banner-mia2.gif

УДК 336.743:330.131.7

О.Є. Шора,

здобувач* кафедри „Банківська справа” Національного аграрного університету

&                   Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

·          В статье рассмотрена  возможность практического использования VaR методологии коммерческими банками Украины.

·          Автором статьи предложена модель расчета VaR, которая была протестирована в реальных условиях в результате чего были получены положительные результаты и положительные отзывы  банковских специалистов

&                   Key issues that are disclosed:

·          The opportunity of practical use of VaR methodology by commercial banks of Ukraine is considered In clause.

·          The author of clause offers model of calculation VaR which has been tested in real conditions therefore positive results and positive responses of bank experts have been received.

 

Value at Risk (VaR), чи вартість, піддана ризику, як форма оцінки ризиків останні роки міцно займає лідируючі позиції в спектрі інструментарію практичних розробок і теоретичних досліджень.

Одним з основних методологічних переваг цього підходу є його адаптивність – VaR являє собою не стільки єдиний показник, а цілий методологічний блок, що надає найширший спектр можливостей, у тому числі по оцінці ризиків в умовах ринків, що розвиваються. Зокрема, в умовах українського ринку, засновані на VaR моделі представляються ефективним і перспективним інструментом керування ризиками.

Найбільш загальним є визначення ризику як можливості відхилень (як позитивного, так і негативного характеру) від очікуваного варіанта реалізації подій. Таким чином, ризик може бути розглянутий як сукупний фактор імовірності виникнення небажаної події і його наслідків, і технічно щонайкраще описаний набором можливих сценаріїв з відповідним розподілом імовірностей. З практичної точки зору такий підхід може бути використаний лише в якості проміжного, додаткового або теоретичного елемента оцінки, оскільки для забезпечення ефективного прийняття рішень міра ризику повинна забезпечувати можливості:

·         чіткого, компактного, прозорого (з погляду економічного змісту) і наочного представлення даних,

·         відстеження динаміки процесу;

·         зіставлення оцінок ризику по різних інструментах, напрямкам діяльності і видам ризиків та одержання агрегованих оцінок;

·         прийняття обґрунтованих рішень у відношенні параметрів проведення операції, у т.ч. їхніх обсягів, термінів, вартісних та інших істотних умов.

В умовах множинності підходів і показників, застосовуваних з метою оцінки ризиків, якісно новим кроком стала поява показника VaR, що є досить ефективним і універсальним та задовольняючої, у т.ч. приведеним вище критеріям. По оцінках фахівців, VaR є не стільки  альтернативним доповненням до інших мір ризику, скільки їхнім комплексним узагальненням та заміщенням.

З метою оцінки ринкових ризиків VaR-методологія використовується для оцінки збитків від коливань валютних курсів валют I групи Класифікатора інвалют НБУ(ВКВ) в першу чергу це стосується долара США та євро з використанням методу історичного моделювання. В якості вихідних даних використовуються дані про динаміку валютного курсу НБУ певної валюти за 250 робочих днів (1 рік), що передували даті прогнозування.

            В якості активу (портфелю) по якому здійснюється оцінка збитків використовуються дані про розмір відкритої (довгої) валютної позиції в певній валюті, які вибираються з 01 файлу (балансу банку).

 

Розрахунок величини VAR  здійснюється за наступною формулою [1]:

Image      (1),

 

де   Рвідкрита валютна позиція, виражена в іноземній валюті;

ER – курс відповідної іноземної валюти в форматі прямої котировки (наприклад USD/UAH – діаграма 1; EUR/UAH – діаграма 2);

Imageденна волатильність певної іноземної валюти, що розраховується як середньоквадратичне відхилення курсу цієї валюти за формулою(2). 

K – коефіціент, що залежить від обраної довірчої ймовірності (показує у скільки разів втрати для заданої довірчої ймовірності більше стандартного відхилення нормального розподілу).

Для довірчої ймовірності 95% , К=1.64, а для довірчої ймовірності 99%,  К=2.33;

Image –  денна волатильність (стандартне відхилення) валютного курсу;   

G – горизонт прогнозування (G=10).

 

Image

Image

 

Як уже відзначалось вище, денна волатильність Imageпевної іноземної валюти розраховується як середньоквадратичне відхилення курсу даної інвалюти за наступною формулою

 

Image (2)

 

Відповідно до рекомендацій Базельського комітету [2] по нагляду за банками розмір резервного капіталу V (резерв під ринкові ризики) розраховується як максимум  2-х величин: поточного значення VаR  і середньоарифметичного значення VаR за 60 попередніх робочих днів, тобто за формулою:

 

  3<= λ<=4

 

  де  λ – коефіцієнт, що залежить від точності одноденного передбачення(прогнозування) моделі за попередні періоди. Так, якщо позначити через N – кількість разів, коли щоденні збитки перевищували прогнозне значення VaR за останній рік (250 робочих днів), то значення λ наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

п/п

λ

N

Зона

1

3,000

<=4

зелена зона

2

3,195

5

жовта зона

3

3,390

6

жовта зона

4

3,585

7

жовта зона

5

3,780

8

жовта зона

6

3,975

9

жовта зона

7

4,000

>=10

червона зона

 

Нами було здійснено розрахунок величини VaR по іноземним валютам євро та долару США в цій статті освітлюється розрахунок по євро за період з червня по серпень 2005 року. В розрахунках використовувалися слідуючи дані:

 

Ø      коефіцієнт К – 2,33;

Ø      довірча ймовірність – 99%;

Ø      горизонт прогнозування – 10 днів;

Ø      довжина періоду спостережень – 250 днів.

 

Вихідні  дані, проміжні розрахункові значення та результати розрахунків наведені  в таблиці 2.

 

Крім того існує можливість впровадження VaR-методології для прогнозування котировок цінних паперів шляхом використання методу історичного моделювання за допомогою формули (1). При цьому параметр  буде означати волатильність (середньоквадратичне відхилення) котировок цінних паперів, параметр Р – обсяг вкладень банку в цінні папери(інвестиційний портфель), ER – поточна котировка цінного паперу на фондовому ринку України.

Однак в силу протирічностей та неврегульованості внутрішнього фондового ринку України, а також враховуючи той факт, що більшість комерційних банків переважно здійснюють вкладення в державні цінні папери, які мають фіксовану доходність і вважаються найбільш надійними та ліквідними цінними паперами розрахунок величини VaR по них не здійснюється в силу недоцільності.

Методика Value-at-Risk може бути застосована і в інших випадках при проведенні фінансового аналізу. Її використання є досить зручним, оскільки значення VaR має зрозумілу економічну інтерпретацію і дає кількісну оцінку ринкового ризику, що може широко використовуватися на практиці.

Впровадження даної методики дозволяє більш обґрунтовано приймати фінансові рішення, а також оцінювати їх ефективність. Варто також відмітити, що при професійній роботі з ринковими фінансовими інструментами її застосування найбільш ефективно при здійсненні ризик-менеджменту.

 

 

Список використаної літератури:

 

  1. Amendment to Capital Accord to Incorporate Market Risks. Bank for International Settlements-Basle Committee. 1996. January.
  2. Supervisory Framework for the Use of Back-testing in Conjunction with the Internal Models Approach to Market Risk Capital Requirements. Bank for International Settlements-Basle Committee. 1996. January.


* Науковий керівник – к.е.н. С.І. Кручок