banner-mia2.gif

УДК 657.1

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААНУ

ННЦ «Інститут обліку і фінансів»

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

 

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

(за редакцією В.М. Жука)

 

Питання, які розглядаються:

·           Методика оцінки ефективності функціонування бухгалтерської служби.

·           Розглянуто методичні підходи до аналізу стану організації обліку на підприємстві, здатності його бухгалтерської служби ефективно забезпечувати інформацією економічну роботу та інші функції управління. Оцінка ефективності бухгалтерського обліку будується на аналізі комплексу запропонованих показників.

·           Методика доповнює систему оцінки Due diligence, програми аудиту і може використовуватися керівництвом підприємств і державних органів управління. Рекомендується і для навчального процесу.

Ключові слова: оцінка ефективності бухгалтерського обліку підприємства; показники ефективності функціонування бухгалтерської служби; аналіз рівня обліку підприємства.

 

Вопросы, которые рассматриваются:

·           Методика оценки эффективности функционирования бухгалтерской службы.

·           Рассмотрены методические подходы к анализу состояния организации учета на предприятии, способности его бухгалтерской службы эффективно обеспечивать информацией экономическую работу и другие функции управления. Оценка эффективности бухгалтерского учета строится на анализе комплекса предложенных показателей.

·           Методика дополняет систему оценки Due diligence, программы аудита и может использоваться руководством предприятий и государственных органов управления. Рекомендуется и для учебного процесса.

Ключевые слова: оценка эффективности бухгалтерского учета предприятия; показатели эффективности функционирования бухгалтерской службы; анализ уровня учета предприятия.

 

Issues that are examined:

·           Methods of evaluation of efficiency of functioning accounting department.

·           Methodical approaches to the analysis of state of the accounting organization in the company, ability of accounting department of enterprise to provide information for economic operation and other management functions are examined. Evaluating the effectiveness of accounting is based on an analysis of the proposed complex indicators.

·           Methods complement the Due diligence evaluation system, programs of audit and can be used by enterprise management and governmental authorities. Recommended for the learning process.

Keywords: valuation of efficiency of accounting of enterprise, indices of efficiency of functioning accounting department, analysis of the level of accounting of enterprise.

Друкуються за рішенням Вченої ради Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААНУ, протокол № 7 від 25.06. 2010 р., рішенням Ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, протокол № 3 від 08.07. 2010 р., рішенням Вченої ради Інституту обліку і фінансів, протокол № 3 від 10.06. 2010 р.

Методика базується на діючій нормативній базі станом на 01.06.2010 року.

Розробники: Жук В.М. (Загальні положення, п.9), Бездушна Ю.С. (п.2, 4), Коробова Н.М. (п.1, 6, 8), Мазур В.П. (п.5, 7), Жук Н.Л. (п.3)

 

Рецензенти:

Кірейцев Г.Г., доктор економічних наук, професор (Київський університет туризму, економіки та права).

Кузьмінський Ю.А., доктор економічних наук, професор (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана").

 

ЗМІСТ

Загальні положення

1. Оцінка ефективності організації облікової політики

2. Оцінки ефективності застосування плану рахунків бухгалтерського обліку

3. Оцінка ефективності організації системи складання та подання звітності

4. Оцінка ефективності організації документообігу

5. Оцінка ефективності організації матеріально-технічного забезпечення облікової системи

6. Оцінка ефективності професійно-кадрового складу облікової системи

7. Оцінка ефективності облікової системи за додатковими показниками

8. Методика визначення суми витрат на функціонування облікової системи підприємства

9. Порядок визначення загального показника ефективності організації обліку на сільськогосподарському підприємстві

Додатки