banner-mia2.gif

УДК 334.722

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ННЦ “ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ” УААН

ФЕДЕРАЦІЯ АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ І ФІНАНСИСТІВ АПК УКРАЇНИ

ТДВ “ІНСТИТУТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ”

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: ПРАВОВИЙ ТА ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТИ

 

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

Предложен механизм перевода выпуска акций документарной формы существования в бездокументарную форму. Рекомендован порядок реорганизации акционерных обществ путем преобразования в общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью.

Методические рекомендации рассчитаны на руководителей и бухгалтеров акционерных обществ. Их применение позволяет своевременно привести деятельность акционерных обществ в соответствие с Законом Украины «Об акционерных обществах».

 

Key issues that are examined:

The mechanism of transfer of a share issue of the documentary form of existence in the paperless form is offered. The order of reorganisation of joint-stock companies by transformation to company with the limited (additional) responsibility is recommended.

Methodical recommendations are developed for CEO’s and accountants of joint-stock companies. Their application allows to bring activity of joint-stock companies according with the Law of Ukraine «About joint-stock companies».

 

Друкуються за рішенням Методичної Ради з питань обліку та фінансів агропромислового виробництва Мінагрополітики України, протокол № 2 від 16.07.2009 р., рішенням Вченої ради Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» УААН, протокол № 6 від 09.07.2009 р. та рішенням Ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, протокол  № 2 від 10.07.2009 р.

 

Методичні рекомендації базуються на діючій нормативній базі станом на 01.08.2009 року

 

Розробники: Жук В.М. (вступ, 1, 2, 3.1, 3.2, висновки), Морозова А.М. (3.3, 3.4, 4.3, 5), Стецюк Л.С. (3.5, 3.6, 4.1, 4.2)

 

Рецензенти: Дем’яненко М.Я., д.е.н., академік УААН, ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Лайко П.А., д.е.н., професор, Національний університет біоресурсів та природокористування України

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. ФУНКЦІОНУВАННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В НОВИХ УМОВАХ

2.1. Ключові аспекти змін законодавства щодо діяльності акціонерних товариств

2.2. Механізм переведення акцій в бездокументарну форму існування

3. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

3.1. Шляхи реорганізації акціонерних товариств

3.2. Прийняття рішення про реорганізацію акціонерного товариства

3.3. Порядок та умови викупу акцій та обміну акцій на частки

3.4. Порядок скасування реєстрації випуску акцій

3.5. Передача прав та обов’язків акціонерного товариства до правонаступника

3.6. Створення та реєстрація правонаступника

4. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

4.1. Облік викупу акцій при припиненні акціонерного товариства

4.2. Відображення в обліку результатів реорганізації акціонерних товариств в інші форми господарювання

4.3. Організація обліку учасників (засновників) у новостворених товариствах.

5. АУДИТОРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ РЕОРГАНІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