banner-mia2.gif

Проект

 

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 

Зміст

Преамбула

1. Загальні положення

2. Проблеми розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки

3. Місія та головні принципи Концепції

4. Завдання Концепції

5. Регуляторно-організаційні заходи по реалізації Концепції

6. Методологічні заходи по реалізації Концепції

7. Заходи по реалізації методичних завдань Концепції

8. Заходи по реалізації завдань Концепції з формування професії

9. Очікувані результати

10. План реалізації заходів Концепції

 

Преамбула

 

Визначальна роль аграрного сектору в забезпеченні продовольчої безпеки і суспільної стабільності, реалізації експортного потенціалу держави, а також специфіка, пов’язана з використанням в господарському процесі незамінних природно-біологічних факторів виробництва, задає специфічні вимоги до галузевого бухгалтерського обліку як інформаційної системи, що дозволяє проводити достовірну діагностику стану життєво важливих галузей національної економіки.

Діючі підходи до регулювання на державному рівні бухгалтерського обліку не сприяють реалізації місії аграрного сектору економіки, який справедливо оцінюється політиками, вченими і виробничниками як базова складова національної економіки, що покликана відігравати ключову роль в забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку України.

До специфічних особливостей аграрного сектору економіки, що потребують розробки окремих облікових технологій, зокрема, але не виключно, відносяться:

- біологічна складова економічного процесу, відповідно до якої саме рослина і тварина, біологічні закони, за якими вони існують, визначають технологію побудови бухгалтерського обліку. Це зумовлено, насамперед, використанням природного феномену, яким є придатний для здійснення сільськогосподарської діяльності шар родючого ґрунту - унікального, не відтворюваного, обмеженого в просторі засобу виробництва і предмету праці;

- соціальна складова і неоціненна суспільна значимість сільськогосподарської продукції, що апріорі передбачає орієнтацію аграрного бізнесу не на отримання максимального прибутку, а на провадження соціально орієнтованого підприємництва в громадянському суспільстві, в основі якого лежить задоволення життєвих потреб суспільства, забезпечення соціальної стабільності, миру і сталого розвитку сільських громад і підвідомчих їм територій;

- місія забезпечення продовольчої безпеки України в умовах вступу України до Світової організації торгівлі (далі - СОТ). Вирішення проблем продовольчої безпеки країни вимагає здійснення активної інформаційної політики, спрямованої як на стабільне і якісне продовольче забезпечення громадян, так і здатності України реалізувати свій значний аграрний експортний потенціал.

Без належного інформаційного представлення цих особливостей аграрний сектор економіки, як складова національної економіки, не здатний забезпечити належний рівень інвестиційної привабливості суб’єктів господарської діяльності і сільських територій, конкурентоспроможність національного аграрного виробництва в світовій господарській системі.

 

1. Загальні положення

 

1.1. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України (далі - Концепція) встановлює загальні принципи розвитку і функціонування системи бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України з урахуванням його стратегічного значення для забезпечення продовольчої безпеки та соціальної стабільності в Україні і світі.

1.2. Під системою бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України в Концепції розуміється сукупність методологічних і методичних засад взаємодії органів загальнодержавного і галузевого управління, професійних громадських об’єднань, суб’єктів ведення бухгалтерського обліку та приватних користувачів бухгалтерської інформації в процесі регулювання, організації, ведення обліку і складання звітності, передачі і використання звітних даних.

1.3. До органів загальнодержавного управління в Концепції віднесено державні структури, які:

визначають напрями і стратегію реформування бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні (Кабінет міністрів України);

регулюють питання методології бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні (Міністерство фінансів України);

використовують інформацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності для виконання покладених на них функцій (Державний комітет статистики, органи Державної податкової служби України, Державне казначейство України, Державна комісія цінних паперів та фондового ринку України тощо).

1.4. До органів галузевого управління в Концепції віднесено Міністерство аграрної політики України, Міністерство сільського господарства АР Крим, головні управління агропромислового розвитку Севастопольської міської та обласних і районних держадміністрацій.

