banner-mia2.gif

УДК 631.11 (477.83)

І.І. ГРУБІНКА,

асистент, кафедра фінансів і кредиту

Львівський національний аграрний університет

 

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСТВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Питання, які розглядаються:

·      Проведений аналіз основних показників виробництва сільськогосподарських підприємств Львівської області.

·      Показані основні тенденції сільськогосподарського виробництва у Львівській області.

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, сільськогосподарське виробництво, валова продукція, прибуток, збиток, ефективність сільськогосподарського виробництва.

 

Вопросы, которые рассматриваются:

·      Проведен анализ основных показателей производства сельскохозяйственных  предприятий Львовской области.

·      Показаны основные тенденции сельскохозяйственного производства во Львовской области.

Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, сельскохозяйственное производство, валовая продукция, прибыль, издержка, эффективность сельскохозяйственного производства.

 

Issues that are examined:

·      Carrying out review principal showing production agricultural in L’viv region.

·      Represents principal tendencies agricultural in L’viv region.

Keywords: agrarian enterprise, agrarian production, gross production, profit, disbursement, effectiveness agrarian production.

 

Постановка проблеми. Розвиток галузі сільського господарства є одним з пріоритетних напрямків державної політики в Україні, зважаючи на чималий ресурсний потенціал країни, наявність кваліфікованої робочої сили, ємкісний ринок збуту продукції (населення України близько 45,963 млн. осіб). При цьому, при таких перевагах, сільськогосподарське виробництво в Україні так і не стало локомотивом розвитку економіки держави. Це пов’язано з рядом причин, однією з головних є недосконалість реформ проведених в галузі і недоведення  їх до логічного завершення. Передача основної частини земельних ресурсів у власність організаційно-правовим формам, що нездатні сконцентрувати значний фінансовий ресурс і відповідно забезпечити інноваційний розвиток, може мати негативний вплив на стан основного капіталу сільськогосподарської галузі, що матиме відповідне відображення в цінах на сільськогосподарську продукцію, макроекономічних показниках держави і добробуті її населення.

Спробуємо здійснити на основі статистичних даних Головного управління статистики у Львівській області аналіз розвитку сільського господарства Львівщини за 2005-2009 роки в контексті ефекту і ефективності їхнього виробництва і на основі нього дати деякі узагальнення щодо можливих шляхів покращення ситуації.

Аналіз останніх досліджень. Даною проблематикою займались Ю.Є. Кирилов [1. C.91-97], О.О. Мороз [2.C.96-103], А.Є. Жоріков [3. C.127-136], О.Є. Гудзь, О.В. Дзюблюк, М.Я. Дем’яненко, І.О. Бланк, С.М. Онисько [4. C. 10-16] та ін.

Метою статті є показати сучасні тенденції і стан розвитку виробництва сільськогосподарських підприємств Львівської області на прикладі аналізу статистичних даних за 2005-2009 роки.

Виклад основного матеріалу. Протягом досліджуваного періоду кількість сільськогосподарських підприємств в області змінилася від 365 у 2005 році до 231 у 2009, при цьому, найменша кількість суб’єктів аграрного виробництва була зафіксована у 2007 році – 193 господарства. Незважаючи на кількість підприємств стабільно, протягом періоду, відбувалось зростання валової продукції сільського господарства області аналогічно як і їх прибуток (табл. 1).

Таблиця 1

Деякі показники стану розвитку сільського господарства Львівської області

Роки

Кількість с/г. підприємств

Валова продукція в

порівняльних цінах 2005 року, млн. грн.

Прибуток, млн. грн.

Збиток, млн. грн.

Сальдо (+ прибуток,

- збиток) млн. грн.

2005

365

4057,7

61

44,4935

16,5065

2006

322

4264,7

149

49,2982

99,7018

2007

193

4292,7

172,5723

27,5308

145,0415

2008

225

4300,5

310,5713

113,6289

196,9424

2009

230

4371,2

357,5784

106,3611

251,2173

2009 до 2005,%

63,01

107,73

586,19

239,05

1521,93

 

З таблиці 1 можна зробити висновок про суттєве зростання показника прибутку в сільськогосподарських підприємствах на 486,19%. Збиток сільськогосподарських підприємств зріс на 139,05%, тобто він зростав порівняно нижчими темпами ніж прибуток, хоча його значення є досить високе, проте темпи зростання прибутку нівелюють його. Відповідно, це мало сильний вплив на показник сальдо прибутку і збитку, яке показало зростання на 1421,93%, що є досить значним показником, однак його не можна назвати визначальним, оскільки цей показник виходить з попередніх двох і характеризує кумулятивну динаміку, тому він нами розглядається як другорядний. Цікавим є той факт, що кількість сільськогосподарських підприємств в області при цьому зменшилась на 46,99%. На нашу думку це характеризує організаційно-правову структуру господарств області, де чітко виокремились великі сільськогосподарські товариства, частка яких у структурі виробленої продукції постійно зростає. Зміна загальної кількості господарств відбувається в основному за рахунок приватних (фермерських господарств), які, не зважаючи на більшу свою кількість не мають визначального впливу на виробництво валової продукції сільського господарства в області. Показовим, на нашу думку, є більший ріст у відсотковому співвідношенні (107,3% проти 586,19%) прибутку в порівнянні з валовою продукцією. При цьому, слід врахувати, що валова продукція представлена в порівняльних цінах 2005 року, тому фактичне в зростанні буде меншим. Однак, це все одно свідчить про збільшення в структурі валової продукції прибуткової складової.

