banner-mia2.gif

УДК 502.33:65.014.1

В.А. ФОСТОЛОВИЧ, к.с-г.н., доц.,

кафедра аудиту та державного контролю;

Вінницький державний аграрний університет

 

ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ - ДЖЕРЕЛО ЕФЕКТИВНОГО

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

·        Внедрение экологических инноваций на предприятиях является эффективным методом управления ими.

·        Экологические инновации способствуют формированию здоровой экономики как предприятий, так и государства вцелом, является перспективным и эффективным методом их санации.

 

Key issues that are examined:

·        Introduction of ecological innovations at enterprises is the effective method of their management. Ecological innovations facilitate the development of healthy economy of both enterprises and state on the whole.

·         In addition, they are the perspective and effective method of making them healthy.

 

Постановка проблеми. Передумовою виходу з еколого-економічної кризи є розробка і впровадження інновації з високим ступенем екологічності та економічної ефективності (екологічні інновації).

Інновація — це нове явище, новаторство або будь-яка зміна, яка вноситься суб’єктом господарювання у власну діяльність із метою підвищення своєї конкурентоспроможності, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Учені підкреслюють, що інновації,  в тому числі і екологічні, сприяють посиленню конкурентоспроможності компаній, оскільки спостерігається сильна кореляція між ринковою діяльністю і новими екологічними продуктами. Продуктові і технологічні інновації допомагають завойовувати й утримувати частину ринку, збільшувати прибутковість на цих ринках.

В процесі постійної індустріалізації країни збільшуються розміри забруднення навколишнього середовища, що може викликати  самознищення націй. Оскільки на сьогодні в Україні виробництво не має замкнутого характеру, то відходи виробництва постійно забруднюють навколишнє середовище. Так,  за даними статистики викиди шкідливих речовин у повітря у 2000 році становили 5908,6 тис. т., тоді як у 2006 році їх кількість збільшилась до 7027,6 тис. т. Тому,  насамперед постає питання прийняття управлінських рішень стосовно зростання виробництва, підвищення його економічної ефективності, конкурентоспроможності з урахуванням екологічного фактору. Дану проблему можна вирішити за допомогою переходу виробництва на інноваційні маловідходні, безвідходні та екологічно безпечні технології. Це забезпечить підвищення економічності, конкурентоспроможності  та незалежності як підприємств, так і держави вцілому.

Основою забезпечення економічної незалежності країни, переходу економіки до економічного зростання повинен стати перехід до інноваційного розвитку на ринкових засадах.

У всіх індустріальних країнах нововведення є одним із пріоритетних напрямів у політиці уряду, адже це основа національної незалежності й економічного розвитку. Держава створює сприятливі умови для інноваційної діяльності, формуючи єдині цивілізовані правила і механізми, що зумовлюють розвиток усіх суб’єктів інноваційної сфери.

Основний зміст фінансово-економічної політики держави в інноваційній сфері полягає в регулюванні фінансових потоків, що полегшує доступ суб’єктів  господарювання до джерел фінансових коштів.

Управління формуванням ринку екологічних інновацій на державному рівні покликане забезпечити відтворення екологічного попиту, екологічно орієнтованої виробничої основи, людських чинників і мотивів екологізації.

Ринок екологічних інновацій є сегментом загального ринку інновацій. Важливими для формування ринку саме екологічних інновацій є екологічні інтереси (загальнонаціональні, регіональні, локальні та особисті). Часткове уявлення про інтереси споживачів дає ставлення населення до екологічних проблем - чим вища занепокоєність споживачів екологічними проблемами, тим вищою є їх заінтересованість  в екологічних інноваціях.

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Питання вивчення екологічних інновацій як ефективного методу управління економікою підприємства вивчали багато науковців та вчених. Серед них найбільший вклад у розробку цих питань внесли В.Семенова, О.Михайлик, В.Шевчук, С. Степанов,  А.Никитин,  Ю.Саталкін, В.Навроцький та інші.

Формування цілей. В умовах виходу України на світові ринки торгівлі та інтеграції до Європейського союзу постає питання екологізації всіх сфер людського життя, яка неможлива без впровадження інновацій менеджменту. Тому, дослідження проводяться з метою розробки методики прийняття управлінських рішень, які б забезпечували екологічну і економічну ефективність виробництва та постійне його вдосконалення, підвищення конкурентоспроможності, що можливе лише з урахуванням найновіших екологічно зорієнтованих досягнень у всіх суміжних сферах науки і техніки. Тому інноваційний екологічний менеджмент відіграє все важливішу роль у всіх сферах виробництва, особливо в екологічно зорієнтованих.

