banner-mia2.gif

УДК 336.748.3

В.І. ГЛУХОВА, к.е.н., доцент,

кафедра фінанси і кредит,

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

 

М.М. АСАТРЯН, студентка,

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

 

ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН ВАЛЮТНОГО КУРСУ ГРИВНІ В УКРАЇНІ

 

Питання, які розглядаються:

Розглянуто і проаналізовано тенденції змін валютного курсу гривні щодо двох провідних валют світу – долара США і євро в період з 1997 – 2011 рр.

Також виявлено, що найбільший вплив на зміну валютного курсу гривні мали такі чинники, як інфляція, депозити і кредити в іноземній валюті.

Ключові слова: валютний курс, девальвація, ревальвація.

 

Вопросы, которые рассматриваются:

Рассмотрены и проанализированы тенденции изменений валютного курса гривны относительно двух ведущих валют мира - доллара США и евро в период с 1997 - 2011 гг.

Также обнаружено, что наибольшее влияние на изменение валютного курса гривны имели такие факторы, как инфляция, депозиты и кредиты в иностранной валюте.

Ключевые слова: валютный курс, девальвация, ревальвация.

 

Issues that are examined:

The trends of changes in hryvnia exchange rates concerning two basic world currencies - USA dollar and euro in the period from 1997 – 2011 were considered and analyzed.

It has been discovered also out that the most influence on hryvnia exchange rates had such factors as inflation, deposits and credits in foreign currency.

Keywords: exchange rate, devaluation, revaluation.

 

Постановка проблеми. Валютний курс є вагомим інструментом державної політики, ефективне регулювання якого, як одного з основних складових механізму формування позитивної динаміки макроекономічних показників, є суттєвим фактором створення сприятливих умов для нарощування виробництва та зростання чистого експорту – визначального фактора економічного розвитку країни.

Валютний курс відображає взаємодію національної та світової економік, регулює діяльність багатьох економічних сфер. Проте зміни валютного курсу не завжди є явищем позитивним і можуть призвести до непередбачуваних наслідків у різних сферах економіки.

На сьогодні актуальність даного дослідження є як ніколи очевидною, адже останнє падіння курсу гривні у 2008 р. потребує дослідження даної проблеми та порівняння теперішнього досвіду з попередніми роками.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. В економічний теорії проблему валютного курсу гривні, його зміни та наслідки цих змін досліджували Я. Белінська [1], О. Береславська [3], К. Возьний [5], М. Волянська [6], С. Кораблін [7], І. Ніздельська [8], Д. Серебрянський [9] та інші. Вивчення праць цих дослідників дозволяє прослідкувати «історію» валютного курсу гривні, його формування, зміни та чинники впливу.

Мета дослідження - прослідкувати тенденції змін валютного курсу гривні щодо двох провідних валют світу – долара та євро в період з 1997–2011 рр., визначити основні його причини і наслідки.

Виклад основного матеріалу. Валютний курс є одним з найголовніших макроекономічних показників. Через курс національної валюти центральний банк впливає на стан платіжного балансу країни, а також використовує його як інструментарій монетарної політики.

Валютний курс - це вартість валюти однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни чи міжнародних платіжних засобах. Він є об'єктивним економічним показником, який відображає тенденції внутрішнього економічного розвитку певної країни та стан і перспективи зовнішньоекономічних відносин.

Девальвація – це зниження обмінного курсу національної валюти відносно іноземних валют або міжнародних розрахункових одиниць.

Ревальвація – це підвищення курсу національної валюти відносно іноземної та міжнародних валютних одиниць.

У січні – серпні 1997 р. спостерігався значний приплив валютних коштів, унаслідок чого пропозиція доларів США перевищила попит на них, а курс гривні порівняно з початком року знизився на 1,7 %. З метою нейтралізації надлишкової пропозиції доларів США Національний банк України проводив політику стримування надмірної ревальвації гривні шляхом викупу надлишкової пропозиції іноземної валюти [10].

Найбільші коливання валютного курсу гривні щодо долара США і євро відбувалися у 1998 – 1999, 2005 – 2008 роках.

Перший і найвагоміший стрибок курсу відбувся у 1998 – 1999 роках. В цей період гривня різко девальвувала, хоч і мала коливатися в оголошених НБУ в межах: 1,80 – 2,25 грн./дол. США, основними причинами якого були [6]:

- падіння ВВП;

- дефіцит бюджету і торговельного балансу;

- зростання зовнішнього боргу уряду;

- світова фінансова криза.

Проте, з часом практика підтвердила, що девальвація курсу була об’єктивно необхідною і пішла на користь усім суб’єктам валютного ринку. Експортери збільшили обсяги продажу валюти, що зумовило зростання її пропозиції і дало змогу НБУ істотно поповнити валютні резерви.

