banner-mia2.gif

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВЕДЕННЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
(За редакцією Ю.Я.
Лузана, М.Г. Михайлова, В.М. Жука)

 

 

Методические рекомендации раскрывают вопросы организации ведения бухгалтерского учета на сельскохозяйственных предприятиях. Раскрыт порядок разработки организационно-технологических основ учета при условии ведения его бухгалтерской службой предприятия. Приведены методологические особенности организации учета на отдельных его участках.

Методические рекомендации рассчитаны на работников бухгалтерских служб и руководителей сельскохозяйственных предприятий,  а также на специалистов по учету системы Министерства аграрной политики Украины. В высших учебных заведениях Рекомендации будут полезны при подготовке специалистов и магистров по бухгалтерскому учету.

 

The methodical recommendations consider the problems of the organization of accounting at the agricultural enterprises. The order of development of organizational and technological bases of the accounting under condition of conducting it by the accounting service of the enterprise is opened. Methodological features of the organization of the accounting on its separate sites are resulted.

The methodical recommendations are designed for workers of accounting services and heads of the agricultural enterprises, and also for experts in accounting of Ministry of agricultural policy of Ukraine. The Recommendation will be useful in preparation of specialits and masters on accounting in higher educational institutions.

 

Друкуються за рішенням Вченої ради Сумського національного аграрного університету Міністерства аграрної політики України, протокол № 5 від 27.12.2004 р.

 

Рекомендується до застосування підприємствами АПК Науково-методичною радою з обліку, звітності та аудиту в АПВ Мінагрополітики України та Радою Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, протоколи № 4/№ 6 від 24.12.2004 року.

Методичні рекомендації базуються на діючій нормативній базі станом на 01.01.2005 року.

 

Авторський колектив: Ю.Я.Лузан (Вступ, 1, Висновки), М.Г.Михайлов (3.6, 4.3, 4.4), Л.І.Лавріненко (2), М.І.Гордієнко (3.3, 3.4, 3.5), В.М.Жук (3.1, 3.2), В.А.Замлінський (4.1), О.А.Мельник (4.2), В.М.Теслюк (3.7, 3.8).

Рецензенти: Лінник В.Г.,  доктор економічних наук, професор.

                      Кірейцев Г.Г., доктор економічних наук, професор.

 

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Загальні положення

2. Складові елементи облікової політики   підприємства

3. Розробка організаційно-технологічних засад бухгалтерського обліку в сільськогосподарських  підприємствах

3.1. Вибір організаційної побудови обліку на підприємстві та визначення форми ведення бухгалтерського обліку

3.2. Відповідальність власника (керівника) та головного бухгалтера за організацію обліку

3.3. Перелік посадових, матеріально-відповідальних  та підзвітних осіб

3.4. Звітність підприємств

3.5. Робочий план рахунків

3.6. Методика розробки графіка документообігу

3.7. Організація інвентаризаційної роботи

3.8. Організація зберігання та утилізації документів підприємства

4. Розробка методологічних засад бухгалтерського обліку

4.1. Облік необоротних активів

4.2. Облік розрахунків

4.3. Облік запасів

4.4. Облік витрат

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

 

ДОДАТОК 1.

Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку

ДОДАТОК 2.

Обов’язки, права та відповідальність головного бухгалтера сільськогосподарського підприємства

ДОДАТОК 3.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

ДОДАТОК 4.

Форми документів, які застосовуються сільськогосподарськими підприємствами для оформлення результатів інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та незавершеного виробництва

ДОДАТОК 5.

Акт про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню

Список використаної літератури