banner-mia2.gif

Доповіді та монографії

Жук В. М., Бездушна Ю. С. Капіталізація національного багатства України: землі сільськогосподарського призначення: наукова доповідь. К.: Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", ЦП "Компринт", 2019. 40 с.

У науковій доповіді розкрито обліково-оціночне забезпечення капіталізації земельної складової національного багатства. Запропонована система та розкрито сутність інструментарію капіталізації. Зпрогнозовані наслідки застосування механізму капіталізації щодо презентування України у світовій статистиці, ціноутворення та ризиків вільного ринку земель сільськогосподарського призначення.

Підготовлена у розвиток програми наукових досліджень 40.04.00.03.Ф. «Теоретико-методологічні засади трансформації інституціональних основ бухгалтерського обліку та гармонізації звітності й аудиту в аграрному секторі економіки».

Рік видання: 2019
Кількість сторінок: 40 с.
Переглянути повний текст

Жук В. М., Бездушна Ю. С. Місія інституту бухгалтерського обліку в капіталізації національного багатства України: наукова доповідь. К.: ННЦ «ІАЕ», 2019. 40 с.

У науковій доповіді визначено місце та значення бухгалтерської інформації у формуванні макроекономічної статистики України. Місію інституту бухгалтерського обліку у капіталізації національного багатства України обґрунтовано на прикладі земель сільськогосподарського призначення.

З’ясовано місце землі у складі національного багатства України. Виявлені проблеми та перешкоди включення вартості земель сільськогосподарського призначення в систему національного рахівництва. Запропоновано облікову політику та методологію оцінки сільськогосподарських земель, що забезпечує капіталізацію національного багатства і належне представлення природно-економічного потенціалу України у міжнародному інформаційному середовищі.

Розрахована ефективність впровадження запропонованої облікової політики та оцінки сільгоспугідь в розмірі 25 млрд дол. США приросту національного багатства України, що представлено в системі її національних рахунків.

 

Рік видання: 2019
Кількість сторінок: 40 с.

Повний текст доповіді 

Жук В. М. Розвиток теорії бухгалтерського обліку: інституціональний аспект: монографія. К.: ННЦ «ІАЕ», 2018. 408 с.

У монографії розкрито роль і значення бухгалтерської складової економічної науки, проаналізовано взаємозв’язок еволюції облікових і економічних теорій, що дозволило виявити інституціональну основу розвитку облікової практики і науки та сформулювати основи інституціональної теорії бухгалтерського обліку.

Обґрунтовано інституціональну парадигму бухгалтерського обліку, розкрито сутність, зміст і місію бухгалтерського обліку як важливого соціально-економічного інституту. Розглянуто наукову гіпотезу про зростання ролі інституту бухгалтерського обліку у подоланні економічних криз, забезпеченні довіри, порозуміння і керованості в сучасному світі. На інституціональній базі збагачено поняття функцій, предмета, об'єктів обліку, отримали розвиток його методологія і моделювання. Сформульовано методологію обліку трансакцій. Доведено необхідність задіяння імперіалістичних і інжинірингових підходів у розвитку бухгалтерського обліку. Науково обґрунтовано теоретичний базис розвитку інституту професійних бухгалтерів.

Монографія є продовженням наукових пошуків за програмою наукових досліджень 40.04.00.03.Д «Теоретико-методологічні засади трансформації інституціональних основ бухгалтерського обліку та гармонізацію звітності й аудиту в аграрному секторі економіки» Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». Текст монографії сформовано на основі змінених і доповнених матеріалів, опублікованих у монографії автора "Основы институциональной теории бухгалтерского учёта", що видана у 2013 році у м. Київ та м. Санкт-Петербург.

Монографія буде корисною для науково-педагогічних працівників, державних і професійних діячів, а також для всіх, хто цікавиться новітніми течіями економічної думки.

Рік видання: 2018
ISBN: 978-966-669-528-7
Кількість сторінок: 408 с.

Повний текст монографії 

Обіг земель сільськогосподарського призначення в селозберігаючій моделі аграрного устрою України: наукова доповідь. К.: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2017. 128 с.

У доповіді висвітлені світоглядні, філософські та економіко-теоретичні підходи до питань власності на землі сільськогосподарського призначення та їх обігу.

Розглянуті наслідки земельної реформи та запровадження ринку землі за агрохолдингової та селозберігаючої моделей аграрного устрою.

Розкрито ефективність системного та синергетичного посилення результативності земельної реформи та ринку землі за рахунок адміністративно-територіальної, податкової, соціальної та інформаційної реформ.

