banner-mia2.gif

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗІ СКЛАДАННЯ ОНОВЛЕНОЇ РІЧНОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАМИ АПК ЗА 2004 РІК
(За редакцією Ю.Я. Лузана та В.М. Жука)

Методические рекомендации раскрывают вопросы организации отчетности. Приведен порядок составления годовой финансовой отчетности, с учетом специфики сельскохозяйственных предприятий, перерабатывающих предприятий АПК, малых и фермерских хозяйств. Раскрыто особенности составления и предоставления отчетности открытыми акционерными обществами к Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовом рынке. Отдельно приведен порядок составления основных форм статистических наблюдений предприятиями АПК. Раскрыто порядок проведения проверок годовой отчетности путем сверки ее показателей с данными бухгалтерского учета и сопоставимости различных форм отчетности между собой.

Методические рекомендации рассчитаны на работников бухгалтерских, финансовых служб и руководителей предприятий АПК, а также на специалистов по учету, финансах и статистике системы Министерства аграрной политики и Государственного комитета статистики Украины.

The methodical recommendations consider the problems of the organization of the reporting. The order of preparation of the annual financial reporting in view of specificity of the agricultural enterprises, the processing enterprises of agro-industrial complex, small enterprises and farms is given. The features of preparation and submiting the reporting by the open joint-stock companies to the SSMSC are disclosed. The order of praparation of the basic forms of statistical supervision by the enterprises of agro-industrial complex is resulted separately. The order of checking of the annual reporting by verification of its parameters with the data of accounting and comparability of various forms of the reporting among themselves is opend.

Methodical recommendations are useful for accountants, workers of the financial services and the heads of the enterprises of agro-industrial complex, also for experts in accounting, finance and statistics of Ministry of agricultural policy of Ukraine and State committee of statistics of Ukraine.

Друкується за рішенням Вченої ради Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки”, протокол № 11 від 29.11.2004 року.

Рекомендується до застосування підприємствами АПК Науково-методичною радою з обліку, звітності та аудиту в АПВ Мінагрополітики України та Радою Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, протоколи №3/№5 від 19.11.2004 року.

Авторський колектив: Лузан Ю.Я.(Вступ, 1.1, 2.8), Жук В.М. (Висновки, 2.4, 3.3), Дудка К.П. (1.3, 2.2), Біла Л.М. (2.3, 2.5), Бура Л.В. (2.9), Вдовенко Н.М. (3.1.3),  Волошина О.В. (3.5), Герасимук І.В. (3.4.1, 3.4.2), Жук Н.Л. (1.2.1, 2.1), Лавріненко Л.І. (2.7), Ладик К.Г. (4.1), Мельничук Б.В. (4.2), Михайлов М.Г. (1.2.2), Ткаченко Н.А. (3.5), Фесина О.В. (2.6), Харитонова М.П. (3.1.2).

Рецензенти: Кірейцев Г.Г., доктор економічних наук, професор;

                       Лінник В.Г.,  доктор економічних наук, професор.


Зміст

ВСТУП

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗВІТНОСТІ

1.1. Законодавче та організаційне забезпечення звітності

1.2. Підготовча робота перед складанням річної звітності

1.2.1. Інвентаризація

1.2.2. Закриття операційних бухгалтерських рахунків

1.3. Особливості обліку витрат та доходів у сільськогосподарських підприємствах та їх вплив на показники звітності

2. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

2.1. Рекомендації по складанню Балансу

2.2. Рекомендації по складанню Звіту про фінансові результати

2.3. Рекомендації по складанню Звіту про рух грошових коштів

2.4. Рекомендації по складанню Звіту про власний капітал

2.5. Рекомендації по складанню Приміток до фінансової звітності

2.6. Особливості формування показників фінансової звітності малими підприємствами

2.7. Особливості формування показників фінансової звітності фермерськими господарствами

2.8. Особливості формування консолідованої звітності

2.9. Особливості звітності акціонерних товариств до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

3. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ РІЧНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

3.1. Рекомендації по складанню статистичної звітності про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

3.1.1. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 50-сг «Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств за 200_ рік»

3.1.2. Зв’язок показників форми 50-сг із даними бухгалтерського обліку

3.1.3. Особливості складання статистичної звітності рибницькими господарствами

3.2. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 2 (ферм) «Основні показники господарської і фінансової діяльності фермерського господарства за 200_ рік»

3.3. Рекомендації по складанню окремих форм річної статичної звітності переробними підприємствами АПК

3.4. Звітність про суми пільг з оподаткування

3.4.1. Рекомендації з формування показників форми № 1-ПП

3.4.2. Взаємозв’язок даних звіту за формою № 1-ПП з іншими звітними формами статистичних спостережень

3.4.3. Правила обліку податку на додану вартість для вдосконалення обчислення вартісної величини впливу пільг з цього податку на формування дохідної частини Державного бюджету України

3.5.Звітність зі статистики кадрів та заробітної плати

3.6 Рекомендації по складанню Звіту про основні показники діяльності підприємства

3.6.1 Інструкція щодо складання форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики №1-підприємництво (річна), №1-підприємництво (коротка)-річна, №1-підприємництво (квартальна), №1-підприємництво (малі)-піврічна (Витяг)

3.6.2. Поради щодо можливого врахування показників форми 1 – підприємництво в спеціальних режимах оподаткування підприємств АПК

4. ВЗАЄМОУВ’ЯЗКИ РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

4.1. Взаємоув’язки річної звітності підприємств АПК

4.2. Взаємоув’язки річної звітності малих підприємств і фермерських господарств

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Додаток 1. Форма № 1 «Баланс»

Додаток 2. Форма № 2 «Звіт про фінансові результати»

Додаток 3. Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів»

Додаток 4. Форма № 4 «Звіт про власний капітал»

Додаток 5. Форма № 5 «Примітки до  річної фінансової звітності»

Додаток 6. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (Форма № 1-м «Баланс»;  Форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»)

Додаток 7. Форма № 50-сг «Основні економічні показники  роботи сільгосппідприємств за 200_р.»

Додаток 8. Форма № 1(риба) – річна «Звіт про вилов риби, добування морепродуктів та їх переробка за 200_р.»

Додаток 9. Форма № 2(ферм) «Основні показники господарської і фінансової діяльності фермерського господарства за 200_р.

Додаток 10. Форма № 1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво  промислової продукції»

Додаток 11. Форма № 1П-НПП (коротка, річна) «Звіт про виробництво промислової продукції»

Додаток 12. Форма № 1-ПВ (квартальна)

Додаток 13. Форма № 1 – підприємництво (річна) «Звіт про основні показники діяльності підприємства за 2004 рік»