banner-mia2.gif

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 30.12.2011 року № 1873

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

 

I. Загальні положення

1.1. Ці Методичні рекомендації можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім бюджетних установ), які провадять спільну діяльність без створення юридичної особи (далі - учасник/учасники) при відображенні операцій зі спільної діяльності у бухгалтерському обліку та розкритті відповідної інформації у фінансовій звітності.

1.2. Терміни, що наводяться у цих Методичних рекомендаціях, використовуються у значеннях, наведених у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 року № 91, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17.05.2000 року за № 284/4505 (зі змінами).

1.3. Питання організації бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи (далі - спільна діяльність) розкриваються у договорі про спільну діяльність.

 

II. Облік спільної діяльності

2.1. Оператор спільної діяльності веде бухгалтерський облік спільної діяльності окремо від результатів власної господарської діяльності, використовуючи для цього окремі регістри бухгалтерського обліку. За даними цих регістрів оператор спільної діяльності складає окремий баланс та відповідні форми фінансової звітності спільної діяльності в порядку, встановленому положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

2.2. Активи, отримані від учасників як вклад у спільну діяльність, відображаються оператором спільної діяльності за дебетом відповідних рахунків з обліку активів та кредитом субрахунку 551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності" (якщо договір спільної діяльності укладено на строк більше, ніж один рік або безстроково) або субрахунку 6851 "Вклади до спільної діяльності" (якщо договір спільної діяльності укладено на строк менший, ніж один рік).

Оператором спільної діяльності вклад учасника у спільну діяльність трудовою участю відображається за дебетом відповідних рахунків з обліку витрат та кредитом субрахунку 551 або субрахунку 6851.

2.3. Передача учасником активів як вкладу у спільну діяльність відповідно до законодавства відображається за кредитом рахунків з обліку відповідних активів та дебетом субрахунку 1831 "Довгостроковий вклад у спільну діяльність" (якщо договір спільної діяльності укладено на строк більше, ніж один рік або безстроково) або субрахунку 3771 "Вклад у спільну діяльність" (якщо договір спільної діяльності укладено на строк менше, ніж один рік).

Вклад учасника у спільну діяльність трудовою участю відображається за кредитом субрахунків 661 "Розрахунки за заробітною платою" у частині заробітної плати і 651 "За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування" у частині єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та дебетом субрахунку 1831 або 3771.

2.4. Амортизація основних засобів та/або нематеріальних активів, які взяті на окремий баланс спільної діяльності та використовуються виключно у такій діяльності, нараховується оператором спільної діяльності у порядку, визначеному положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, та у повному обсязі враховується при визначенні результатів спільної діяльності.

Якщо основні засоби та/або нематеріальні активи учасника (у тому числі внесені як вклад у спільну діяльність) використовуються як у власній господарській діяльності учасника, так і в спільній діяльності, то сума нарахованої амортизації розподіляється та у відповідних сумах відображається в окремому бухгалтерському обліку спільної діяльності та в бухгалтерському обліку учасника.

2.5. У разі передачі учасником як вкладу у спільну діяльність прав користування майном (основними засобами, нематеріальними активами, іншими необоротними матеріальними активами тощо), яке йому належить на праві власності або господарського відання, оператор спільної діяльності оприбутковує відповідний нематеріальний актив (права користування майном) у сумі, узгодженій учасниками. Амортизація об'єктів, права користування якими передано у спільну діяльність, відображається в бухгалтерському обліку учасника та враховується при визначенні результатів його власної господарської діяльності.

Якщо договір про спільну діяльність укладено на визначений строк, то право користування майном як нематеріальний актив амортизується оператором спільної діяльності на загальних засадах виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод та договору, а сума нарахованої амортизації відноситься на витрати спільної діяльності. Якщо договір про спільну діяльність укладено на невизначений строк, то право користування майном як нематеріальний актив в спільній діяльності не амортизується, оскільки прирівнюється до нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання.

Право користування майном як нематеріальний актив списується з окремого балансу спільної діяльності при її припиненні та/або у зв'язку з неможливістю отримання в подальшому економічних вигод від його використання.

2.6. Передача активів (надання послуг, виконання робіт) учасником до спільної діяльності, крім операцій з передачі активів (надання послуг, виконання робіт) як вкладу у спільну діяльність, відображається в порядку, передбаченому для бухгалтерського обліку розрахунків з іншими юридичними особами.

