banner-mia2.gif

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР “ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ”

ФЕДЕРАЦІЯ АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ І ФІНАНСИСТІВ АПК УКРАЇНИ

 

 

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

 

         Рассматривается методика отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций Фондов поддержки индивидуального строительства на селе связанных с использованием средств государственного и местных бюджетов, банковских кредитов и других источников финансирования на предоставление кредитов для поддержки индивидуального строительства на селе. Раскрывается методика отражения данных операций в финансовой отчетности.

         Рекомендации рассчитаны на руководителей, бухгалтеров и финансистов Фондов поддержки индивидуального строительсва.

Key issues that are examined:

 

         The technique of reflection in the accounting of Funds for individual housing support economic operations on using the means of state and region budgets, banking credits and other sources of financing on trusting credits for individual housing support. Reflection of such operations in financial reporting is opened.

         Recommendations are designed for managers, accountants and financiers of Funds for individual housing support.

 

Друкуються за рішенням Вченої ради Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» УААН, протокол № __ від ______2006 р. та рішеннями Методичної Ради з питань обліку та фінансів агропромислового виробництва Мінагрополітики України, протокол № 5 від 24.05. 2006 року та Ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, протокол № 5 від 23.06.2006 р.

 

Рекомендації базуються на діючій нормативній базі станом на 01.07.2006 року

 

Авторський колектив:

Міністерство аграрної політики: Лавріненко Л.І.

ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН: Дудка К.П.

Рецензенти:   Кірейцев Г.Г., д.е.н., проф., Національний аграрний університет

                         Ткаченко Н.М., д.е.н., проф., Національний університет харчових технологій

 

 

І. Загальні положення

 

1. Методичні рекомендації розроблені на виконання Указу Президента України від 27.03.1998 № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1211 «Про затвердження  Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального будівництва на селі» та від 05.10.1998 № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі (із змінами і доповненнями)».

 

2. Фонди підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі – Фонди) є спеціалізованими  кредитно-фінансовими господарськими організаціями, які проводять свою діяльність на умовах повної господарської самостійності.

 

3. Кредитні ресурси Фондів формуються за рахунок:

3.1. Коштів державного бюджету, виділених на надання пільгових довгострокових кредитів;

3.2. Частини державних капітальних вкладень, що виділяються на розвиток соціальної сфери села;

3.3. Банківських кредитів;

3.4. Коштів місцевих бюджетів;

3.5. Коштів залучених на договірних засадах підприємств, організацій та окремих громадян;

3.6. Інших надходжень, що не суперечать чинному законодавству.

 

4. Кредити по всім напрямкам кредитування за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів надаються на зворотній основі і тільки один раз у межах наявних кредитних ресурсів Фондів безготівковими коштами, а також матеріальними ресурсами, необхідними для житлового будівництва (реконструкції, добудови).

 

5. Сформовані за рахунок бюджетних коштів кредитні ресурси, які не використано у звітному бюджетному році, вилученню не підлягають і використовуються за призначенням у наступному році.

 

6. Витрати Фондів для надання фінансової підтримки індивідуальним забудовникам  та за іншими напрямами діяльності, проводяться в межах кошторисів, затверджених обласними державними адміністраціями за рахунок коштів, одержаних Фондами від:

6.1. Проведення кредитування індивідуальних сільських забудовників, включаючи кошти, що надходять від сплати відсотків за користування кредитами за рахунок державного бюджету;

6.2. Оплати послуг за обслуговування кредитів;

6.3. За рахунок надходжень з місцевих бюджетів;

6.4. За рахунок інших джерел фінансування (крім асигнувань коштів по державному бюджету).

 

ІІ. Бухгалтерський облік

 

7.  Бухгалтерський облік та звітність Фондів проводиться згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV та Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від  30.11.1999 № 291 зі змінами та доповненнями та відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (додаток).

 

8. Фонди здійснюють бухгалтерський облік своєї фінансово-господарської діяльності за журнально-ордерною формою із застосуванням методичних рекомендацій по заповненню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказами Міністерства фінансів України від 29.12.2000 № 356 або Мінагрополітики України від 07.03.2001  № 49.

 

9. Надходження коштів цільового призначення на індивідуальне будівництво в бухгалтерському обліку відображаються за дебетом рахунку 31 “Рахунки в банках”  та кредитом рахунку 48 “Цільове фінансування і цільові надходження”. Синтетичний облік коштів цільового фінансування та цільових надходжень проводиться в журналі-ордері № 7або № 12 с-г.

 

10. Для аналітичного обліку коштів цільового призначення на індивідуальне будівництво (добудову, реконструкцію) на селі  використовується відомість до журналу-ордеру № 2 с-г, яка складається за джерелами формування кредитних ресурсів  по субрахунках до рахунку 48.

 

11. У разі надання кредиту за рахунок бюджетів всіх рівнів в обліку дебетується рахунок 16 “Довгострокова дебіторська заборгованість” субрахунок 163 “Заборгованість постачальників за видами кредитів” та кредитується рахунок 31 “Рахунки в банках”, а у разі надання кредиту матеріальними ресурсами або послугами кредитується рахунок                      36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” та інші рахунки за відповідними субрахунками (з врахуванням податкового зобов’язання по ПДВ).

