banner-mia2.gif

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 

Схвалена Колегією Міністерства аграрної політики України,

Протокол № 1 від 3 лютого 2009 року

 

Зміст

 

1. Загальні положення

2. Проблеми розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки

3. Місія та головні принципи побудови Концепції

4. Завдання Концепції

5. Законодавчо-регуляторні заходи по реалізації Концепції

6. Методологічні заходи по реалізації Концепції

7. Заходи по реалізації методичних завдань Концепції

8. Заходи по реалізації завдань Концепції з формування професії

9. Очікувані результати

Додаток. План реалізації заходів Концепції

 

I. Загальні положення

 

1.1 Визначальна роль аграрного сектору в забезпеченні продовольчої та енергетичної безпеки, суспільної стабільності, реалізації експортного потенціалу держави, а також специфіка, пов’язана з використанням в господарському процесі незамінних природно-біологічних факторів виробництва, ставить специфічні вимоги до галузевого бухгалтерського обліку як інформаційної системи, що має проводити достовірну діагностику стану життєво важливих галузей національної економіки.

Діючі підходи до регулювання на державному рівні бухгалтерського обліку не сприяють реалізації місії аграрного сектору економіки, який справедливо оцінюється політиками, вченими і практиками як базова складова національної економіки, що покликана відігравати ключову роль в забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку України.

До специфічних особливостей аграрного сектору економіки, що потребують розробки окремих облікових технологій, зокрема, але не виключно, відносяться:

1.1.1 біологічна складова економічного процесу, відповідно до якої саме родючий грунт, рослина і тварина, біологічні закони, за якими вони існують, визначають технологію побудови бухгалтерського обліку. Це зумовлено, насамперед, використанням природного феномену, якими є придатні для здійснення сільськогосподарської діяльності землі - унікальний, не відтворюваний, обмежений в просторі засіб виробництва і предмет праці;

1.1.2 соціальна складова і неоціненна суспільна значимість сільськогосподарської продукції, що апріорі передбачає орієнтацію аграрного бізнесу не тільки на отримання максимального прибутку, але і на провадження соціально орієнтованого підприємництва в громадянському суспільстві, в основі якого, в першу чергу, лежить задоволення життєвих потреб суспільства, забезпечення соціальної стабільності і сталого розвитку сільських громад та підвідомчих їм територій;

1.1.3 місія забезпечення продовольчої, екологічної та енергетичної безпеки світу в умовах участі України в світовій господарській системі, що вимагає здійснення активної інформаційної політики, спрямованої на підвищення ефективності і конкурентоспроможності виробництва та реалізацію Україною свого значного аграрного експортного потенціалу в умовах членства у Світовій організації торгівлі (далі - СОТ).

Без належного інформаційного представлення цих особливостей аграрний сектор, як складова національної економіки, не зможе в повній мірі забезпечити збереження та примноження унікальних земельних та біологічних ресурсів, інвестиційної привабливості суб’єктів господарської діяльності і сільських територій, конкурентоспроможності національного аграрного виробництва в світовій господарській системі.

1.2. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України (далі - Концепція) встановлює загальні принципи розвитку і функціонування та напрями удосконалення системи бухгалтерського обліку і звітності в аграрному секторі економіки України з урахуванням його стратегічного значення для забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки, соціальної стабільності в Україні і світі.

1.3. Під системою бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України в Концепції розуміється сукупність методологічних і методичних засад взаємодії органів загальнодержавного і галузевого управління, професійних громадських об’єднань, суб’єктів ведення бухгалтерського обліку та користувачів бухгалтерської інформації в процесі регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку, передачі і використанні його звітних даних.

1.4. До органів загальнодержавного управління в Концепції віднесено державні органи, які:

визначають напрями і стратегію реформування бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні (Кабінет Міністрів України);

регулюють питання методології бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні (Міністерство фінансів України);

використовують інформацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності для виконання покладених на них функцій (Державний комітет статистики, органи Державної податкової адміністрації України, Державне казначейство України, Державна комісія цінних паперів та фондового ринку України тощо).

1.5. До органів галузевого управління в Концепції віднесено Міністерство аграрної політики України, Міністерство аграрної політики автономної республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і районних держадміністрацій та управління промисловості та агропромислового розвитку міста Севастополь.