1.5. До професійних громадських об’єднань в Концепції віднесено зареєстровані відповідно до Закону України «Про об'єднання громадян» від 16 червня 1992 року № 2460-XII громадські формування, створені для спільної реалізації громадянами своїх професійних інтересів з питань фінансів, обліку та аудиту в галузях агропромислового комплексу

1.6. До суб'єктів ведення бухгалтерського обліку в Концепції віднесено всі юридичні особи, включаючи суб’єктів малого підприємництва, створені відповідно до законодавства України, незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють господарську діяльність в агарному секторі економіки (далі - підприємства), які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.

1.7. До приватних користувачів бухгалтерської інформації віднесено зовнішніх та внутрішніх користувачів обліковою інформацією, які не мають статусу органів держави і місцевого самоврядування, зокрема власників підприємств недержавної форми власності, найнятих ними управлінців, приватних інвесторів, кредиторів та інших приватних осіб, що використовують дані бухгалтерської звітності для прийняття управлінських, фінансових, інвестиційних та інших рішень.

 

2. Проблеми розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки

 

2.1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Концепція, полягають в суб’єктивно обумовленому послабленні інформаційної системи, якою є бухгалтерський облік на галузевому рівні управління, штучної обмеженості його можливостей в забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняних аграрних підприємств в умовах членства України СОТ, в збереженні та примноженні фізичного, інтелектуального і соціального капіталу сільських територій в умовах глобалізації економіки.

2.2. Концепція спрямована на вирішення наступних проблем:

2.2.1. Проблеми вищого рівня, пов’язані з вимогою відобразити в бухгалтерському обліку унікального земельного, біологічного та інтелектуального капіталу вітчизняної аграрної галузі як природного ресурсу планетарного значення, національного багатства та господарського активу аграрних підприємств.

2.2.2. Проблеми середнього рівня, пов’язані з:

- необхідністю посилення системи інформаційного забезпечення органів галузевого управління, що пов’язані із втратою бухгалтерським обліком позицій в галузевій інформаційній системі; ігноруванням впливу галузевого управління на формування методології обліку та звітності в агропромисловому виробництві (далі – АПВ); наданням пріоритетності податковому обліку та статистичним спостереженням, що перешкоджає розвитку системного бухгалтерського обліку;

- невиправданим зменшенням в системі Мінагрополітики чисельності управлінь бухгалтерського обліку, переорієнтації їх роботи переважно на забезпечення процедур державної підтримки сільгоспвиробництва, недостатності фінансування науково-методичного та інформаційно-консультативного забезпечення, системи перепідготовки кадрів, що призводить до відтоку кращих бухгалтерських кадрів з галузі та нездатності системи оперативно підвищувати професійність тих бухгалтерів, що залишаються.

2.2.3. Проблеми низового (базового) рівня, зумовлені необхідністю розробки наукового забезпечення економічної роботи на підприємствах аграрного сектору економіки, що включає:

- затвердження галузевих стандартів бухгалтерського обліку;

- посилення ролі внутрішньогосподарського (управлінського) обліку шляхом розробки і затвердження в нормативному порядку методологічних засад і єдиних методик відображення і аналізу економічної інформації;

- усунення на методологічному та методичному рівнях розбіжностей, які призводять до непорівнянності інформації про витрати, доходи, собівартість та фінансовий результат у фінансовій звітності, податкових звітах і статистичних спостереженнях.

2.2.4. Потреба інформаційного забезпечення процесу становлення і розвитку соціально-орієнтованої економіки та громадянського суспільства на перешкоді чому стоїть комерційна таємниця і самоусунення підприємств від вирішення соціальних питань громад, на території яких здійснюється господарська діяльність. Головними проблемами в цьому є:

- недостатня державна увага реформуванню бухгалтерського обліку в контексті здійснення інших кардинальних реформ;

- поспішне, без належної адаптації, запровадження принципів та методів ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що використовуються в міжнародних стандартах бухгалтерського обліку і фінансової звітності, в національні стандарти бухгалтерського обліку;

- відсутність належного інформаційного забезпечення інвестиційної привабливості підприємств аграрного сектору економіки та відповідного розкриття через звітність рівня конкурентоспроможності аграрного виробництва.

