banner-mia2.gif

УДК 631.115 (6.8)

 

Ннц «Інститут аграрної економіки» УаАН

 

Рекомендації щодо формування та використання фонду відтворення орендованих основних засобів, що знаходяться у спільній частковій власності колишніх членів реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств

 

Рекомендації підготовлені в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» Української академії аграрних наук на замовлення Міністерства аграрної політики України. Розраховані на спеціалістів сільськогосподарських підприємств, що використовують майно реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств, уповноважених представників селян-співвласників майна, працівників органів державної влади й управління та місцевого самоврядування, сільськогосподарських дорадників та консультантів.

 

Рекомендації розробили: М.І. Кісіль, завідувач відділу інвестицій, кандидат економічних наук (керівник робіт), О.О. Канцуров, старший науковий співробітник, кандидат економічних наук, М.М. Кропивко, заступник завідувача відділу інвестицій, кандидат економічних наук.

 

Рецензент: М.Й. Малік, член-кореспондент УААН, доктор економічних наук, завідувач відділу Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» УААН.

 

Друкуються за рішенням Ученої ради Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» УААН від 7 червня 2005 р. протокол № 5.

 

ЗМІСТ

Вступ

Основні положення

Формування Фонду відтворення

Використання коштів Фонду відтворення

Контроль за формуванням і використанням Фонду відтворення

Врегулювання майнових різниць

Облік операцій з формування та використання Фонду відтворення і врегулювання майнових різниць

Список рекомендованих джерел

Додатки

 

ВСТУП

У процесі реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств майно було розподілено (розпайоване) між їх членами, які потім передали його підприємствам правонаступникам в оренду, під забезпечення боргів, на зберігання та на інших умовах.

Згідно з встановленим порядком, амортизація на орендоване майно не нараховується, його облік здійснюється поза балансом, а тому відсутня можливість застосування такого загальнопоширеного економічного механізму відтворення капіталу як амортизація. В більшості випадків у оренду передано цілісні майнові комплекси, об’єкти яких зношуються і за різних причин фізично вибувають. Непоодинокі випадки, коли селяни-співвласники нині не можуть знайти майно, яке б забезпечувало майнові паї.

У зв’язку з цим виникає потреба в застосуванні спеціального економічного механізму взаємовідносин між орендарями й орендодавцями, який би забезпечував збереження, відновлення й заміну орендованого майна, захищав майнові інтереси селян-співвласників, стимулював процеси раціонального використання та капіталізації частини орендної плати у відновлення майна спільної часткової власності селян.

З огляду на це було підготовлено Тимчасове положення про Фонд відтворення орендованих основних засобів, а потім Примірне положення про Фонд відтворення орендованих основних засобів, затверджені відповідно наказами Мінагрополітики України від 9 квітня 2001 р. №97 і від 1 липня 2003 р. №210.

Однак у більшості вкладників зазначені Тимчасове й Примірне положення на практиці не використовувалися, а тому майнові права селян порушувалися. Як орендодавці, так і орендарі нині ще не обізнані з особливостями формування та використання Фонду відтворення. Тому в цих Рекомендаціях висвітлено порядок формування і використання Фонду відтворення, здійснення контролю за цими процесами, врегулювання різниць у складі й вартості майна пайового фонду селян-співвласників на кінець року, а також обліку операцій з формування і використання Фонду відтворення й врегулювання майнових різниць.

Створення і використання Фонду відтворення орендного майна, що знаходиться у спільній власності колишніх членів реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств є одним із складних видів врегулювання майнових відносин. У зв’язку з цим власники майна та його користувачі можуть застосовувати інші способи врегулювання майнових відносин.

При наявності фінансових можливостей орендарю доцільно застосовувати фінансову оренду майна спільної власності з його викупом. Рішення щодо цього у кожному конкретному випадку приймають орендарі й орендодавці за взаємною згодою.

Зміст Рекомендацій у формі, зручній для практичного застосування, наведено нижче.

