banner-mia2.gif

Ю.В. Нікітін,

директор Департаменту реалізації та контролю

за виконанням умов договорів купівлі-продажу Фонду державного майна України

Г.Г. Федорова,

начальник відділу ведення реєстру та розірвання ДКП

Депертаменту реалізації та контролю

за виконанням умов договорів купівлі-продажу Фонду державного майна України

 

Згідно із Законом України “Про приватизацію державного майна”, органи приватизації контролюють виконання покупцями умов договорів купівлі-продажу державного майна різних об’єктів приватизації (пакети акцій відкритих акціонерних товариств (ВАТ), індивідуально визначене майно, цілісні майнові комплекси (ЦМК), об’єкти незавершеного будівництва (ОНБ)). Постійний контроль виконавської дисципліни покупців (інвесторів) у частині дотримання умов договорів, щоквартальний аналіз проблем та шляхи їх вирішення дозволяють органам приватизації ефективно виконувати свої функції власника щодо державного майна.

Започаткування практики відчуження об'єктів приватизації з конкретними зобов'язаннями покупців, відображеними в договорах купівлі-продажу, дає позитивні наслідки для поліпшення виробничого потенціалу та фінансово-економічного стану підприємств. Реалізація новими власниками заздалегідь запланованих дій дозволяє разом з підприємствами налагодити та поліпшити свою роботу.

Загалом на обліку органів приватизації знаходиться 10523 договори купівлі-продажу, з яких 10,3% договорів, пов’язаних з придбанням покупцями пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, 62,1% - договорів купівлі-продажу об’єктів малої приватизації, 27,6% – об”єктів незавершеного будівництва. Так, протягом 1995-2009 років, усіма договорами купівлі-продажу передбачено внесення до підприємств інвестицій та інших грошових коштів на суму 7183,88 млн.грн., 949,31 млн.дол.США та 19,26 млн.євро. На даний час, загальний обсяг внесених коштів досяг 4240,965 млн.грн., 549,65 млн.дол.США та 15,33 млн.євро. Найбільший інтерес інвесторів викликають базові галузі економіки – чорна та кольорова металургія, машинобудування та металообробка, енергетична та паливна промисловість. Головним напрямком інвестування є технічна реконструкція та модернізація підприємств, оновлення основних фондів, реконструкція, налагодження випуску нових видів продукції. Кошти інвесторів використовуються і для погашення кредиторської заборгованості підприємств, поповнення їх обігових коштів. Велика частка підприємств, які приватизуються, мають досить значні обсяги заборгованості, що створює загрозу визнання їх банкрутами, тому погашення кредиторської заборгованості дає змогу стабілізувати роботу та створити умови для подальшого ефективного розвитку.

Аналіз стану виконання покупцями об’єктів приватизації найбільш типових умов договорів дозволяє виділити ті порушення, які найбільш часто слугують підставою для застосування штрафних санкцій органами приватизації, нарахування пені або й визнання договорів недійсними:

·         найбільша частина порушень у частині невиконання покупцями взятих зобов’язань стосується порядку розрахунків за придбані об’єкти, порушення термінів та обсягів внесення коштів за об’єкти приватизації;

·         досить часто покупцями порушуються терміни державної реєстрації нової форми власності на придбані обєкти приватизації, що спричиняє проблеми в їх діяльності;

·         порушення у виробничій діяльності підприємств - зміна профілю діяльності приватизованих об’єктів раніше визначеного терміну, невиконання показників обсягів виробництва продукції чи надання послуг у порівнянні з базовими показниками – можуть призвезти і до порушень зобов’язань у сфері трудових відносин (працевлаштування);

·         контроль умов збереження існуючої на момент приватизації кількості робочих місць на підприємстві та створення нових місць для працівників виявив порушення і у цих питаннях.