 

3. Місія та головні принципи Концепції

Місія Концепції полягає у визначенні напрямів удосконалення галузевої системи бухгалтерського обліку та звітності як ключового інформаційного інституту в забезпеченні конкурентоспроможності сільського господарства, вирішенні продовольчої та енергетичної проблеми, реалізації національних споживчих та соціальних інтересів в умовах запровадження законодавства Європейського Союзу.

Принципи побудови Концепції.

Концепція базується на принципах:

- узгодженості суспільних та приватних інтересів, щодо комерційної таємниці на інформацію бухгалтерського обліку та звітності, що використовує грошовий вимірник;

- пріоритетності національних інтересів при урахуванні вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

- посилення ролі галузевого регулювання у сфері бухгалтерського обліку та звітності в контексті удосконалення державного регулювання;

- єдиних засад формування інформації про фінансово-господарську діяльність підприємств аграрного сектору економіки;

- пріоритетності оцінки активів підприємств аграрного сектору, обіг цінних паперів яких здійснюється на регульованих ринках і тих, що виходять на міжнародні ринки капіталів, виходячи з ринкової ціни для потреб транснаціональних користувачів фінансової звітності, а для інших суб’єктів господарювання-емітентів цінних паперів за їх власним рішенням, та оцінки активів вказаних та інших категорій підприємств для запитів органів державного управління, - виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

- забезпечення складання податкових звітів та статистичних спостережень, що використовують грошовий вимірник, на основі даних бухгалтерського обліку;

- ієрархічної вертикалі при побудов і галузевої підсистеми подання та узагальнення бухгалтерської інформації;

- забезпечення галузевої специфіки при розробці методологічних засад бухгалтерського обліку і звітності (відображення фізичного і інтелектуального капіталу, біологічних активів);

- оптимальне задоволення в економічній інформації інституційних запитів держави, органів місцевої влади і громад, власників, менеджерів та інвесторів.

Робочі гіпотези Концепції.

Передумовами реалізації Концепції, є наступні робочі гіпотези:

- аграрний сектор матеріального виробництва за його роллю й значимістю в життєзабезпеченні суспільства і забезпеченні національної безпеки є неординарним видом господарської діяльності, що об’єктивно потребує особливого підходу при визначенні системи економічних показників, які дозволяють здійснити об’єктивну оцінку його ефективності та дієвості управління;

- зростання ролі і відповідальності галузевого управління на макро- і мікрорівнях в інформаційному забезпеченні конкурентоспроможності аграрного виробництва, розвитку соціальної інфраструктури сільських територій, що потребує не тільки відновлення, але і посилення впливу профільного міністерства на стан методології та організації бухгалтерського обліку, як однієї з визначальних функцій управління;

- зростання оціночної вартості фізичного та інтелектуального капіталу та собівартості біологічних активів, які використовуються в економічному обороті аграрного сектору економіки, та вимагають наукового обґрунтування методики відображення їх в балансі підприємств, що забезпечить прозорість і контрольованість процесу перерозподілу новоутвореної вартості на мікро- і макрорівнях;

- пріоритетність динамічних над статичними новітніх запитів від сучасних інституцій (наднаціональних органів, держави, органів місцевої влади і громад, власників, менеджерів та інвесторів) на бухгалтерську інформацію, що потребує поміркованої відмови від традиційного консерватизму та передбачає перегляд місця та статусу професії бухгалтера в суспільному виробництві та розподілі суспільного продукту;

- невідворотність повернення до політики всебічної інтенсифікації національного аграрного виробництва в умовах функціонування різноманітних форм господарювання на селі, що ставить перед галузевим бухгалтерським обліком і звітністю нові завдання методологічного, методичного та організаційного плану;

- об’єктивна обумовленість процесу інтеграції національної економіки, в тому числі і її аграрного сектора, в світове господарство, що апріорі визначає входження у вітчизняне економічне середовище наднаціональної методології формування у бухгалтерському обліку інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань і фактів фінансово-господарської діяльності підприємств та розкриття її у фінансовій звітності, податкових звітах і статистичних спостереженнях.