 

Основні положення

1. Рекомендації щодо формування та використання фонду відтворення орендованих основних засобів, що знаходяться у спільній частковій власності колишніх членів реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств (далі - Рекомендації), розроблено на виконання Указу Президента України від 27 серпня 2002 року №774 "Про додаткові заходи щодо підвищення рівня захисту майнових прав сільського населення", а також у відповідності з положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Указу Президента України від 29 січня 2001 року №62 "Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки", Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року №177 "Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки" та інших нормативно-правових актів України.

2. У цих Рекомендаціях поняття вживаються в такому значенні:

2.1. Відтворення орендованих основних засобів – сукупність заходів з підтримання орендованого майна у робочому стані, збереження якості, а також заміни зношеного і вибулого майна, шляхом проведення його капітального ремонту, реконструкції та модернізації, а також інших поліпшень і придбання нового майна.

2.2. Фонд відтворення орендованих основних засобів, що знаходяться у спільної часткової власності колишніх членів реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств (далі Фонд відтворення) – кошти орендодавця, які в установленому договором оренди порядку та розмірі акумулюється орендарем і використовуються на фінансування заходів з відтворення орендованих основних засобів.

2.3. Коефіцієнт відтворення орендованих основних засобів (далі Коефіцієнт відтворення) – відсоток від вартості орендованого майна, який використовується для визначення суми відрахувань орендаря до Фонду відтворення.

3. Рекомендації застосовуються у випадках господарського використання сільськогосподарськими товаровиробниками майна спільної часткової власності колишніх членів реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств на умовах оренди.

Згідно з п. 1 статті 284 Господарського кодексу України порядок відновлення орендованого майна орендарем та його повернення орендодавцю є істотними умовами договору оренди.

4. Фонд відтворення створюється на підставі договору оренди, укладеного між підприємством орендарем і співвласниками орендованого майна.

5. Рекомендації визначають порядок формування й використання коштів Фонду відтворення, контролю за використанням цих коштів, особливості врегулювання майнових різниць, а також облік операцій з дотриманням цього порядку.

 

Формування Фонду відтворення

6. Формування та облік коштів Фонду відтворення здійснює орендар через спрямування до нього частини орендної плати в розмірах, визначених умовами договору оренди.

7. Суми відрахувань до Фонду відтворення можуть визначатися загалом по сукупності орендованих основних засобів або індивідуально по кожному об’єкту.

8. Річний розмір відрахувань до Фонду відтворення по сукупності орендованих основних засобів визначається добутком загальної вартості об’єктів за станом на початок відповідного періоду і Коефіцієнта відтворення, визначеного договором оренди.

9. Коефіцієнт відтворення рекомендується розраховувати з використанням одного з наступних способів:

·   шляхом визначення середньої норми амортизації по сукупності орендованих основних засобів на момент укладання договору оренди;

·   з використанням методу капіталізації;

·   іншими способами за згодою сторін.

Коефіцієнт відтворення встановлюється на рівні, що забезпечує акумулювання коштів Фонду відтворення в обсягах, необхідних для здійснення повного відтворення орендованих основних засобів.

У разі визначення Коефіцієнта відтворення на основні норм амортизації рекомендується використовувати схему, наведену в додатку 1.

10. У випадках визначення розмірів відрахувань орендаря до фонду відтворення по кожному з орендованих основних засобів рекомендується застосовувати норми амортизації, а загальну вартість коштів на ці цілі визначати підсумком відповідних сум по кожному з орендованих основних засобів.

11. Розміри коштів, які орендар спрямовує до Фонду відтворення протягом дії договору оренди, за згодою сторін можуть коригуватися залежно від зміни складу і вартості орендованого майна.

12. У зв’язку зі змінами у складі й вартості майна, що вносяться до договору оренди протягом всього періоду його дії, рекомендується щорічно визначати розмір відрахувань до Фонду відтворення.

13. У випадку інфляції вартість орендованого майна і залишок Фонду відтворення коригується на коефіцієнт інфляції.