Поточні розрахунки між учасником та спільною діяльністю відображаються на субрахунках 3772 "Розрахунки по спільній діяльності" та 6852 "Розрахунки по спільній діяльності" окремо від обліку розрахунків за вкладами в спільну діяльність.

Витрати, понесені учасником на провадження власної та спільної діяльності, розподіляються між спільною і власною діяльністю пропорційно обраній базі (виготовленій продукції, годинам праці, заробітній платі, обсягу діяльності, прямим витратам, сумі доходів, отриманих від спільної діяльності, тощо).

Учасники спільної діяльності відображають господарські операції, пов'язані зі спільною діяльністю, щодо внесків, придбання і продажу активів з урахуванням такого:

· якщо учасник вносить або продає активи спільній діяльності і відповідно передає значні ризики та вигоди, пов'язані з їх володінням, то у складі фінансових результатів звітного періоду відображається лише та частина прибутку (збитку), яка припадає на частку інших учасників спільної діяльності;

· сума прибутку (збитку) від вкладу або продажу спільній діяльності активів, що припадає на частку учасника, включається до складу доходів (витрат) майбутніх періодів з визнанням їх прибутком (збитком) учасника лише після продажу спільною діяльністю цього активу іншим особам або в періодах амортизації одержаних чи придбаних необоротних активів. Цей актив вважається проданим у межах кількості й вартості подібних активів, реалізованих після його одержання. Учасник відображає всю суму отриманих збитків, якщо внесок або продаж свідчить про зменшення чистої вартості реалізації оборотних активів або зниження корисності необоротних активів;

· якщо учасник придбав активи у спільної діяльності, то сума прибутку (збитку) від цієї операції, що припадає на частку учасника, відображається лише після перепродажу цих активів іншим особам або в періодах амортизації придбаних необоротних активів. Збитки, які виникли внаслідок зменшення чистої вартості реалізації оборотних активів або зниження корисності необоротних активів, відображаються повністю в період здійснення операції;

· якщо учасником до спільної діяльності внесено права користування майном (основними засобами, нематеріальними активами, іншими необоротними матеріальними активами тощо), яке йому належить на праві власності або господарського відання, то вартість нематеріального активу, який оприбутковано спільною діяльністю внаслідок такої операції, що припадає на частку учасника у фінансовій звітності такого учасника, не відображається.

2.7. Зобов'язання, взяті учасником для провадження спільної діяльності (у тому числі на оплату праці, сплату податків, зборів, обов'язкових платежів), визнаються витратами спільної діяльності і компенсуються учаснику за рахунок спільної діяльності.

2.7.1. Витрати на оплату праці працівників учасника, які задіяні в спільній діяльності, і не є вкладом такого учасника до спільної діяльності, визнаються витратами спільної діяльності і компенсуються учаснику.

2.7.2. Якщо учасник сплачує податки, збори, обов'язкові платежі (крім податків на прибуток та додану вартість), пов'язані з провадженням спільної діяльності, то відповідні суми, компенсуються учаснику.

2.7.3. Якщо учасник сплачує податки, збори, обов'язкові платежі (крім податків на прибуток та додану вартість), пов'язані як з провадженням власної господарської діяльності, так і спільної діяльності, то сплачені суми таких податків, зборів, обов'язкових платежів в частині, що відноситься до спільної діяльності, компенсуються учаснику.

2.8. Не визнається доходами учасника компенсація, отримана (нарахована) в погашення зобов'язань, взятих учасником для здійснення спільної діяльності.

Приклад відображення в бухгалтерського обліку окремих операцій зі спільної діяльності наведено в додатку 1 до цих Методичних рекомендацій.

 

III. Розкриття інформації про спільну діяльність у фінансовій звітності

3.1. Кожний учасник відображає у своїй фінансовій звітності:

Ø  активи, задіяні (внесені) в спільній діяльності, які він контролює, або свою частку у спільно контрольованих активах;

Ø  зобов'язання, які він узяв для провадження цієї діяльності;

Ø  свою частку в будь-яких зобов'язаннях, узятих разом з іншими учасниками щодо цієї діяльності;

Ø  дохід або витрати, набуті в процесі спільної діяльності.

3.2. Оператор спільної діяльності подає всім учасникам окремий баланс та відповідні форми фінансової звітності спільної діяльності, а також іншу інформацію, необхідну учасникам для складання ними фінансової звітності в строки, визначені учасниками, зокрема інформацію про рух активів, придбаних (отриманих) від учасників, та про собівартість активів, придбаних учасником у спільної діяльності.