1.6. Під відомчою аграрною статистикою в Концепції розуміється сукупність правових, методологічних та методичних засад організації поглиблених статистичних спостережень на запити Міністерства аграрної політики України в тестових суб’єктах господарювання, які ведуть бухгалтерський облік, а також статистичних спостережень в малих формах господарювання на селі, що не ведуть бухгалтерського обліку.

1.7. До професійних громадських об’єднань в Концепції віднесено зареєстровані відповідно до Закону України «Про об'єднання громадян» від 16 червня 1992 року N 2460-XII громадські формування, створені для спільної реалізації громадянами своїх професійних інтересів з питань фінансів, обліку та аудиту в галузях агропромислового комплексу.

1.8. До суб'єктів ведення бухгалтерського обліку в Концепції віднесено всі юридичні особи створені відповідно до законодавства України, незалежно від організаційно-правових форм господарювання і форм власності, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють господарську діяльність в аграрному секторі економіки (далі - підприємства), які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.

1.9. До користувачів інформації бухгалтерського обліку і звітності, крім органів загальнодержавного та галузевого управління в Концепції віднесено користувачів, які не мають державного статусу та статусу органів місцевого самоврядування, зокрема власників підприємств недержавної форми власності, найнятих ними управлінців, інвесторів, кредиторів та інших юридичних та фізичних осіб, що використовують дані бухгалтерського обліку та звітності для прийняття управлінських, фінансових, інвестиційних та інших рішень.

 

2. Проблеми розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки

 

2.1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Концепція, полягають в об’єктивному та суб’єктивному послабленні інформаційної системи, якою є бухгалтерський облік на галузевому рівні управління, обмеженості його можливостей в забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняних аграрних підприємств, в збереженні та примноженні фізичного, інтелектуального, соціального капіталу аграрних підприємств та сільських територій в умовах глобалізації економіки та членства України в СОТ.

2.2. Концепція спрямована на вирішення наступних проблем:

2.2.1. Необхідності відображення в бухгалтерському обліку унікального земельного, біологічного та інтелектуального капіталу вітчизняної аграрної галузі як природного ресурсу планетарного значення, національного багатства та господарського активу аграрних підприємств.

2.2.2.  Необхідності посилення системи інформаційного забезпечення органів галузевого управління, що пов’язані із втратою бухгалтерським обліком позицій в галузевій інформаційній системі через законодавче ігнорування впливу галузевого управління на формування методології обліку та звітності в аграрному секторі, надання пріоритетності інформації із статистичних спостережень, що обмежує реалізацію ефективної аграрної політики та перешкоджає розвитку економічної роботи на підприємствах.

2.2.3. Недостатності методологічних та методичних розробок із забезпечення економічної роботи на підприємствах аграрного сектору економіки, що включає:

- затвердження галузевих стандартів бухгалтерського обліку;

- посилення впливу на організацію внутрішньогосподарського (управлінського) обліку підприємств шляхом розробки і затвердження в нормативному порядку методологічних засад і єдиних методик відображення і аналізу економічної інформації;

- усунення на методологічному та методичному рівнях розбіжностей, які призводять до непорівнянності інформації про витрати, доходи, собівартість та фінансовий результат у бухгалтерській, податковій та статистичній звітності.

2.2.4. Невиправданого зменшення в системі управлінь агропромислового розвитку обласних та районних держадміністрацій чисельності служб бухгалтерського обліку, переорієнтації їх роботи переважно на забезпечення загальних процедур державного управління; недостатності фінансування науково-методичного та інформаційно-консультативного забезпечення підприємств галузі, системи перепідготовки кадрів, що послаблює кадровий бухгалтерський потенціал галузі та не забезпечує здатність системи оперативно підвищувати професійність бухгалтерів та якість їх роботи.

2.2.5. Необхідності посилення інформаційного забезпечення процесу становлення і розвитку соціально-орієнтованої економіки та громадянського суспільства на перешкоді чому стоїть комерційна таємниця і самоусунення великих підприємств-холдингів від вирішення соціальних питань громад, на території яких здійснюється господарська діяльність. Головними причинами в цьому є:

- запровадження, без належної адаптації, міжнародних стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ) в діяльності підприємств аграрного сектору, що обмежує отримання від них бухгалтерської інформації для проведення ефективної аграрної політики та розвитку сільськогосподарського виробництва і сільських територій;

- недостатня державна увага реформуванню галузевого бухгалтерського обліку в контексті здійснення інших кардинальних реформ в аграрному секторі економіки;

- недостатність методико-методологічних напрацювань з інформаційного забезпечення інвестиційної привабливості підприємств аграрного сектору економіки та сільських територій;

- відсутність системи контролю за дотриманням підприємствами методології бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності;

2.2.6. Проблеми, що зумовлені потребою галузевого управління в отриманні додаткової інформації, яка виходить за межі установленої бухгалтерської звітності та може бути забезпечена через запровадження відомчої аграрної статистики.