14. У разі відчуження або знищення майна з вини орендаря він за власний рахунок відшкодовує вартість цього майна перерахуванням до Фонду відтворення коштів, достатніх для придбання аналогічного майна за ринковими цінами.

15. У разі ліквідації орендованих основних засобів орендар перераховує до Фонду відтворення кошти на суму ліквідних активів. Вартість цих активів визначається за ринковими цінами.

16. Відрахування коштів орендаря до Фонду відтворення здійснюється одночасно з орендною платою в строки, визначені договором оренди.

17. Документи, якими оформляються операції з формування Фонду відтворення, готуються у двох примірниках, один з яких підприємство-орендар передає до Комітету спілки громадян-співвласників або уповноваженій особі.

 

Використання коштів Фонду відтворення

18. Кошти Фонду відтворення можуть використовуватися орендодавцем на фінансування заходів з:

·   капітального ремонту орендованих основних засобів;

·   реконструкції, модернізації та іншого поліпшення орендованих основних засобів;

·   придбання нових основних засобів замість зношених та вибулих.

19. За рахунок коштів Фонду відтворення можуть бути реконструйовані, модернізовані та проведені роботи з поліпшення майна тільки тих основних засобів, що орендовані підприємством у співвласників.

20. Розпорядження коштами Фонду відтворення здійснюють співвласники, а оперативне управління – Комітет спілки громадян-співвласників або уповноважена особа.

21. Пропозиції відносно здійснення заходів з відтворення орендованого майна спільної часткової власності орендар щорічно подає на розгляд і затвердження зборів співвласників.

22. У разі, якщо протягом року орендар має намір здійснити заходи щодо відтворення орендованого майна, які не затвердженні зборами співвласників до моменту здійснення зазначених заходів, він зобов’язаний одержати на це письмову згоду Комітету спілки громадян-співвласників або уповноваженої особи.

23. Акти про виконання орендарем робіт з поліпшення, реконструкції й модернізації орендованого майна, а також Акти приймання-передачі майна, придбаного орендарем на користь орендодавців, підписуються від співвласників Головою Комітету спілки громадян-співвласників або уповноваженою особою.

Відповідно оформлені та підписані зазначені акти є підставою для використання орендарем коштів Фонду відтворення.

Один примірник Акта обов’язково залишається у Комітеті спілки громадян-співвласників або в уповноваженої особи.

24. Ціни придбаних (виготовлених) за рахунок Фонду відтворення основних засобів не повинні перевищувати ринкових. У іншому разі потрібна згода зборів співвласників.

25. Оподаткування операцій з використання коштів Фонду відтворення здійснюється згідно з чинним законодавством.

 

Контроль за формуванням і використанням Фонду відтворення

26. З метою контролю за формуванням і використанням Фонду відтворення Комітет спілки громадян-співвласників або уповноважена особа співставляють наявні у них документи з даними обліку та звітності орендаря, а також з результатами річної інвентаризації його активів і зобов’язань.

27. У кінці фінансового року орендар зобов’язаний звірити з орендодавцем суми залишків коштів Фонду відтворення, що оформляється відповідним актом.

28. Звіт орендаря про рух коштів Фонду відтворення за формою, наведеною у додатку 2, подається співвласникам на затвердження.

29. Не використаний протягом року залишок коштів Фонду відтворення переноситься на наступний рік.

30. У разі встановлення розбіжностей та неспівпадань орендодавець має право вимагати від орендаря проведення зовнішнього аудиту даних щодо формування і використання коштів Фонду відтворення.

 

Врегулювання майнових різниць

31. Майнові різниці встановлюються спільно орендарем і орендодавцем шляхом співставлення складу і вартості майна, визначених договором оренди і додатками до нього з матеріалами річної інвентаризації та іншими документами обліку майна. З цією метою рекомендуємо співвласникам майна і орендарю створювати спільну комісію з врегулювання майнових різниць (далі Комісія).

32. На підставі актів про списання, загибель, втрату, а також про інше фізичне вибуття об’єктів оренди, Комісія складає перелік вибулого майна із зазначенням його вартості, виділення окремого майна, списаного за згодою співвласників, вибулого з вини орендаря або втраченого внаслідок непереборних причин (додаток 3).