3.3. Сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються оператором спільної діяльності для складання та подання окремого балансу та відповідних форм фінансової звітності спільної діяльності визначаються в обліковій політиці, яка погоджується всіма учасниками. Якщо облікова політика учасника відрізняється від облікової політики спільної діяльності, то ця інформація наводиться у примітках до фінансової звітності такого учасника.

3.4. На підставі даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності про результати власної господарської діяльності та окремого балансу і відповідних форм окремої фінансової звітності спільної діяльності, наданої учасникам оператором спільної діяльності, учасники складають фінансову звітність з урахуванням своєї частки в спільній діяльності.

Статті фінансової звітності за активами і зобов'язаннями учасника формуються шляхом збільшення показників, визначених за даними бухгалтерського обліку власної господарської діяльності, на суму, що відповідає частці учасника у спільно контрольованих активах та зобов'язаннях, узятих разом з іншими учасниками і відображених у відповідних статтях окремого балансу та відповідних формах фінансової звітності спільної діяльності.

Доходи або витрати спільної діяльності у сумі, що відповідає частці учасника в спільній діяльності, відображаються учасником загальною сумою відповідно у складі інших операційних доходів або інших операційних витрат.

Суми, що відповідають частці учасника в спільній діяльності, визначаються на підставі окремого балансу та відповідних форм окремої фінансової звітності спільної діяльності як добуток показників статей окремої фінансової звітності та частки учасника в спільній діяльності відповідно до договору.

3.5. Особливості складання фінансової звітності учасника з урахуванням окремого балансу і відповідних форм фінансової звітності спільної діяльності полягають у такому:

активи, задіяні в спільній діяльності, не визнаються фінансовими інвестиціями;

сума взаємної дебіторської та кредиторської заборгованості між спільною діяльністю та її учасниками, а також сума прибутку від спільної діяльності, що був розподілений та виплачений оператором спільної діяльності учасникам, підлягають виключенню.

Приклади складання балансу учасників з урахуванням частки окремого балансу спільної діяльності наведено в додатку 2 до цих Методичних рекомендацій.

3.6. Кожний учасник у примітках до фінансової звітності розкриває таку інформацію:

Ø  розмір частки у спільній діяльності;

Ø  строк дії договору спільної діяльності;

Ø  загальна вартість вкладу до спільної діяльності;

Ø  сума всіх зобов'язань спільної діяльності (із зазначенням суми, яка припадає на частку учасника);

Ø  загальна сума доходів і витрат спільної діяльності та сума доходів і витрат спільної діяльності, які були включені до інших операційних доходів та інших операційних витрат;

Ø  назва оператора спільної діяльності, його організаційно-правова форма господарювання, юридична адреса, код за ЄДРПОУ, вид економічної діяльності за КВЕД.

3.7. Оператор спільної діяльності у примітках до фінансової звітності розкриває інформацію про загальну вартість спільно контрольованих активів, управління якими він здійснює, а також у розрізі їх класифікації відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.1999 року за № 396/3689 (зі змінами).

3.8. У примітках до фінансової звітності має бути наведена інформація про вартість активів (виконання робіт, надання послуг), вкладених у спільну діяльність її учасниками.

 

Додаток 1

до Методичних рекомендацій з
бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи

 

Приклад відображення в бухгалтерського обліку окремих господарських операцій зі спільної діяльності

Підприємства А і Б уклали договір про спільну діяльність на таких умовах:

Строк договору - 3 роки;

Оператором спільної діяльності визначено підприємство А;

Розмір часток учасників спільної діяльності:

підприємство А - 60 %,

підприємство Б - 40 %;

 

Підприємство А здійснює вклад:

Ø  основними засобами, зокрема обладнанням вартістю 120000 грн., у тому числі податок на додану вартість (далі - ПДВ) (первісна вартість - 110000 грн., знос - 10000 грн.);

Ø  нематеріальними активами - геологічною інформацією вартістю 90000 грн., у тому числі ПДВ (первісна вартість - 80000 грн., знос - 5000 грн.);

Ø  грошовими коштами в сумі 270000 грн.