 

12. Аналітичний облік довгострокових зобов’язань за наданим кредитом під індивідуальне будівництво (добудову, реконструкцію) на селі проводиться в оборотній відомості (ф.8) за кожним позичальником на субрахунку 163/1. В кінці звітного року проводиться інвентаризація довгострокової дебіторської заборгованості по термінам виникнення згідно до чинного законодавства.

 

13. Відповідно до кредитної угоди проводиться нарахування відсотків за користування кредитом по всім напрямках діяльності (будівництва, добудови, реконструкції) з відображенням в обліку за дебетом субрахунку 373 “Розрахунки за нарахованими доходами” та кредитом субрахунку 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками» по кожному позичальнику.

 

14. Сплата відсотків за користування кредитом проводиться як грошовими коштами, так і сільськогосподарською продукцію власного виробництва позичальника  з відображенням в обліку за дебетом рахунку 28 «Товари», 30 “Каса”, 31 “Рахунки в банках” та кредитом субрахунку 373.

 

15. Погашення кредиту позичальниками в обліку відображається за дебетом рахунку 27 “Продукція сільськогосподарського виробництва ”, 28 “Товари”, 30 “Каса”, 31 “ Рахунки в банках ” та кредитом субрахунку 163 “Заборгованість позичальників за видами кредитів” згідно умов, які зазначені в кредитній угоді.

 

16. За отриманими документами про забезпечення зобов’язань по кредитній угоді (договір поруки або застави) в обліку відображаються гарантії на позабалансовому рахунку 06 “Гарантії та забезпечення отримані”. При наявності договору  застави майна обліку відображається експертна оцінка майна переданого в заставу, а при наявності договору поруки – сума зобов’язань за кредитним договором.

 

17. Після повного виконання забудовником умов кредитної угоди – повернення суми кредиту та відсотків за користування ним – кредитується позабалансовий рахунок 06 на суму отриманих забезпечень (застави, поруки тощо). Аналітичний облік забезпечення зобов’язань ведеться в облікових картках по кожному забудовнику.

 

18. Протягом трьох днів кошти від повернення кредитів, наданих за рахунок державного бюджету, зараховуються на казначейські рестраційні рахунки з подальшим спрямовуванням на кредитування житлового будівництва (добудови, реконструкції) з відображенням в обліку за дебетом рахунку 48 “Цільове фінансування та цільові надходження” та кредитом рахунку 31 «Рахунки в банках субрахунок 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті». 

 

19. У бухгалтерському обліку витрати Фондів, пов’язані з наданням кредиту та його обслуговуванням, відображаються за дебетом рахунків 92 “Адміністративні витрати”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”, 97 «Інші витрати» та кредитом відповідних рахунків активів.

 

20. У кінці звітного періоду проводиться списання фактичних витрат пов’язаних з наданням кредитів та їх обслуговуванням  по кредиту рахунків 92, 94, 97 у межах затвердженого кошторису (міськими) облдержадміністраціями в дебет рахунку  79 “Фінансові результати”.

 

21. Відповідно до Законів України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 № 168 та «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 № 283 (зі змінами та доповненнями) проводиться облік операцій з оподаткування податку на додану вартість та результатів фінансово-господарської діяльності Фондів.

 

 

ІІІ. Звітність

 

22. Фінансова звітність фінансово-господарської діяльності Фондів підтримки індивідуального будівництва на селі складається згідно до вимог національних положень (стандартів) з бухгалтерського обліку та подається в термін і адреси згідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» зі змінами та доповненнями.

 

 

23. Згідно до Закону України «Про державний бюджет на ___ рік» по діючих кодах програмної класифікації видатків на державне пільгове  кредитування сільських забудовників (КПКВ 2801160, КЕКВ 4113) та відповідно до наказів Державного казначейства України одержувачі бюджетних коштів складають та подають фінансову звітність з використання  бюджетних коштів.

24. Щомісяця фонди подають до територіальних  органів Держказначейства України Звіт про заборгованість бюджетної установи за окремими програмами по формі № 7м.1 та щоквартальну звітність за формами № 2, № 4-3, № 7 д.1, 7м.1, які після звіряння з органами Держказначейства подаються до головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій.

 

25. При заповненні форми 7д.1, 7м.1 «Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами» у графах 4 і 5 «Дебіторська заборгованість» проставляється сума заборгованості забудовників перед Фондом, а в графах 6 і 7 «Кредиторська заборгованість» - суми заборгованості Фонду перед державним бюджетом, в графах 8 і 9 зареєстровані фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду.

 

26. Компенсація витрат пов’язаних з наданням та обслуговуванням кредитів на індивідуальне будівництво (добудову, реконструкцію) житла на селі проводиться за кодом економічної класифікацій видатків 1170 «Дослідження і розробки, державні програми» та/або 1310 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в залежності від економічної суті платежу.

 

27. Фінансова звітність з використання бюджетних коштів складається окремо по загальному і спеціальному фондах державного (місцевого) бюджету і подається до територіального органу Державного казначейства та головному розпоряднику на загальних підставах.