banner-mia2.gif

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ, СПИСАННЯ НЕСТАЧ, ОПРИБУТКУВАННЯ ЛИШКІВ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЦЬОГО В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ
(За редакцією В.М. Жука)


Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

·                В Рекомендациях обобщенно нормативное обеспечение вопросов инвентаризации, раcкрыты особенности инвентаризации объектов сельского хозяйства.

·                Урегулировано отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском и налоговом учете, раскрыт вопрос норм естественных потерь.

· Рекомендации рассчитаны на руководителей сельскохозяйственных предприятий, их бухгалтерских служб. Рекомендовано для повышения квалификации и для учебных программ студентов.

 

Key issues that are examined:

·                Normative maintenance of questions of inventory is generalized in recommendations, the features of inventory of objects of an agriculture are opened.

·                Reflection of results of inventory in the accounting and taxation is settled, the question of norms of natural losses is opened.

·                Recommendations are designed for heads of the agricultural enterprises, their accounting services. Recommended for improvement of professional skill and for curriculums of students.

 

Друкуються за рішенням Вченої ради Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН, протокол № 7 від 6 вересня 2005 року.

Рекомендуються до застосування підприємствами АПК Науково-методичною радою з обліку, звітності та аудиту в АПВ Мінагрополітики України та Радою Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, протокол № 12 від 23 вересня 2005 року

Методичні рекомендації базуються на діючій нормативній базі станом на 01.10.2005 року

 

Авторський колектив: Жук В.М.(Вступ, 1, 3.1, 3.2, 4.1, Висновки), Волошина О.В.(2.5), Замлінський В.А.(2.1), Мельничук Б.В. (2.2), Саблук Р.П. (2.6), Стецюк Л.С. (3.3, 3.4, 4.2, 4.3), Ткаченко Н.А. (2.3, 2.4)

 

Рецензенти: Сопко В.В., доктор економічних наук, професор,

Ткаченко Н.М., доктор економічних наук, професор.


ЗМІСТ

ВСТУП

1.    Загальні положення

2.    Особливості проведення інвентаризаціі

2.1.   Інвентаризація основних  засобів

2.2.   Інвентаризація незавершеного виробництва, незавершеного капітального будівництва

2.3.   Інвентаризація дорослої худоби та тварин на вирощуванні і відгодівлі

2.4.   Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей

2.5.   Інвентаризація грощових коштів та розрахунків

2.6.   Інвентаризація в малих підприємствах

3.    Узагальнення результатів інвентаризації та врегулювання інвентаризаційних різниць

3.1.   Документальне оформлення результатів інвентаризації

3.2.   Залік нестач за рахунок пересортиці

3.3.   Нестача за рахунок матеріально-відповідальних осіб

3.4.   Нестача за рахунок природних втрат

4.    Відображення  результатів інвентаризації  в бухгалтерському  та податковому обліку

4.1.   Відображення в обліку лишків

4.2.   Облік пересортиць

4.3.   Відображення в обліку нестач

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