 

4. Завдання Концепції

 

4.1. Реалізація місії Концепції, полягає у виконання чотирьох основоположних груп завдань:

- законодавчо-регуляторних;

- методологічних;

- методичних;

- формування професії.

4.2. Законодавчо-регуляторні завдання Концепції полягають у визначенні пріоритетних напрямків формування законодавчо-нормативних та організаційних передумов забезпечення ефективної державної політики щодо функціонування системи бухгалтерського обліку та звітності, що використовує грошовий вимірник, в аграрному секторі економіки.

4.3. Методологічні завдання Концепції передбачають щонайповніше врахування галузевої специфіки при удосконаленні методології бухгалтерського обліку через розробку стандартів, причиною чого є процес адаптації норм вітчизняного обліку до міжнародних стандартів, появи нових інституційних запитів з боку користувачів бухгалтерської інформації та посилення ролі галузевого регулювання в контексті удосконалення державного регулювання.

4.4. Методичні завдання Концепції полягають у науково-методичному забезпеченні втілення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших методологічних напрацювань через галузеві інструкції, методичні рекомендації, практичні посібники.

4.5. Завдання з формування професії – полягають у формуванні інституту бухгалтерів як окремої професійної ланки через запровадження системи підвищення кваліфікації і сертифікації бухгалтерів, сприяння розвитку професійних бухгалтерських організацій, підвищення статусу бухгалтерів в системі галузевого управління та на підприємствах аграрного сектору економіки.

 

5. Регуляторно-організаційні заходи по реалізації Концепції

 

5.1. Реалізація законодавчо-регуляторних заходів забезпечить формування законодавчо-нормативної бази та організаційних передумов функціонування ефективної системи бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки, що передбачає:

5.1.1. Внесення змін та доповнень до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» в частині посилення впливу галузевого управління на формування методології бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки, а саме:

­ відновлення впливу та відповідальності органів державного управління галуззю за формуванням і дотриманням суб’єктами господарювання в аграрному секторі економіки методології бухгалтерського обліку;

­ розширення кола суб’єктів методологічного впливу на формування методології обліку та звітності;

­ відновлення системи подання бухгалтерської звітності до органів галузевого управління;

­ надання повноважень Міністерству аграрної політики України, в частині розробки та затвердження (за погодженням з Міністерством фінансів України) обов’язкових до виконання нормативно-правових актів, що регулюють специфіку ведення бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки;

­ законодавче визначення статусу головного бухгалтера на підприємстві його прав, етичних норм поведінки у взаємовідносинах з власником (найнятим керівником), трудовим колективом, державою, іншими економічними агентами;

­ запровадження обов’язкового підвищення кваліфікації та сертифікації професійних бухгалтерів аграрного сектору економіки.

5. Удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку шляхом адаптації міжнародних стандартів фінансової звітності до національних потреб та галузевої специфіки виробництва.

5.1.2. Забезпечення складання податкової, статистичної та інших форм звітності за даними бухгалтерського обліку.

5.1.3. Забезпечення обов’язкового делегування представників Міністерства аграрної політики України до методологічних рад з питань регулювання методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності при Міністерстві фінансів України та з питань регулювання методології статистичної звітності, яку необхідно створити як постійно діючий дорадчий орган при Державному комітеті статистики України.

5.1.4. Прийняття Закону України «Про відомчу аграрну статистику» та нормативно-правових актів щодо його реалізації.

5.1.5. Проведення реформування системи державного управління бухгалтерським обліком в аграрному секторі економіки шляхом відновлення галузевої вертикалі контролю за дотриманням методології обліку і звітності

 

6. Методологічні заходи по реалізації Концепції

 

Для виконання методологічних завдань Концепції необхідна реалізація наступних заходів, які передбачають науково-теоретичне обґрунтування та розробку специфічної методології галузевого бухгалтерського обліку:

6.1. Розробка нової методології бухгалтерської звітності аграрних підприємств. спрямованої на задоволення новітніх інституційних запитів, покращення інвестиційної привабливості, виконання соціальних функцій.