 

3. Місія та головні принципи Концепції

 

Місія Концепції полягає у визначенні напрямів удосконалення галузевої системи бухгалтерського обліку та звітності як ключового інформаційного інституту в забезпеченні конкурентоспроможності аграрного сектору, вирішенні продовольчих, енергетичних та екологічних проблем, реалізації національних споживчих та соціальних інтересів в умовах членства України в СОТ та адаптації законодавства до вимог Європейського Союзу.

Принципи побудови Концепції.

Концепція базується на принципах:

- узгодженості суспільних та приватних інтересів щодо комерційної таємниці на інформацію бухгалтерського обліку та звітності, що використовує грошовий вимірник;

- пріоритетності національних інтересів при урахуванні вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

- посилення ролі галузевого регулювання у сфері бухгалтерського обліку та звітності в контексті удосконалення державного регулювання;

- відповідальності галузевого управління за стан методології та організацію бухгалтерського обліку в аграрному секторі;

- врахування галузевої специфіки при розробці методологічних засад бухгалтерського обліку і звітності (відображення фізичного і інтелектуального капіталу, біологічних активів, запровадження інших галузевих стандартів);

- єдиних методико-методологічних підходів до формування облікової політики аграрних підприємств;

- єдиних засад формування інформації про фінансово-господарську діяльність підприємств аграрного сектору економіки;

- ієрархічної вертикалі при побудові галузевої підсистеми подання та узагальнення бухгалтерської інформації;

- забезпечення складання податкових звітів та статистичних спостережень, що використовують грошовий вимірник, на основі даних бухгалтерського обліку;

- пріоритетності ринкової оцінки активів підприємств аграрного сектору, обіг цінних паперів яких здійснюється на регульованих ринках і тих, що виходять на міжнародні ринки капіталів, а для інших суб’єктів господарювання за їх власним рішенням, включаючи можливості оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

- оптимального задоволення в економічній інформації інституційних запитів держави, органів місцевої влади і громад, власників, менеджерів та інвесторів.

 

4. Завдання Концепції

 

4.1. Реалізація місії Концепції, полягає у виконані чотирьох груп завдань:

- законодавчо-регуляторних;

- методологічних;

- методичних;

- формуванні професії.

4.2. Законодавчо-регуляторні завдання Концепції полягають у визначенні пріоритетних напрямків формування законодавчо-нормативних та організаційних передумов забезпечення ефективної державної політики щодо функціонування системи бухгалтерського обліку та звітності, що використовує грошовий вимірник, в аграрному секторі економіки.

4.3. Методологічні завдання Концепції передбачають врахування галузевої специфіки при удосконаленні методології бухгалтерського обліку через розробку галузевих стандартів, вдосконаленні норм вітчизняного бухгалтерського обліку у зв’язку з появою нових інституційних запитів з боку користувачів бухгалтерської інформації, вдосконалення МСФЗ та посилення ролі галузевого регулювання в контексті удосконалення державного регулювання.

4.4. Методичні завдання Концепції полягають у науково-методичному забезпеченні втілення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших методологічних напрацювань через галузеві інструкції, методичні рекомендації, практичні посібники.

4.5. Завдання з формування професії – полягають у формуванні інституту бухгалтерів як окремої професійної ланки через запровадження системи підвищення кваліфікації і сертифікації бухгалтерів, сприяння розвитку професійних бухгалтерських організацій, підвищення статусу бухгалтерів в системі галузевого управління та на підприємствах аграрного сектору економіки.

 

5. Заходи по реалізації законодавчо-регуляторних завдань Концепції

 

Реалізація законодавчо-регуляторних завдань забезпечить формування законодавчо-нормативної бази та організаційних передумов функціонування ефективної системи бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки, що передбачає:

5.1. Внесення змін та доповнень до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» в частині посилення впливу галузевого управління на формування та дотримання методології бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки.

5.2. Удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку шляхом адаптації міжнародних стандартів фінансової звітності до національних потреб та галузевої специфіки виробництва. Затвердження галузевих положень бухгалтерського обліку задля стандартизації обліку господарських операцій, що не регулюються національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Забезпечення складання податкової, статистичної та інших форм звітності, що використовують грошовий вимірник за даними бухгалтерського обліку.