У 2000 – 2004 рр. Україна досягла макроекономічної стабільності, що характеризувалося відносно низькими темпами інфляції та стрімким економічним зростанням. Цьому сприяло також те, що позиції долара на внутрішньому ринку певною мірою послабила його девальвація на міжнародних ринках [3].

На рис. 1 подано дані про те, яким чином змінювався показник середнього офіційного курсу національної валюти щодо євро та долара. Аналіз номінальних змін курсу гривні до долара та євро виявляє суперечливі тенденції.

Image

Рис. 1. Динаміка середнього офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого НБУ у 2000-2010 рр., складено за даними [10]

 

У випадку з доларом ми спостерігаємо стійку восьмирічну тенденцію до ревальвації – курс долара знизився з 544,02 грн. за 100 дол. в 2000 р. до 505 у 2007 році.

У 2005 р. відбулися найрадикальніші зміні, пов’язані з лібералізацією ринку та ревальвацією курсу гривні. Дії НБУ щодо зміцнення гривні наприкінці квітня 2005 р. були зумовлені об’єктивними ринковими законами. Передумовами ревальвації стали інфляційні процеси, частково спричинені великими валютними доходами українського експорту та загальною світовою тенденцією до ослаблення долара США [3].

Курсові тенденції упродовж 2008 р. були вкрай неоднозначними. Якщо у травні 2008 р. виникли передумови для ревальвації гривні, то на початку осені – для її девальвації [1]. Так, за вересень 2008 р. девальвація офіційного курсу становила 0,32 %, жовтень – 18,5 %, листопад – 17,04 %, грудень – 14,21 % порівняно з попереднім місяцем, а в цілому за рік вона знецінилася відносно американського долара на 52,5 % [8].

Стрімке зростання долара США в середині липня 2008 р. відповідним чином позначилося на факторах, що мають велике значення для курсу української валюти, а саме [1]:

- зменшився приплив капіталу до банківського сектору в зв’язку зі світовою фінансовою кризою, нестачею ліквідності і перетіканням ресурсів у доларові активи;

- різко зріс попит на долари на міжбанківському і готівковому валютному ринках;

- в очікуванні девальвації гривні активізувався відплив капіталу з країни;

- зменшилася експортна виручка внаслідок падіння світових цін на метал у серпні 2008 р. на 15-20 %;

- продовжилося зростання обсягів імпорту.

Динаміка курсу національної валюти щодо євро за той самий проміжок часу демонструє дещо інші тенденції й загальну спрямованість. Дві відносно короткі хвилі ревальвації (2000 – 2001 і 2004 – 2006 рр.) поглинаються значно потужнішими девальваційними процесами, що проявлялися в 2001 – 2004 рр. та в 2006 – 2008 рр. Причому в 2007 – 2008 рр. національна валюта щодо євро девальвувала особливо сильно [5].

Високі темпи девальвації національної валюти були зумовлені багатьма чинниками. Аналіз подій і вжитих в економіці країни заходів свідчить, що різке знецінення обмінного курсу національної валюти стало для монетарних органів влади несподіваним явищем. Але деякі проблеми накопичувалися роками і загострилися під час глобальної фінансової кризи.

До цих проблем відносяться дефіцит платіжного балансу, інфляції, високий рівень доларизації економіки та проблеми банківського сектору. Саме ці чинники найбільше вплинули на валютний курс гривні в умовах сучасної економіки. Особливо це стало відчутно в період останнього вагомого коливання курсу у 2008 р. [6].

Також, високі темпи девальвації гривні були зумовлені ще й валютними спекуляціями. У жовтні – листопаді 2008 р. НБУ, рятуючи банківську систему від дефіциту ліквідності, здійснював її рефінансування. За цей період банки отримали понад 74703,3 млн. грн. Ще одним чинником валютних коливань, який є актуальним для України, є високий рівень доларизації економіки, що пов'язаний з підривом довіри до гривні. Рівень доларизації в Україні зріс від 30,73 % у 2008 р. до 37,24 % у 2009 р. [10].

У 2009 році динаміка курсу гривні зазнала значних коливань. На початку року спостерігалося падінням курсу гривні відносно долара США, влітку – певна його стабілізація, а восени знову відновився девальваційний тиск на гривню, який вдалося подолати наприкінці року. Протягом 2009 р. офіційний курс гривні відносно долара США знизився на 3,7 % порівняно з 52,5 % у 2008 р.

Динаміка курсу гривні до інших світових валют віддзеркалювала кон'юнктуру міжнародних ринків, на яких зокрема спостерігалося знецінення долара США відносно євро. Відповідно до цих тенденцій офіційний курс гривні до євро у 2009 р. знизився на 5,5 %, а до російського рубля – на 0,7 %.

