banner-mia2.gif

УДК 657.6:658.147

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ННЦ “ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ” УААН

ФЕДЕРАЦІЯ АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ І ФІНАНСИСТІВ АПК УКРАЇНИ

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ РІЧНИХ ЗВІТІВ-БРОШУР З МЕТОЮ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

(за редакцією В.М. Жука)

 

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

Предложены подходы к организации отчетно-информационной политики предприятиями агропромышленного комплекса. Рекомендован порядок подготовки и оформления Годового публичного отчета-брошуры в целях повышения уровня корпоративного управления предприятием, привлечения инвестиций и создания  позитивного имиджа предприятия  на рынке.

Рекомендации рассчитаны на руководителей и бухгалтеров агропромышленного комплекса. Их применение позволяет повысить информационную и контрольную функции учета и отчетности.

 

Key issues that are examined:

The approaches to organization of currently-informative policy by enterprises of the agricultural industry are offered. The order of preparation and registration of Annual public Report-brochure for the increase of level of corporate management by an enterprise, bringing in of investments and creation of positive image at the market is recommended.

Recommendations are designed for managers, and accountants of the agroindustrial complex. Applying of recommendations allows rising the informational and the control functions of accounting and financial reporting.

 

Друкуються за рішенням Методичної Ради з питань обліку та фінансів агропромислового виробництва Мінагрополітики України, протокол № 8 від 20.10.2006 р., рішенням Вченої ради Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» УААН, протокол № 11 від 12.09.2006 р. та рішенням Ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, протокол  № 8 від 20.10.2006 р.

 

Рекомендації базуються на діючий нормативній базі станом на 01.11. 2006 року

 

Авторський колектив: Жук В.М. (вступ, висновки, 2, 4), Рудченко Ю.С. (4, 6.1), Морозова А.М. (5.2), Бура Л.В. (1, 3.1), Артикульна А.Л. (3.2), Мельничук Б.В. (6.2, 6.3), Жук Н.Л. (5.1).

 

Рецензенти: Бутинець Ф.Ф., доктор економічних наук, професор, Житомирський державний технологiчний університет;

Хомин П.А., доктор економічних наук, професор, Тернопільський державний економічний університет

 

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Загальні положення

2. Основи організації  інформаційної політики підприємства про наявність звітно-інформаційних ресурсів.

2.1. Структура звітно-інформаційних ресурсів підприємств. Мета, завдання та організаційні засади підготовки  річних Звітів-брошур

2.2. Принципи розкриття інформації про підприємство

3. Звітність емітентів цінних паперів як основа побудови річного публічного Звіту-брошури

3.1. Інформаційна політика акціонерних товариств. Характеристика системи обов'язкової звітності емітентів цінних паперів

3.2. Склад та структура Річного звіту ВАТ як основа формування публічного Звіту-брошури підприємства

3.3. Основи оприлюднення інформації емітентами цінних паперів, як приклад для розкриття інформації, що міститься в Річному звіті-брошурі

4. Рекомендована структура та порядок підготовки підприємствами річного публічного Звіту-брошури

5. Підтвердження достовірності звітно-інформаційних ресурсів

5.1. Методичні рекомендації по вибору аудитора. Програма перевірки діяльності підприємства ревізійною комісією

5.2. Рекомендований порядок визначення ефективності господарювання та інвестиційної привабливості

6. Доцільність включення до публічного Звіту-брошури інших інформаційних ресурсів

6.1. Основи брендінгу підприємств АПК та розкриття інформації про ринкову вартість активів

6.2. Трансформація фінансової звітності підприємства у звітність за МСБО

6.3. Порядок включення до Звіту-брошури інформаційно-менеджерських та інформаційно-історичних ресурсів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