banner-mia2.gif

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО СКЛАДАННЮ РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАМИ АПК ЗА 2003 рік

 

Авторський колектив: Жук В.М., Дудка К.П., Дем’яненко М.Я., Жук Н.Л., Дробот В.І., Лавріненко Л.І., Артикульна Г.Л., Бура Л.В., Герасимук І.В., Гуцаленко Л.В., Іщенко Я.П., Моссаковський В.Б., Саблук Р.П., Фесина О.В., Харитонова М.П.

 

Рецензенти: Кірейцев Г.Г., доктор економічних наук, професор;

                       Лінник В.Г.,  доктор економічних наук, професор.

 

Друкуються за рішенням Вченої ради Інститут аграрної економіки УААН, протокол № 12 від 16.12.2003 р. та рішенням Ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, протокол № 2 від 17.12.2003 р.

 

Подається у скороченому вигляді.

Повний варіант випущено у січні 2004 року: Методичні рекомендації по складанню річної звітності підприємствами АПК / Міністерство аграрної політики України, Державний комітет статистики України, Інститут аграрної економіки УААН, Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. - К.: ІАЕ, 2004. – 263 с.

 

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗВІТНОСТІ

1.1. Законодавче та організаційне забезпечення звітності

1.2. Підготовча робота перед складанням річної звітності

1.2.1. Рекомендації з проведення інвентаризації

1.2.2. Закриття операційних бухгалтерських рахунків

1.3. Вплив особливостей обліку доходів і витрат сільськогосподарських підприємств на формування показників звітності.

1.4. Графік подання річної звітності

2. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

2.1. Рекомендації по складанню Балансу

2.2. Рекомендації по складанню Звіту про фінансові результати

2.3. Рекомендації по складанню Звіту про рух грошових коштів

2.4. Рекомендації по складанню Звіту про власний капітал

2.5. Рекомендації по складанню Приміток до фінансової звітності

2.6. Особливості фінансової звітності малих підприємств

2.7. Особливості складання фінансової звітності фермерськими господарствами

2.8. Особливості формування консолідованої звітності

2.9. Особливості звітності акціонерних товариств до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

3. РІЧНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

3.1. Методичні рекомендації щодо складання статистичної звітності про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

3.2. Статистична звітність малих сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

3.3. Рекомендації по складанню статичної звітності

переробними підприємствами АПК

4. ВЗАЄМОУВ’ЯЗКИ РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

4.1. Взаємоув’язки форм річної звітності підприємств АПК

4.2. Взаємоув’язки форм річної звітності малих підприємств і фермерських господарств

5. КОНТРОЛЬ ПОВНОТИ ТА ДОСТОВІРНОСТІ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

5.1. Організація контролю за формуванням показників бухгалтерської та статистичної звітності підприємств

5.2. Державний  контроль фінансової і статистичної звітності підприємств АПК

5.3. Контроль звітності ревізійними службами підприємств

5.4. Аудит фінансової звітності