banner-mia2.gif

УДК 657.478.

О.В. ВОРОНОВСЬКА, к.е.н., доц.,

кафедра обліку і аудиту

Таврійський державний агротехнологічний університет

 

ФІЗІОКРАТИЧНЕ БАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

Питання, які розглядаються:

·      Розглянуто досягнення української школи фізичної економії для інформаційного забезпечення господарських процесів.

·      Обґрунтовано основні завдання бухгалтерського обліку з позиції фізичної економії.

Ключові слова: бухгалтерський облік, прогрес, біоенергетичні ресурси, активи, енергія.

 

Вопросы, которые рассматриваются:

·      Рассмотрены достижения украинской школы физической экономии для информационного обеспечения хозяйственных процессов.

·      Обоснованы основные задачи бухгалтерского учета с позиции физической экономии.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, прогресс, биоэнергетические ресурсы, активы, энергия.

 

Issues that are examined:

·      The achievement of the Ukrainian school of physical economy for information maintenance of economic processes is considered.

·      The based tasks of book keeping from a position of physical economy are proved.

Keywords: book keeping, progress, power resources, actives, energy.

 

Постановка проблеми. Останнім часом загострюються взаємовідносини суспільства з бізнесом, державою, навколишнім середовищем, що породжує дедалі більше нових проблем. З'явилися ознаки соціально-економічних, екологічних, політичних та інших криз, які охоплюють все більше сфер людської життєдіяльності. Однією з концепцій, що розробляється вченими різних галузей, є концепція сталого розвитку, яка передбачає три основних напрями розвитку: забезпечення якості економічного зростання; збереження навколишнього середовища; задоволення життєвих потреб всіх верств населення. Але, без ведення обліку не може успішно розвиватися та функціонувати ні один господарський суб’єкт.

Відповідно до закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» основним завданням бухгалтерського обліку є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Сьогодні бухгалтерський облік, як найдавніша інформаційна система, переживає період пошуку нових ідей та затребуваності. Завдання бухгалтерського обліку характеризується зміною основних критеріїв та умов його існування залежно від конкретних соціально-економічних чинників.

Завдання, що ставляться сьогодні перед бухгалтерським обліком потребують вирішення широкого спектру проблем в: глобальній економіці; перерозподілі ресурсів в національній економіці; забезпеченні соціальних параметрів суспільно-економічного розвитку; забезпеченні економічної безпеки підприємств на корпоративному та державному рівнях; збереженні природного та біологічного потенціалу країни.

Майбутній розвиток економіки, а відтак, і бухгалтерського обліку – це гармонійне поєднання вищеназваного. Вперше на необхідність досягнення такого рівня розвитку економіки вказували фізіократи.

Аналіз останніх досліджень. Роботи українських вчених: С. Подолинського, В. Вернадського, М. Руденка, В. Шевчука, Г. Кірейцева, В. Жука направлені на формування нових завдань бухгалтерського обліку. Зарубіжні вчені, які вперше наголошували на важливості облікового забезпечення землеробства, як єдиної, унікальної у взаємодії з природою галузі економіки – Ф. Кене, В. Леонтьєв, І. Хітіямі.

С.А. Подолинський наполягав на підрахунку енергетичних процесів. Вчений обґрунтував ідею "абсолютного збільшення енергетичного бюджету", як головну мету людства, а його межею визначив "абсолютну кількість енергії, що одержується від Сонця, і неорганічних матеріалів, що знаходяться на Землі"[4].

Академік В.І. Вернадський виокремив поняття «живої» економіки, яка поставила нові завдання перед бухгалтерським обліком.

М. Руденко в своїх працях висловлював критичне ставлення до бухгалтерського обліку: «… політекономія, що оперує лише бухгалтерськими категоріями (у відриві від природознавства!) не лише не допомагає нам зрозуміти економічні процеси, а породжує нечувані помилки й економічні викривлення» [3, с. 303].

На думку В.О. Шевчука «… визначальним напрямом формування інформаційного забезпечення аналізу процесів сталого розвитку стає модифікація бухгалтерського балансу на засадах фізичної та підпорядкованої її вимогам політичної економії» [6]. У зв'язку з цим, вчений доводить, що на сучасному етапі розвитку суспільства слід побудувати таку систему обліку, яка б відповідала моделі екологічно та соціально орієнтованої ринкової економіки.

Розвиваючи й поглиблюючи доробок попередників В.М. Жук наголошує, що теорія фізичної економії є не тільки «матір’ю» економічної науки, а й науковою базою побудови бухгалтерської інформаційної системи для забезпечення запитів управління ззовні господарюючого суб’єкта [2].

