banner-mia2.gif

Image

Жук В.М. Бухгалтерський облік: шляхи вирішення проблем практики і науки: [монографія] / В.М. Жук. - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2012. - 454 с.

Розкрито теоретико-методологічні, методичні та організаційні засади удосконалення бухгалтерського обліку. Шляхи вирішення проблем науки і практики бухгалтерського обліку обґрунтовано на основі сучасних економічних теорій неокласицизму, інституціоналізму, неофізичної економії, концепції сталого розвитку та синергетичної теорії.

Сформульовані положення і висновки направлені на наукове забезпечення розвитку теорії бухгалтерського обліку, підготовку програмних документів з реформування національної системи обліку, удосконалення методичного забезпечення освіти та підвищення кваліфікації бухгалтерів. В монографії вирішуються практичні проблеми організації обліку в аграрній сфері економіки.

Монографія призначена державним регуляторним органам з бухгалтерського обліку, науковим установам, професійним бухгалтерським організаціям, викладачам та практикуючим бухгалтерам.

Рік видання: 2012
ISBN: 978-966-669-384-9
Кількість сторінок: 454
Переглянути повний текст

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАГАТОГРАННОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

1.1. Поглиблення сутності предмету бухгалтерського обліку
1.2. Парадигма бухгалтерського обліку економіки гармонійного розвитку
1.3. Галузеві аспекти поглиблення предмету та об’єктів бухгалтерського обліку

II. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗРОСТАННЯ РОЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СУЧАСНИХ СОЦІОЕКОНОМІЧНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
2.1. Бухгалтерський облік як важливий соціально-економічний інститут
2.2. Позитивістська основа розвитку обліку в поєднанні з сучасними економічними теоріями
2.3. Класифікація та ієрархія складових розвитку інституту бухгалтерського обліку
2.4. Інституціональна платформа розбудови обліку в національних інтересах
2.5. Генезис інституційних запитів до обліку в умовах його реформування

ІІІ. ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ РОЗБУДОВИ МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
3.1. Місія розбудови методології бухгалтерського обліку (попередження економічних криз через розвиток методології оцінки)
3.2. Розвиток методології оцінки в обліку сільськогосподарської діяльності
3.3. Розвиток моделювання в бухгалтерському обліку
3.4. Теоретичний базис розбудови стандартів бухгалтерського обліку
3.5. Зростання методології обліку на базі фізіократичної доктрини реальної економіки
3.6. Розвиток бухгалтерського обліку аграрного сектору економіки на засадах теорії фізичної економії

IV. НАУКОВІ ОСНОВИ ШЛЯХІВ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
4.1. Проблеми запровадження МСФЗ в Україні
4.2. Проблема відсутності в Україні стратегії розвитку бухгалтерського обліку
4.3. Концептуальні підходи до розв’язання проблем бухгалтерського обліку в Україні
4.4. Теоретичні аспекти концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України
4.5. Розбудова галузевих стандартів бухгалтерського обліку
4.6. Наукове забезпечення розвитку регулювання бухгалтерського обліку в Україні

V. НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ
5.1. Теоретичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку аграрної економіки
5.2. Фізіократична доктрина розвитку бухгалтерського обліку
5.3. Бухгалтерський облік земель сільськогосподарського призначення
5.4. Бухгалтерський облік біологічних активів
5.5. Бухгалтерський облік інтелектуального капіталу та інновацій
5.6. Бухгалтерський облік державної підтримки сільськогосподарського виробництва
5.7. Облік витрат виробництва: методологічні аспекти
5.8. Обліково-інформаційне забезпечення моніторингу аграрного ринку в Україні
5.9. Організаційно-методологічні передумови та облікове забезпечення запровадження відомчої аграрної статистики в Україні

VI. РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ШКОЛИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
6.1. Формування теорії і практики бухгалтерського обліку агропромислового виробництва
6.2. Розвиток наукової школи аграрного бухгалтерського обліку: минуле та майбутнє

VII. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОСЛІДЖЕНЬ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
7.1. Наукове забезпечення розрахунків ефективності досліджень з бухгалтерського обліку
7.2. Інституціональні підходи до реформування економічної науки

VIII. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕРА
8.1. Чому "німіє" бухгалтер?
8.2. Інституціональні засади розвитку професії бухгалтера
8.3. Сертифікація бухгалтерів: організаційно-методологічні підходи
8.4. Професійні аспекти підвищення кваліфікації бухгалтерів

ВИСНОВКИ

ПЕРЕДМОВА

"Дивись на вершину – досягнеш точно середину"
Г.Сковорода

Незважаючи на тисячолітню практику та столітнє теоретичне забезпечення, бухгалтерський облік має слабкі позиції в системі економічних наук.

