banner-mia2.gif

Посібники

Жук В. М., Бездушна Ю. С. Капіталізація національного багатства України: землі сільськогосподарського призначення: наукова доповідь. К.: Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", ЦП "Компринт", 2019. 40 с.

У науковій доповіді розкрито обліково-оціночне забезпечення капіталізації земельної складової національного багатства. Запропонована система та розкрито сутність інструментарію капіталізації. Зпрогнозовані наслідки застосування механізму капіталізації щодо презентування України у світовій статистиці, ціноутворення та ризиків вільного ринку земель сільськогосподарського призначення.

Підготовлена у розвиток програми наукових досліджень 40.04.00.03.Ф. «Теоретико-методологічні засади трансформації інституціональних основ бухгалтерського обліку та гармонізації звітності й аудиту в аграрному секторі економіки».

Рік видання: 2019
Кількість сторінок: 40 с.
Переглянути повний текст

analiz 2018

Методичні рекомендації з облікового забезпечення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств / [Жук В. М., Бездушна Ю. С., Мельничук Б. В. та ін.]; К.: ННЦ «ІАЕ», 2019. 48 с.

В посібнику викладені Методичні рекомендації з облікового забезпечення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств. Розкрито пи-тання, які цікавлять інвестора при прийнятті рішення про виділення фінансових ресурсів для розвитку аграрного бізнесу чи купівлю підприємств; наведено по-слідовність дій, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості підп-риємства (юридична, фінансова, податкова перевірка); висвітлено механізми підвищення вартості найбільш значущих активів підприємства (земельні ділян-ки та права користування ними, основні засоби, інтелектуальна власність, біо-логічні активи та сільськогосподарська продукція).

Для надання інвестору інформації у доступній і зрозумілій формі запропо-новано складання Інформаційного проспекту, який підкреслює переваги підп-риємства на аграрному ринку.

Посібник призначений для використання в роботі обліково-фінансових служб аграрних підприємств, аудиторській практиці, діяльності органів держа-вної влади та професійних громадських об’єднань, викладацькій та науковій роботі.

Рік видання: 2019
Кількість сторінок: 48 с.

analiz 2018

Методичні рекомендації з аналізу господарської діяльності сільськогосподарських підприємств: практичний посібник / [Стецюк Л.С., Жук В. М., Бездушна Ю. С. та ін.]; К.: ННЦ «ІАЕ», 2018. – 40 с.

В посібнику викладені методичні рекомендації з аналізу господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. Рекомендації визначають єдині підходи проведення аналізу фінансово-господарського стану та ефективності управління сільськогосподарським підприємством з врахування вимог чинного законодавства України.

Методичні рекомендації розкривають основні показники, які характеризують фінансово-господарський стан сільськогосподарських підприємств, стан соціальної та екологічної відповідальності, встановлюють порядок їх розрахунку, з метою виявлення об'єктивних і суб'єктивних причин зниження ефективності роботи підприємства та підвищення відповідальності підприємства перед суспільством. Містять форму звіту, у якому розкриваються: фінансово-майновий стан та результати діяльності; аналіз схильності підприємства до ризиків; аналіз соціальної відповідальності; аналіз екологічної відповідальності.

Посібник призначений для використання в роботі обліково-фінансових служб аграрних підприємств, аудиторській практиці, діяльності органів державної влади та професійних громадських об’єднань, викладацькій та науковій роботі.

Рік видання: 2018
Кількість сторінок: 40 с.

Galuz standarty 2015

Облік і оцінка земель сільськогосподарського призначення та прав їх оренди: посібник / [Жук В. М., Бездушна Ю. С., Мельничук Б. В. та ін.]; за ред. Жука В. М., Бездушної Ю. С., Мельничука Б. В. К.: ННЦ «ІАЕ», 2018. 120 с.

В посібнику викладені оновлені методичні рекомендації з обліку та оцінки земель сільськогосподарського призначення і прав їх оренди, які враховують вимоги Податкового і Земельного кодексів України, Закону України «Про оренду землі», П(с)БО 7 «Основні засоби», П(с)БО «Нематеріальні активи», П(с)БО 14 «Оренда», принципи і правила обліку передбачені Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Рекомендації визначають порядок бухгалтерського обліку та оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення і прав їх оренди та розроблені з врахуванням особливостей сільськогосподарських земель та прав користування ними як активів суб’єктів господарювання та об’єктів обліку.

Методичні рекомендації розкривають правові засади землекористування, містять методичні засади оцінки земельних ділянок з метою внесення їх на баланс підприємства, методику обліку операцій із земельними ділянками та правами користування землею, порядок нарахування і сплати орендної плати. Окремий розділ присвячено оподаткування землі та операцій з нею.

Посібник призначений для використання в роботі обліково-фінансових служб аграрних підприємств, аудиторській практиці, діяльності органів державної влади та професійних громадських об’єднань, викладацькій та науковій роботі.

Рік видання: 2018
ISBN: 978-966-669-529-4
Кількість сторінок: 120 с.