Але рівень теоретичних досліджень щодо фізіократичного бачення завдань бухгалтерського обліку відстає від потреб практики господарювання згідно принципів сталого розвитку та потребує подальшого розвитку.

Ціллю статті є визначення завдань бухгалтерського обліку з позицій фізичної економії щодо обліку соціально-економічних процесів сталого розвитку.

Виклад основного матеріалу. Суспільний розвиток, а особливо розвиток його економічної сфери, це нескінченний процес, який полягає в зміні теорій, формацій, цивілізацій. Зміна зовнішнього середовища ставить нові завдання в системі бухгалтерського обліку, задля його ефективного функціонування та надання актуальної та адекватної діючій економічній системі інформації.

Визначальною умовою прогресу цивілізації є забезпечення відповідності знань рівню господарювання, яке вони відображають.

М.Д. Руденко писав: «Цивілізація розпочинається з виробництва надлишку селянської продукції» (чистого продукту) [3, с.487]. Саме фізіократи відстоювали теорії виникнення (джерела) багатства у сфері виробництва, а не при обміні.

Фізіократами вперше поставлено завдання організації уніфікованого обліку та звітності в державі як дієвого інструменту управління в справі примноження доданої вартості в національному масштабі. Крім того, саме фізіократи вперше наголосили на важливості облікового забезпечення землеробства, як єдиної, унікальної у взаємодії з природою галузі економіки, що створює абсолютну додану вартість.

Постановка завдань перед обліком в працях ранніх фізіократів стала першим етапом в еволюції формування системи бухгалтерського обліку на забезпечення реалізації фізіократичних ідей та сучасних ідей сталого розвитку.

Засновником цього напряму економічних знань є Франсуа Кене, головною ідеєю якого було продукування абсолютної доданої вартості.

М. Руденко абсолютну додатну вартість визначає з позиції енергетичної теорії. Він пише: «Спробуємо побачити її (додану вартість) так, як бачив С.А. Подолинський, - не в грошах, а у вигляді енергії». М. Руденко виділяє абсолютну і відносну додатну вартість. Абсолютна додана вартість – це додаткова енергія сонця. «…Під абсолютною додатковою вартістю, пише автор, - слід розуміти ту енергію, котра є для земної кулі новою, додатковою, тобто такою, якої вона раніше не мала» [3].

У визначені відносної додаткової вартості, він здійснює синтез енергетичної теорії і трудової теорії вартості, наголошуючи, що відносна додаткова вартість виникає з праці – за рахунок абсолютної. Справжнє джерело додаткової вартості міститься не м’язах людини, а у гумусовому шарі планети, зумовлюючи її родючість. А «родючість землі, яка стоїть в основі абсолютної доданої вартості – це, зрештою, накопичена протягом мільярдів років сонячна енергія» [3].

Саме родючість ґрунту – основа всіх засобів виробництва. Чим більше гною та соломи розкладається безпосередньо в полі, тим більше енергії Сонця накопичується в урожаї.

Окрім цього, вчений вказує на те, що «… із усіх видів людської діяльності тільки землеробство компенсує втрати земної цивілізації, а решта суспільних сфер повністю працює на ентропію (ентропія - розсіювання енергії у світовому просторі) [3].

Абсолютна додаткова вартість потім через працю вливається в суспільство, продукуючи промислові товари. Згідно першого закону термодинаміки, енергія не утворюється і не знищується, а тільки змінює свою форму. Всі речовини, які використовуються в господарській діяльності, спочатку вилучаються з природного середовища та знову повертаються зворотно в навколишнє середовище. Під цим законом фізичної економії стоїть закон збереження й перетворення енергії.

Енергія прогресу — це абсолютна додаткова вартість, джерелом якої є космічне випромінювання, а її здобуття людьми можливе завдяки використанню фотосинтезу. Формулювання цієї категорії є методологічною базою, на якій побудована світоглядна конструкція фізичної економії, що охоплює як вже існуючі, так і самостійно відкриті вченим категорії і закони.

М.Д. Руденко дає визначення капіталу: «Капітал є енергія прогресу мінус ентропія».

Image

 

де, К - капітал,

      Е – енергія прогресу,

      Р – кількість ентропії.

Саме в сільському господарстві, через фотосинтез, відбувається нагромадження енергії. Вона повинна розподілитися на п’ять частин (рис. 1).

