. Гришової, Л.А. Демчук, М.Я. Дем‘яненка, Л.П. Деркач [1-4] та інших. Проте в умовах трансформації економічних відносин багато аспектів цієї важливої проблеми потребують подальших досліджень з метою пошуку оптимальних шляхів її вирішення.

Метою статті є дослідження забезпеченості оборотними засобами підприємств спиртопродуктового підкомплексу АПК та виявлення основних причин її зміни.

Виклад основного матеріалу. Наявність оборотних засобів є необхідною умовою для забезпечення безперервногго процесу виробництва. Однак, ситуація, що склалась останніми роками у підприємствах спиртопродуктового підкомплексу АПК Вінницької області та в цілому в галузі, не сприяє поліпшенню їх фінансового стану та забезпеченості оборотними засобами (табл. 1).

Таблиця 1

Питома вага оборотних активів в структурі активів балансу підприємств

ВОДО “Поділляспирт”, %

п/п

Підприємства

Роки

Відхилення 2007 р. до 1999 р.(+,-)

1999

2004

2005

2006

2007

1

Барський спирткомбінат

46,4

51,5

56,2

57,1

58,2

11,8

2

Бершадський спиртзавод

55,0

60,5

49,6

55,8

54,6

- 0,4

3

Вінницький спиртзавод

33,5

6,7

  –

  –

  –

- 33,5

4

Гайсинський спиртзавод

47,7

47,3

56,0

49,9

42,6

- 5,1

5

Мартинівський спиртзавод

38,2

47,2

42,3

46,7

46,1

7,9

6

Немирівський спиртзавод

50,1

27,0

16,9

35,1

37,0

- 13,1

7

Овечацький спиртзавод

42,5

43,2

34,6

39,5

37,6

- 4,9

8

Бджільнянський спиртзавод

39,4

55,9

37,9

45,0

50,3

10,9

9

Тростянецький спиртзавод

51,9

40,5

55,0

39,6

49,4

- 2,5

10

Уладівський спиртзавод

57,5

55,4

52,0

74,4

83,6

26,1

11

Чечельницький спиртзавод

50,5

47,2

53,4

50,2

51,4

0,9

12

Юрковецький спиртзавод

43,5

46,6

35,6

44,8

22,3

- 21,2

13

Браїлівський сокоморсовий завод

58,7

32,0

23,9

14,8

13,2

- 45,5

14

Вінницький ЛГЗ

86,2

26,7

36,0

38,2

42,9

- 43,3

В середньому по підприємствах Вінницької області

 

54,1        

 

45,3       

 

37,1       

 

44,2

 

46,0

 

- 8,1

Протягом 1996-2007 рр. відбулось зниження питомої ваги  оборотних засобів в структурі активів балансу підприємств, що входять до об’єднання “Поділляспирт”, зокрема, на Бершадському спиртзаводі – на 0,4 %, Гайсинському спиртзаводі – на 5,1 %, Немирівському спиртзаводі – на 13,1 %, Овечацькому спиртзаводі – на 4,9 %, Тростянецькому спиртзаводі – на 2,5 %, Юрковецькому спиртзаводі – на 21,2 %, Браїлівському сокоморсовому заводі – на 45,5%, Вінницькому лікеро-горілчаному заводі – на 43,3 %. В середньому по підприємствах Вінницької області цей показник зменшився на 8,1 %, а окремі підприємства взагалі втратили оборотні засоби (Вінницький спиртзавод). Основними причинами зниження забезпеченості підприємств спиртопродуктового підкомплексу оборотними засобами став їх важкий фінансовий стан. Так, переважна більшість підприємств, що входять до об’єднання, є неплатоспроможними, а окремі - банкрутами.

Як свідчить огляд літературних джерел, для визначення показника забезпеченості підприємств оборотними засобами та розрахунку їх структури окремі економісти використовують їх вартість на початок або кінець року [4]. Проте показники, обчислені таким чином, відображають результати лише проміжного (часового) характеру. Тому, для розрахунку забезпеченості оборотними засобами необхідно враховувати галузеву специфіку підприємств спиртопродуктового підкомплексу АПК та використовувати їх середньорічну вартість, для визначення якої беруться залишки на кінець кожного місяця (кварталу) в періоді.