6.2. Розробка методології бухгалтерського обліку специфічних об’єктів сільського господарства – фізичного (землі сільськогосподарського та іншого призначення) і інтелектуального капіталу та біологічних активів.

6.3. Визначення і розмежування економічних категорій «вартість виробництва» і «собівартість продукції» , «справедлива вартість» і «ринкова вартість», розробка методологічних засад визначення собівартості і проведення оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції, відповідно, за справедливою і ринковою вартістю, обґрунтування переліку господарських ситуацій в яких доцільно їх застосовувати при складанні фінансової звітності, податкових звітів та статистичних спостережень.

6.4. Розробка та методологічний супровід системи обліку, контролю цільового використання та аналізу ефективності використання коштів державної підтримки аграрного виробництва.

6.5. Розробка методології і науковий супровід системи відомчої аграрної статистики та організації обліку в тестових підприємствах.

6.6. Розробка методології документування господарських операцій в сучасних організаційно-юридичних формах господарювання та при застосуванні комп’ютерних технологій обробки економічної інформації.

6.7. Розробка методології визначення фінансового результату та науковий супровід обліку формування та розподілу прибутку від господарської діяльності в аграрному секторі економіки.

6.8. Розробка методології формування економічної інформації, що характеризує вплив виробничих технології на якість товарів, та науковий супровід облікового забезпечення дотримання технічних регламентів виробництва екологічно чистої і якісної аграрної продукції.

 

7. Заходи по реалізації методичних завдань Концепції

 

Виконання методичних завдань забезпечить: модифікацію законодавчо-нормативної бази, яка на державному рівні визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової, податкової, статистичної і інших видів звітності, що використовують грошовий вимірник; дотримання та застосування підприємствами аграрного сектору економіки чинних законодавчо-нормативних актів, наукових розробок; дієве управління поведінкою посадових осіб економічних служб підприємств через інструкцій, альбоми форм стандартизованих первинних документів, методичні рекомендації, посібники, брошури, сучасні форми післядипломного навчання.

З цією метою необхідно забезпечити реалізацію наступних заходів:

7.1. Відпрацювання системної організації дійового методичного забезпечення дотримання аграрними підприємствами єдиної галузевої облікової політики.

7.2. Розробка і забезпечення аграрних підприємств типовими методиками організації управлінського обліку, інструкціями по визначенню собівартості продукції (робіт, послуг) на визначення фінансового результату від господарської діяльності, проведення економічного аналізу.

7.3. Розробка методичного забезпечення роботи системного зовнішнього (державного і недержавного) та внутрішнього (відомчого і приватного) контролю фінансово-господарської діяльності підприємств аграрного сектору економіки.

7.4. Вирішення фінансово-організаційних питань кадрового посилення підрозділу Міністерства аграрної політики України, відповідального за методологію та науково-методичний супровід галузевого бухгалтерського обліку і звітності.

7.5. Посилення ролі Науково-методичної ради з питань бухгалтерського обліку та фінансів Міністерстві аграрної політики України.

7.6. Посилення фінансового і матеріально-технічного забезпечення роботи підрозділів Міністерства аграрної політики України, профільних науково-дослідних інститутів та аграрних вищих учбових закладів в частині розробки проектів законодавчо-нормативних актів з регулювання бухгалтерського обліку і звітності в аграрному секторі.

7.7. Залучення через Федерацію аудиторів, бухгалтерів та фінансистів України знаних науковців, висококваліфікованих фахівців до роботи над підготовкою проектів законодавчо-нормативних актів, методичних рекомендацій з регулювання бухгалтерського обліку і звітності та написання навчальних посібників і брошур для підвищення кваліфікації працівників бухгалтерських служб підприємств аграрного сектору економіки.

 

8. Заходи по реалізації завдань Концепції з формування професії

 

Виконання завдань з формування професії полягає у самореалізації бухгалтерів та їх націленості на підвищення статусу професії, бухгалтерських служб всіх рівнів управління. Для реалізації цих завдань передбачається здійснення наступних заходів:

8.1. Формування суспільного інституту професійних бухгалтерів та надання йому на рівні галузі та держави статусу самоврядної професійної ланки економічного життя громадянського суспільства.

