banner-mia2.gif

УДК 657:634

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР “ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ”

КОРПОРАЦІЯ "УКРВИНПРОМ"

ФЕДЕРАЦІЯ АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ І ФІНАНСИСТІВ АПК УКРАЇНИ

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОБЛІКОВО–ФІНАНСОВОГО ТА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДЕННЯ, ДОГЛЯДУ ТА СПИСАННЯ БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ

 

(за редакцією В.М. Жука)

 

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

Рассматривается методика отражения в бухгалтерском и налоговом учете хозяйственных операций по закладке, выращиванию многолетних плодоносных насаждений, компенсации с Государственного бюджета понесенных на эти цели затрат, процедуре страхования многолетних плодоносных насаждений, а также их списания, в том числе вследствие чрезвычайных ситуаций техногенного, природного, и социально-политического характера.

Рекомендации рассчитаны на руководителей, бухгалтеров и финансистов предприятий АПК Украины.

 

Key issues that are examined:

The technique of reflection in the accounting and taxation of economic operations on laying and growing of the bearing perennial plants, compensation from the State budget of the expenses borne on these aims, procedure of insurance of the bearing perennial plants and also their writing of including because of| extraordinary situations of technogenic, natural, and socio-political character is considered

Recommendations are designed for managers, accountants and financiers of enterprises of agroindustrial complex of Ukraine.

 

Друкуються за рішенням Вченої ради Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» УААН, протокол № 7 від 03.04.2006р. та рішеннями Методичної Ради з питань обліку та фінансів агропромислового виробництва Мінагрополітики України, протокол №  4 від 19.04.2006 р. та Ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, протокол № 4 від 27.04.2006 р.

 

Рекомендації базуються на діючій нормативній базі станом на 01.05.2006 року

 

Авторський колектив: Міністерство аграрної політики:  Т.В. Романюк (вступ, 4.1.), З.О. Муковоз (3.3), М.І. Тарасова (5.1); Корпорація «Укрвинпром»: В.М. Горб (6), С.І. Кірій (3.2); ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН: В.М. Жук (1.2, висновки), І.В. Герасимук (2.3, 3.1), Ю.С. Рудченко (4.2, 4.3), Б.В. Мельничук (5.2), В.А. Замлінський (2.2).

 

Рецензенти:  Сук Л.К., д.е.н., проф., Національний аграрний університет

Ткаченко Н.М.,  д.е.н., проф., Національний університет харчових технологій

 

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Загальні положення

2. Облік та оподаткування операцій по закладенню та догляду за багаторічними насадженнями

2.1. Облік капітальних інвестицій у закладення багаторічних насаджень

2.2. Облік вводу в експлуатацію багаторічних насаджень

2.3. Нарахування амортизації на багаторічні насадження

3. Обліково-фінансове забезпечення використання бюджетних коштів отриманих на компенсацію витрат по закладенню молодих багаторічних насаджень

3.1. Порядок отримання бюджетної підтримки на закладення та догляд за молодими багаторічними насадженнями

3.2. Бухгалтерський та податковий облік використання бюджетних коштів отриманих як компенсація витрат по закладенню молодих багаторічних насаджень

3.3. Звітність про використання отриманих бюджетних коштів

4. Порядок списання багаторічних насаджень

4.1. Документальне оформлення процедури списання багаторічних насаджень державними підприємствами, що входять до сфери управління Міністерства аграрної політики

4.2. Особливості обліку списання орендованих багаторічних насаджень

4.3. Списання багаторічних насаджень внаслідок дії форс-мажорних обставин

5. Страхування багаторічних насаджень

5.1. Правове забезпечення страхування

5.2. Податковий та бухгалтерський облік операцій зі страхування багаторічних насаджень

6. Порядок отримання та використання сільськогосподарськими підприємствами коштів з резервного фонду бюджету на проведення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