banner-mia2.gif

(ЗА РЕДАКЦІЄЮ: Г.І. Зуба, В.М. Жука, І.В. Герасимука)

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

         Рекомендации раскрывают действие измененного механизма государственной финансовой поддержки развития промышленного садоводства, виноградарства и хмелеводства состоянием на 01.10.2005 г.

         Рассматривается методика отражения в бухгалтерском и налоговом учете хозяйственных операций по закладке и введению в эксплуатацию многолетних плодоносных насаждений и компенсации с Государственного бюджета понесенных на эти цели затрат предприятиями АПК.

         Рекомендации рассчитаны на руководителей предприятий и фермерских хозяйств, работников бухгалтерий, а также специалистов финансово-экономических служб региональных подразделений агропромышленного развития госадминистраций.

Key issues that are examined:

         Recommendations open the action of the changed mechanism of the state financial support of the development of industrial gardening, viniculture and hop-growing on 01.10.2005

         The technique of reflection in the accounting and taxation of economic operations on founding and introduction in operation of long-term plantings and indemnification from the State budget of the expenses on these purpose by the enterprises of agro-industrial complex is considered

         Recommendations are designed for heads of the enterprises and farms, workers of accounting departments, and also experts of financial and economic services of regional divisions of agroindustrial development of the state administrations.

 

Друкуються за рішенням Вченої ради Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН, протокол № 7 від 6 вересня 2005 року.

Рекомендуються до застосування підприємствами АПК Науково-методичною радою з обліку, звітності та аудиту в АПК Мінагрополітики України та Радою Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, протокол № 12 від 23 вересня 2005 року

Методичні рекомендації базуються на діючій нормативній базі станом на 01.10.2005 року

 

Авторський колектив:

Міністерство аграрної політики: Зуб Г.І. (2, висновки), Агафонов М.Ф. (2)

ННЦ "Інститут аграрної економіки” УААН: Жук В.М. (вступ, 3), Герасимук І.В. (1), Радченко О.Д. (4)

 

 

Рецензенти: Кірейцев Г.Г., доктор економічних наук, професор,

Лінник В.Г., доктор економічних наук, професор.

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

1.      Загальні положення

2.      Особливості отримання в 2005 р. бюджетної підтримки на закладання і догляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками

ДОДАТОК 2.1. Наказ Міністерства аграрної політики України від 16 серпня 2005 р. № 383 “Про затвердження нормативів на компенсацію витрат по закладенню молодих багаторічних насаджень”

3.      Бухгалтерський та податковий облік бюджетних коштів виділених на компенсацію витрат по закладанню молодих багаторічних насаджень

ДОДАТОК 3.1. Лист Міністерства аграрної політики України та Державного казначейства України від 9 вересня 2005 р. № 37-21-2-7/13866 і № 07-06/1755-7356 “Щодо спрямування коштів для надання фінансової підтримки суб’єктам господарювання на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства”

4.      Особливості обліку бюджетних коштів виділених на компенсацію витрат по закладенню молодих багаторічних насаджень у фермерських господарствах

5.      Звітність про використання отриманих бюджетних коштів

ДОДАТОК 5.1. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д)

ВИСНОВКИ