banner-mia2.gif

Методичні рекомендації з використання складських документів на зерно у процесі взаємовідносин виробників (власників) зерна із зерновими складами, фінансовими установами та покупцями: правовий та обліково-фінансовий аспект

(За редакцією Ю.Я. Лузана, А.В. Розгона та В.М. Жука)

 

Раскрыта экономико-правовая суть механизма рынка складских документов на зерно. Определены подходы к работе с нормативной базой и государственными учреждениями, которые регулируют новые правила игры на рынке зерна. Приведен порядок бухгалтерского учета и налогообложения операций со складскими документами, порядок страхования рисков на зерновом рынке и получение кредитов под залог складских свидетельств. Раскрыт механизм проведения залоговых закупок зерна ГАК «Хліб України». Поданы направления организации внешнего и внутреннего контроля обеспечения требований рынка складских документов.

Рассчитано на руководителей, специалистов по вопросам учета, финансов, экономики и права предприятий, задействованных на рынке зерна. Также рекомендуется высшим учебным заведениям и Институтам повышения квалификации.

 

The economic and legal essence of the warehouse documents’ on grain market mechanism is opened. Approaches to work with normative base and official bodies which adjust new game rules in the grain market are determined. The order of accounting and taxation of operations with warehouse documents, the order of insurance of risks in the grain market and reception of credits guaranted by warehouse certificates are issued. The mechanism of carrying out mortgage purchases of grain by Khlib of Ukraine SJSC is opened. Directions to the organization of the external and internal control of maintenance the requirements of the warehouse documents’ market are recommended.

Recommendations are useful for heads, experts on questions of accounting, finance, economy and law of the enterprises involved in the market of grain. Also it is recommended to higher educational institutions and Institutes of improvement of professional skills.

 

Затверджено Наказом Мінагрополітики України № 266 від 21.07.2004 р.

 

Друкується за рішенням Вченої ради ННЦ «Інститут аграрної економіки», протокол № 6 від 14 червня 2004 р. та рішенням Ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, протокол № 3 від 21 травня 2004 р.

 

Методичні рекомендації базуються на діючій нормативній базі за станом на 01.07.2004 р.

 

Авторський колектив: Ю.Я. Лузан (1.1, 1.2); А.В. Розгон (2.1, 2.2, 3.1, 9), В.М. Жук (4.2.2, 4.2.3, 10.1, 10.2, 10.3), К.П. Дудка (4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5), В.Є. Андрієвський (2.3), О.І. Білий (2.2), С.В. Бочаров (1.3), С.Я. Бублик (3.2), О.В. Волошина (7.1), Т.Г. Гайдук (8.2), І.В. Герасимук (4.1.6, 4.2.4), Н.І. Гранкіна (8.2), О.Є. Гудзь (5.1, 6.1), Н.Л. Жук (3.2, 4.1.1, 4.2.1), Г.І. Зуб (6.1), М.Н. Калюжний (6.3), Т.А. Колісник (8.1), Л.І. Лавріненко (5.3), В.М. Назаренко (5.2), І.П. Ходаківський (3.1).

 

Рецензенти: Кваша С.М., доктор економічних наук, професор;

                       Сопко В.В., доктор економічних наук, професор.

 

Зміст

1. Нормативне регулювання системи складських документів на зерно

1.1. Мета впровадження системи складських документів на зерно

1.2. Огляд нормативної бази системи складських документів

1.3. Види складських документів та способи їх використання

2. Регулювання діяльності зернових складів

2.1. Вимоги нормативних документів до сертифікації зернових складів

2.2. Технічний регламент зернового складу

2.3. Порядок проходження сертифікації

3. Організація обігу складських документів на зерно

3.1. Діяльність ДП «Держреєстри України»

3.2. Порядок отримання, реєстрації та обліку бланків складських документів зерновими складами

4. Обліково-фінансове забезпечення операцій зі зберігання зерна на зернових складах

4.1. Методика обліку та порядок оподаткування даних операцій на зернових складах

4.1.1. Первинний облік операцій із приймання зерна зерновим складом

4.1.2. Порядок виписування зерновим складом складських документів на зерно

4.1.3. Первинний облік операцій  зі зберігання зерна

4.1.4. Порядок відвантаження зерна

4.1.5. Бухгалтерський облік операцій із зберігання зерна

4.1.6. Порядок оподаткування послуг із зберігання зерна

4.2. Методика обліку та порядок оподаткування операцій із зберігання зерна сільськогосподарськими підприємствами (власниками зерна)

4.2.1. Первинний облік операцій із здавання зерна на зберігання

4.2.2. Порядок отримання складських документів власником зерна

4.2.3. Бухгалтерський облік операцій із зберігання зерна

4.2.4. Порядок оподаткування операцій із зберігання зерна на зернових складах.

5. Страхування ризиків суб’єктів зернового ринку

5.1. Нормативне регулювання

5.2. Рекомендований порядок страхування зерна на зберіганні зерновими складами

5.3. Облік та оподаткування операцій зі страхування зерна

6. Отримання кредитів під заставу зерна, що передане на зберігання

6.1. Нормативне регулювання

6.2. Документи, необхідні для оформлення кредиту

6.3. Бухгалтерський облік та оподаткування операцій з отримання кредиту під заставу зерна, переданого на зберігання

7. Відчуження зерна іншому власнику з використанням складських документів

7.1. Реалізація зерна: процедура, податковий та бухгалтерський облік

7.2. Відчуження зерна в разі непогашення кредиту: процедура, податковий та бухгалтерський облік

8. Особливості здійснення заставних операцій з зерном Державною акціонерною компанією «Хліб України»

8.1. Порядок проведення заставних закупок зерна

8.2. Бухгалтерський та податковий облік заставних закупок зерна

9. Особливості біржової торгівлі зерном за складськими документами

10. Зовнішній та внутрішній контроль забезпечення елеваторами вимог ринку складських документів на зерно

10.1. Внутрішній аудит сертифікованих зернових складів

10.2. Звітність сертифікованих зернових складів

10.3. Організаційно-методичні підходи до проведення зовнішнього контролю сертифікованих зернових складів