banner-mia2.gif

УДК 657

Міністерство аграрної політики України

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААНУ

Інститут обліку і фінансів

 

Методичні  рекомендації щодо відображення в обліку землі та прав постійного користування земельними ділянками бюджетними установами та державними комерційними підприємствами

 

(За редакцією В.М. Жука, Ю.С. Бездушної)

 

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

Предложены подходы к организации бухгалтерского учета  земли и прав постоянного пользования земельными участками бюджетными учреждениями и государственными коммерческими предприятиями.

Определен порядок аналитического учета земельных участков с целью предоставления соответствующего информационного обеспечения о количественном и качественном состоянии земельных участков, которые принадлежат бюджетным учреждениям и государственным предприятиям на правах собственности и постоянного пользования.

Предназначены  для решения вопросов относительно постановки на баланс и  организации бухгалтерского учета земельных участков в составе основных средств и нематериальных активов  в бюджетных  учреждениях и государственных предприятиях.

 

Key issues that are examined:

The  approach to organization of accounting  of earth and rights for the permanent using lands by budgetary establishments and state business enterprises are offered.

The order of the analytical accounting of lands with the purpose of grant of the proper informative providing about the quantitative and high-quality state of lot lands which belong to budgetary establishments and state enterprises on ownership and permanent use rights is certain.

Intended  for the decision of questions in relation to raising on balance and  organizations of accounting  of  lands in composition the fixed assets and intangible assets  in budgetary  establishments and state enterprises.

 

Друкуються за рішенням Методичної Ради з питань обліку та фінансів агропромислового виробництва Мінагрополітики України, протокол № 1 від 25.02.2010 р., рішенням Вченої ради Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААНУ, протокол № 2 від 19.01.2010 р., рішенням Ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, протокол  № 1 від 25 лютого 2010 р., рішенням Вченої ради Інституту обліку і фінансів, протокол № 1 від 18 лютого 2010 р.

Методика базується на діючій нормативній базі станом на 01.03.2010 року.

 

Розробники:  Жук В.М. (розділ 4, висновки), Гаврилюк В.М. (п. 2.2, 2.3), Бездушна Ю.С. (загальні положення, п. 3.1), Замлинський В.А. (п. 2.1), Горовий П.П. (п. 3.2).

 

 

Рецензенти: Дем’яненко М.Я., доктор економічних наук, професор, ННЦ «Інститут

                                                        аграрної економіки» НААНУ, академік НААНУ

                      Підлісецький Г.М., доктор економічних наук, член-кореспондент НААНУ

 

ЗМІСТ

1. Загальні положення

2. Бухгалтерський облік прав користування земельними ділянками в бюджетних  установах

2.1. Визнання та документальне оформлення оприбуткування земельних ділянок та прав користування земельними ділянками на баланс установи

2.2. Організація бухгалтерського  обліку земельних ділянок у складі основних засобів бюджетних установ.

2.3. Синтетичний облік земельних ділянок в бюджетних установах.

3. Бухгалтерський облік земельних ділянок та прав користування земельними ділянками на державних комерційних  підприємствах

3.1. Визнання та документальне оформлення оприбуткування земельних ділянок та прав користування земельними ділянками на баланс державного підприємства

3.2. Організація бухгалтерського  обліку земельних ділянок державними комерційними підприємствами

3.2.1. Облік земельних ділянок, що використовуються підприємствами на правах власності (у складі основних засобів).

3.2.2. Облік земельних ділянок, що використовуються підприємствами на правах постійного користування (у складі нематеріальних активів).

4. Організація аналітичного обліку земельних ділянок та прав користування земельними ділянками

Висновки

Список використаних джерел