Image

Рис. 1 Розподіл енергії

 

В сільському господарстві повинно залишатися три продуктивних одиниці. Дві використовуються на годівлю худоби, поліпшення родючості землі, а третя - на відтворення засобів виробництва та споживання. Одна продуктивна одиниця використовується в промисловості і йде на харчування робітника. П’ята – на утримання держави.

Отже, з погляду фізичної економії, головне завдання бухгалтерського обліку – це облік та контроль біоенергетичних ресурсів.

Біоенергетичні ресурси – гумус, зерно, солома, худоба, гній. Ці п’ять ресурсів належать до абсолютних благ. Їх сукупність являє собою абсолютний, біоенергетичний капітал.

Враховуючи це, прийнятними слід вважати сценарії сталого розвитку, що поєднують переважання нагромадженої живої речовини (енергії прогресу) над витраченими ресурсами (ентропією) з одночасним запобіганням створенню загроз для задоволення потреб майбутніх поколінь (рис.2).

Критерії сталого розвитку, як правило, визначаються не в термінах збереження функцій навколишнього середовища, а в термінах підтримання (не зменшення в часі) цінностей загального об’єму багатства, тобто активів.

В деяких розвинутих країнах та країнах СНГ існують законодавчі вимоги щодо обов’язкового утримання певної кількості великої рогатої худоби залежно від обсягів використання сільськогосподарських угідь. Таким чином формуються умови забезпечення землі органічними добривами.

Ми десятиліттями вносимо на поля масу енергії у вигляді мінеральних добрив, пального, техніки, праці, а продуктивність земель сільськогосподарського призначення до кінця 20 століття знизилась в півтора рази, а продукція подорожчала. Ми просто віднімали у поля торішню енергію Сонця.

Image

Рис. 2. Запобігання загроз для задоволення потреб майбутніх поколінь

 

Родючість – головний засіб виробництва в сільському господарстві. Людство в цілому ніколи не займалося відтворенням родючості. А як можна створювати вартість та утримувати стабільну економіку, коли постійно втрачаємо головний засіб виробництва? Висновок прозорий: головний закон стабільності економіки - закон відтворення динамічної родючості шляхом організації кругообігу органіки в агроценозах.

Різке знищення родючості ґрунтів є прямим результатом прорахунків не тільки в сфері виробництва, але й в галузі економічних теорій. Саме нехтування необхідністю дотримання природних законів у суспільно-господарському бутті, породжує деструктивне господарювання, наслідками якого стає дедалі зростаюче антропогенне та похідне від нього техногенне навантаження на землі сільськогосподарського призначення.

В.М. Жук наголошує, що методологію обліку земель сільськогосподарського призначення слід формувати виходячи із доктрини теорії фізичної економії, Концепції сталого розвитку, а також змін МСФЗ за наслідками глобальних економічних криз.

Криза економічної думки, одним із проявів якої є шквальне розгортання екологічної кризи у світовому масштабі призводить до загрози глобального колапсу.

Висновок. Таким чином, ми вбачаємо, що головне завдання бухгалтерського обліку – це облікове забезпечення щодо раціонального використання біоенергетичних ресурсів, які акумулюють енергію та забезпечують життя на землі.

Фізична економія поставила перед бухгалтерським обліком нові задачі:

-     розширення об’єктів обліку природно-ресурсного потенціалу;

-     ідентифікація та балансове узагальнення виробництва і спожи-вання відновлювальних енергетичних активів;

-     облік динамічної родючості ґрунтів.

Вважаємо, що необхідно в новій редакції Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» доповнити ст. 3: «Мета бухгалтерського обліку – запобігання негативних результатів господарської діяльності та виявлення внутрішніх резервів для забезпечення сталого розвитку».

 

Список використаннях джерел

1.   Вернадский В.И. Учение о переходе биосферы в ноосферу, его философское и общенаучное значение / В.И. Вернадский. - М.: Философское общество СССР, 1990. - Т. 1. - 236 с.

2.   Жук В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки [монографія] / В.М. Жук. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2009 - 648 с.

3.   Руденко М.Д. Енергія прогресу: нариси з фізичної економії [2-ге вид. допов.] / М.Д. Руденко. – Тернопіль: Джура, 2005. – 412 с.

4.   Подолинський С.А. Вибрані твори / С.А. Полонинський [упоряд. Л.Я. Корнійчук]. - К.:КНЕУ, 2000. – 328 с.

5.   Стратегія сталого розвитку України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ecolabel.org.ua/index.php?id=253/

6.   Шевчук В.О. Абсолютні блага і ринок: виміри достатності теоретичної економії / В.О. Шевчук // Економіка АПК. – 2009. – №3. – С.103-106.