5.3. Забезпечення обов’язкового делегування представників Міністерства аграрної політики України до методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України та ради з питань регулювання методології статистичної звітності, яку необхідно створити як постійно діючий дорадчий орган при Державному комітеті статистики України.

5.4. Прийняття Закону України «Про відомчу аграрну статистику» та нормативно-правових актів щодо його реалізації.

5.5. Проведення реформування системи державного управління бухгалтерським обліком в аграрному секторі економіки. Розроблення організаційно-функціональних положень задля відновлення вертикалі служб Міністерства та управлінь агропромислового розвитку обласних і районних держадміністрацій, відповідальних за дотримання методології галузевого бухгалтерського обліку і звітності.

5.6. Посилення ролі методичної ради з питань бухгалтерського обліку при Міністерстві аграрної політики України в частині координації роботи підрозділів Міністерства аграрної політики України, Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, профільних науково-дослідних інститутів та аграрних вищих учбових закладів для підготовки проектів законодавчо-нормативних актів, методичних рекомендацій з регулювання бухгалтерського обліку і звітності та написання підручників, навчальних посібників і брошур для студентів та підвищення кваліфікації працівників бухгалтерських служб підприємств аграрного сектору економіки.

5.7. Забезпечення роботи аграрних дорадчих служб в частині надання послуг з ведення бухгалтерського обліку для суб’єктів малого господарювання на селі. Підготовка пропозицій до законодавства щодо надання податкових пільг консалтинговим структурам, які обслуговують селянські (фермерські) господарства.

 

6.Заходи по реалізації методологічних завдань Концепції

 

Для виконання методологічних завдань Концепції необхідна реалізація наступних заходів, які передбачають науково-теоретичне обґрунтування та розробку специфічної методології галузевого бухгалтерського обліку:

6.1. Розроблення методології бухгалтерського обліку специфічних об’єктів сільського господарства – фізичного (землі сільськогосподарського та іншого призначення) біологічного та інтелектуального капіталів.

6.2. Розроблення методології визначення фінансового результату від господарської діяльності в аграрному секторі економіки та науковий супровід обліку формування та розподілу прибутку.

6.3. Методологічний супровід системи обліку, контролю цільового використання та аналізу ефективності використання коштів державної підтримки аграрного виробництва.

6.4. Розроблення методології системи відомчої аграрної статистики та організації обліку в тестових підприємствах.

6.5. Удосконалення методології бухгалтерської звітності аграрних підприємств. спрямованої на задоволення новітніх інституційних запитів, покращення інвестиційної привабливості, виконання соціальних функцій.

6.6. Визначення і розмежування економічних категорій «вартість виробництва» і «собівартість продукції» , «справедлива вартість» і «ринкова вартість», розробка методологічних засад визначення собівартості і проведення оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції, відповідно, за справедливою і ринковою вартістю, обґрунтування переліку господарських ситуацій в яких доцільно їх застосовувати при складанні фінансової звітності, податкових звітів та статистичних спостережень.

6.7. Удосконалення методології документування господарських операцій в сучасних організаційно-правових формах господарювання та при застосуванні комп’ютерних технологій обробки економічної інформації.

6.8. Формування методології уніфікації бухгалтерського та оперативно-технічного обліку задля отримання економічної інформації, що випливає із можливостей застосування новітніх виробничих технологій, дотримання технічних регламентів виробництва екологічно чистої і якісної аграрної продукції.

6.9. Формування методології обліку, що не передбачає застосування подвійного запису для малих суб’єктів господарювання на селі.

 

7. Заходи по реалізації методичних завдань Концепції

 

Виконання методичних завдань забезпечить: визначення напрямів модифікації законодавчо-нормативної бази, яка на державному рівні визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової, податкової, статистичної і інших видів звітності, що використовують грошовий вимірник; дотримання та застосування підприємствами аграрного сектору економіки чинних законодавчо-нормативних актів; дієве управління поведінкою посадових осіб економічних служб підприємств через інструкції, альбоми форм стандартизованих первинних та зведених документів, методичні рекомендації, посібники, брошури, сучасні форми післядипломного навчання.