Осмілюсь заявити, що успіхи міжнародної стандартизації бухгалтерського обліку та фінансової звітності вирішують більше проблеми транснаціональних корпорацій, чим посилюють позиції обліку в економічній теорії та практиці господарювання.

Причини такого стану бухгалтерського обліку мають більше внутрішнє чим зовнішнє пояснення. Наш "професійний цех", усвідомлено чи ні, звів місію бухгалтерського обліку власне до "техніки" відображення процесів і явищ на рівні господарського суб’єкта, змирився з тим, що Він (облік) є лише функцією управління. Ущербність, неповноцінність такої філософії шкодять не тільки бухгалтерському обліку, але і господарюючим суб’єктам, економіці країн.

В монографії визначено підходи та шляхи розв’язання зазначених проблем.

Перш за все – змінено уявлення про бухгалтерський облік, його місію і функції у сучасному світі. Доведено, що бухгалтерський облік є важливим соціально-економічним інститутом.

Відтак, поглиблено сутність предмету бухгалтерського обліку, окреслено шляхи розбудови його методології.

На новій теоретичній основі, визначено напрями та запропоновано методичні підходи вирішення проблем облікової практики.

Доведено важливість формування і функціонування наукових шкіл з бухгалтерського обліку. Визначено критерії ефективності досліджень з бухгалтерського обліку.

Підтверджено важливість та окреслено шляхи розвитку бухгалтерської професії.

Монографія є певним підсумком роботи автора як у науковій, так і професійній сфері бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.

ВИСНОВКИ

За результатами досліджень:

• Окреслено концептуальні межі предмета бухгалтерського обліку, що встановлені вітчизняними та зарубіжними науковими колами.

• Означено орієнтири поглиблення й розширення меж предмета бухгалтерського обліку з розвитком інституційного середовища та запропоновано авторське визначення предмета бухгалтерського обліку.

• Досліджені вітчизняні наукові позиції щодо формування парадигм бухгалтерського обліку, обґрунтовано необхідність переходу до нової облікової парадигми, визначено теоретичний базис нової парадигми бухгалтерського обліку заснованої на врахуванні ідей економіки гармонійного розвитку.

• Розглянуто вплив сучасних концепцій галузевого управління, теорій інституціоналізму, фізичної економії, МСФЗ на розвиток теорії бухгалтерського обліку. Виділена специфіка предмета і об'єктів обліку в підсистемі теорії бухгалтерського обліку сільськогосподарської діяльності.

• Критично оцінено визначення сутності бухгалтерського обліку та виявлено обмеженість його сприйняття у вітчизняному економічному середовищі. Сформульовано та доведено життєдіяльність наукової гіпотези розгляду та трактування бухгалтерського обліку як соціально-економічного інституту.

Доведено об’єктивність існування інституту бухгалтерського обліку, розкрито його сутність та доцільність вживання терміну "інститут бухгалтерського обліку".

Визначено вектор зростання соціально-економічної значущості інституту бухгалтерського обліку.

• Розглянуто моделі й ідеї щодо розв’язання проблем розвитку МСФЗ і національних систем бухгалтерського обліку із застосуванням інституціональної теорії, концепції стійкого й синергетичного розвитку.

• Виходячи із інституціональної теорії виділені складові сегменти побудови і розвитку бухгалтерських систем, запропонована їх класифікація та ієрархія.

• Визначено основні вектори подальшого розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі, головною концептуальною передумовою якого є спрямованість на якісне інформаційне забезпечення користувачів фінансової звітності.

• Доведено інституційну природу розвитку методології облікової оцінки та визначальність впливу "глобального" інституту на її сучасний стан. Базуючись на інституціональній теорії, виявлено внутрішню суперечливу природу формування методології та практики застосування оцінки в обліку. Сформовано наукову гіпотезу необхідності дотримання діалектичного закону єдності і боротьби протилежностей (інтересів, інститутів) для дієвості оцінки (та в цілому бухгалтерського обліку) в попередженні економічних криз.

Запропоновано нове трактування сутності та природи облікової оцінки, її місії в соціально-економічному середовищі. Підтверджено доцільність розбудови інституціональної теорії бухгалтерського обліку.

• Означено фізіократичну основу розвитку методології оцінки в обліку сільськогосподарської діяльності. Запропоновано методичні підходи удосконалення оцінки біологічних активів й сільгосппродукції за "справедливою вартістю".