8.2. Розробка програм підвищення кваліфікації представників бухгалтерської професії до рівня вимог міжнародних стандартів освіти професійного бухгалтера.

8.3. Сприяння діяльності галузевого професійного об’єднання бухгалтерів та залучення його, на ряду з Міністерством фінансів і міністерством аграрної політики України, до державного регулювання бухгалтерського обліку і тих видів звітності, що використовують грошовий вимірник.

8.4. Створення сучасного галузевого науково-навчального центру, який сприятиме виходу на міжнародний рівень процесу підвищення кваліфікації бухгалтерів-членів галузевого професійного об’єднання.

8.5. Організація інформаційно-консультативного забезпечення роботи бухгалтерів на підприємствах аграрного сектору через випуск спеціалізованих періодичних видань, забезпечення функціонування бухгалтерських порталів на сайті Міністерства аграрної політики України та професійного об’єднання бухгалтерів.

8.6. Формування в районних і обласних центрах, АР Крим, містах Києві і Севастополі служб інформаційно-консультативного забезпечення роботи бухгалтерських служб підприємств або розширення в цьому повноважень дорадчих служб.

8.7. Забезпечення фінансування регіональних семінарів-навчань бухгалтерів аграрних підприємств.

8.8. Законодавче закріплення статусу головного бухгалтера, його прав та норм етичної поведінки при виконанні законодавчо визначених службових обов’язків в процесі забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, складані та поданні звітності.

 

9. Очікувані результати

 

9.1. Результатом запровадження Концепції стане побудова цілісної системи управління бухгалтерським обліком в галузях аграрного сектору економіки, зорганізованої за принципом вертикалі управління, інтегрованої в систему державного регулювання обліку та звітності в Україні.

9.2. Функціонування системи повинно забезпечити дотримання і виконання таких визначальних для розвитку галузевого бухгалтерського обліку умов:

- Запити до бухгалтерського обліку в аграрній сфері буде визначати центральний державний орган галузеве управління.

- Міністерство аграрної політики отримає право директивно впливати на прийняття рішень з методології обліку і звітності через делегування своїх представників до відповідних Методологічних рад Міністерства фінансів та Державного комітету статистики України.

- Методологічний вплив Міністерства аграрної політики України на розвиток галузевої системи бухгалтерського обліку також забезпечуватиметься через можливість прийняття Кабінетом Міністрів України постанови «Про облікову політику в аграрному секторі економіки».

- Розроблена єдина облікова політика дозволить отримувати порівнянні звітні дані для їх подальшого використання при підготовці та прийняті виважених і своєчасних управлінських рішень спрямованих на забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки, сільських громад і територій.

- Дотримання методології ведення бухгалтерського обліку і складання звітності, закріплених в національних положеннях (стандартах) контролюватиметься вертикаллю бухгалтерських служб по системі Міністерства агарної політики України, яке становитиме складову частину, пов’язану системоутворюючими зв’язками з органами законодавчої, виконавчої влади і професійних громадських об’єднань, відповідальних за розробку, затвердження і реалізацію державної облікової політики.

- Координація зусиль державних, наукових, освітніх закладів та професійних об’єднань забезпечать організаційно-методологічну основу вдосконалення бухгалтерського обліку і звітності з врахуванням пріоритетності національних та галузевих інтересів, вимог міжнародних стандартів і законодавства ЄС.

- Вдосконалена бухгалтерська звітність доповнена інформацією з відомчої аграрної статистики забезпечить підвищення якості інформаційного забезпечення управління аграрною сферою та відпрацювання ефективної аграрної політики.

- Система професійного навчання і сертифікації сприятиме зростанню фахового рівня та підвищенню суспільного статусу бухгалтера, його ролі в забезпеченні управлінні ефективним виробництвом агарної продукції.

- Створена підсистема галузевого державного контролю та недержавного аудиту сприятиме підвищенню рівня економічної роботи на підприємствах аграрного сектору економіки та зростанню достовірності і прозорості економічної інформації.

 

10. План реалізації заходів Концепції

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Необхідні обсяги фінансування, тис. грн.

 

2

3

4