З цією метою необхідно забезпечити реалізацію наступних заходів:

7.1. Відпрацювання системної організації методичного забезпечення дотримання аграрними підприємствами єдиної галузевої облікової політики, плану рахунків, формування фінансової звітності з метою максимального розкриття інформації для проведення ефективної аграрної політики та залучення інвестицій.

7.2. Підготовка типових методик з організації управлінського обліку, інструкцій по визначенню собівартості продукції (робіт, послуг), фінансового результату від господарської діяльності, проведення економічного аналізу.

7.3. Розроблення методичного забезпечення системного зовнішнього (державного і недержавного) та внутрішнього (відомчого і приватного) контролю фінансово-господарської діяльності підприємств аграрного сектору економіки.

7.4. Розроблення методичного забезпечення із застосування підприємствами агропромислового виробництва національних П(С)БО та МСФЗ.

7.5. Проведення щорічних міжнародних науково-практичних конференцій з питань запровадження галузевих стандартів, адаптації МСФЗ, застосування національних П(С)БО.

7.6. Розроблення методичного забезпечення роботи служби відомчої аграрної статистики в системі Міністерства аграрної політики України, координації зусиль департаментів та управлінь Міністерства аграрної політики, Державного Комітету статистики України щодо розроблення Концепції відомчої аграрної статистики, законодавчих та інших нормативних документів з впровадження в Україні відомчої аграрної статистики.

7.7. Розроблення методичного забезпечення організації бухгалтерського обліку за спрощеною системою для малих форм господарювання на селі.

 

8. Заходи по реалізації завдань Концепції з формування професії

 

Виконання завдань з формування професії полягає у сприянні до самореалізації бухгалтерів та їх націленості на підвищення статусу професії, бухгалтерських служб всіх рівнів управління. Для реалізації цих завдань передбачається здійснення наступних заходів:

8.1. Сприяння діяльності суспільного інституту (інституції) професійних бухгалтерів та надання йому на рівні галузі та держави статусу дорадницької професійної ланки економічного життя громадянського суспільства, залучення його до державного регулювання бухгалтерського обліку і тих видів звітності, що використовують грошовий вимірник.

8.2. Розробка програм підвищення кваліфікації представників бухгалтерської професії на рівні вимог міжнародних стандартів освіти професійного бухгалтера.

8.3. Сприяння становленню при галузевому професійному об’єднанні бухгалтерів науково-навчального Інституту задля організації системи підвищення кваліфікації бухгалтерів та їх сертифікації за вимогами стандартів освіти Міжнародної Федерації Бухгалтерів.

8.4. Налагодження співпраці з Міжнародною Федерацією Бухгалтерів, іншими міжнародними організаціями задля участі Міністерства та галузевого професійного об’єднання бухгалтерів в розробці МСФЗ та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в сільськогосподарському виробництві.

8.5. Організація інформаційно-консультативного забезпечення роботи бухгалтерів на підприємствах аграрного сектору через випуск спеціалізованих періодичних видань, забезпечення функціонування бухгалтерських порталів на сайті Міністерства аграрної політики України та професійного об’єднання бухгалтерів.

8.6. Розширення повноважень дорадчих служб в інформаційно-консультативному забезпеченні роботи бухгалтерських служб аграрних підприємств Забезпечення фінансування регіональних семінарів-навчань бухгалтерів аграрних підприємств.

8.7. Розробка та запровадження заходів задля посилення статусу бухгалтерів на підприємствах агропромислового виробництва, підняття іміджу бухгалтерів, сертифікованих за програмами, що відповідають міжнародним стандартам.

 

9. Очікувані результати

 

9.1. Результатом запровадження Концепції стане побудова цілісної системи управління бухгалтерським обліком в галузях аграрного сектору економіки, зорганізованої за принципом вертикалі управління, інтегрованої в систему державного регулювання обліку та звітності в Україні.

9.2. Функціонування системи повинно забезпечити дотримання і виконання таких визначальних для розвитку галузевого бухгалтерського обліку умов:

- Запити до бухгалтерського обліку в аграрній сфері будуть визначатись за узгодженням з центральним державним органом галузевого управління.

- Міністерство аграрної політики отримає право директивно впливати на прийняття рішень з методології обліку і звітності через делегування своїх представників до відповідних Методологічних рад Міністерства фінансів та Державного комітету статистики України.

- Методологічний вплив Міністерства аграрної політики України на розвиток галузевої системи бухгалтерського обліку в найближчий час забезпечуватиметься через прийняття Кабінетом Міністрів України розпоряджень «Про облікову політику в аграрному секторі економіки».