Результати досліджень. На сьогодні впровадження економічних реформ і і спрямування до Європейського союзу передбачає дотримання екологічно  орієнтованого розвитку економіки, що неможливо без активізації інноваційно-інвестиційних процесів. Розвиток економіки України та розв'язання існуючих еколого-економічних проблем має ґрунтуватися на екологічно орієнтованій інноваційній діяльності.

Задоволення зростаючих потреб споживачів, забезпечення конкурентоспроможності продукції, розвиток і впровадження сучасних методів забезпечення якості продукції та екологічного менеджменту є пріоритетами політики у сфері економіки та екології. Розвиток економіки відбувається з урахуванням екологічного чинника як основоположної умови екологоврівноваженого розвитку. Інноваційна діяльність спрямована насамперед на задоволення екологічних потреб: виробництво та застосування засобів захисту довкілля від забруднення; заміна екологічно несприятливих виробів і послуг екологічно більш досконалими чи такими, що сприяють зниженню матеріало- та енергоємності систем. Інноваційно-інвестиційний розвиток економіки потребує системно-екологічного обґрунтування, тобто врахування вимог екологічного менеджменту. Інноваційна діяльність безпосередньо пов'язана з темпами розвитку науково-технічного прогресу і економіки, рівнем життя населення. Інновація є одним з основних засобів адаптації підприємств, організацій до змінюваних умов зовнішнього середовища.

Якість довкілля стає однією із основних складових якості життя людей у різних регіонах, країнах, природнокліматичних умовах тощо. Тому запровадження систем менеджменту якості та систем екологічного менеджменту поступово стає вигідним із економічної точки зору.

Виробництво та продаж екологічних товарів і конкурентоспроможність значною мірою залежать від думки громадськості. Тому підприємства повинні формувати свій імідж за допомогою різних акцій, спонсорства, випуску прес-релізів та інформаційних матеріалів про свого діяльність, випуску звітів, проведення прес-конференцій, презентацій та ін.

Найбільш чутливо та активно реагують на вимоги і зміни попиту на ринку екологічних товарів приватні підприємства, оскільки вони самостійно відповідають за свій економічний стан.

Відмінною рисою підприємця є те, що він завжди перебуває в пошуках змін, реагує на них і використовує їх як шанс. Підприємцям необхідно цілеспрямовано відшукувати джерела інновацій, причини, що їх зумовлюють, і прогнозувати можливі наслідки їх впровадження.

Сьогодні екологічне підприємництво розвивається, в основному, за такими напрямками: виготовлення, установка й експлуатація природоохоронних (очисних) засобів; розробка та впровадження екологічно чистих технологій; виробництво екологічно чистих продуктів; переробка, транспортування та ліквідація відходів; торгівля екологічними технологіями, продуктами й відходами; енергозбереження, збереження земельних ресурсів; водний, повітряний контроль, екоаудит і екоекспертиза; екотуризм, екологічна медицина та професійна безпека; інформаційні технології. Робота на ринку звичайно ускладнюється і водночас стимулюється конкурентною боротьбою. Особливо це стосується ринку екологічних товарів.

Таким чином, Україна має всі можливості для формування ринку екологічних інновацій, що забезпечить їй відповідне місце на світовому ринку торгівлі.

Ринок екологічних інновацій складається з первинного ринку, де здійснюється обмін проміжних результатів екологічно орієнтованого інноваційного процесу в інформаційній формі, а також їх потенційний економічний ефект, та вторинного ринку, де об'єктом купівлі-продажу є кінцевий результат екологічно орієнтованого інноваційного процесу (уречевлена продукція первинного ринку), і який опосередковує його подальше розповсюдження в економіці.

Основними очікуваними ефектами як на первинному, так і на вторинному ринку екологічних інновацій є економічна ефективність і екологічні результати. Для їх досягнення на первинному і вторинному ринках застосовують різні інструменти регулювання екологічно орієнтованого інноваційного розвитку.

У нашій державі відмічено досить високу кількість промислових підприємств, що впроваджували маловідходні, ресурсозберігаючі та безвідходні технологічні процеси. Так, за даними статистики України маловідходні, ресурсозберігаючі та безвідходні технологічні процеси у 2000 році впроваджували 172 підприємства, а у 2004 році  - у 1,3 рази більше (224 підприємства), що свідчить про підвищення інтересу до екологічних інновацій та їх економічної вигоди для підприємств.

Вцілому, загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості за роками постійно зростає. За 7 років досліджень відмічено їх збільшення у 3,5 рази (табл. 1).