Тепер, на основі проаналізованих абсолютних даних спробуємо вивести відносні показники ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств Львівської області (табл. 2).

Таблиця 2

Аналіз динаміки деяких показників ефективності сільськогосподарських підприємств Львівської області

Показник

Роки

2009 до 2005, %

2005

2006

2007

2008

2009

Кількість с/г. підприємств, з них

365

322

193

225

231

63,29

прибуткові

200

220

74

93

101

50,50

збиткові

165

102

115

122

123

74,55

Одержаний прибуток, тис. грн.

61000

149000

172572,3

310571,3

357578,4

586,19

В розрахунку на 1 підприємство, тис. грн.

167,12

462,73

894,16

1380,32

1547,96

926,24

Одержаний збиток, всього групою підприємств, тис. грн.

44493,5

4929812

27530,8

113628,9

106361,1

239,05

В розрахунку на 1 підприємство, тис. грн.

121,90

15309,98

142,65

505,02

460,44

377,72

Відсоток прибуткових с/г. підприємств,%

54,79

68,32

38,34

41,33

43,72

-

Рівень Рентабельності реалізації с/г. продукції, %

7,9

22,6

34

24

22,4

-

Площа с/г. угідь, тис. га

472,1

453,4

457,9

468,8

478,6

101,38

Прибуток на 1 га с/г. угідь, грн

129,21

328,63

376,88

662,48

747,13

578,23

Середньорічна кількість найманих працівників у с/г. тис. грн.

75

22,1

18,6

15,2

13,7

18,27

Прибуток на 1 найманого працівника, грн.

813,33

6742,08

9278,08

20432,32

26100,61

3209,09

 

Аналіз таблиці 2 дозволяє зробити висновок про зростання таких показників відносної ефективності сільськогосподарських підприємств як прибуток на 1 га с/г угідь і на 1 найманого працівника в сільському господарстві. При чому, якщо перший показник зростав (на 478,23% при порівнянні років) переважно за рахунок збільшення власне прибутку, оскільки площа с/г угідь істотно не змінювалась (тільки на 1,38%), то істотне зростання другого показника (аж 3102,09%) є наслідком вагомого скорочення найманих працівників у сільському господарстві протягом досліджуваного періоду на 91,83% чи 61,3 тис. осіб. Зменшення відсотку прибуткових підприємств (на 11,07%) і одночасне зростання прибутку (на 486,19%) та рентабельності (на 14,5%) при порівнянні років знову підтверджує висунуту нами думку про укрупнення сільськогосподарського виробництва в області і створення великих господарств, що стають основою аграрного виробництва регіону.

Більш повно дану тенденцію можна простежити побудувавши діаграму і порівнявши зміну кількості сільськогосподарських підприємств із вартістю виробленої ними продукції за досліджуваний період.

Image

Рис. 1. Динаміка кількості с.-г. підприємств і виробленої ними продукції у Львівській області

 

При цьому продовжується ріст прибутковості сільськогосподарських виробників. Оскільки як видно з таблиці 2 стабільне зростання показує показник прибутку господарств області, прибуток одержаний на 1 га с.-г. угідь і на 1 найманого працівника, незважаючи на зростання питомої ваги збиткових господарств при порівнянні років на 11,07 про що вже говорилося. Що знову ж таки говорить про кращу ефективність діяльності саме великих сільськогосподарських товаровиробників.

 

Image

Рис. 2. Динаміка деяких показників ефективності діяльності с.-г. підприємств Львівської області

 

Аналізуючи рисунок 2 можна зробити висновок про стійку, хоча і не дуже динамічну тенденцію до постійного зростання показників ефективності діяльності господарств досліджуваного регіону. Найкраща динаміка спостерігалась у 2006 році. Це пов’язано із значним зростанням прибутку сільськогосподарських підприємств Львівщини у цей період.

Висновки. Отже, розглянувши дану статтю можна прийти до висновку про укрупнення сільськогосподарського виробництва у Львівській області. Основна частина виробництва товарної продукції здійснюється великими підприємствами, про що свідчать незмінні тенденції росту виробництва валової продукції і прибутковості при досить значних коливаннях чисельності сільськогосподарських підприємств області. Це, на нашу думку, є позитивним явищем, оскільки, крупно товарне виробництво дозволяє дає більші можливості здійснювати розширене відтворення, проводити капітальні вкладення, інтенсифікувати виробничий процес і проводити соціальний розвиток сільських територій.

 

Cписок використаних джерел

1.                Кирилов Ю.Є. Розвиток малих форм господарювання на селі в умовах глобалізації / Ю.Є. Кирилов, І.В. Осадчук // Економіка АПК. – 2010. - № 7. – С.91-97.

2.                Мороз О.О. Діяльність інтегрованих сільськогосподарських підприємств / О.О. Мороз, В.М. Семоров // Економіка АПК. – 2010. - №4. – С.96-103.

3.                Жоріков А.Є. Утворення галузевих об’єктів як механізм формування вітчизняних транснаціональних корпорацій / А.Є. Жоріков // Актуальні проблеми економіки – 2010. - № 7(103). – С.127-136.

4.                Онисько С.М. Ефективність сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм / С.М. Онисько // Економіка АПК. – 2010. - №8 (190). – С.10-16.