banner-mia2.gif

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
(За редакцією:
Н.А. Павлюк, Г.І. Зуба та В.М. Жука)

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

         В Методических указаниях наводится механизм получения и контроля за целевым использованием средств государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей;

         Указания классифицируют государственную поддержку (дотации, субсидии, капитальные трансферты) для эффективного учётного обеспечения использования бюджетных денег. Приведена типовая корреспонденция счетов

         Методические указания рассчитаны на работников областных и районных управлений агропромышленного развития госадминистраций, финансовых и контрольных учреждений, бухгалтерских, финансовых служб и руководителей предприятий агропромышленного комплекса

Key issues that are examined:

         The mechanism of reception and control over the means of special purpose use of the state support agricultural producers is pointed in methodical instructions

         Instructions classify the state support (grants, subsidies, capital transfers) for more rational registration maintenance of effective use of budgetary money. The typical correspondence of accounts is resulted

         Methodical instructions are designed for workers of regional departments of agricultural development of the state administrations, financial and control establishments, accounting, financial services and heads of the enterprises of agriculture

 

 

Друкуються за рішенням Вченої ради Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» УААН, протокол № 5 від 20.02.2006 р. та рішеннями Методичної Ради з питань обліку та фінансів агропромислового виробництва Мінагрополітики України, протокол №  3 від 29.03.2006 р. та Ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, протокол № 3 від 24.03.2006 р.

Методичні вказівки базуються на діючій нормативній базі станом на 01.04.2006 року

Авторський колектив:

Міністерство аграрної політики України: Павлюк Н.А. (вступ, 1), Зуб Г.І. (3.1, 4.1),
Романюк Т.В. (6.1, 8);

ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН: Жук В.М. (2, 5.3.2, висновки), Герасимук І.В. (2), Радченко О.Д. (7);

Національний аграрний університет: Метелиця В.М. (3.2, 5.2.2, 6.2), Ярошинський В.М. (4.2).

 

 

Рецензенти:

Худолій Л.М., д.е.н., проф., Європейський університет

Малік М.Й., д.е.н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗМІСТ

 

Вступ.

1. Класифікація фінансової підтримки за рахунок коштів Державного бюджету.

2. Бухгалтерський і податковий облік бюджетного фінансування.

3. Часткова компенсація із бюджету відсотків за кредитами, виданими банками підприємствам АПК.

3.1 Порядок використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2006 рік на здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення коротко- і довгострокових кредитів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2004 р. № 184 та Коментар.

3.2 Бухгалтерський облік часткової компенсації із бюджету відсотків за залученими кредитами.

4. Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва.

4.1 Порядок використання коштів Державного бюджету, що спрямовуються для фінансової підтримки виробництва продукції тваринництва, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 2.03.2006 р. № 243 та Коментар.

4.2 Бухгалтерський облік коштів фінансової підтримки виробництва продукції тваринництва.

5. Фінансова підтримка виробництва продукції рослинництва.

5.1 Дотування виробництва продукції рослинництва.

5.1.1 Порядок використання у 2006 році коштів Державного бюджету, що виділяються на фінансову підтримку виробництва продукції рослинництва шляхом дотування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 2.03.2006 р. № 239.

5.1.2 Бухгалтерський облік коштів фінансової підтримки виробництва продукції рослинництва.

5.2 Використання коштів на розвиток садівництва, виноградарства і хмелярства.

5.2.1 Порядок справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 2.07.2005 р. № 587.

5.2.2 Бухгалтерський облік бюджетних коштів на закладення багаторічних насаджень.

6. Часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва.

6.1 Порядок використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2004 р. № 959 та Коментар.

6.2 Бухгалтерський облік часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва.

7. Облікове забезпечення фінансової підтримки малих форм господарювання та фермерських господарств.

8. Звітність про використання бюджетних коштів.

Висновки.

Список використаних літературних джерел.

Додаток. Наказ Міністерства аграрної політики України від 01.02.2006 р. № 32 «Про виконання у 2006 році бюджетної програми «Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва, шляхом дотування на одиницю виробленої продукції тваринництва та на гектар посівів в рослинництві».