33. Вартість майна, яке втрачено (загинуло) з вини орендаря, продане за договором купівлі-продажу або відчужене в інший спосіб без згоди орендодавців, визначається за ринковими цінами на аналогічне майно з врахуванням зносу, відображеного в обліку.

34. На основі узгоджених з орендодавцями Актів приймання-передачі придбаного (створеного) майна Комісія складає перелік нових об’єктів, які орендар передає на заміщення відсутнього майна (додаток 4).

35. Заміщення майна новим за рахунок коштів Фонду відтворення рекомендується здійснювати з дотриманням його структури орендованого майна (будівель і споруд, технічних засобів, транспорту, багаторічних насаджень та інших основних засобів), або іншим чином, якщо це передбачено договором оренди.

36. Вартість відсутнього майна за взаємною згодою орендаря і орендодавця може бути відшкодована іншим чином згідно з чинним законодавством.

37. На підставі Актів про виконані орендарем робіт з відтворення орендованого майна Комісія складає перелік об’єктів, що капітально відремонтовані, реконструйовані, модернізовані або поліпшені іншим чином (додаток 5).

38. Зазначені в пп. 32, 34 і 37 переліки майна підписуються представниками орендодавців і орендаря та подаються на затвердження зборів співвласників, які приймають рішення щодо укладання додаткової угоди до договору оренди.

39. Майно, придбане за рахунок коштів Фонду відтворення, відноситься до списку орендованого майна з моменту його придбання, має враховуватися в розрахунках орендної плати і є власністю орендодавців з моменту підписання актів приймання-передачі.

40. Поліпшення, реконструкції та модернізації орендованого майна, здійснені за рахунок коштів Фонду відтворення, є власністю співвласників з моменту підписання актів приймання-передачі.

41. Об’єкти, придбані та поліпшені за рахунок коштів Фонду відтворення, мають бути передані співвласникам після закінчення договору оренди разом з іншим майном.

42. Майнові різниці у складі орендованого майна врегульовуються шляхом вилучення вибулих об’єктів і включенням до нього придбаного (створеного) майна, про що приймають рішення загальні збори співвласників.

43. У зв’язку із змінами у складі та вартості орендованого майна, рекомендується визначати перераховану (уточнену) вартість орендованого майна за станом на кінець року і різницю між нею та договірною вартістю майна.

Перерахована вартість визначається за формулою:

 

М2 = М1 – МВ + МПФ + ЗФ + ЛМ + ∆РМ – МПС – МК – МСН + ІМ,

 

де: М2 перерахована вартість орендованого майна за станом на кінець року; М1 – вартість орендованого майна на початок року, відображена у договорі оренди і в додатках до нього; МВ – вартість орендованого майна, що вибуло протягом року і підлягає заміщенню за кошти Фонду відтворення або відшкодуванню за рахунок власних коштів орендаря (за даними додатку 3); МПФ – майно придбане за рахунок коштів Фонду відтворення за згодою орендаря (додаток 4); ЗФ – невикористаний протягом поточного року залишок Фонду відтворення (додаток 2); ЛМ – вартість запчастин та інших матеріалів, одержаних від ліквідації орендованого майна і грошових надходжень від ліквідації майна за згодою співвласників; ∆РМ – перевищення ринкової вартості орендованих об’єктів, які вибули з різних причин з вини орендаря над вартістю цих об’єктів, визначеною договором оренди або додатками до нього; МПС – вартість майна, поверненого співвласникам з оренди у натуральній формі; МК – вартість орендованого майна, яке викуплене орендарем у орендодавця; МСН – вартість майна, списаного за згодою співвласників у зв’язку з його вибуттям внаслідок причин непереборної дії; ІМ – сума індексації вартості орендованого майна з врахуванням інфляції.

44. Розрахунок різниці у вартості орендованого майна оформлюється відповідним Актом, наведеним у додатку 6.

