banner-mia2.gif

Методичні рекомендації щодо організації проведення перевірок підприємств, які входять до складу фінансово-промислових груп, інших об'єднань та великих платників податків

 

Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України

від 16 липня 2007 року N 432

 

I. Загальні положення

 

Методичні рекомендації щодо організації проведення перевірок підприємств, які входять до складу фінансово-промислових груп, інших об'єднань та великих платників податків (далі - Методичні рекомендації), розроблені з метою забезпечення ефективного контролю за повнотою сплати податків, інших обов'язкових платежів до бюджету, упередження неправомірного відшкодування сум податку на додану вартість та руйнування схем мінімізації податкових зобов'язань.

Методичні рекомендації встановлюють порядок виконання взаємопов'язаних функцій щодо організації роботи з підприємствами у складі фінансово-промислових груп, великими платниками податків та координації взаємодії структурних підрозділів державної податкової служби України при виконанні цих функцій.

Запропонований порядок дозволить забезпечити:

єдиний підхід до порядку визначення суб'єктів господарювання, що входять до фінансово-промислової групи;

ефективний контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків і зборів;

вдосконалення порядку планування та проведення документальних перевірок дотримання вимог податкового та валютного законодавства підприємствами у складі фінансово-промислових груп і реалізації матеріалів цих перевірок.

Нормативно-правові акти, на підставі яких розроблено Методичні рекомендації:

Закон України від 4 грудня 1990 року N 509-ХІІ "Про державну податкову службу в Україні";

наказ ДПА України від 30.03.2007 р. N 193 "Про внесення змін до наказу ДПА України від 25.12.2004 р. N 722";

наказ ДПА України від 30.06.2006 р. N 373 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розподілу платників податків за категоріями уваги";

наказ ДПА України від 11.12.2006 р. N 766 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при адмініструванні податку на прибуток";

наказ ДПА України від 18.08.2005 р. N 350 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість"

наказ ДПА України від 11.10.2005 р. N 441 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку складання плану-графіка перевірок суб'єктів господарювання та взаємодії між структурними підрозділами при їх проведенні" зі змінами та доповненнями, внесеними наказом ДПА України від 02.11.2005 р. N 484;

наказ ДПА України від 25.07.2006 р. N 433 "Про вдосконалення організації правової роботи в ОДПС";

наказ ДПА України від 10.08.2005 р. N 327 "Про затвердження Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства";

наказ ДПА України від 18.04.2006 р. N 212дск "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо відпрацювання підрозділами податкової міліції заявлених до відшкодування сум податку на додану вартість".

 

Визначення термінів

 

Фінансово-промислова група (далі -ФПГ) - група суб'єктів господарювання, що перебувають під безпосереднім чи опосередкованим контролем юридичної або фізичної особи (групи осіб), пов'язаних між собою юридичними та господарськими відносинами з метою створення найбільш сприятливого фінансового середовища для реалізації великомасштабних бізнес-проектів і програм, а саме: максимальної концентрації в рамках однієї бізнес - структури економічного потенціалу пріоритетних галузей економіки, формування цінової політики, встановлення максимального контролю за ринком виробництва та збуту продукції та поширення сфери впливу цієї структури на інші галузі економіки.

Транснаціональна фінансово-промислова група - це ФПГ, до складу якої крім українських суб'єктів господарювання входять іноземні учасники, та ФПГ, українські учасники якої мають відокремлені підрозділи або здійснюють капітальні інвестиції на території іноземних держав.

Істотні обсяги - обсяги господарських операцій між платником податків та контрагентом, що перевищують 10 відсотків валового доходу (валових витрат) такого платника за місяць, у якому проведені операції.

Податковий ризик - можливість втрати бюджетних надходжень внаслідок вірогідного або встановленого порушення податкового та валютного законодавства.

Управління ризиками - процес вивчення та упередженні можливості втрати бюджетних надходжень, а також удосконалення методів виявлення та усунення порушень податкового та валютного законодавства.

Ризико-орієнтовний контроль - це система заходів, направлена на упередження можливості втрати бюджетних надходжень.

Категорія фінансово-промислової групи - інтегрований показник, який визначається шляхом оцінки кожного з учасників ФПГ за встановленими критеріями та відображає рівень сумлінності таких учасників як платників податків.

Основне підприємство фінансово-промислової групи - суб'єкт господарювання, як правило, великий платник податків, засновник (власник контрольного або блокуючого пакета акцій), який визначає економічну політику учасників фінансово-промислової групи.

Учасники фінансово-промислової групи - суб'єкти господарювання, які перебувають з основним підприємством у юридичних та господарських відносинах.

 

II. Організаційні та практичні заходи

 

Відповідальними за організацію роботи з підприємствами у складі фінансово-промислових груп та великими платниками податків у податкових органах України є структурні підрозділи ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, створені відповідно до наказу ДПА України від 30.03.2007 р. N 193, на які покладено функцію організації роботи з підприємствами у складі фінансово-промислових груп та великими платниками податків.