• Розширено теоретичне уявлення про роль моделювання серед методів науки і практики бухгалтерського обліку. Запропонована система задіяння моделювання у вирішення завдань, які ставляться бухгалтерському обліку практикою та економічними теоріями.

• Розкрито концепцію вирішення проблем обліково-інформаційного забезпечення управління шляхом розробки та запровадження галузевих стандартів бухгалтерського обліку. Розглянуто теоретичні основи таких стандартів: трирівнева модель побудови фінансової звітності; методологія галузевих чинників вартості; галузева специфіка показників для прийняття інвестиційних рішень.

• Запропоновано шляхи посилення інформаційних можливостей обліку сільськогосподарської діяльності на підставі теорії фізичної економії.

• Розкрито теоретичне і практичне обґрунтування переваг конвергенційних підходів у стратегії впровадження МСФЗ в національну систему обліку України.

• Доведено необхідність обов’язкового попереднього наукового обґрунтування програмних документів з реформування системи бухгалтерського обліку. Розглянуті теоретичні засади рішення в програмних документах проблем практики й прогнозування розвитку облікових систем. Оцінено теоретичну й нормативну складові Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України на предмет взяття їх за основу при розробці загальнодержавної Концепції з розвитку бухгалтерського обліку в Україні.

• Проаналізовано стан методологічного, методичного і організаційного забезпечення розвитку бухгалтерського обліку в аграрній сфері економіки.

Розкриті причини послаблення ролі бухгалтерського обліку в системі управління галуззю. Обґрунтовані концептуальні основи запровадження галузевих стандартів в національній системі бухгалтерського обліку.

• Викладено підхід до відображення земельного капіталу в бухгалтерському обліку з позиції теорії фізичної економії.

• Висвітлено мету і завдання обліку земельних ділянок. Запропоновано методологічні та методичні підходи до побудови обліково-аналітичного забезпечення земельних відносин. Обґрунтована необхідність запровадження галузевого стандарту з бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського призначення.

• Узагальнені пропозиції щодо запровадження аналітичного та синтетичного обліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

• Обґрунтовано пріоритетність нинішнього етапу земельної реформи – включення землі до економічного обороту. Розкрито вагомість іпотечної складової у кредитуванні аграрного бізнесу.

Доведено першочерговість організації бухгалтерського відображення земель й прав їх оренди у розбудові іпотечного кредитування та іншому використанні земельного капіталу в економічному обігу. Розкрито порядок бухгалтерського обліку права користування чужою земельною ділянкою сільськогосподарських потреб (емфітевзису).

• Розглянуті нові методологічні підходи до обліку сільськогосподарської діяльності, які відповідають потребам МСБО 41 "Сільське господарство" і українського П(С)БО 30 "Біологічні активи".

Внесено пропозиції по вдосконаленню практики обліку сільськогосподарської діяльності при застосуванні П(С)БО 30 "Біологічні активи".

• Розроблено методику обліку біологічних активів на основі удосконалення положень бухгалтерського обліку, форм обліку, Плану рахунків та інструкції по його застосуванню.

• Розглянуто проблеми обліку інноваційної діяльності. Визначено основні об'єкти обліку інноваційної діяльності. Запропоновано концептуальні підходи до побудови обліку інноваційної діяльності.

• Проаналізовано стан методологічного, методичного і організаційного забезпечення розвитку управлінського обліку в аграрній сфері економіки.

Обґрунтовано концептуальні основи впровадження галузевих стандартів в цілях відновлення системи управлінського обліку.

• Визначено концептуальні підходи до побудови системи обліково-інформаційного забезпечення моніторингу аграрного ринку.

• Узагальнено внесок ННЦ "Інститут аграрної економіки" - в розвиток теорії і практики обліку і звітності АПК.

• Досліджено теоретичні засади, стан та перспективу застосування розрахунків ефективності досліджень з бухгалтерського обліку.

• Обгрунтовано пропозиції щодо формування якісно нової моделі розвитку економічної науки в Україні з урахуванням глобальних впливів і національної інституціональної специфіки. Відображено особливості організації роботи недержавних наукових закладів з обліково-фінансовою спеціалізацією.

• Проаналізовано зарубіжні і національні підходи формування в Україні інституту професійних бухгалтерів. Запропоновано наукове забезпечення запровадження і використання інституціональних механізмів в розвитку професії бухгалтера.

Критично оцінено сучасний стан підготовки і підвищення кваліфікації бухгалтерів. Узагальнено досвід діяльності соціальних організацій у цій сфері. Обґрунтовані заходи підвищення ролі професіональних об’єднань бухгалтерів у вирішенні проблем підвищення кваліфікації.