Зниження забезпеченості оборотними засобами підприємств спиртової галузі особливо простежується на прикладі сировини, яка розглядається в натуральному та вартісному виразі (табл. 2).

Рівень забезпеченості підприємств сировиною оцінюється шляхом порівняння фактичної наявності з потребою в ній. Проте, слід зазначити, що протягом останніх років підприємства ВОДО “Поділляспирт” відмовились від нормування оборотних засобів через втрату власних оборотних коштів, тому потреба в цих засобах була визначена в 1996 році та в майбутньому не коригувалась з врахуванням зміни обсягів виробництва.

Аналіз даних табл. 2 свідчить, що рівень забезпеченості сировиною підприємств спиртової галузі є дуже низьким та зменшується з кожним роком. Так, наприклад, рівень забезпеченості сировиною Чечельницького спиртзаводу в 2001 р. становив 27,9 %, в 2004 р. – 7,9 %, в 2005 р. -  3,9 %, в 2006 р. - 7,2 %, а в 2007 р. – лише 3,9 %.

В 2007 р. порівняно з 2001 р. спостерігалось скорочення забезпеченості сировиною на Чечельницькому спиртзаводі - у 7,1 рази, на Тростянецькому спиртзаводі - у 3,4 рази, на Гайсинському  спиртзаводі -  у 22,3 рази, Бджільнянському спиртзаводі - у 5,7 рази, на Юрковецькому спиртзаводі - у 1,2. Це свідчить про неможливість підприємств спиртопродуктового підкомплексу АПК нарощувати обсяги виробничої діяльності через нестачу сировини. В 2001-2007 р.р. виробничі потужності підприємств, що входять до ВОДО “Поділляспирт”, в середньому були завантажені на 33,3 - 55,0 %.

Забезпеченість матеріальними оборотними засобами характеризується натуральними (кількісними) та вартісними показниками. Проте, в сучасних умовах нестабільної вартісної оцінки перевага надається натуральним (кількісним) показникам. Це пояснюється тим, що ціни на матеріальні оборотні асоби, які становлять переважну частину в структурі оборотних засобів, постійно зростають.

Відомо, що виробничі засоби  функціонують ефективно тільки при оптимальному співвідношенні основних та оборотних засобів. Окремі економісти [5] вважають, що необхідно визначати співвідношення між основними засобами та матеріальною частиною оборотних засобів. Але ці частини авансованих засобів неоднорідні за своїм економічним складом, оскільки при порівнянні основних засобів з матеріальним оборотними засобами не розглядається частина авансованих засобів, що функціонують в сфері обігу.

В сучасних умовах теза, що “при виборі показників, які характеризують співвідношення між різними частинами авансованої вартості, необхідно враховувати їх економічну роль в процесі виробництва та кругообороту” [3, с. 92], набуває нового значення. Тому, для характеристики пропорцій формування виробничих засобів підприємств спиртопродуктового підкомплексу АПК необхідно використовувати показники співвідношення між основними й оборотними засобами та основними засобами і оборотними засобами сфери виробництва.

Таблиця 2

Динаміка забезпеченості сировиною в натуральному виразі окремих підприємств ВОДО “Поділляспирт”, т

Підприємства

Назва сировини

Потреба

2001 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2007р.

від 2001р.