Запропоновані нормативно-правові положення щодо базових передумов запровадження та функціонування проселянського та селозберігаючого обігу земель.

Ця доповідь вмотивована необхідністю: зняття політичної та громадянської напруги навколо питань дії мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення; розкриття механізму передачі та капіталізації місцевих ресурсів для розвитку сільських територій; формування парадигми (національної ідеї) Українозбереження у глобальному світі.

Для тих, кому небайдужі Україна, українські землі, наші села та селяни.

Рік видання: 2017
ISBN: 978-966-669-518-8
Кількість сторінок: 128 с.

 Повний текст доповіді 

 Презентація до доповіді  

Обговорення ідеї з автором на шпальтах суспільно-політичного видання "Грінченко Інформ"

it tehnologii 2017

Розвиток бухгалтерського обліку на основі новітніх ІТ-технологій: Колективна монографія. За ред. Жука В. М., Бездушної Ю. С. К.: ННЦ «ІАЕ», 2017. 450 с.

Монографія присвячена формуванню теоретико-методологічних та практичних засад модернізації бухгалтерського, управлінського обліку, фінансової звітності, аудиту, обумовленому запровадженням новітніх інтернет-технологій та орієнтованому на забезпечення його відповідності глобальним тенденціям стрімкого інформаційного розвитку економіки України.

Форми бухгалтерського обліку доповнено новою – клауд-комп’ютерною формою. Запропоновано концептуальні підходи до побудови сучасної системи обліку в сільськогосподарському підприємстві на базі клауд-комп’ютерної форми, яка ґрунтується на ідеї спільного використання інформаційних технологій і ресурсів бухгалтерами та користувачами, що створює умови для ефективного управління й оптимізації роботи в умовах швидкозмінюваного бізнес-середовища.

Розроблено документування господарських операцій сільськогосподарських підприємств, що включає електронні реєстри, розроблені на основі формату XBRL, запровадження яких сприятиме поширенню електронного документообігу та інтернет-технологій в обліковій сфері.

Описані тенденції розвитку фінансової звітності, зокрема її онлан-напряму, узагальнені головні аспекти трансформації аудиторського ризику в умовах використання комп’ютерних технологій.

Викладено напрями посилення ефективності управлінського обліку із застосуванням комп’ютерних мережевих технологій та описана інтернет-платформа обліково-інформаційного забезпечення амортизаційної політики.

Монографія призначена науковцям, педагогічним працівникам і студентам, представникам органів державної влади і професійних бухгалтерських організацій, працівникам обліково-фінансових служб підприємств і установ аграрного сектору, бухгалтерам громадської практики.

Рік видання: 2017
ISBN: 978-966-669-533-1
Кількість сторінок: 450 с.

Galuz standarty 2015

Інформація в антикризовому управлінні: глобальний аспект стандартизації обліку та фінансової звітності: монографія / Т.І. Єфименко, В.М. Жук, Л.Г. Ловінська. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2015. – 400 с.

Ця робота є результатом багаторічних досліджень з питань теорії і практики бухгалтерського обліку та фінансової звітності в умовах господарювання в Україні й країнах із розвинутою ринковою економікою. Зроблено спробу обґрунтувати концептуальні підходи до розвитку бухгалтерського обліку у світі та Україні на засадах позитивістського поєднання наукового бачення в обліку й теорії інституціоналізму. Важливе місце відведено аналізу відповідності вітчизняних реформ бухгалтерського обліку вимогам інституціональної теорії та розробленню класифікації й ієрархії складових інституційного забезпечення розвитку обліку для створення дієвих програмних документів у зазначеній сфері. Теоретично обґрунтовано місце та місію моделювання (методик, методичних рекомендацій) у науці й практиці, системі регулювання бухгалтерського обліку та окреслено його головні завдання, в тому числі в обліку аграрної сфери. Дослідження також охопило питання галузевої системи управління як ключового чинника запровадження відповідних стандартів. Проведено аналіз наукових моделей побудови фінансової звітності з урахуванням галузевої специфіки та означення вузькоспеціалізованих МСФЗ і зарубіжної практики їх застосування. За результатами аналізу визначено теоретичні й методологічні підходи до запровадження галузевих стандартів.

Монографія призначена науковим установам, державним регуляторним органам з бухгалтерського обліку, науковцям, викладачам, керівникам підприємств, практикуючим бухгалтерам та студентам.

Рік видання: 2015
ISBN: 978-966-2380-97-2
Кількість сторінок: 400 с.

Рішенням Президії НАН України авторам монографії присуджено премію імені М.І. Туган-Барановського.

 DOC063