banner-mia2.gif

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР “ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ”

ФЕДЕРАЦІЯ АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ І ФІНАНСИСТІВ АПК УКРАЇНИ

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК (Частина І)

 

(За Редакцією А.М.Третяка, В.М.Жука)

 

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

В рекомендациях раскрыта экономико-правовая сущность земельных отношений в Украине, определены подходы возникновения и реализации прав на земельные участки.

Обоснована необходимость и определены основы организации аналитического учета земли как информационной базы проведения оценки земельных участков с целью постановки их на баланс или отражения в бухгалтерском учете операций с землей.

Обобщены нормативные требования к оценке с целью отражения земли в бухгалтерском учете. Раскрыт порядок бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения операций с земельными участками.

Рекомендации рассчитаны на руководителей предприятий, бухгалтеров, финансистов, оценщиков, банковских работников, а также специалистов в сфере земельных отношений.

 

Key issues that are considered:

The economic and legal essence of land relations in Ukraine is opened in recommendations, approaches of occurrence and realization of the rights on land areas are determined.

Necessity and bases of the organization of the analytical accounting of land as information base of carrying out an estimation of land areas are determined with the purpose of their statement on balance or reflection of the operations with land in accounting.

Normative requirements to estimation are generalized with the purpose of reflection of land in accounting. The order of accounting, the reporting and the taxation of operations with land areas is opened.

Recommendations are designed for heads of the enterprises, accountants, financiers, appraisers, bank workers, and also experts in sphere of land relations.

 

Друкуються за рішенням Вченої ради Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”, протокол №1/05 від 17.01.2005 року

Рекомендуються до застосування підприємствами АПК, Науково-методичною радою з обліку, звітності та аудиту в АПВ Мінагрополітики України та Радою Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, протоколи №4 / №6 від 24.12.2004 року

Рекомендації базуються на діючій нормативній базі станом на 01.03.2005 року

 

Авторський колектив: А.М. Третяк (Вступ, 1.1, 1.2.1, 2.4.); В.М. Жук (2.1, 2.3, 4.1, Висновки); І.В. Герасимук (5.1, 5.2, 5.3); В.М. Другак (3.1); Н.Л. Жук (4.2.1, 4.2.2, 4.2.3); Б.В.Мельничук (2.2, 5.4);  Ю.М. Осадча (1.2.1,1.2.2);  Ю.С. Рудченко (4.2.4, 4.2.5, 5.5); Р.П. Саблук (1.2.2); З.В.Троян (3.2).

 

Рецензенти:   П.Т. Саблук, доктор економічних наук, академік УААН ;

Г.М. Підлісецький, доктор економічних наук, член-кореспондент УААН

 

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Економіко-правова сутність земельних відносин у законодавстві України.

1.1. Земельна ділянка як об’єкт земельних відносин: терміни і поняття

1.2. Виникнення та реалізація права на землю

1.2.1. Право власності на землю та його форми

1.2.2. Порядок  та підстави набуття права на землю

2. Організація аналітичного обліку земель (частина І )

2.1. Аналітичний облік землі як інформаційне джерело для проведення грошової оцінки її вартості

2.2. Аналітичний облік поліпшень землі

2.3. Основи організації аналітичного обліку землі

2.4. Порядок застосування Книги кількісного та якісного обліку земель підприємствами УААН

3. Оцінка земельних ділянок з метою внесення їх на баланс підприємства

3.1. Узагальнення законодавчих вимог стосовно проведення оцінки вартості земельних ділянок

3.2. Оцінка земельних ділянок і прав користування земельними ділянками з метою відображення їх у бухгалтерському обліку

4. Бухгалтерський облік операцій із земельними ділянками

4.1. Підстави та порядок відображення в обліку процедури внесення земельних ділянок на баланс підприємства

4.2. Порядок відображення операцій з земельними ділянками в бухгалтерському обліку підприємства

4.2.1. Облік орендних операцій

4.2.2. Облік заставних операцій із земельними ділянками

4.2.3. Облік зміни вартості земельних ділянок

4.2.4. Облік вибуття земельної ділянки

4.2.5. Особливості обліку права постійного користування земельними ділянками

4.3. Відображення земельних ділянок у звітності підприємств.

5. Оподаткування земель та операцій з ними

5.1. Законодавчо-нормативна база оподаткування землі

5.2. Об’єкти оподаткування та платники

5.3. Оподаткування земельним податком

5.4. Оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком

5.5. Оподаткування господарських операцій із земельними ділянками

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Додаток 1. Закон України «Про оцінку земель» від 11 грудня 2003 року N 1378-IV

Додаток 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1531 «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок»

Додаток 3. Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, затверджений наказом Держкомзему від 09.01.2003 № 2

Додаток 4. Зміни до Земельного кодексу України, щодо мораторію на землі сільськогосподарського призначення