banner-mia2.gif

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ФІНАНСОВОГО ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ЗЕРНОМ: ВИКОРИСТАННЯ СКЛАДСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ, ДЕРЖАВНІ ЗАСТАВНІ ЗАКУПІВЛІ ТА БІРЖОВІ ТОРГИ
(За редакцією Ю.Я Лузана, А.В. Розгона та В.М. Жука)

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

-          В рекомендациях раскрыта экономико-правовая суть системы складских документов на зерно. Определены подходы к работе с нормативной базой с учетом изменений в законодательстве 2004-2005 г.г. и взаимоотношениям с государственными учреждениями, которые регулируют функционирование цивилизованного зернового рынка.

-          Приведен порядок бухгалтерского учета и налогообложения операций со складскими документами, порядок страхования рисков на зерновом рынке и получения кредитов под залог складских свидетельств. Приведены основные направления организации внешнего и внутреннего контроля обеспечения требований рынка складских документов.

-          Рекомендации рассчитаны на руководителей, специалистов по вопросам учета, финансов, экономики и права предприятий, задействованных на украинском рынке зерна. Также рекомендуется высшим учебным заведениям и Институтам повышения квалификации.

Key issues that are examined:

-          The economic and legal essence of the system of warehouse documents on a grain is opened in recommendations. Approaches to work with normative base are determined in view of changes in the legislation 2004-2005 and to mutual relations with official bodies which regulate functioning the civilized grain market.

-          The order of accounting and taxation of operations with warehouse documents, the order of insurance of risks in the grain market and receptions of credits on the security of warehouse certificates is resulted. The basic directions of the organization of the external and internal control of maintenance of requirements of the market of warehouse documents are resulted.

-          Recommendations are designed for heads, experts on questions of the account, the finance, economy and rights of the enterprises involved in the Ukrainian market of a grain. Also it is recommended to higher educational institutions and Institutes of improvement of professional skill.

Друкуються за рішенням Вченої ради Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН, протокол № 5 від 7 червня 2005 року.

Рекомендуються до застосування підприємствами АПК Науково-методичною радою з обліку, звітності та аудиту в АПВ Мінагрополітики України та Радою Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, протокол № 11 від 22 липня 2005 року

Методичні рекомендації базуються на діючій нормативній базі станом на 01.08.2005 року

 

 

Авторський колектив: Лузан Ю.Я. (вступ, 1.1, 1.2, висновки), Розгон А.В. (1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 9) Жук В.М. (4.2.2, 4.2.3, 10.1, 10.2, 10.3), Біла Л.М. (3.3, 4.1.5, 6.2, 6.3), Білий О.І. (2.2, 2.3), Волошина О.В. (7.1), Герасимук І.В. (4.1.6, 4.2.4), Гранкіна Н.І. (8.3), Дудка К.П. (4.1.2, 4.1.3, 4.1.4), Жук Н.Л. (3.2, 4.1.1, 4.2.1), Зуб Г.І. (5.1, 5.2), Мельничук Б.В. (7.2), Овчар В.В. (8.1, 8.2.), Прокопенко А.Л. (6.1), Рудченко Ю.С. (5.3).

 

 

Рецензенти: Кваша С.М., доктор економічних наук, професор;

                       Худолій Л.М., доктор економічних наук, професор.

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

  1. Правове регулювання системи складських документів на зерно

1.1.      Впровадження системи складських документів на зерно для учасників зернового ринку

1.2.      Нормативне забезпечення реалізації системи складських документів

1.3.      Види складських документів та способи їх використання

  1. Правове регулювання діяльності зернових складів зі зберігання зерна та продуктів його переробки

2.1.  Вимоги до сертифікації зернових складів

2.2.  Технічний регламент зернового складу

2.3.  Механізм проведення сертифікації послуг зернових складів

  1. Організація обігу складських документів на зерно

3.1.  Діяльність ДП “Держреєстри України”