 

1. Координація взаємодії структурних підрозділів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок підприємств у складі фінансово-промислових груп та великих платників податків

 

Координація взаємодії структурних підрозділів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок підприємств у складі фінансово-промислових груп та великих платників податків здійснюється відповідно до вимог наказу ДПА України від 11.10.2005 р. N 441, зі змінами та доповненнями, внесеними наказом ДПА України від 02.11.2005 р. N 484, а також відповідно до вимог наказу ДПА України від 30.03.2007 р. N 193.

З метою забезпечення ефективності планових та позапланових перевірок підприємств у складі ФПГ ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі необхідно організувати:

відслідковування товарно-грошових потоків по фінансово-промисловій групі в цілому та визначення їх впливу на фінансовий стан та обсяги розрахунків з бюджетом кожного з учасників;

забезпечення комплексу заходів щодо знешкодження схем мінімізації податкових зобов'язань та ухилення від оподаткування;

узагальнення результатів планових та позапланових перевірок по фінансово-промисловій групі в цілому та порядок їх реалізації.

З цією метою ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, відповідальні за організацію роботи з ФПГ, що перевіряється, призначають координатора документальної перевірки - досвідченого фахівця державної податкової служби (фахівець, який має стаж роботи в органах ДПС не менше одного року).

У разі перевірки окремих фінансово-промислових груп, які мають особливо розгалужену структуру та здійснюють фінансово-господарські операції у великих обсягах, призначаються координатори окремих підгруп, визначених за галузевою та територіальною ознаками, та координатор по ФПГ в цілому.

 

2. Визначення категорії фінансово-промислової групи та ризико-орієнтовний контроль

 

Склад фінансово-промислової групи визначається ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі на підставі інформації, отриманої з автоматизованих інформаційних систем державної податкової служби, та на підставі інформації, отриманої податковими органами від органів державної реєстрації, контролюючих, правоохоронних органів, інших джерел.

На підставі розподілу учасників фінансово-промислової групи за категоріями уваги (відповідно до критеріїв оцінки та розподілу, визначених пп.2.1.2 Методичних рекомендацій щодо порядку розподілу платників податків за категоріями уваги, затверджених наказом ДПА України від 30.06.2006 р. N 373) визначається категорія ФПГ.

ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА І КАТЕГОРІЇ - це ФПГ, до складу учасників якої входять сумлінні платники податків та платники податків помірного ризику.

ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА II КАТЕГОРІЇ - це ФПГ, до складу учасників якої входять платники податків помірного ризику.

ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА III КАТЕГОРІЇ - це ФПГ, до складу учасників якої крім сумлінних платників податків та платників податків помірного ризику входять платники податків високого ризику.

Ризико-орієнтованою вважається фінансово-промислова група III категорії. Така фінансово-промислова група підлягає обов'язковому ризико-орієнтовному контролю, а саме:

визначенню факторів, за якими учасники фінансово-промислової групи віднесені до платників податків високого ризику, та встановленню причин їх виникнення;

запровадженню постійного моніторингу стану розрахунків з бюджетом платників податків високого ризику;

управлінню ризиками шляхом удосконалення методів виявлення та усунення порушень податкового законодавства, підвищення ефективності індивідуальної роботи з платниками податків високого ризику, які входять до складу ФПГ.

Відповідальними за проведення вказаних заходів є підрозділи організації роботи з великими платниками податків ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

 

3. Організація профілактичних та практичних заходів щодо роботи з підприємствами у складі фінансово-промислових груп, інших об'єднань та великих платників податків

 

З метою забезпечення ефективного контролю за повнотою сплати податків, інших обов'язкових платежів до бюджету, упередження неправомірного відшкодування сум ПДВ та руйнування схем мінімізації податкових зобов'язань необхідно організувати проведення профілактичних заходів.

Одним з дієвих профілактичних заходів є проведення регулярних зустрічей з платниками податків з метою роз'яснення позиції держави щодо недопущення мінімізації податкових зобов'язань, ухилення від сплати податків тощо.

Важливе профілактичне значення для формування відповідної громадської думки має також висвітлення роботи податкової служби у друкованих засобах масової інформації, на радіо, телебаченні, розміщення інформації на офіційному веб-сайті ДПА України відповідно до вимог розпорядження ДПА України від 21.03.2007 р. N 88 "Про надання роз'яснень норм податкового законодавства друкованим засобам масової інформації" та наказу ДПА України від 14.12.2006 р. N 788 "Про підтримку в актуальному стані офіційного веб-сайту ДПА України".

Для контролю за дотриманням вимог податкового та валютного законодавства органи державної податкової служби проводять невиїзні (камеральні), планові виїзні, позапланові виїзні та зустрічні перевірки платників податків.