Загальна сума вкладу становить 480000 грн.;

Підприємством А для цілей власної господарської діяльності придбано сировину за 2400 грн., у тому числі ПДВ, яку в подальшому було продано спільній діяльності за 3000 грн., у тому числі ПДВ. При цьому в обліку відображається прибуток в сумі, що відповідає частці іншого учасника спільної діяльності (2500 - 2000) * 40 % = 200 грн., залишок (60 % прибутку в сумі 300 грн.) включається до доходів майбутніх періодів.

 

Підприємство Б здійснює вклад:

Ø  запасами (сировиною) вартістю 36000 грн., у тому числі ПДВ;

Ø  трудовою участю на суму 134000 грн. (поетапно протягом першого року діяльності);

Ø  правом користування майном, оціненим в 150000 грн., у тому числі ПДВ (залишкова вартість майна, право користування яким передане до спільної діяльності, становить 790000 грн., щомісячна сума амортизації - 7000 грн.).

Загальна сума вкладу становить 320000 грн.

Підприємством Б нараховано рентну плату за нафту, природний газ та газовий конденсат в сумі 30000 грн. При цьому частина рентної плати в сумі 13000 грн. відповідає обсягу сировини, видобутої в межах спільної діяльності.

Спільною діяльністю отримано чистий прибуток в сумі 42000 грн. Учасниками прийняте рішення розподілити та виплатити 7000 грн. прибутку, а решту спрямувати на розвиток спільної діяльності без збільшення вкладів учасників.

 

Бухгалтерський облік таких операцій наведено в таблиці.

 

Таблиця

Бухгалтерський облік окремих господарських операцій зі спільної діяльності, грн.

 

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Сума

1

2

3

4

Облік у учасників спільної діяльності (СД)

Підприємство А

Включено до групи вибуття об'єкт основних засобів (обладнання), який планується передати до СД:

 

 

 

на суму залишкової вартості

286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу"

104 "Машини та обладнання"

100000

на суму зносу

131 "Знос основних засобів"

104 "Машини та обладнання"

10000

Передано об'єкт основних засобів (обладнання) до СД як вклад

1831 "Довгостроковий вклад у спільну діяльність"

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

120000

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

641 "Розрахунки за податками"

20000

Віднесено до витрат вартість переданого об'єкта основних засобів (обладнання)

976 "Списання необоротних активів"

286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу"

100000

Перераховано вклад грошовими коштами СД

1831 "Довгостроковий вклад у спільну діяльність"

31 "Рахунки в банках"

270000

Включено до групи вибуття нематеріальний актив (геологічну інформацію):

 

 

 

на суму залишкової вартості

286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу"

121 "Права користування природними ресурсами"

75000

на суму накопиченої амортизації

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

121 "Права користування природними ресурсами"

5000

Передано нематеріальний актив - геологічну інформацію до СД як вклад

1831 "Довгостроковий вклад у спільну діяльність"

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

90000

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

641 "Розрахунки за податками"

15000

Віднесено до витрат вартість переданого об'єкту нематеріальних активів (геологічну інформацію)

976 "Списання необоротних активів"

286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу"

75000

Продано сировину СД

3772 "Розрахунки по спільній діяльності"

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

3000

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

641 "Розрахунки за податками"

500

Віднесено до витрат собівартість проданої сировини

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

201 "Сировина й матеріали"

2000

Визначено фінансовий результат за операцією з продажу сировини:

 

 

 

дохід у сумі, що припадає на частку інших учасників

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

79 "Фінансові результати"

2200

витрати (у повній сумі)

79 "Фінансові результати"

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

2000

До доходів майбутніх періодів включено дохід, що припадає на власну частку в СД

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

69 "Доходи майбутніх періодів"

300

Отримано кошти за сировину

31 "Рахунки в банках"

3772 "Розрахунки по спільній діяльності"

3000

Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим в спільній діяльності

3772 "Розрахунки по спільній діяльності"

661 "Розрахунки за заробітною платою"

100000

Нараховано єдиний соціальний внесок (37 %)1

3772 "Розрахунки по спільній діяльності"

65 "Розрахунки за страхування"

37000

Утримано єдиний соціальний внесок (4 %)1

661 "Розрахунки за заробітною платою"

65 "Розрахунки за страхування"

4000

Утримано податок з доходів фізичних осіб

661 "Розрахунки за заробітною платою"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

14400

(100000 - 4000) * 15 % = 14400

Отримано від спільної діяльності компенсацію витрат на оплату праці та сплату єдиного соціального внеску

31 "Рахунки в банках"