- Прийнята єдина облікова політика дозволить отримувати порівнянні звітні дані для їх подальшого використання при підготовці та прийняті виважених і своєчасних управлінських рішень спрямованих на забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки, сільських громад і територій.

- Дотримання методології ведення бухгалтерського обліку і складання звітності, закріплених в національних положеннях (стандартах) контролюватиметься вертикаллю бухгалтерських служб по системі Міністерства агарної політики України, яке становитиме складову частину, пов’язану системоутворюючими зв’язками з органами законодавчої, виконавчої влади і професійних громадських об’єднань, відповідальних за розробку, затвердження і реалізацію державної облікової політики.

- Координація зусиль державних, наукових, освітніх закладів та професійних об’єднань забезпечать організаційно-методологічну основу вдосконалення бухгалтерського обліку і звітності з врахуванням пріоритетності національних та галузевих інтересів, вимог міжнародних стандартів і законодавства ЄС.

- Вдосконалена бухгалтерська звітність доповнена інформацією з відомчої аграрної статистики забезпечить підвищення якості інформаційного забезпечення управління аграрною сферою та відпрацювання ефективної аграрної політики.

- Система професійного навчання і сертифікації сприятиме зростанню фахового рівня та підвищенню суспільного статусу бухгалтера, його ролі в забезпеченні управлінні ефективним виробництвом агарної продукції.

- Створена підсистема галузевого контролю та недержавного аудиту сприятиме підвищенню рівня економічної роботи на підприємствах аграрного сектору економіки та зростанню достовірності і прозорості економічної інформації.

9.3 Конкретні заходи по реалізації Концепції та необхідні обсяги фінансування наведені в додатку. Фінансування заходів здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених Міністерству аграрної політики України та іншим заінтересованим органам виконавчої влади на цю мету в Державному бюджеті України на відповідний рік.

 

Додаток

ПЛАН

реалізації заходів Концепції

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Формування законодавчо-нормативної бази та організаційних передумов функціонування галузевого бухгалтерського обліку

1. Підготовка пропозиції щодо внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо:

 

 

­ відновлення впливу та відповідальності органів державного управління галуззю за формуванням і дотриманням суб’єктами господарювання в аграрному секторі економіки методології бухгалтерського обліку;

­ розширення кола суб’єктів методологічного впливу на формування методології обліку та звітності;

­ відновлення системи подання бухгалтерської звітності до відповідних органів галузевого управління;

­ надання повноважень Міністерству аграрної політики України, в частині розробки та затвердження (за погодженням з Міністерством фінансів України) обов’язкових до виконання нормативно-правових актів, що регулюють специфіку ведення бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки;

­ законодавче визначення статусу головного бухгалтера на підприємстві його прав, етичних норм поведінки у взаємовідносинах з власником (найнятим керівником), державою, іншими економічними агентами;

- запровадження обов’язкового підвищення кваліфікації та сертифікації професійних бухгалтерів аграрного сектору економіки.

2009-2010 рр.

Мінагро- політики,

Мінфін,

ФАБФ АПКУ

2. Узгодження з Міністерством фінансів України процедури обов’язкового делегування представників Мінагрополітики України до методологічної ради з бухгалтерського обліку при Мінфіні України.

2008 р.

Мінфін,

Мінагро- політики

3. Розроблення та узгодження з Кабінетом Міністрів України змін до Положень діяльності управлінь агропромислового розвитку обласних та районних держадміністрацій щодо відновлення вертикалі бухгалтерських служб вказаних управлінь та Мінагрополітики задля оперативного забезпечення управління інформацією та контролю за дотриманням методології бухгалтерського обліку та звітності в аграрному секторі економіки

2009-2010 рр.

Мінагро- політики

4. Реалізація організаційних заходів по відновленню обов’язкового подання фінансової звітності та бухгалтерських статистичних форм аграрними підприємствами усіх форм власності до Мінагрополітики через вертикаль управлінь агропромислового розвитку районних та обласних держадміністрацій

2009-2010 рр.

Мінагро- політики

5. Узгодження з Держкомстатом України організаційних передумов до запровадження в Україні відомчої аграрної статистики

2009 р.

Мінагро- політики, Держком-стат

6. Підготовка проекту Закону України “Про відомчу аграрну статистику”

2010-2011 рр.

