banner-mia2.gif

Посібники

Жук В. М., Канцуров О. О., Мельник К. П. Концептуальні основи аудиторського забезпечення сталого розвитку сільських територій: монографія. К.: ННЦ «ІАЕ», 2021. 176 с.

У монографії висвітлені теоретичні засади зростання суспільної корисності аудиту через обґрунтування існування класичного ядра теорії аудиту, його формування, становлення та розвиток, зокрема під впливом сучасних економічних і соціальних теорій та потреб сталого розвитку. Розкрито зміст аудиту як соціально-економічного інституту, його складові та їх ієрархічну підпорядкованість. Запропоновано концептуальні основи аудиторського забезпечення сталого розвитку на сільських територіях.
Монографія призначена для наукових співробітників, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників суб’єктів аудиторської діяльності.

Рік видання: 2021
Кількість сторінок: 176 с.
ISBN: 978-966-669-551-5
Переглянути повний текст

analiz 2018

Управлінський облік і калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції: посібник / [Жук В.М., Шерстюк О.Л., Панадій О.П. та ін.]; за ред. Шерстюка О.Л., Панадія О.П.  К.: ННЦ «ІАЕ», 2021. 144 с.

В посібнику викладені оновлені методичні рекомендації з управлінського обліку витрат і калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції, які враховують вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», принципи і правила обліку передбачені Міжнародними стандартами фінансової звітності.
Рекомендації визначають порядок обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг у сільськогосподарських підприємствах та розроблені з врахуванням галузевих особливостей обліку сільськогосподарської діяльності.
Методичні рекомендації містять класифікацію витрат, послідовність калькулювання собівартості продукції, ідентифікацію витрат за галузями та видами виробництв сільськогосподарських підприємств, методику обліку витрат на біологічні перетворення і порядок калькулювання собівартості продукції рослинництва, тваринництва, допоміжних та підсобних промислових виробництв.
Посібник призначений для підготовки докторів філософії за спеціальністю 071 – облік і оподаткування, а також використання в роботі обліково-фінансових служб аграрних підприємств, аудиторській практиці, діяльності органів державної влади та професійних громадських об’єднань, викладацькій та науковій роботі.

Рік видання: 2021
Кількість сторінок: 144 с.
Переглянути повний текст

analiz 2018

Методичні рекомендації з інвентаризації активів та ресурсного потенціалу територіальних громад / [Жук В. М., Бездушна Ю. С., Жук Н. Л.]. К.: ННЦ «ІАЕ», 2020. 86 с.

В посібнику викладені Методичні рекомендації з інвентаризації активів та ресурсного потенціалу територіальних громад. В посібнику визначений комплексний порядок проведення суцільної розширеної інвентаризації активів територіальної громади та її ресурсного потенціалу. Узагальнено порядок інвентаризації фінансово-майнового, людського, економічного, природного, соціально-інфраструктурного та культурно-історичного видів потенціалу розвитку громади.

Посібник призначений органам управління у територіальних громадах для надання практичної допомоги у проведенні інвентаризації та формуванні інформаційної бази для виявлення, оцінки та подальшого управління ресурсним потенціалом громади, визначення напрямів його використання та примноження, залучення інвестицій та додаткового фінансування для забезпечення розвитку території.

Рік видання: 2020
Кількість сторінок: 86 с.
Переглянути повний текст

Шкуліпа Л. В. Розвиток бухгалтерського обліку у вимірі міжнародних стандартів фінансової звітності та інноваційних технологій: методологія та практика: монографія. Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В., ТПК «Орхідея», 2020. 616 с.

Монографія присвячена актуальним проблемам розвитку методології та практики бухгалтерського обліку у вимірі міжнародних стандартів фінансової звітності та інноваційних технологій. Досліджені історичні аспекти започаткування концепцій фінансової звітності як фундаменту МСФЗ. Виокремлені макроекономічні детермінанти у становленні МСФЗ на локальному рівні. Проведена кількісна та якісна оцінка перспектив розвитку МСФЗ як глобальної стандартизації. Розроблена методологія обліку всіх елементів фінансової звітності відповідно до нової Концептуальної основи фінансової звітності та МСФЗ. Встановлена нормативна
неузгодженість між теперішніми концепціями та правилами стандартів у контексті їхньої взаємодії на методологічному рівні. Проаналізована пріоритетна база оцінки в МСФЗ. Обґрунтовані шляхи вирішення нових питань та протиріч в обліку за МСФЗ під впливом інноваційних та методологічних змін. Запропоновані зміни до нормативно-законодавчої бази України та національних стандартів бухгалтерського обліку, які узгодять вітчизняні вимоги до ведення обліку та звітування із міжнародними в контексті нових викликів для цифрової економіки України. Наведений вплив нових змін у МСФЗ на вітчизняні та міжнародні фінансові звіти, їх співставність та аналітичність. Виокремлені нові складові сучасної та майбутньої парадигми звітування. Надані рекомендації щодо удосконалення процесу впровадження Таксономії UA XBRL МСФЗ на мікро- та макрорівні країни, в тому числі в освітні процеси підготовки фахівців у сфері бухгалтерського обліку.
Призначена для зарубіжних та вітчизняних бухгалтерів, наукових працівників, викладачів, студентів обліково-економічних та інформаційних спеціальностей, а також усіх, хто цікавиться питаннями впровадження та використання МСФЗ в Україні.

Рік видання: 2020
Кількість сторінок: 616 с.
ISBN: 978-617-7609-57-4
Переглянути повний текст