banner-mia2.gif
zvitnist_2009.jpg

Звітність сільськогосподарських підприємств: Навчальний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Жука В.М., Гаврилюка В.М. - К.: "Юр-Агро-Веста", 2009. - 224 с.

ISBN 978-966-2173-03-1

Розкриті правові, організаційні та методичні положення зі складання річної бухгалтерської звітності за 2008 рік підприємствами аграрного сектору, які враховують вимоги П(С)БО 30 «Біологічні активи» до розкриття інформації про біологічні активи та сільськогосподарську продукцію. Висвітлено основи складання звітності за міжнародними стандартами та порядок трансформації звітності складеної за вимогами національних стандартів у звітність за вимогами МСФЗ.

Крім того, подано рекомендації зі складання оновленої форми статистичної звітності 50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2008 рік» та ув’язки між показниками різних форм звітності. Матеріал викладено у зручній для практичного використання табличній та схематичній формах, надано практичні приклади заповнення окремих форм звітності та кореспонденцію рахунків.

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ РІЧНОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
1.1. Законодавче та організаційне забезпечення звітності
1.2. Підготовча робота перед складанням річної звітності

2. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
2.1. Загальні підходи до організації обліку та оцінки біологічних активів
2.2. Особливості визначення фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності та їх вплив на показники звітності

3. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ РІЧНОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
3.1 Баланс
3.2 Звіт про фінансові результати
3.3 Звіт про рух грошових коштів
3.4 Звіт про власний капітал
3.5.Примітки до річної фінансової звітності
3.6. Додаток до Приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами”
3.7. Особливості формування показників фінансової звітності малими підприємствами
3.8. Особливості формування показників фінансової звітності фермерськими господарствами

4. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ФОРМИ № 50-СГ «ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ» ЗА 2008 РІК

5. ВЗАЄМОУВ’ЯЗКИ ФОРМ РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

6. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ЗВІТНОСТІ. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ.


7. ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
7.1. Міжнародні стандарти обліку та звітності: зміст та використання в Україні
7.2. Структура і порядок підготовки звітності за міжнародними стандартами
7.3. Порядок трансформації фінансової звітності вітчизняних підприємств, складеної за національними стандартами бухгалтерського обліку, у звітність складену за МСФЗ

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