banner-mia2.gif

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО СКЛАДАННЮ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАМИ АПК ЗА 2005 РІК
(За редакцією Ю.Я. Лузана, Н.Л. Жук)

 

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

            Методические рекомендации раскрывают порядок составления годовой финансовой и статистической отчетности, с учетом специфики сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий АПК, малых и фермерских хозяйств за 2005 год. Детально приведен порядок составления новой формы финансовой отчетности Дополнения к годовой финансовой отчетности «Информация по сегментам» (формы № 6). Разработан порядок проведения проверок годовой отчетности путем сверки ее показателей с данными бухгалтерского учета и сопоставимости различных форм отчетности между собой.

            Методические рекомендации рассчитаны на работников бухгалтерских, финансовых служб и руководителей предприятий АПК, а также на специалистов по учету, финансах и статистике системы Министерства аграрной политики и Государственного комитета статистики Украины.

 

Key issues that are examined:

            The Methodical recommendations open the order of drawing up annual financial and statistical reporting in view of specificity of the agricultural and processing enterprises of agrarian and industrial complex, small enterprises and farms for 2005. The order of drawing up the new form of the financial reporting – Addition to the annual financial reporting «The Information on segments » (forms № 6) is resulted in details. The order of carrying out of checks of the annual reporting is developed by verification of its parameters with the data of accounting and comparability of various forms of the reporting among themselves.

            Methodical recommendations are useful for accountants, workers of the financial services and the heads of the enterprises of agro-industrial complex, also for experts in accounting, finance and statistics of Ministry of agricultural policy of Ukraine and State committee of statistics of Ukraine.

 

Друкується за рішенням Вченої ради Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки”, протокол № 8 від 06.12.2005 р. та рішеннями Методологічної Ради з  питань фінансів та обліку Мінагрополітики України, протокол № 2/05 від 16.12.2005 р. та Ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, протокол № 14 від 16.12.2005 р..

Методичні рекомендації базуються на діючій нормативній базі станом на 01.01.2006 року

 

Авторський колектив:

Міністерство аграрної політики: Романюк Т.В. (1.1), Бірюкова О.О. (4.1, 4.2), Ладик К.Г. (4.1, 4.2);

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України: Лузан Ю.Я. (вступ, 2.7, висновки), Михайлов М.Г. (1.2.2), Гуцаленко Л.В. (2.2), Коробова Н.М. (2.5);

ННЦ „Інститут аграрної економіки” УААН: Жук Н.Л. (2.3, 2.4, 2.6), Жук В.М. (2.6, 3.1, 4.1, 4.2), Герасимук І.В. (2.1), Дудка К.П. (3.1, 3.2), Радченко О.Д. (2.8), Стецюк Л.С. (1.2.1, 2.6).

 

 

Рецензенти: Кірейцев Г.Г., доктор економічних наук, професор;

                       Лінник В.Г.,  доктор економічних наук, професор.

 

 

Зміст

 

ВСТУП

 

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗВІТНОСТІ

1.1. Законодавче та організаційне забезпечення звітності

1.2. Підготовча робота перед складанням річної звітності

1.2.1. Інвентаризація

1.2.2. Закриття операційних бухгалтерських рахунків

2. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

2.1. Рекомендації по складанню Балансу

2.2. Рекомендації по складанню Звіту про фінансові результати

2.3. Рекомендації по складанню Звіту про рух грошових коштів

2.4. Рекомендації по складанню Звіту про власний капітал

2.5. Рекомендації по складанню Приміток до фінансової звітності

2.6. Рекомендації по складанню Додатка до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами”

2.7. Особливості формування показників фінансової звітності малими  підприємствами

2.8. Особливості формування показників фінансової звітності фермерськими господарствами

3. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ РІЧНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

3.1. Рекомендації по складанню статистичної звітності про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (ф. № 50-сг)

3.2. Рекомендації по складанню окремих форм річної статичної звітності переробними підприємствами АПК

4. ВЗАЄМОУВ’ЯЗКИ ФОРМ РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

4.1. Взаємоув’язки форм річної звітності підприємств АПК

4.2. Взаємоув’язки річної звітності малих підприємств і фермерських господарств

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