3.2.  Порядок отримання, реєстрації та обліку бланків складських документів зерновими складами

3.3.  Порядок обігу складських документів на зерно

  1. Обліково-фінансове забезпечення операцій зі зберігання зерна на зернових складах

4.1.  Методика обліку та порядок оподаткування даних операцій на зернових складах

4.1.1.      Первинний облік операцій із приймання зерна зерновим складом

4.1.2.      Порядок виписування зерновим складом складських документів на зерно

4.1.3.      Первинний облік операцій зі зберігання зерна

4.1.4.      Порядок відвантаження зерна

4.1.5.      Бухгалтерський облік операцій зі зберігання зерна

4.1.6.      Порядок оподаткування послуг із зберігання зерна

4.2.  Методика обліку та порядок оподаткування операцій зі зберігання зерна сільськогосподарськими підприємствами (власниками зерна)

4.2.1.      Первинний облік операцій зі здавання зерна на зберігання

4.2.2.      Порядок отримання складських документів власником зерна

4.2.3.      Бухгалтерський облік операцій зі зберігання зерна

4.2.4.      Порядок оподаткування операцій зі зберігання зерна на зернових складах

  1. Страхування ризиків суб’єктів зернового ринку

5.1.  Правове регулювання суб’єктів із страхування зерна, переданого на зберігання

5.2.  Рекомендований порядок страхування зерна на зберіганні зерновими складами

5.3.  Облік та оподаткування операцій зі страхування зерна

  1. Отримання кредитів під заставу зерна, що передане на зберігання

6.1.  Правове регулювання операцій з кредитування під заставу зерна за складськими документами

6.2.  Документи, необхідні для отримання кредиту

6.3.  Облік та оподаткування операцій з отримання кредиту під заставу зерна, переданого на зберігання

  1. Відчуження зерна іншому власнику з використанням складських документів

7.1.  Реалізація зерна: процедура, податковий та бухгалтерський облік

7.2.  Відчуження зерна в разі непогашення кредиту: процедура, податковий та бухгалтерський облік

  1.  Особливості здійснення державних заставних закупівель зерна новоутвореним Аграрним фондом

8.1.  Нормативне забезпечення діяльності Аграрного фонду щодо державних заставних закупівель зерна

8.1.1. Закон України “Про державну підтримку сільського господарства України” від 24.06.2004 р. № 1877-ІV (Витяг)

8.1.2. Постанова КМУ «Про Аграрний фонд » від 06.07.2005 р. № 543

8.1.3. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку надання бюджетних позик у межах режиму державних заставних закупівель зерна» від 09.07.2005 р. № 546

8.1.4. Розрахунок розміру плати за використання бюджетної позички

8.1.5. Наказ Міністерства аграрної політики України “Про мінімальні закупівельні ціни на окремі об'єкти державного цінового регулювання” від 02.06.2005 року № 238

8.1.6. Наказ Міністерства аграрної політики України “Про розміри бюджетної позики під заставу об’єктів державного цінового регулювання” від 14.07.2005 року № 316

8.2.      Порядок надання бюджетних позик товаровиробникам у межах режиму державних заставних закупівель зерна

8.3.      Бухгалтерський та податковий облік заставних закупівель зерна

8.3.1. Бухгалтерський облік заставних закупівель зерна в сільськогосподарського товаровиробника та на зерновому складі

8.3.2. Податковий облік заставних закупівель зерна у власника (виробника) зерна

8.3.3. Вимоги щодо організації обліку Аграрним фондом

  1. Особливості біржової торгівлі зерном за складськими документами
  2. Зовнішній та внутрішній контроль забезпечення елеваторами вимог ринку складських документів на зерно

10.1.    Внутрішній аудит сертифікованих зернових складів

10.2.    Звітність сертифікованих зернових складів

10.3.    Організаційно-методичні підходи до проведення зовнішнього контролю сертифікованих зернових складів

11.  Закупівля продовольчого зерна для регіональних потреб

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