banner-mia2.gif
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАКРИТТЮ БУХГАЛТЕРСЬКИХ РАХУНКІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК
(За редакцією: В.М. Жука та М.Г. Михайлова)

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

         В рекомендациях предложена методика (схема) закрытия бухгалтерских счетов с использованием специально разработанных для этого рабочих таблиц. Данная методика является первым шагом в организации и постановке управленческого (производственного) учета в агропромышленных предприятиях с целью определения себестоимости продукции, финансовых результатов деятельности и их отражения в годовой отчетности на основе дейстующего на сегодняшний день законодательства по бухгалтерскому учету и статистических исследованиях.

         Рекомендации расчитаны на работников бухгалтерских служб предприятий АПК, а также специалистов финансово-экономических служб областных и районных управлений агропромышленного развития госадминистраций. Рекомендуется использовать в учебных процесcах при подготовке специалистов по бухгалтерскому учету в высших и средних учебных заведениях, а также при повышении квалификации и сертификации.

Key issues that are examined:

         The technique (circuit) of closing of accounts with use of working tables specially developed for it is offered in recommendations. The given technique is a first step in the organization and statement of the management (cost) accounting in the agroindustrial enterprises with the purpose of definition of the cost price of production, financial results of activity and their reflection in the annual reporting on the basis of the working legislation on accounting and statistical researches.

         Recommendations are designed for workers of accounting services of the enterprises of agroindustrial complex, and also experts of financial and economic services of regional and district departments of agroindustrial development of the state administrations. It is recommended to use in educational processes in preparation of experts on accounting in educational institutions, and also at improvement of professional skill and certification.

Друкуються за рішенням Вченої ради Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН, протокол № 8 від 5 жовтня 2005 року та Вченої ради Сумського національного аграрного університету, протокол № 3 від 26 вересня 2005 року.

Рекомендуються до застосування підприємствами АПК Науково-методичною радою з обліку, звітності та аудиту в АПВ Мінагрополітики України та Радою Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, протокол № 13 від 31 жовтня 2005 року

Методичні рекомендації базуються на діючій нормативній базі станом на 01.11.2005 року

Авторський колектив:

ННЦ "Інститут аграрної економіки” УААН: Жук В.М. (вступ, 1, 4), Мельничук Б.В. (2, 4);

Сумський національний аграрний університет: Михайлов М.Г. (3, 4, висновки), Мельник О.А.(3, 4), Теслюк В.М.(3, 4)

 

Рецензенти: Сук Л.К., доктор економічних наук, професор,

Плаксієнко В.Я., доктор економічних наук, професор.

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

1. Нормативна регламентація визначення собівартості продукції та фінансових результатів діяльності

2. Річна звітність щодо виробництва та собівартості продукції, доходів від її реалізації та фінансових результатів діяльності

3. Закриття операційних рахунків в сільськогосподарських підприємствах

4. Робочі таблиці по закриттю операційних бухгалтерських рахунків

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