3772 "Розрахунки по спільній діяльності"

137000

Визнано дохід на частку прибутку СД (42000 * 0,6)

1832 "Приріст вартості чистих активів спільної діяльності"

722 "Дохід від спільної діяльності"

25200

Отримано частину розподіленого прибутку СД

31 "Рахунки в банках"

1832 "Приріст вартості чистих активів спільної діяльності"

4200

Підприємство Б

Передано запаси (сировину) до СД як вклад

1831 "Довгостроковий вклад у спільну діяльність"

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

36000

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

641 "Розрахунки за податками"

6000

Віднесено до витрат собівартість переданих запасів (сировина)

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

201 "Сировина й матеріали"

30000

Відображено заборгованість за вкладом трудовою участю

1831 "Довгостроковий вклад у спільну діяльність"

6852 "Розрахунки по спільній діяльності"

134000

Нараховано заробітну плату працівникам в рахунок погашення вкладу трудовою участю

6852 "Розрахунки по спільній діяльності"

661 "Розрахунки за заробітною платою"

50000

Нараховано єдиний соціальний внесок (37 %)1 (в рахунок погашення вкладу трудовою участю)

6852 "Розрахунки по спільній діяльності"

65 "Розрахунки за страхування"

18500

Утримано єдиний соціальний внесок (4 %)1

661 "Розрахунки за заробітною платою"

65 "Розрахунки за страхування"

2000

Утримано податок з доходів фізичних осіб (50000 - 2000) * 15 %1

661 "Розрахунки за заробітною платою"

641 "Розрахунки за податками"

7200

Передано право користуванням майном до СД як вклад

1831 "Довгостроковий вклад у спільну діяльність"

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

150000

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

641 "Розрахунки за податками"

25000

Включення до фінансового результату доходу від передачі права користування майном СД

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

79 "Фінансові результати"

75000

До доходів майбутніх періодів включено дохід, що припадає на частку у СД

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

69 "Доходи майбутніх періодів"

50000

Нараховано амортизацію майна (основні засоби), права користування яким передане до СД

949 "Інші витрати операційної діяльності"

131 "Знос основних засобів"

7000

Нараховано рентну плату у частині, що відноситься до власної діяльності

23 "Виробництво"

641 "Розрахунки за податками"

17000

Нараховано рентну плату у частині, що відноситься до СД

3772 "Розрахунки по спільній діяльності"

641 "Розрахунки за податками"

13000

Сплачено рентну плату до бюджету

641 "Розрахунки за податками"

31 "Рахунки в банках"

30000

Отримано компенсацію рентної плати від СД

31 "Рахунки в банках"

3772 "Розрахунки по спільній діяльності"

13000

Визнано дохід на частку прибутку СД (42000 * 0,4)

1832 "Приріст вартості чистих активів спільної діяльності"

722 "Дохід від спільної діяльності"

16800

Отримано частину розподіленого прибутку СД

31 "Рахунки в банках"

1832 "Приріст вартості чистих активів спільної діяльності"

2800

Окремий облік спільної діяльності (СД) - у оператора

Оприбутковано об'єкт основних засобів (обладнання):

 

 

 

на сума залишкової вартості

104 "Машини та обладнання"

551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"

100000

на суму зносу

104 "Машини та обладнання"

131 "Знос основних засобів"

10000

Нараховано податковий кредит з ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"

2000

Отримано вклад грошовими коштами

31 "Рахунки в банках"

551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"

270000

Оприбутковано нематеріальний актив (геологічну інформацію):

 

 

 

на суму залишкової вартості

121 "Права користування природними ресурсами"

551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"

75000

на суму накопиченої амортизації

121 "Права користування природними ресурсами"

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

5000

Нараховано податковий кредит з ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"

15000

Оприбутковано придбану сировину

201 "Сировина й матеріали"

6852 "Розрахунки по спільній діяльності"

2500

Нараховано податковий кредит з ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

6852 "Розрахунки по спільній діяльності"

500

Перераховано кошти за сировину

6852 "Розрахунки по спільній діяльності"

31 "Рахунки в банках"

3000

Витрати за на оплату праці та сплату єдиного соціального внеску працівників підприємства А, які задіяні в спільній діяльності, розподілено на витрати на виробництво та загальновиробничі витрати

23 "Виробництво"

6852 "Розрахунки по спільній діяльності"

109600

91 "Загальновиробничі витрати"