Мінагро- політики, Держком-стат,

ФАБФ АПКУ

7. Підготовка нормативно-правових актів щодо запровадження відомчої аграрної статистики, а саме:

- Концепції формування та розвитку відомчої аграрної статистики в Україні;

- проектів Наказів щодо координації роботи департаментів, управлінь Міністерства аграрної політики України по створенню в Міністерстві служби відомчої аграрної статистики та методичного забезпечення її роботи

2009-2010 рр.

Мінагро- політики, Держком-стат,

ФАБФ АПКУ

8. Підготовка Наказу з посилення ролі і впливу методичної ради з питань обліку і фінансів при Міністерстві аграрної політики України задля реалізації Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України

2008 р.

Мінагро- політики

9. Узагальнення досвіду застосування МСФЗ в аграрному секторі економіки Європейського Союзу та в країнах з перехідною економікою

2009-2010 рр.

Мінагро- політики

Формування, адаптованої до МСФЗ та національних інституцій, методології бухгалтерського обліку специфічних об’єктів агропромислового виробництва /галузевих стандартів/

10. Розроблення методології бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського призначення, лісового та водного фондів. Удосконалення методології бухгалтерського обліку нерухомості та земельних ділянок несільськогосподарського призначення аграрних підприємств

2009-2011 рр.

Мінагро- політики,

ФАБФ АПКУ

11. Удосконалення методології оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції за “справедливими цінами”

2009-2010 рр.

Мінагро- політики,

ФАБФ АПКУ

12. Розроблення методології бухгалтерського обліку специфічного інтелектуального капіталу аграрних підприємств

2009-2011 рр.

Мінагро- політики,

ФАБФ АПКУ

13. Розроблення методології обліку та контролю виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції

2009-2010 рр.

Мінагро- політики,

ФАБФ АПКУ

14. Розроблення методології організації управлінського обліку за галузями агропромислового виробництва, визначення собівартості продукції (робіт, послуг) в умовах адаптації національної системи обліку до вимог МСФЗ

2010-2012 рр.

Мінагро- політики,

ФАБФ АПКУ

15. Удосконалення методології визначення фінансового результату від сільськогосподарської діяльності за МСБО 41 та П(С)БО 30 та адаптація бухгалтерської та податкової нормативно-правової бази щодо цього

2010-2012 рр.

Мінфін,

Мінагро- політики,

ФАБФ АПКУ

16. Удосконалення методології обліку, контролю та аналізу цільового та ефективного використання коштів державної фінансової підтримки сільгоспвиробників в умовах СОТ

2008-2009 рр.

Мінагро- політики,

ФАБФ АПКУ

17. Розроблення методології побудови системи відомчої аграрної статистики

2010-2012 рр.

Мінагро- політики, Держком-стат,

ФАБФ АПКУ

18. Удосконалення методології бухгалтерської звітності підприємств агропромислового виробництва шляхом перегляду існуючих форм приміток до фінансової звітності, форм бухгалтерської статистичної звітності та розробки уніфікованого річного (квартального) звіту підприємств на задоволення запитів власників галузевого управління, інвесторів та сільських громад

2009-2010 рр.

Мінагро- політики,

Мінфін, Держком-стат,

ФАБФ АПКУ

19. Удосконалення методології документування господарських операцій в сучасних різних організаційно-правових формах господарювання на селі з врахуванням застосування комп’ютерних технологій в підготовці та обробці документів

2009-2010 рр.

Мінагро- політики, Держком-стат,

ФАБФ АПКУ

20. Проведення досліджень у сфері уніфікації бухгалтерського та оперативно-технічного обліку, що випливає із застосування новітніх техніки та технологій в сільськогосподарському виробництві

2010-2012 рр.

Мінагро- політики,

ФАБФ АПКУ

21. Розроблення методології обліку, що не передбачає застосування подвійного запису для малих суб’єктів господарювання на селі

2010-2012 рр.

Мінфін,

Мінагро- політики,

ФАБФ АПКУ

Створення уніфікованого методико-інформаційного забезпечення роботи бухгалтерських та аналітичних служб підприємств агропромислового виробництва, управлінь агропромислового розвитку та Мінагрополітики

22. Розроблення уніфікованої галузевої облікової політики (на базі єдиних робочих планів рахунків, процедур оцінки та інших підходів) задля спів ставності звітних даних та максимального розкриття інформації для проведення ефективної аграрної політики, захисту інтересів сільгоспвиробників та селін /за галузями аграрного сектору економіки, формами власності та розмірами підприємств/

2009-2010 рр.