При цьому належне виконання інвесторами об’єктів приватизації взятих зобов’язань часто веде до поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємств, налагодження ефективної системи менеджменту, освоєння нових ринків збуту, збереження існуючої кількості і створення нових робочих місць навіть там, де ці показники не були включені до умов договорів купівлі-продажу.

На контролі в органах приватизації знаходиться 119 договорів купівлі-продажу обєктів агропромислового комплексу. Для них характерні загальні проблеми неповного виконання покупцями взятих зобов’язань – несплата або порушення строків оплати за придбані об’єкти, незабезпечення підтримання чи перевищення досягнутих обсягів виробництва продукції чи надання послуг, зміна номенклатури продукції, недоліки в організації збереження кількості робочих місць на підприємстві.

Структурний розподіл об’єктів приватизації відображає переважання серед підприємств агропромислового комплексу договорів купівлі-продажу об’єктів малої приватизації (56 договорів), 35 договорів укладено щодо об’єктів незавершеного будівництва, 28 – договори купівлі-продажу пакетів акцій.

У процесі виконання договорів купівлі-продажу агропромислових підприємств – обєктів малої приватизації новими власниками фактично внесено 1957 тис.грн. інвестицій при загальному їх обсязі за 56 договорами 9562,27 тис.грн. 33 договори виконано у повному обсязі, 22 – виконуються належним чином, по 1 договору умови покупцем не виконуються, що дає підстави для застосування штрафних санкцій до нього.

Серед 35 договорів купівлі-продажу обєктів незавершеного будівництва агропромислового напрямку неналежним чином, з порушенням умов, зафіксовано виконання 2 договорів, 3 договори взагалі не виконано.

Умовами 28 договорів купівлі-продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств агропромислового комплексу передбачено внесення інвестицій на суму 74332,85 тис.грн. та 965,0 тис.дол.США. За станом на 17 лютого 2005 р. фактично внесено 35972,71 тис.грн. та 965,0 тис.дол.США, за частиною договорів термін виконання інвестиційних зобовязань ще не настав, деякі з них не виконані.

Виконання фінансових зобов’язань щодо погашення заборгованості підприємств перед бюджетом, із заробітної плати та поповнення обігових коштів, використання інвестицій на оновлення виробництва дозволяють досягти позитивних змін у діяльності та стані підприємств. Усі умови за 21 договором виконані власниками пакетів акцій у повному обсязі, за 2 – виконуються належним чином, ще за 2 договорами кінцевий термін виконання ще не настав. При цьому інвесторами не виконуються договірні зобовязання за 2 угодами, а 1 договір купівлі-продажу корпоративних прав акціонерного товариства розірвано за рішенням суду.

У кожному випадку виявлення порушення зобов'язань перед державою, до покупців застосовуються відповідні санкції, передбачені чинним законодавством та договорами. Так, за прострочення термінів чи неналежне виконання умов договору нараховуються штрафи та пеня, а до крайнього заходу - розірвання договору та поверненню майна до державної власності – спеціалісти Фонду державного майна вдаються після вжиття всіх можливих заходів, спрямованих на пошук можливості досудового врегулювання проблем.

Таким чином, реалізація зобовязань покупця обєкту приватизації перед державою, відповідно до укладеного договору, ретельно контролюється. Недотримання умов договору веде до відносного підвищення ціни обєкта або його втрати.

За результатами контролю виконання взятих покупцями зобовязань, при придбанні обєктів приватизації всіх галузей економіки станом на 01.01.2005 р. у власність держави повернуто 150 обєктів приватизації ( з них 76 пакетів акцій, 30 – цілісних майнових комплексів, 44 – обєкти незавершеного будівництва), а за 201 договором робота по поверненню обєктів у державну власність вже розпочата. Від повторного продажу цих обєктів, як правило, держава отримує більший фінансовий результат, ніж при їх первинному продажу, а пошук ефективного власника для кожного конкретного обєкта приватизації сприяє поліпшенню виробничого і фінансового стану приватизованих підприємств. А саме це і є критерієм ефективності проведеної приватизації.