banner-mia2.gif

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З НОРМАТИВНОГО, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВ АПК
(За редакцією:
Г.І. Зуба, В.М. Жука, І.В. Герасимука)

 

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

 

          В методических рекомендациях наводится механизм применения финансового законодательства и нормативных документов Министерства финансов Украины, Государственного казначейства Украины, Государственной налоговой администрации Украины, Министерства аграрной политики Украины касательно получения и использования предприятиями агропромышленного комплекса бюджетных средств, их отражения на счетах бухгалтерского учета, в финансовой отчетности, а также в налоговом учете при составлении налоговых отчетов.

          Методические рекомендации рассчитаны на работников обласных и районных управлений сельского хозяйства госадминистраций, финансовых и контрольных учреждений, бухгалтерских, финансовых служб и руководителей предприятий агропромышленного комплекса.

 

Key issues that are examined:

 

          In methodical recommendations the mechanism of application of the financial legislation and normative documents of the Ministry of Finance of Ukraine, the State exchequer of Ukraine, the State tax administration of Ukraine, the Ministry of agrarian policy of Ukraine concerning to reception and use of budgetary funds by the enterprises of agriculture, their accounting, reflection in the financial reporting, and also in the tax accounting at drawing up of tax reports is disclosed.

          Methodical recommendations are designed for workers of regional and district departments of agriculture of the state administrations, financial and controlling establishments, accounting, financial services and heads of the agricultural enterprises.

 

Друкуються за рішеннями вченої ради Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" УААН, протокол № 4 від 12 травня 2005 року

Рекомендуються до застосування підприємствами АПК Науково-методичною радою з обліку, звітності та аудиту в АПВ Мінагрополітики України та Радою Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, протокол № 9 від 27 травня 2005 року

Рекомендації базуються на діючій нормативній базі станом на 01.06.2005 року

 

Авторський колектив:

Міністерство аграрної політики: Зуб Г.І. (вступ, 2.2.1, 3, висновки), Гудзь О.Є. (3), Кірсенко Л.В. (1.1.1)

ННЦ "Інститут аграрної економіки” УААН: Жук В.М. (1, 2.3, 2.5), Герасимук І.В. (1.1.2, 1.1.3, 1.2), Метелиця В.М. (, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6), Прітченко В.О. (2.2.3), Саблук Р.П. (2.2.7), Волошина О.В. (1.1.4), Радченко О.Д. (2.1, 2.4)

 

 

Рецензенти: М.Я. Дем’яненко, д.е.н., академік УААН, ННЦ “Інститут аграрної економіки” УААН

П.А. Лайко, д.е.н., професор, Національний аграрний університет

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

1. Основні напрямки державної фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу в сучасних умовах

1.1.Пільгове оподаткування

1.1.1. Бухгалтерський та податковий облік спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість

1.1.2. Бухгалтерський та податковий облік фіксованого сільськогосподарського податку

1.1.3. Особливості оподаткування податком на прибуток сільськогосподарських товаровиробників

1.1.4. Особливості сплати платниками фіксованого сільськогосподарського податку збору на обов’язкове державне пенсійне страхування

1.2. Фінансова підтримка за рахунок коштів Державного бюджету

1.2.1. Бухгалтерський облік бюджетного фінансування

1.2.2. Податковий облік бюджетного фінансування

2. Нормативне регулювання та особливості відображення у бухгалтерському та податковому обліку асигнувань з Державного бюджету, спрямованих на фінансову підтримку підприємств агропромислового комплексу

2.1. Часткова компенсація із бюджету суми відсотків за кредитами, виданими підприємствам АПК

2.2. Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва і рослинництва

2.2.1. Фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників за вирощені ними та продані на забій і переробку суб’єктам підприємницької діяльності, які мають власні (орендовані) переробні потужності, або забиті та перероблені у власних (орендованих) переробних цехах молодняк великої рогатої худоби, свині та курчата-бройлери

2.2.2. Фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників за реалізацію вовни

2.2.3. Фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників за наявні бджолосім’ї

2.2.4. Фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників за поголів’я вівцематок і ярок старше одного року

2.2.5. Фінансова підтримка сільськогосподарським товаровиробникам за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності

2.2.6. Фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників за поголів’я телиць, закуплених в особистих селянських господарствах для поповнення основного стада

2.2.7. Фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників за екологічно чисте молоко власного виробництва, продане молокопереробним підприємствам для виготовлення спеціальних продуктів дитячого харчування

2.3. Фінансування селекційних програм у рослинництві

2.4. Фінансова підтримка фермерських господарств

2.5. Спеціальна фінансова звітність отримувачів бюджетних коштів

3. Рекомендації Міністерства аграрної політики та Ліги страхових організацій щодо розширення страхування врожаю сільськогосподарських культур та порядку використання коштів Державного бюджету України, які спрямовуються на здешевлення вартості страхових премій (внесків), фактично сплачених суб’єктами аграрного ринку

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