banner-mia2.gif

УДК 657.631

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ННЦ “ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ” УААН

ФЕДЕРАЦІЯ АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ І ФІНАНСИСТІВ АПК УКРАЇНИ

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА РИНКОВОЮ (СПРАВЕДЛИВОЮ) ВАРТІСТЮ

 

(За редакцією В.М. Жука)

 

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

Методические рекомендации определяют организационные положения оценки биологических активов и сельхозпродукции по справедливой стоимости. Раскрывают порядок сбора и обобщения  информации об активных рынках биологических активов и сельскохозяйственной продукции.

В рекомендациях изложена методика определения справедливой стоимости биологических активов и сельскохозяйственной продукции, а также предложено документальное обеспечение данного процесса на предприятии.

 

Key issues that are examined:

Methodical recommendations determine organizational positions of biological assets and agricultural product fair value measurement. Determine the order of collection of information about biological assets and agricultural product active markets.

The method of biological assets and agricultural product fair value measurement is described in recommendations, the documentary providing of this process on an enterprise is offered.

 

Друкуються за рішенням Методичної Ради з питань обліку та фінансів агропромислового виробництва Мінагрополітики України, протокол № 1від 10.01.2008 р., рішенням Вченої ради Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» УААН, протокол № 2 від 21.01.2008 р. та рішенням Ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, протокол  № 1 від 10.01.2008 р.

 

Методичні рекомендації базуються на діючій нормативній базі станом на 01.04.2008 року

 

Авторський колектив: Жук В.М. (розділи 1, 2, 6, п. 5.2, 5.3), Рудченко Ю.С. (розділи 3,  7, п. 5.1, 5.4), Гузар Б.С. (розділ 4), Троян З.В. (п. 5.5).

 

Рецензенти: Сук Л.К., доктор економічних наук, професор, Національний аграрний університет; Підлісецький Г.М., доктор економічних наук, професор, ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН; Коцупатрий М.М., кандидат економічних наук, доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

 

ЗМІСТ

1. Загальні положення.

2. Підходи до організації обліку біологічних активів та сільськогосподарської продукції за (ринковою) справедливою вартістю.

3. Введення ринкової (справедливої) вартості в систему бухгалтерського обліку сільськогосподарської діяльності.

4. Порядок збору та узагальнення  інформації про активні ринки біологічних активів та сільськогосподарської продукції

5. Методичні підходи до визначення справедливої вартості біологічних активів та сільськогосподарської продукції.

5.1. Метод аналізу контрактів.

5.2. Метод аналогів.

5.3. Метод прийняття цін.

5.4. Експертна оцінка Комісією.

5.5. Стороння професійна оцінка.

6. Документальне забезпечення процедури визначення справедливої вартості біологічних активів та сільгосппродукції.

7. Приклади визначення справедливої вартості біологічних активів та сільськогосподарської продукції при застосуванні різних методів.

Додаток. АКТ визначення справедливої вартості біологічних активів та/або сільськогосподарської продукції.

Список використаних джерел.