banner-mia2.gif

УДК 657.446

 

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААНУ

ННЦ «Інститут обліку і фінансів»

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

(за редакцією Метелиці В.М., Мельничука Б.В.)

 

Питання, які розглядаються:

·      Розкриваються загальні методичні підходи до оподаткування сільськогосподарських товаровиробників у правовому полі Податкового кодексу. Детально розглядається порядок справляння фіксованого сільськогосподарського податку, податку на додану вартість за спеціальним режимом, податку з доходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

·      Розроблені рекомендації щодо відображення нарахування, утримання та сплати податків і внесків в системі бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової, податкової та статистичної звітності.

Ключові слова: податковий кодекс, єдиний соціальний внесок, облік, звітність.

 

Вопросы, которые рассматриваются:

·      Раскрываются общие методические подходы к налогообложению сельскохозяйственных товаропроизводителей в правовом поле Налогового кодекса. Детально рассматривается порядок уплаты фиксированного сельскохозяйственного налога, налога на добавленную стоимость по специальному режиму, налога на доходы физических лиц и единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

·      Разработаны рекомендации относительно отображения начисления, удержания и уплаты налогов и взносов в системе бухгалтерского учета, составления и представления финансовой, налоговой и статистической отчетности.

Ключевые слова: налоговый кодекс, единый социальный взнос, учет, отчетность.

 

Issues that are examined:

·      The general methodical approaches to the taxation of agricultural goods producers in the legal field of the Tax code are considered. The order of payment of fixed agricultural tax, tax value-added on the dedicated treatment, income tax and social due fee is examined in detail.

·      Recommendations concerning representation of accrual, deduction and payment of taxes and payments in the system of accounting, generation and presentation of the financial, tax and statistical reporting are developed.

Keywords: tax code, single social payment, accounting, reporting.

 

Друкуються за рішенням вченої ради Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" НААНУ, протокол № 4 від 20.01.2011 року, рішенням Ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, протокол № 1 від 10.02.2011 року, рішенням Вченої ради Інституту обліку і фінансів, протокол № 1 від 14.02.2011 року.

Рекомендації базуються на діючій нормативній базі станом на 15.01.2011 року та призначені до застосування у процесі підвищення кваліфікації бухгалтерів за програмою САРА «Сертифікований професійний бухгалтер АПВ».

Розробники: Гаврилюк В.М. (вступ, 1), Волошина О.В. (4), Драч С.В. (5), Мельничук Б.В. (3), Метелиця В.М. (2).

Рецензенти:

Дем’яненко М.Я., д.е.н., професор, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААНУ, академік НАНУ.

Жук В.М., д.е.н., проф., чл.-кор. НААНУ, ТДВ "Інституту обліку і фінансів".

 

Зміст

ВСТУП

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЖИМ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

2.1.Ставки ПДВ та операції, звільнені від оподаткування

2.2.Загальна характеристика спеціального режиму оподаткування ПДВ

2.3.Бухгалтерський та податковий облік ПДВ за спецрежимом

2.4.Фінансова та податкова звітність щодо ПДВ за спец режимом

3.ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК

3.1.Механізм нарахування та сплати фіксованого сільськогосподарського податку

3.2.Бухгалтерський облік ФСП

3.3.Фінансова, податкова та статистична звітність щодо ФСП

4.ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН

4.1.Правове регулювання утримання податку з доходів фізичних осіб

4.2.Бухгалтерський облік ПДФО

4.3.Фінансова, податкова та статистична звітність щодо ПДФО

5.ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

5.1.Справляння єдиного соціального внеску

5.2.Бухгалтерський облік ЄСВ

5.3.Фінансова та персоніфікована звітність щодо ЄСВ

5.4. Бухгалтерський облік та фінансова звітність щодо допомоги з ФСС ТВП

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додаток 1. Порядок акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум ПДВ на спеціальних рахунках, відкритих у банках

Додаток 2. Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва

Додаток 3. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

Додаток 4. Заява-розрахунок про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення