banner-mia2.gif

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВРЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ І ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ БІЗНЕСІ: ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ, ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
(За редакцією В.М. Жука та
І.Б. Садовської)

 

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

В рекомендациях учтены и исправлены недостатки предыдущего экономико-правового обеспечения реформ на селе. Даны ответы на вопросы относительно изменений  в организации деятельности сельскохозяйственных предприятий, в связи с принятием в Украине новых Гражданского и Хозяйственного кодексов.

Учет и налогообложение арендных отношений, выкупа имущества, распределения прибыли, ликвидации предприятий, и других актуальных вопросов раскрыты с учетом изменений в налоговом, пенсионном и бухгалтерском законодательстве в 2005 году.

Рекомендации рассчитаны на руководителей и специалистов: сельскохозяйственных предприятий; областных и районных управлений сельского хозяйства госадминистраций; консалтинговых компаний.

Key issues that are examined:

In recommendations lacks of the previous economic and legal maintenance of reforms on village are taken into account and corrected. Answers to questions concerning changes in the organization of activity of the agricultural enterprises due to acceptance in Ukraine new Civil and Economic codes are given.

The accounting and the taxation of lease relations, the repayment of property, distribution of the profit, liquidation of the enterprises, and other pressing questions are opened in view of changes in the tax, pension and accounting legislation in 2005.

Recommendations are designed for heads and experts of the agricultural enterprises, regional and district departments, of an agriculture of the state administrations, the consulting companies.

 

Друкуються за рішеннями вченої ради Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" УААН, протокол № 3 від 18 квітня 2005 року та вченої ради Луцького державного технічного університету, протокол №8 від 31 березня 2005 року

 

Рекомендуються до застосування підприємствами АПК, Науково-методичною радою з обліку, звітності та аудиту в АПВ Мінагрополітики України та Радою Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, протокол №8 від 19 квітня 2005 року

Рекомендації базуються на діючій нормативній базі станом на 01.05.2005 року

 

Авторський колектив:

Міністерство аграрної політики: Антипенко В.І. (1.1.), Матвійко В.Т. (2.4.)

ННЦ "Інститут аграрної економіки УААН": Жук В.М.(вступ, висновки, 5.1.; 5.3.; 5.4; 7.1.;), Саблук Р.П.(2.1.), Федоров М.М. (1.2.;2.2)

Луцький державний  технічний університет:  Садовська І..Б. (4; 5.2.; 6.5.; 7.2; 7.3.; 7.4.), Сардачук І.І.(2.3.; 6.1.; 6.2.; 6.3.; 6.4.; 7.5.), Сидорук І.В.(3.1.; 3.2.; 3.3.)

 

Рецензенти:  Р.А. Славюк, д.е.н., професор, декан економічного факультету ВДУ ім. Л. Українки;

                        Л.К.Сук,  д.е.н., професор Національного аграрного університету;

В.П. Битов, к.е.н., заступник начальника управління сільського господарства і продовольства Волинської облдержадміністрації

 

 

Зміст

 

ВСТУП

1. Нормативно-правове забезпечення майнових та земельних відносин в сільськогосподарській діяльності

1.1.  Нормативно-правове забезпечення майнових відносин в сільськогосподарській діяльності

1.2.  Нормативно-правове забезпечення земельних відносин в сільськогосподарській діяльності

2. Формування власності на майно і землю в процесі реформування сільськогосподарських підприємств

1.3.   Набуття власності на майно

1.4.   Набуття власності на землю

1.5.   Способи використання селянами належного їм майна та землі

1.6.   Державний моніторинг реформування власності на селі

3. Форми організації сільськогосподарського бізнесу на селі за новим Господарським та Цивільним Кодексами.

3.1. Організаційно-правові форми господарювання

3.2. Порядок створення та державної реєстрації підприємства

3.2.1. Вимоги до назви підприємства. Резервування назви

3.2.2. Вибір місцезнаходження новоствореного підприємницького товариства

3.2.3. Підготовка установчих документів

3.2.4. Формування статутного капіталу новостворених підприємств

3.2.5. Порядок подання документів для проведення державної реєстрації новостворених підприємств

3.3. Державна реєстрація змін до установчих документів підприємницького товариства

4. Порядок укладання, реєстрації та контролю договорів оренди земельних ділянок  та паїв

5. Облік оренди землі та майна

5.1. Відображення в обліку оренди цілісних майнових комплексів

5.2. Оперативна оренда основних засобів

5.2.1. Облік використання орендованих основних засобів

5.2.2. Облік списання орендованих основних засобів

5.3. Оренда землі

5.4. Облік створення та використання фонду відтворення основних засобів

6. Документальне оформлення, облік та оподаткування операцій з розрахунків за оренду майнових і земельних паїв

6.1. Форми орендної плати

6.2. Документальне оформлення операцій з оренди майна і землі

6.2.1. Аналітичний облік нарахування і виплати орендної плати

6.2.2. Виплата орендної плати грошовими коштами

6.2.3. Виплата орендної плати шляхом видачі продукції власного виробництва та надання послуг

6.2.4. Визначення „звичайної ціни” орендної плати з метою оподаткування

6.3. Облік і оподаткування орендної плати

6.3.1. Утримання з орендної плати податку з доходів фізичних осіб

6.3.2. Утримання внесків до фондів соціального страхування

6.3.3. Оподаткування орендної плати податком на додану вартість

6.3.4. Відображення операцій з оренди в бухгалтерському обліку

6.4. Розрахунки з орендної плати із спадкоємцем земельної ділянки

6.5. Розрахунки з орендної плати із спадкоємцем, який не оформив спадщини

7. Документальне оформлення, облік та оподаткування інших операцій з майном і землею

7.1. Розподіл прибутку і порядок виплати дивідендів.

7.2. Облік та оподаткування викупу майна у співвласників

7.3. Оподаткування та облік операцій, пов’язаних із зміною складу засновників сільськогосподарських товариств.

7.4. Порядок відображення в обліку не витребуваних паїв.

7.5. Документальне оформлення та облік ліквідації сільськогосподарських підприємств.

7.5.1. Підстави для припинення діяльності сільськогосподарських підприємств.

7.5.2. Організаційні заходи при ліквідації підприємства.

7.5.3. Порядок зняття з обліку в якості платника обовязкових зборів.

7.5.4. Порядок зняття з обліку в якості платника податків.

7.5.5. Організація роботи ліквідаційної комісії.

7.5.6. Складання ліквідаційного балансу.

7.5.7. Облік і оподаткування розрахунків із засновниками.

7.5.8. Відображення в обліку процесів ліквідації сільськогосподарського підприємства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Додатки