45. Різниця між перерахованою (уточненою) вартістю об’єктів оренди на початок і договірною вартістю об’єктів оренди на кінець року, яка може бути негативною або позитивною, підлягає врегулюванню шляхом прийняття зборами співвласників відповідного рішення.

46. Негативна різниця у вартості орендованого майна врегульовується з використанням наступних варіантів:

·   додаткового перерахування орендарем власних коштів до Фонду відтворення;

·   включення до переліку об’єктів оренди майна, що належить орендарю;

·   грошової компенсацій співвласникам суми різниці у вартості майна;

·   застосування інших способів згідно законодавства.

47. У разі перевищення перерахованої (уточненої) вартості орендованого майна над його договірною вартістю рекомендується відповідно зменшити суму відрахувань орендаря до Фонду відтворення у наступному році.

48. Якщо між підприємством орендарем і співвласниками не досягнуто згоди стосовно врегулювання інвентаризаційних різниць, питання вирішується у судовому порядку.

 

Облік операцій з формування та використання Фонду відтворення і врегулювання майнових різниць

49. Операції з формування і поповнення фонду відтворення орендованих основних засобів за рахунок частини орендної плати відображаються за дебетом рахунка 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" і кредитом рахунка 48 "Цільове фінансування і цільові надходження", де відкривається окремий субрахунок 481 "Фонд відтворення орендованих основних засобів". За кредитом цього субрахунку відображаються кошти, одержані як джерело фінансування, за дебетом – суми, використані на відтворення орендованих активів, а також повернення невикористаних сум, які виплачуються власникам у разі, якщо відновлювальні роботи не проводились.

50. Оприбуткування матеріальних цінностей, отриманих в результаті ліквідації або демонтажу орендованих основних засобів, придбання у орендодавця активів, а також нарахування зобов'язань орендаря з відшкодування вартості знищеного або відчуженого орендованого майна відображається за дебетом відповідних рахунків та кредитом рахунка 481 "Фонд відтворення орендованих основних засобів". Усі зобов'язання орендаря перед орендодавцями щодо відновлення і поповнення орендованих основних засобів та з компенсації списаних об'єктів узагальнюються і відображаються на рахунку 481 "Фонд відтворення орендованих основних засобів".

51. Операції з передачі орендодавцю власних необоротних активів або придбаних відповідно порядку використання фонду відтворення орендованих основних засобів орендар відображає за дебетом рахунка 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів" і кредитом рахунка 10 "Основні засоби" на залишкову вартість власних активів або 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" на вартість придбаних об'єктів. Одночасно дебетується рахунок 481 "Фонд відтворення орендованих основних засобів" та кредитується рахунок 742 "Дохід від реалізації необоротних активів". На суму цієї операції нараховується податок на додану вартість за дебетом рахунка 742 "Дохід від реалізації необоротних активів" і кредитом рахунка 641 "Розрахунки за податками". Аналогічним чином відображають витрати з модернізації та реконструкції орендованих об'єктів.

52. У разі якщо ремонт орендованих основних засобів орендар здійснює за рахунок Фонду відтворення, то фактичні витрати на ці цілі, погоджені між орендарем і орендодавцем, відображаються в обліку за дебетом рахунка 481 "Фонд відтворення орендованих основних засобів" і кредитом рахунка 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг". Одночасно відображається утримання ПДВ за дебетом рахунка 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" і кредитом рахунка 641 "Розрахунки за податками".

 

СПИСОК Рекомендованих ДЖЕРЕЛ

1.         Цивільний кодекс України.

2.         Господарський кодекс України.

3.         Указ Президента України “Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки” від 29 січня 2001 року №62.

4.         Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо підвищення рівня захисту майнових прав сільського населення” від 27 серпня 2002 року № 774.

5.         Постанова Кабінету Міністрів України “Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки” від 28 лютого 2001 року №177.

6.         Примірне положення про Фонд відтворення орендованих основних засобів, затверджене наказом Міністерства аграрної політики України від 1 липня 2003 р. №210.