Таблиця 1

Стан інноваційно-інвестиційного процесу в Україні

Показники

Роки

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості, млн. грн.

1760,1

-

-

3059,8

4534,6

5751,6

6160,0

Кількість промислових підприємств, що впроваджували маловідходні, ресурсозберігаючі та безвідходні технологічні процеси

172

-

-

-

224

208

161

Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища, млн. грн.

3224,3

3675,8

3827,3

4508,9

5987,1

7089,2

8311,2

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, млн. грн.

13933,0

18740,6

14641,2

19643,3

44578,4

64370,8

76253,4

Інвестиції в основний капітал

23629

32573

37178

51011

75714

93096

125254

в тому числі іноземними інвесторами

1400

1413

2068

2807

2695

4688

4583

 

Запровадження інноваційного екологічного менеджменту забезпечує поступове та стабільне збільшення капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища. Для підприємств є економічно вигідним інвестування природоохоронної діяльності та впровадження на підприємствах маловідходних, ресурсозберігаючих та безвідходних технологічних процесів. Нами відмічено збільшення капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища підприємствами України у 2006 році до рівня 8311,2 млн. грн., тоді як у 2000 році їх величина становила лише 3224,3 млн. грн. (рис. 1).

За даними проведеного нами аналізу залежності загального обсягу інноваційних витрат у промисловості, обсягу капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища із фінансовими результатами діяльності підприємств до оподаткування відмічено їх пряму позитивну кореляцію. Коефіцієнт кореляції фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування підприємств від величини капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища становить 0,980297, що свідчить про сильну залежність цих показників.

Що стосується кількісних оцінок впливу інновацій на зростання ВВП, то відомі економісти оцінювали вплив цього чинника на рівні 88 %. Так, згідно з твердженням Р. Солоу, в причинах приросту інвестицій необхідно вбачати лише 12 % збільшення виходу продукції з розрахунку на одну людино-годину, а близько 87,5 % — у технологічних зрушеннях.

Найважливішою складовою економічного забезпечення інноваційної діяльності є фінансування. Джерелами фінансування інновацій є: державні асигнування; власні кошти суб’єктів господарювання; кредитні ресурси; приватні кошти; іноземні кошти; венчурний капітал.


Image

Рис. 1. Залежність фінансового результату діяльності підприємств від розміру інноваційних витрат та капітальних інвестицій, 2000-2006 рр.

 

Метою фінансування інноваційної діяльності є необхідність збереження наукової бази, кадрового потенціалу, відповідного рівня проведення наукових досліджень, розроблення й освоєння наукомісткої конкурентоспроможної продукції, випуск якої може забезпечити збільшення експорту або зменшення імпорту аналогічної продукції.

Інвестиційна активність є свідченням стабільного розвитку економіки. Власники капіталу намагаються вкласти кошти в проекти, які забезпечать стабільний і надійний прибуток. З цієї точки зору інновації — ризикове вкладення капіталу, оскільки їх характерною особливістю є те, що деякі з них можуть забезпечити високий прибуток, а інші —принести збитки. Інвестори повинні отримати переконливі докази того, що вкладені кошти принесуть сподіваний прибуток. На їх рішення щодо вкладання інвестицій впливає не лише екологічна обґрунтованість проектів, а й загальний інвестиційний клімат, становище на ринку аналогічних та споріднених товарів.

За сучасних умов для формування ринку екологічних інновацій необхідним є прийняття відповідних стимулюючих і регулюючих заходів на державному рівні. Державні методи є найдієвішими з погляду можливості управління формуванням ринку екологічних інновацій. Державні інститути можуть впливати на рівень споживача, підприємства, а також на мікро- та макросередовише, у якому функціонує підприємство. Необхідність державного регулювання процесів формування ринку екологічних інновацій викликана його зростаючим значенням для економіки, екології та суспільства вцілому. Система методів державного управління формуванням ринку екологічних інновацій підприємствами містить методи, що застосовуються в Україні, та перспективні методи, що вже довели свою ефективність за кордоном. До прямих методів управління відносять адміністративні методи, до непрямих - економічні та організаційні.

Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Отже, створення ефективної системи управління інноваційною діяльністю потребує наявності відповідних теоретичних розробок. Проте, запровадження екологічних інновацій є дієвим методом в управлінні підприємством, є одним із шляхів підвищення економічної їх ефективності і екологічності, забезпечення їх конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках.

 

Список використаних джерел

1. Статистичний щорічник України за 2006 рік. Державний комітет статистики України.

2. Екологічний менеджмент / За ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк . - Київ, Центр навчальної літератури, 2004.- 407с.