banner-mia2.gif
zvitnist_2007.jpg

Звітність сільськогосподарських підприємств: Практичний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Жука В.М., Дудки К.П. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. - 200 с.

ISBN 966-96588-1-0

У Посібнику розкриваються правові, організаційні та методичні положення щодо формування річної бухгалтерської звітності підприємствами агропромислового виробництва, враховано специфіку формування річної звітності малими, фермерськими господарствами та особливості складання консолідованої звітності. Окремо подаються рекомендації по складанню основних форм річної статистичної звітності. Показано ув’язки між показниками різних форм звітності. Розкривається порядок розподілу та використання чистого прибутку за підсумками року. Матеріал викладено у, зручній для практичного використання, табличній та схематичній формах, надано практичні приклади заповнення окремих форм звітності та кореспонденцію рахунків.

Посібник розраховано на практикуючих бухгалтерів та фінансистів агропромислових підприємств, рекомендований для системи підвищення кваліфікації і навчальних програм старших курсів економічних спеціальностей.

ЗМІСТ

Розділ 1. Організація звітності.
1.1. Законодавче та організаційне забезпечення звітності.
1.2. Підготовча робота перед складанням річної звітності.
Інвентаризація.
Закриття операційних бухгалтерських рахунків.

Розділ 2. Порядок складання річної бухгалтерської звітності.
2.1. Порядок складання основних форм фінансової звітності.
Баланс (Ф. № 1).
Звіт про фінансові результати (Ф. № 2).
Звіт про рух грошових коштів (Ф. № 3).
Звіт про власний капітал (Ф. № 4).
Примітки до фінансової звітності (Ф. № 5).
Додаток до Приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (Ф. № 6).
2.2. Особливості формування показників фінансової звітності малими підприємствами.
2.3. Особливості формування показників фінансової звітності фермерськими господарствами.
2.4. Порядок складання консолідованої звітності.

Розділ 3. Порядок складання основних форм річної статистичної звітності.
3.1. Порядок заповнення форми № 50 с-г "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств".
3.2. Порядок заповнення статистичної форми 1 П-НПП "Звіт про виробництво промислової продукції".

Розділ 4. Взаємоув'язки форм річної звітності.
4.1. Взаємоув'язки форм річної звітності.
4.2. Взаємоув'язки річної звітності малих підприємств і фермерських господарств.

Розділ 5. Розподіл та використання прибутку підприємств.
5.1. Нормативне регулювання.
5.2. Облік розподілу прибутку за напрямами.
5.3. Використання розподіленого прибутку (використання фондів).
5.4. Оподаткування дивідендів.