Мінагро- політики,

ФАБФ АПКУ

23. Підготовка та запровадження методики моніторингу та формування по системі Мінагрополітики єдиної інформаційної бази “справедливих цін” на сільськогосподарську продукцію та біологічні активи

2009 р.

Мінагро- політики,

ФАБФ АПКУ

24. Розроблення типових методичних рекомендацій з планування, калькулювання та визначення собівартості продукції /робіт, послуг/ за галузями агропромислового виробництва в умовах застосування МСФЗ та національних П(С)БО

2009-2012 рр.

Мінагро- політики,

ФАБФ АПКУ

25. Підготовка методичних рекомендацій з постановки на баланс обліку специфічних нематеріальних активів агропромислових підприємств (сортів, порід, прав, брендів тощо)

2009 р.

Мінагро- політики,

ФАБФ АПКУ

26. Підготовка альбомів форм первинних документів та інструкція по їх застосуванню /за галузями агропромислового виробництва/

2009-2010 рр.

Мінагро- політики,

ФАБФ АПКУ

27. Розроблення програмного забезпечення подання та обробки бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств по вертикалі системи Мінагрополітики та управлінь агропромислового розвитку районних та обласних держадміністрацій

2009-2012 рр.

Мінагро- політики,

ФАБФ АПКУ

28. Розроблення типового програмного забезпечення ведення бухгалтерського обліку та подання звітності державними та бюджетними підприємствами (організаціями), що знаходяться в підпорядкуванні Мінагрополітики

2009-2010 рр.

Мінагро- політики,

ФАБФ АПКУ

29. Удосконалення методик ревізійних перевірок, що здійснюються КРУ Мінагрополітики

2010-2011 рр.

Мінагро- політики,

ФАБФ АПКУ

30. Удосконалення методик проведення фінансово-господарського аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств, регіонів та галузі в цілому

2010-2011 рр.

Мінагро- політики,

ФАБФ АПКУ

31. Постійне розроблення методичних рекомендацій щодо застосування підприємствами агропромислового виробництва національних П)С)БО та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності

2008-2012 рр.

Мінагро- політики,

ФАБФ АПКУ

32. Розроблення методичних рекомендацій з організації обліку за спрощеною системою без застосування подвійного запису для малих форм господарювання на селі

2010-2011 рр.

Мінфін,

Мінагро- політики,

ФАБФ АПКУ

Формування умов розвитку професії бухгалтера-фінансиста

33. Забезпечення співробітництва з МФБ та Радою міжнародних стандартів фінансової звітності, щодо запровадження МСФЗ, підготовки галузевих стандартів та методик бухгалтерського обліку

2008-2012 рр.

Мінагро- політики,

ФАБФ АПКУ

34. Сприяння діяльності професійного громадського об’єднання бухгалтерів і фінансистів агропромислового виробництва та його вступу до міжнародної федерації бухгалтерів /МФБ/

2009-2012 рр.

Мінагро- політики,

ФАБФ АПКУ

35. Проведення щорічних міжнародних науково-практичних конференцій з питань розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах застосування МСФЗ, П(С)БО та галузевих стандартів

2009-2012 рр.

Мінагро- політики,

ФАБФ АПКУ

36. Розроблення програм підвищення кваліфікації бухгалтерів госпрозрахункових (CAPA) та бюджетних підприємств (організацій) (САРS) агропромислового виробництва з врахуванням стандартів освіти та вимог до сертифікації МФБ

2009 р.

Мінагро- політики,

ФАБФ АПКУ, Інститут обліку і фінансів

37. Сприяння діяльності спеціалізованих періодичних видань та видавництву посібників, підручників, брошур з бухгалтерського обліку та фінансів в аграрному секторі економіки

2009-2012 рр.

Мінагро- політики

38. Забезпечення функціонування бухгалтерського порталу на сайті Мінагрополітики. Сприяння роботі бухгалтерського порталу Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

2009-2012 рр.

Мінагро- політики

39. Забезпечення проведення підвищення кваліфікації головних бухгалтерів АПВ госпрозрахункових та бюджетних підприємств (установ) програмами САРА та САРS при Інституті обліку і фінансів та інститутах підвищення кваліфікації аграрних вищих навчальних закладів. Формування реєстру бухгалтерів-фінансистів АПВ, котрі отримали сертифікат бухгалтера міжнародного зразка за програмами САРА та САРS

2009-2012 рр.

Мінагро- політики