Наявність

% забезпеченості

Наявність

% забезпеченості

Наявність

% забезпеченості

Наявність

% забезпеченості

Наявність

% забезпеченості

Чечельницький спиртзавод

зерно

19700

5502

27,9

1563

7,9

776

3,9

1417

7,2

773

3,9

-24,0

Тростянецький спиртзавод

меляса

25600

17058

66,6

1011

3,9

3047

11,9

20535

80,2

4981

19,5

-47,1

Гайсинський спиртзавод

меляса

35600

15344

43,1

2219

6,2

28476

80,0

11670

32,8

688

1,9

-41,2

Бджільнянський спиртзавод

зерно

20700

7143

34,5

10944

52,9

12401

59,9

9075

43,8

1258

6,1

-28,4

Юрковецький спиртзавод

меляса

15800

4560

28,9

3387

21,4

10452

66,2

6696

42,4

3842

24,3

-4,6

Аналіз динаміки пропорцій формування виробничих засобів підприємств ВОДО  “Поділляспирт” (табл. 3) свідчить, що в середньому за 1999-2007 рр. на 1 грн. основних засобів припадало 1,18 грн. оборотних засобів. Більшість економістів вважають, що найоптимальнішим є формування основних та оборотних засобів [3] у співвідношенні 1:0,5.

В 1999-2007 рр. відбувається погіршення співвідношення між основними засобами та оборотними засобами сфери виробництва. Так,  в 2007 р. цей показник становив 0,39, що на 0,10 менше, ніж в 1999 р. В середньому за 1999-2007 рр. співвідношення між основними та оборотними засобами сфери виробництва становило 0,38. Таким чином, основна частина оборотних засобів була зосереджена в сфері обігу, що призводило до зниження ефективності їх використання.

Таблиця 3

Співвідношення між основними та оборотними засобами підприємств

ВОДО  “Поділляспирт” в 1999-2007 рр.

Роки

Оборотних засобів на 1 грн. основних засобів

Питома вага в активі балансу, %

всього

в т.ч. оборотних засобіву сфері виробництва

основних засобів

оборотних засобів

1999

1,72

0,29

32,9

56,5

2000

1,59

0,46

34,3

54,5

2001

1,33

0,43

38,4

51,0

2002

1,15

0,31

42,8

49,0

2003

1,27

0,44

40,6

51,5

2004

1,08

0,35

42,5

45,7

2005

0,75

0,29

51,9

39,1

2006

1,05

0,48

45,9

47,2

2007

1,01

0,39

46,5

48,2

В середньому за 1999-2007 рр.

1,18

0,38

41,8

49,3

 

Основною причиною зниження рівня забезпеченості оборотними засобами підприємств спиртопродуктового підкомплексу АПК є нестача власних оборотних коштів для поповнення до оптимального рівня спожитих оборотних засобів внаслідок скорочення обсягів виробництва та реалізації продукції, несвоєчасних розрахунків з дебіторами тощо. За цих умов кредит є важливим джерелом формування оборотних засобів, що забезпечуватиме безперервність виробничого процесу. Однак, обмеженість об’єктів застави, які б гарантували повернення позик; важкий фінансовий стан; стійкий, накопичений протягом багатьох років дефіцит власних оборотних коштів; значна ризиковість неповернення наданих кредитів, пов’язана із збитковістю галузі, роблять підприємства спиртової галузі непривабливими для кредитування.

Висновки. Отже, в сучасних умовах для оцінки рівня забезпеченості оборотними засобами підприємств спиртопродуктового підкомплексу АПК необхідно досліджувати пропорції формування між основними та оборотними засобами, порівнювати фактичну наявність матеріальних оборотних засобів з потребою в них.

Для підвищення забезпеченості оборотними засобами потрібно удосконалювати організацію джерел їх фінансування: зміцнити розрахунково-платіжну дисципліну, створити умови для формування власного оборотного капіталу, удосконалити механізм короткострокового кредитування.

 

Список використаних джерел

1.      Гришова І.М. Оборотні засоби молокопереробних підприємств / За ред. академіка УААН М.Я. Дем’яненка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 188 с.

2.      Демчук Л.А. Аналіз забезпеченості сільськоосподарських підприємств оборотними засобами // Економіка АПК. - 2000. - № 1. -  С.  61-64.

3.      Демьяненко Н.Я. Повышение отдачи оборотных средств колхозов. – К.: Урожай, 1988. – 112 с.

4.      Деркач Л.П. Экономико-статистическое изучение оборотных средств колхозов (на примере Украинской СССР). Монография. – К.: Наук. думка, 1987. – 121 с.

5.      Денисенко Т.А. К вопросу об исследовании оборотных средств // Деньги и кредит. – 1984. - № 4. – С. 30-34.