У 2010 р. динаміка ринкового курсу гривні перебувала під впливом пропозиції іноземної валюти і попитом на неї на внутрішньому ринку. Коливання обмінного курсу гривні до долара США протягом 2010 р. були помітнішими, ніж у попередньому році [10].

Дані про те, яким чином змінювався показник середнього офіційного курсу національної валюти щодо євро та долара у 2011 р. (рис. 2).

Image

Рис. 2. Динаміка середнього офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого НБУ у 2011 році, складено за даними [10]

 

У випадку з доларом на початку року спостерігається ревальвація – курс долара знизився з 794,97 грн. за 100 дол. в січні до 794,08 у лютому місяці, а потім – девальвація.

Динаміка курсу національної валюти щодо євро за той самий проміжок часу демонструє дещо інші тенденції. Починаючи з січня до квітня місяця ми спостерігаємо стійку тенденцію до девальвації, з квітня по липень – ревальвація, а потім знову спостерігається девальвація – курс євро збільшився з 1137,85 грн. за 100 євро в липні до 1141,71 грн. у серпні.

Істотних змін курсу гривні до долара США найближчим часом не очікується, незважаючи на здешевлення американської валюти до євро на зовнішньому ринку [10].

Висновки. Отже, за результатами проведеного дослідження щодо тенденції змін валютного курсу гривні, для недопущення надмірних курсових стрибків є необхідність:

- посилення ролі НБУ в процесах курсоутворення шляхом як активних валютних інтервенцій, так і підвищення жорсткості правил торгівлі на валютному ринку;

- розвитку механізмів управління гнучким валютним курсом з метою недопущення його різких стрибків і збереження оптимальної динаміки реального обмінного курсу гривні шляхом зниження темпів інфляції;

- зміни концепції регулювання руху капіталів у напрямі зняття обмежень на приплив капіталу і посилення контролю за його відпливом.

Для досягнення вищезазначених цілей першочерговими заходами для стабілізації ситуації на валютному ринку необхідні такі заходи:

- перехід до нового сценарію регулювання НБУ валютного курсу, основними ознаками якого має стати концентрація зусиль на створенні належних інституційно – організаційних умов для розвитку ринкових засад курсоутворення, раціональнішого використання валютних коштів, посилення мотивації суб’єктів валютних відносин до підтримання збалансованих валютних позицій;

- встановлення жорсткого контролю за коштами, які отримують банки через канал рефінансування;

- суттєве посилення ролі валютних обмежень у системі валютного регулювання НБУ до моменту стабілізації ситуації на ринку;

- заборона надання кредитів в іноземній валюті позичальникам, які не мають валютних доходів;

- заборона будь-яких розрахунків на території України в іноземній валюті.

Разом з тим девальвація і ревальвація обмінного курсу гривні може використовуватися регулятивними органами влади як ефективній інструмент для покращення торговельного балансу країни і підвищення її конкурентоспроможності на міжнародному ринку.

 

Список використаних джерел

1. Белінська Я.В. Проблеми валютно-курсової стабільності в Україні / Я.В. Белінська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - № 8. – С.200-208.

2. Береславська О.І. Чинники курсової нестабільності в Україні / О.І. Береславська // Вісник Національного банку України. – 2009. - № 2. – С.8–14.

3. Береславська О.І. Курсова стабільність і макроекономічні досягнення в Україні / О.І. Береславська // Вісник Національного банку України. – 2004. - № 2. – С.18–21.

4. Береславська О.І. Доларизація в Україні та шляхи її подолання / О.І. Береславська // Вісник Національного банку України. – 2006. - № 10. – С.10–13.

5. Возьний К. Інфляція і девальвація: макроекономічні взаємозв’язки та залежності / К. Возьний // Економіка України. – 2010. - № 11. – С.35–46.

6. Волянська М.І. Передумови й наслідки зміни валютного курсу гривні і вплив на них проблем банківського сектору / М.І. Волянська // Актуальні проблеми економіки. – 2011. - № 3. – С.209–215.

7. Кораблін С. Валютний курс гривні: деякі ефекти та обмеження / С. Кораблін // Економіка України. – 2010. - № 4. – С.76–88.

8. Ніздельська І.А. Валютна політика: основні етапи та особливості її реалізації в України / І.А. Ніздельська // Банківська справа. – 2009. - № 4. – С.12–18.

9. Серебрянський Д.М. Курсова політика та її вплив на конкурентоспроможність економіки України / Д.М. Серебрянський, О.І. Береславська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - № 8. – С.209–214.

10. Національний банк України: офіційне інтернет - представництво [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bank.gov.ua.