6852 "Розрахунки по спільній діяльності"

27400

Перераховано компенсацію витрат на оплату праці та сплату єдиного соціального внеску

6852 "Розрахунки по спільній діяльності"

31 "Рахунки в банках"

137000

Оприбутковано запаси (сировину), отримані від підприємства Б як вклад в СД

201 "Сировина й матеріали"

551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"

30000

Нараховано податковий кредит з ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"

6000

Відображено заборгованість підприємства Б за вкладом трудовою участю

3772 "Розрахунки по спільній діяльності"

551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"

134000

Погашення вкладу трудовою участю від підприємства Б розподілено на витрати на виробництво та адміністративні витрати

23 "Виробництво"

3772 "Розрахунки по спільній діяльності"

54800

92 "Адміністративні витрати"

3772 "Розрахунки по спільній діяльності"

13700

Оприбутковано нематеріальний актив - права користування майном

122 "Права користування майном"

551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"

125000

Нараховано податковий кредит з ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"

25000

Нараховано амортизацію нематеріального активу (права користування майном) в окремому обліку СД

23 "Виробництво"

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

3500

Віднесено на витрати рентну плату оператором СД

23 "Виробництво"

6852 "Розрахунки по спільній діяльності"

13000

Перераховано СД компенсацію рентної плати учаснику Б

6852 "Розрахунки по спільній діяльності"

31 "Рахунки в банках"

13000

Визначено фінансовий результат СД

79 "Фінансові результати"

441 "Прибуток нерозподілений"

42000

Розподіл прибутку СД

441 "Прибуток нерозподілений"

443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"

42000

Нараховано частину прибутку учасниками СД

443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"

6721 "Розрахунки за виплатами по спільній діяльності"

А - 25200

Б - 16800

Перераховано частину прибутку учасникам А і Б

6721 "Розрахунки за виплатами по спільній діяльності"

31 "Рахунки в банках"

7000

А - 4200

Б - 2800

____________
1 Ставки нарахувань та утримань умовні.

 

Додаток 2

до Методичних рекомендацій з
бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи

 

Приклади складання балансу учасників з урахуванням окремого балансу спільної діяльності

 

У графі 3 таблиць 1 і 2 наведені дані фінансової звітності учасника спільної діяльності, що складена без урахування частки в спільній діяльності. У графі 4 наведені дані звітності спільної діяльності, що надана оператором.

У балансі спільної діяльності обліковуються нематеріальні активи загальною вартістю 210000 грн., у тому числі: геологічна інформація - вклад учасника А первісною вартістю 80000 грн.; права користування майном - вклад учасника Б первісною вартістю 125000 грн.; програмне забезпечення, придбане за рахунок коштів спільної діяльності, первісною вартістю 5000 грн.

Таблиця 1

Складання балансу підприємство А, грн.

АКТИВ

Код рядка

Баланс учасника А

Окремий баланс СД, наданий оператором

Спільно контрольовані активи та зобов'язання, що припадають на частку учасника А

(гр. 4 * 0,6)

Зведена сума

(гр. 3 + гр. 5)

Коригування

Об'єднана сума для балансу з урахуванням частки в СД

(гр. 6 - гр. 7)

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

10

1089

200000

120000

121089

121089

первісна вартість*

11

1596

210000

126000

127596

127596

накопичена амортизація

12

-507

-10000

-6000

-6507

-6507

Незавершені капітальні інвестиції

20

Основні засоби:

залишкова вартість

30

126356

90000

54000

180356

180356

первісна вартість1

31

145419

110000

66000

211419

211419

знос

32

-19063

-20000

-12000

-31063

-31063

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

35

первісна вартість1

36

накопичена амортизація

37

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

інші фінансові інвестиції

45

Довгострокова дебіторська заборгованість (внесок учасника А в СД і приріст вартості чистих активів СД)

50

501000

-

-

501000

501000

-

Відстрочені податкові активи

60

Інші необоротні активи

70

Усього за розділом I

80

628445

290000

174000

802445

501000

301445

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

42

125000

75000

75042

75042

Поточні біологічні активи

110

Незавершене виробництво

120

200000

120000

120000

120000

Готова продукція

130

210000

126000

126000

126000

Товари

140

Векселі одержані

150

7770

7770

7770

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

9617

15000

9000

18617

2000

16617

первісна вартість1

161

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

1096

1096

1096

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

9557

9557

9557

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

1967

1000

600

2567

2567

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

31470

31470

31470

Усього за розділом II

260

61519

551000

330600

392119

2000

390119

III. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

689964

841000

504600

1194564

503000

691564

ПАСИВ

Код рядка

Баланс учасника А

Окремий баланс СД, наданий оператором

Спільно контрольовані активи та зобов'язання, що припадають на частку учасника А

(гр. 4 * 0,6)