При організації та проведенні вказаних перевірок слід керуватись вимогами наказів ДПА України від 11.12.2006 р. N 766 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при адмініструванні податку на прибуток", від 18.08.2005 р. N 350 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість", від 11.10.2005 р. N 441 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку складання плану-графіка перевірок суб'єктів господарювання та взаємодії між структурними підрозділами при їх проведенні" зі змінами та доповненнями, внесеними наказом ДПА України від 02.11.2005 р. N 484.

При складанні плану-графіка документальних перевірок суб'єктів господарювання має забезпечуватись максимальне охоплення перевірками учасників фінансово-промислової групи в усіх регіонах. Окремі фінансово-промислові групи, які мають особливо розгалужену структуру, також мають бути максимально охоплені плановими перевірками окремих підгруп, виділених за галузевою або територіальною ознакою.

Першочерговому включенню до плану-графіка перевірок підлягають підприємства, які входять до складу ФПГ III категорії.

Попередній відбір підприємств, які входять до складу фінансово-промислових груп, здійснюється на рівні ДПА України з урахуванням пропозицій структурних підрозділів та надсилається до ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі для опрацювання.

Регіональними ДПА вказані переліки підприємств у складі фінансово-промислових груп уточнюються, доповнюються та направляються до ДПА України, де проводиться їх аналіз, коригування, групування в розрізі регіонів та приймається рішення про включення до проекту плану-графіка перевірок ФПГ в цілому, окремих підгруп, виділених за галузевою або територіальною ознакою.

У разі невключения до плану-графіка окремих суб'єктів господарювання, що входять до складу фінансово-промислових груп, ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі надають до ДПА України обґрунтовані пояснення з цього приводу.

Уточнені переліки підприємств у складі фінансово-промислових груп направляються до ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі для включення до проекту плану-графіка перевірок.

Відібрані таким чином суб'єкти господарювання, що входять до складу фінансово-промислових груп, підлягають обов'язковому включенню до планів-графіків перевірок.

Для збору, узагальнення та відпрацювання всієї наявної інформації про те чи інше підприємство (об'єднання підприємств) підрозділи аудиту юридичних осіб з моменту отримання затвердженого плану-графіка перевірок мають інформувати інші підрозділи органів ДПС, які здійснюють контроль за сплатою податків, зборів (обов'язкових платежів) про заплановані перевірки.

У ході проведення перевірок зазначених вище підприємств встановлюються та фіксуються основні товарні та грошові потоки, контрагенти, здійснюється аналіз експортно-імпортних операцій, цінової політики на товари та послуги з урахуванням роз'яснення ДПА України від 08.09.2003 р. N 860/7/11-1117 щодо порядку визначення та застосування звичайних цін у податковому законодавстві, в тому числі у разі реалізації товарів за цінами, нижчими за ціни придбання.

Метою вказаних заходів є встановлення транзитних підприємств та підприємств з ознаками фіктивності, за допомогою яких виводяться грошові кошти з легального обігу, а також виявлення інших схем мінімізації та ухилення від оподаткування.

Уразі встановлення схем мінімізації та ухилення від оподаткування підрозділи податкового аудиту, які здійснюють перевірку, та податкової міліції спільно з іншими підрозділами органів державної податкової служби, відповідальними за адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів), вживають спільні заходи щодо руйнування таких схем, притягнення винних до відповідальності та відшкодування завданих державі збитків згідно з чинним законодавством.

З цією метою необхідно належним чином організувати підготовку матеріалів і доказової бази, а також забезпечити подання до судових органів позовів:

про припинення державної реєстрації;

про визнання недійсними установчих документів;

про визнання угод недійсними;

про стягнення в дохід держави коштів, одержаних за правочинами, вчиненими з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, посилаючись на їхню нікчемність (лист ДПА України від 14.05.2007 р. N 9560/7/10-3017/1746 "Про вдосконалення взаємодії під час організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання").

У ході проведення перевірок відповідальні працівники органу державної податкової служби повинні роз'яснювати посадовим особам підприємств необхідність подання до органу ДПС інформації щодо отриманих та виданих податкових накладних з ПДВ та реєстрів податкових накладних з метою виявлення порушників податкового законодавства та скорочення кількості перевірок сумлінних платників податків.

У разі виявлення порушень законодавства, які містять ознаки злочинів, підрозділам, що проводять перевірку, негайно інформувати підрозділи податкової міліції, які, у свою чергу, організовують оперативну перевірку вказаної інформації, проводять заходи, направлені на підтвердження чи спростування зазначених порушень.

На підставі результатів перевірок, а також іншої зібраної інформації оперативні підрозділи податкової міліції готують матеріали для прийняття рішення згідно зі статтею 97 Кримінально-процесуального кодексу України та в разі порушення кримінальної справи разом зі слідчими приймають участь у проведенні досудового слідства.