banner-mia2.gif

УДК 657:633

Кабінет Міністрів України

Національний аграрний університет

Навчально-науковий інститут бізнесу

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З ЗЕРНОМ, ГРУБИМИ ТА СОКОВИТИМИ КОРМАМИ

 

(За редакцією В.М. Жука)

 

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

Раскрываются методические подходы по рациональной организации учета сбора и поступления зерновой продукции с поля с использованием разных форм учета собранного зерна в зависимости от форм и размеров хозяйствующих субъектов, а также последующий учет зерна на складах производителей зерна и складах специализированных предприятий и его реализация. Отдельно освещены вопросы учета поступления и использования грубых и сочных кормов собственного производства. Особое внимание уделено порядку налогообложения операций по реализации зерновой продукции и кормов собственного производства

Методические указания рассчитаны на руководителей, бухгалтеров и финансистов предприятий АПК Украины, работников областных и районных управлений агропромышленного развития госадминистраций

 

Key issues that are examined:

Methodical approaches on rational organization of accounting of collection and receipt of corn products from the field with the use of different forms of registering of the collected grain depending on forms and size of managing subjects are opened, also accounting of grain on warehouses of producers and of the specialized enterprises and its realization. The issues of accounting of receipt and use of roughage and rich fodders of own production are disclosed separately. The special attention is spared to the order of taxation of operations on realization of corn products and forages of own production

The methodical guideline is designed for leaders, accountants and financiers of enterprises of AIC of Ukraine, workers of regional and district departments of agroindustrial development of state administrations

 

Друкуються за рішенням Вченої ради Навчально-наукового інституту бізнесу Національного аграного університету, протокол № 14 від 14.06.2006 року.

Рекомендується до застосування сільськогосподарськими підприємствами Методологічною Радою з питань обліку та фінансів Мінагрополітики України, протокол № 5 від 24.05. 2006 року та Радою Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, протокол № 5 від 23.06.2006 р.

 

Методичні рекомендації базуються на діючій нормативній базі станом на 01.07.2005 року

 

Авторський колектив: Жук В.М. (вступ, 1, висновки), Олійник С.О. (2.1), Ярошинський В.М. (2.2), Герасимук І.В. (2.3, 3.3), Мельничук Б.В. (3.1, 3.2).

 

Рецензенти: Плаксієнко В.Я., д.е.н., проф., Дніпропетровський державний аграрний університет;

Огійчук М.Ф. к.е.н., проф., Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗБИРАННЯ ТА НАДХОДЖЕННЯ ЗЕРНА З ПОЛЯ

1.1. Використання талонної форми обліку зібраного зерна;

1.2. Використання путівки на вивіз продукції з поля;

1.3. Використання реєстру відправки зерна і іншої продукції з поля

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ СКЛАДСЬКОГО ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА

2.1. Облік приймання та зберігання зерна на складах сільськогосподарських підприємств;

2.2. Облік приймання та зберігання зерна сільськогосподарських підприємств на складах спеціалізованих підприємств по зберіганню зерна;

2.3. Облік і оподаткування реалізації зерна

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГРУБИХ І СОКОВИТИХ КОРМІВ

3.1. Збирання та оприбуткування кормів;

3.2. Використання кормів у господарській діяльності;

3.3. Облік і оподаткування реалізації кормів як товару

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