banner-mia2.gif

УДК 657.471.122

 

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААНУ

ННЦ «Інститут обліку і фінансів»

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

(за редакцією О.В. Волошиної, Є.Ю. Попко)

 

Питання, які розглядаються:

·      У Методичних рекомендаціях розкриваються загальні правові та організаційні основи забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. У них детально охарактеризований коло платників та ступінь їх податкової відповідальності. Також розглянуто порядок визначення бази нарахування єдиного внеску, розмір і загальний порядок його сплати. Наведено рекомендації щодо відображення нарахування, утримання та сплати єдиного внеску в системі бухгалтерського обліку, складання звітності, заповнення та подання звітності.

·      Розроблені рекомендації розраховані на працівників фінансових і бухгалтерських служб підприємств агропромислового комплексу, спеціалістів системи Міністерства аграрної політики України. Рекомендується для використання в системі підвищення кваліфікації і для навчальних програм старших курсів ВНЗ.

Ключові слова: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, коло платників, ступінь податкової відповідальності, облік, звітність.

 

Вопросы, которые рассматриваются:

·      В Методических рекомендациях раскрываются общие правовые и организационные основы обеспечения сбора и учёта единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. В них детально охарактеризованный круг плательщиков и степень их налоговой ответственности. Также рассмотрен порядок определения базы начисления единого взноса, размер и общий порядок его уплаты. Приведены рекомендации относительно отображения начисления, удержания и уплаты единого взноса в системе бухгалтерского учета, составления отчетности, заполнения и подачи отчётности.

·      Разработанные рекомендации рассчитаны на работников финансовых и бухгалтерских служб предприятий агропромышленного комплекса, специалистов системы Министерства аграрной политики Украины. Рекомендуется для использования в системе повышения квалификации и для учебных программ старших курсов ВУЗов.

Ключевые слова: единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, круг плательщиков, степень налоговой ответственности, учет, отчетность.

 

Issues that are examined:

·      In Methodical recommendations general legal and organizational frameworks of providing of collection and account of single payment open up on obligatory state social security. In them there are the circle of payers and degree of their tax responsibility described in detail. The order of determination of base of extra charge of single payment, size and general order of his inpayment, is also considered. Resulted to recommendation in relation to the reflection of extra charge, withholding and inpayment of single payment in the system of book-keeping.

·      Worked out recommendations are counted on the workers of financial and book-keeping services of enterprises of agroindustrial complex, specialists of the system Ministries agrarian policy of Ukraine. Recommended for the use in the system of in-plant training and for the on-line tutorials of senior courses of Institutions of higher learning.

Keywords: single payment open up on obligatory state social security, the circle of payers, degree of tax responsibility, accounting, reporting.

 

Друкуються за рішенням вченої ради Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" НААНУ, протокол № 11 від 04 листопада 2010 року, рішенням Ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, протокол № 6 від 19 листопада 2010 року, рішенням Вченої ради Інституту обліку і фінансів, протокол № 5 від 29 жовтня 2010 року.

Рекомендації базуються на діючій нормативній базі станом на 01.11.2010 року.

Розробники: Волошина О.В. (вступ, 1, 3, 4, 5), Попко Є.Ю. (2, 6, 7, висновки).

Рецензенти:

Дем’яненко М.Я., д.е.н., професор, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААНУ, академік НАНУ.

Жук В.М., д.е.н., ТДВ "Інституту обліку і фінансів".

 

ЗМІСТ
Вступ
1. Загальні положення
2. Платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
3. Порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску

3.1. База нарахування та утримання єдиного внеску

3.2. Розмір єдиного внеску

3.3. Порядок сплати єдиного внеску

4. Особливості отримання допомоги з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

5. Відображення в бухгалтерському обліку нарахування, утримання та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
6. Порядок формування та подання звітності щодо сум нарахованого єдиного внеску
7. Відповідальність за порушення при справлянні єдиного внеску.
Висновки
Список використаних документів
Додатки