Зведена сума

(гр. 3 + гр. 5)

Коригування

Об'єднана сума для балансу з урахуванням частки в СД

(гр. 6 - гр. 7)

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

18500

18500

18500

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

78699

35000

21000

99699

21000

78699

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом I

380

97199

35000

21000

118199

21000

97199

II. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом I

430

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

144772

144772

144772

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

5677

5677

5677

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

800000

(внески учасників)

480000

480000

480000

Усього за розділом III

480

150449

800000

480000

630449

480000

150449

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

340000

340000

340000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язання

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

422

6000

3600

4022

2000

2022

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

14526

14526

14526

з бюджетом

550

7887

7887

7887

з позабюджетних платежів

560

20076

20076

20076

зі страхування

570

353

353

353

з оплати праці

580

634

634

634

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

58118

58118

58118

Усього за розділом IV

620

442016

6000

3600

445616

2000

443616

V. Доходи майбутніх періодів

630

300

300

300

Баланс

640

689964

841000

504600

1194564

503000

691564

 

Таблиця 2

Складання балансу підприємство Б, грн.

 

АКТИВ

Код рядка

Баланс учасника Б

Окремий баланс СД, наданий оператором

Спільно контрольовані активи та зобов'язання, що припадають на частку учасника Б

(гр. 4 * 0,4)

Зведена сума

(гр. 3 + гр. 5)

Коригування

Об'єднана сума для балансу з урахуванням частки в СД

(гр. 6 - гр. 7)

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

10

200000

80000

80000

50000

30000

первісна вартість1

11

210000

84000

84000

50000

34000

накопичена амортизація

12

-10000

-4000

-4000

-4000

Незавершені капітальні інвестиції

20

Основні засоби:

залишкова вартість

30

790000

90000

36000

826000

826000

первісна вартість1

31

797000

110000

44000

-841000

841000

знос

32

-7000

-20000

-8000

-15000

-15000

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

первісна вартість

накопичена амортизація

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

інші фінансові інвестиції

45

Довгострокова дебіторська заборгованість (внесок учасника Б в СД і приріст вартості чистих активів СД)

50

334000

-

334000

334000

Відстрочені податкові активи

60

Інші необоротні активи

70

Усього за розділом I

80

1124000

290000

116000

1240000

384000

856000

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

36000

125000

50000

86000

86000

Поточні біологічні активи

110

Незавершене виробництво

120

200000

80000

80000

80000

Готова продукція

130

210000

84000

84000

84000

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість:

чиста реалізаційна вартість

160

15500

15000

6000

21500

21500

первісна вартість1

161

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

1000

1000

1000

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

20100

1000

400

20500

20500

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

72600

551000

220400

293000

293000

III. Витрати майбутніх періодів

270

97

97

97

Баланс

280

1196697

841000

336400

1533097

384000

1149097

ПАСИВ

Код рядка

Баланс учасника Б

Окремий баланс СД, наданий оператором

Спільно контрольовані активи та зобов'язання, що припадають на частку учасника Б

(гр. 4 * 0,4)

Зведена сума

(гр. 3 + гр. 5)

Коригування

Об'єднана сума для балансу з урахуванням частки в СД

(гр. 6 - гр. 7)

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

500000

500000

500000

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

394000

35000

14000

408000

14000

394000

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом I

380

894000

35000

14000

908000

14000

894000

II. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом I

430

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

800000

(внески учасників)

320000

320000

320000

Усього за розділом III

480

800000

320000

320000

320000

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

3350

3350

3350

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язання

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

135007

6000

2400

137407

137407

Поточні зобов'язання за розрахунками

з одержаних авансів

540

85500

85500

85500

з бюджетом

550

28000

28000

28000

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

240

240

240

з оплати праці

580

600

600

600

з учасниками

590

-

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

Усього за розділом IV

620

252697

6000

2400

255097

255097

V. Доходи майбутніх періодів

630

50000

50000

50000

-

Баланс

640

1196697

841000

336400

1533097

384000

1149097